Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kortbilag Kortbilag over Løgstør Bredning Vildtreservat
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Løgstør Bredning Vildtreservat1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Løgstør Bredning ud for Bygholm Vejle som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Løgstør Bredning Vildtreservat omfatter søterritoriet af Løgstør Bredning ud for Bygholm Vejle samt landarealer ved Pytodde, som angivet på kortbilag:

1) Søterritoriet afgrænset mod syd af en ret linje mellem det sydøstligste punkt på Holmtange og position 57 grader 00,58'N. 09 grader 11,59'E ved Ullerup Holme.

2) Den del af matr. 17 e Øsløs By, Øsløs, som er beliggende syd for Bygholmvejlevej (på dæmningen) og øst for den sydgående markvej fra Bygholmvejlevej vest for Pytodde.

3) Bygholmdæmningen syd for Bygholmvejlevej.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinje.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den del af søterritoriet, der ligger vest og nord for rette linjer mellem positionerne 57 grader 00,55'N. 09 grader 07,13'E (på reservatets sydgrænse ca. 2,75 km sydøst for slusen i Bygholmdæmningen), 57 grader 02,04'N. 09 grader 07,08'E (200 meter syd for dæmningen, ca. 1 km øst for slusen) og 57 grader 02,30'N. 09 grader 08,15'E (200 meter syd for den østlige del af Bygholmdæmningen ved Klim Fjordholme).

Stk. 2. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på de i § 2, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, nævnte landarealer.

Stk. 3. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt i de i stk. 1 og 2 nævnte områder.

Stk. 4. De anvendte koordinater i §§ 2 og 3 viser geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion ED 50.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt fra motordrevet fartøj samt fra fartøj, der ikke er opankret, på den del af søterritoriet, som ligger øst og syd for de i § 3, stk. 1, nævnte linjer.

Færdsel

§ 5. Brætsejlads og sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 8 knob er forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 6. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-5.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 5 kan Søfartsstyrelsen, Forsvarsministeriet og andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 7. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 6, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 14006 af 25. august 1997 om Løgstør Bredning Vildtreservat ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Kortbilag

Kortbilag over Løgstør Bredning Vildtreservat

Kortbilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.