Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kortbilag over, hvor færdsel er tilladt
Bilag 2 Kortbilag over, hvor fiskeri kan tillades, og hvor fiskeri er forbudt
Bilag 3 Kort over, hvor jagt kan tillades, og hvor jagt er forbudt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang og rekreative brug af Naturområdet Skjern Enge

I medfør af § 13, stk. 2, § 15, § 17 og § 18, stk. 2 i lov om Skjern Å Naturprojekt, jf. lovbekendtgørelse nr. 1532 af 10. december 2015, og efter forhandling med Ringkøbing-Skjern Kommune fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Skjern Å-systemet fra Borris til udløbet i Ringkøbing Fjord inden for de områder, som fremgår af bekendtgørelsens kortbilag 1.

Stk. 2. Stk. 2. På kortbilagene 1-3 opdeles området i områderne A-G:

1) Kortbilag 1 viser, hvor færdsel er tilladt.

2) Kortbilag 2 viser, hvor fiskeri kan tillades, og hvor fiskeri er forbudt.

3) Kortbilag 3 viser, hvor jagt kan tillades, og hvor jagt er forbudt.

Færdsel

§ 2. Færdsel udenfor afmærkede stier er jf. kortbilag 1, tilladt

1) i områderne C, E, F og G og

2) i deltaområdet (A) samt i Lønborggård-området (B) i perioderne fra 16. juli til 31. august og fra 1. januar til 28. (29.) februar.

Stk. 2. Færdsel på is i Hestholm-området (D) samt i Lønborggård-området (B) er tilladt.

Stk. 3. Færdselsreguleringen i stk. 1 og 2 gælder ikke for ejere og brugere og disses husstand og personale.

§ 3. Sejlads er tilladt efter de i denne bestemmelse fastsatte bestemmelser:

Stk. 2. I Skjern Å's Hovedløb fra Borris til Ringkøbing Fjord er medstrøms sejlads uden motor til-ladt i perioden 16. juni til og med 28. (29.) februar fra kl. 7 til solnedgang, dog ikke længere end til kl. 20.

Stk. 3. I Skjern Å's Hovedløb er modstrøms sejlads uden motor tilladt fra Ringkøbing Fjord til Skjern Bådehavn i det i stk 2 nævnte tidsrum.

Stk. 4. I Skjern Å's Hovedløb er sejlads med motordrevet fartøj med indtil 5 knob tilladt mellem fjorden og Pumpestation Nord.

Stk. 5. I Skjern Å's Sydlige løb er sejlads uden motor tilladt på strækningen langs område A og B til og fra Gl. Botoftevej i perioden 16. juni til og med 28. (29.) februar fra kl. 7 til solnedgang, dog ikke længere end til kl. 20.

Stk. 6. Naturstyrelsen kan, efter forhandling med Ringkøbing-Skjern Kommune, fastsæt-te regler for erhvervsmæssig bådudlejning på strækningen fra Borris til Ringkøbing Fjord.

Stk. 7. Sejlads med motordrevet turbåd fra fjorden til Skjern Bådehavn kan tillades. Naturstyrelsens stiller de vilkår, der er nødvendige af hensyn til plante- og dyrelivet. Vilkårene skal også sikre, at sejladsen ikke er til hinder for eller unødigt generer anden rekreativ udnyttelse af om-rådet. Sejladsen kan kun tillades, når der er gennemført en konsekvensvurdering og det i øvrigt er i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

Fiskeri

§ 4. § 4. Fiskeri i statens fiskevand kan tillades for fiskeri med stang fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang på følgende strækninger se kortbilag 2:

1) I Skjern Å's Hovedløb langs åens nordlige bred i område C fra Lønborg Bro til Pumpestation Nord.

2) I Skjern Å's Hovedløb og Sydlige løb langs den sydlige bred i område B til og fra Gl. Botofte-vej.

3) I Skjern Å langs åens sydlige bred i område C fra Lønborg Bro til område E.

4) I Skjern Å langs åens bredder i områderne E, F og G.

5) I udløbet fra Hestholmsøen i område C.

6) I søerne langs naturområdets norddige.

7) I Sydlige Parallelkanal i område E.

Stk. 2. Fiskeri med kasteruser kan tillades på særlige vilkår i perioden 1. juli til 31. oktober.

Stk. 3. Fiskeri i naturområdet reguleres tillige i medfør af de til enhver tid gældende regler om fi-skeri m.v.

Jagt

§ 5. Jagt er tilladt i de privatejede parceller i deltaområdet (A) langs naturområdets norddige.

Stk. 2. Jagt på og regulering af ræv, mink, skarv, nilgås, bisamrotte og vaskebjørn kan tillades.

Stk. 3. Ud over den jagt, som er tilladt eller kan tillades efter stk. 1 og 2, kan Naturstyrelsen kun give tilladelse til jagt efter nærmere retningslinjer, der respekterer lovens formål og kun i områderne E og G. Kortbilag 3.

Yderligere adgang mv. og tilsyn

§ 6. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, tillade yderligere adgang og rekreativ brug end nævnt i bestemmelserne i §§ 2-5.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan offentlige myndigheder udføre arbejder i forbindelse med administration af lovgivning og andre opgaver indenfor det af bekendtgørelsen omfattede område.

§ 7. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Straf og ikrafttræden

§ 8. Færdsel, fiskeri og jagt på anden måde end tilladt efter bestemmelserne i §§ 2-5 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en afgørelse i medfør af § 6, straffes med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1688 af 14. december 2006 om offentlighedens adgang og rekreative brug af Naturområdet Skjern Enge ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Kortbilag over, hvor færdsel er tilladt

Bilag 1


Bilag 2

Kortbilag over, hvor fiskeri kan tillades, og hvor fiskeri er forbudt

Bilag 2


Bilag 3

Kort over, hvor jagt kan tillades, og hvor jagt er forbudt

Bilag 3