Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kortbilag Kortbilag over Vresen Vildtreservat
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Vresen Vildtreservat1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

§ 1. Vildtreservatet omfatter som angivet på kortbilag:

1) Øen Vresen og det tilstødende sandrev Langesand.

2) Søterritoriet ud for de under nr. 1 nævnte områder i en bredde af 300 m fra højeste, daglige vandstandslinje.

§ 2. Færdsel og jagt er forbudt fra 1. oktober til 30. juni.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.

§ 3. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 2.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 2 kan Søfartsstyrelsen, Forsvarsministeriet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Stk. 3. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 4. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelsen i § 2 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 3, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 9003 af 13. januar 2002 om Vresen Vildtreservat ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Kortbilag

Kortbilag over Vresen Vildtreservat

Kortbilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.