Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Kortbilag over Skarrehage Vildtreservat
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Skarrehage Vildtreservat1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Skarrehage Vildtreservat som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Skarrehage Vildtreservat i Morsø Kommune omfatter som angivet på kortbilag:

1) Matr. nr. 1, Skarregård, Sejerslev, matr. nr. 8d og 9d, Sejerslev By, Sejerslev.

2) Den del af matr. nr. 2, Skarregård, Sejerslev, der er beliggende nordvest for en ret linie mellem Skarresøernes afvandingskanals udløb i Limfjorden ca. 75 m nordvest for Molerværket og det nordøstligste punkt af et ældre dige i skellet mellem matr. nr. 1 og 2, Skarregård, Sejerslev, beliggende ca. 400 m nord for det nordøstligste hjørne af matr. nr. 1 smst.

3) En 100 m bred zone i Thisted Bredning ud for de under nr. 1 og 2 nævnte landarealer. Denne zones østlige afgrænsning er den i nr. 2 nævnte linie mellem kanaludløbet og det nordøstligste punkt af det ældre dige.

Jagt

§ 3. På de i § 2 nævnte områder er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for ejers afholdelse af to jagter på ræv i perioden 1. december-31. januar.

Stk. 3. På de i § 2, nr. 1 og 2, nævnte områder er færdsel med ladt skydevåben forbudt, bortset fra i forbindelse med den i stk. 2 nævnte jagtudøvelse.

Stk. 4. På de i § 2, nr. 3, nævnte områder i Thisted Bredning er færdsel med skydevåben forbudt.

Færdsel og sejlads

§ 4. På de i § 2, nr. 1 og 2, nævnte landarealer er færdsel forbudt udenfor skoven og nedenfor kystskrænten for andre end ejere og brugere. Dog er færdsel til fods tilladt fra reservatgrænsen nordøst for P-pladsen ved sydenden af Ropsø til det nordvestlige hjørne af plantagen. Sejlads på søerne er forbudt.

Stk. 2. På det i stk. 1 nævnte område må hunde kun medbringes i forbindelse med den i § 3, stk. 2, nævnte jagtudøvelse eller sammendrivning af kreaturer. Bestemmelsen gælder ikke færdsel i skoven med hunde ført i snor.

Stk. 3. På de i § 2, nr. 3, nævnte områder i Thisted Bredning er færdsel til fods ikke tilladt i perioden 1. marts-15. november.

Dispensation og tilsyn

§ 5. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3 og 4.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 5 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1063 af 8. august 2007 om Skarrehage Vildtreservat ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag

Kortbilag over Skarrehage Vildtreservat

Bilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.