Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kortbilag Kortbilag over Endelave Vildtreservat
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Endelave Vildtreservat1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3 og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at beskytte et område ved Endelave som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Endelave Vildtreservat omfatter, jf. kortbilag: Søterritoriet øst for færgelejet ved Endelave By afgrænset mod vest af en ret linje fra position 55º 45,62 N. 10º 16,82 E (WGS-84) på kysten ud for campingpladsen til position 55º 46,42 N. 10º 16,66 E (WGS-84), mod nord afgrænset af en ret linje fra sidstnævnte position til position 55º 46,56 N. 10º 18,28 E (WGS-84) på kysten 530 meter nord for Bremå.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinje.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 4. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Overtrædelse af bestemmelsen i § 3 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 4, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 10304 af 31. maj 1999 om Endelave Vildtreservat ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Kortbilag

Kortbilag over Endelave Vildtreservat

Kortbilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.