Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kortbilag Kortbilag over fredning af Agger Tange m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af Agger Tange m.v.1)

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 3, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål

§ 1. Fredningens formål er:

1) At sikre naturværdierne på Agger Tange, navnlig gennem opretholdelse af strandenge, klitarealer og brakvandslaguner.

2) At sikre Agger Tange og de tilstødende dele af Krik Vig som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Fredningen omfatter som angivet på kortbilag:

1) Agger Tange afgrænset mod nord af Nordre Tværdiges sydfod, mod øst af Krik Vig, mod syd af Thyborøn Kanal, udløbet fra lagunen afgrænses af en ret linje mellem det sydøstligste punkt på kysten øst og vest for udløbet og mod vest af havdigets østfod fra høfte 71.

2) Krik Vig ud for den i nr. 1 nævnte del af Agger Tange afgrænset mod nord af en ret linje i forlængelse af det i nr. 1 nævnte tværdige til en position i Krik Vig, 56 grader 46,03'N. 8 grader 16,61'E, 400 meter syd for Krik, mod øst af en ret linje fra ovennævnte position til en position i Kobberø Løb ud for indsejlingen til Nordre Dyb, 56 grader 42,92'N. 8 grader 16,17'E og mod syd af en ret linje fra sidstnævnte position til Agger Tange Færgehavns østmole.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 2, nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinje.

Stk. 3. De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator projektion ED 50.

Færdsel

§ 3. Færdsel på Tangens vandområder er forbudt hele året. Vandområderne afgrænses mod land som den del af Tangen, der til enhver tid er vanddækket.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Opsamling af vildt, der er skudt fra tilstødende landarealer og falder på de i stk. 1 nævnte områder. Skydevåben må ikke medbringes.

2) Udlægning af lokkefugle i forbindelse med jagt fra tilstødende landarealer. Skydevåben må ikke medbringes.

§ 4. Færdsel er, som angivet på kortbilag, forbudt i perioden 15. april til 15. juli på:

1) De landarealer, der afgrænses mod nord af Nordre Tværdiges sydfod, mod øst af vej nr. 181 og mod syd og vest af Ulkens Rende og den gravede kanal.

2) Svanholm, der afgrænses mod nord af den tværgående vej fra vej nr. 181 til parkeringspladsen ved høfte 72, mod øst af vej nr. 181, mod syd af fredningsgrænsen og mod vest af den omtrent nord-syd gående vej vest for Svanesø.

§ 5. Færdsel med motorkøretøjer og knallerter er forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for færdsel på vej nr. 181 mellem Agger og Agger Tange Færgehavn, på den i § 4, stk. 1, nr. 2 nævnte tværgående vej samt på vejen mellem Agger og parkeringspladsen ved høfte 72.

§ 6. Bestemmelserne i §§ 4 og 5 gælder ikke for:

1) Færdsel, der er nødvendig i forbindelse med drift af landbrugsarealerne.

2) Færdsel i forbindelse med jagt og vildtpleje for medlemmer af en lokal jagtforening, som Naturstyrelsen har truffet aftale med. Færdsel med motorkøretøjer må dog kun finde sted på veje.

3) Strandfogedens færdsel på stranden syd for høfte 68.

§ 7. I den fredede del af Krik Vig er motordrevet sejlads med en højere hastighed end 8 knob forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sejlads i de dele af Langholm Løb og Krik Dyb, der ligger indenfor det fredede område.

§ 8. Brætsejlads er, som angivet på kortbilag, forbudt i den del af det fredede område i Krik Vig, der mod nord afgrænses af en ret linje fra en position, 56 grader 45,98'N. 8 grader 15,23'E, på kysten ved landevejsdæmningen til en position, 56 grader 45,63'N. 8 grader 16,57'E, ved fredningens østgrænse.

Jagt

§ 9. I den del af fredningen der ligger øst for vej nr. 181 er det, som angivet på kortbilag, forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben i den fredede del af Krik Vig er forbudt.

§ 10. Jagt på fugle er, som angivet på kortbilag, forbudt på arealet mellem lagunen og fredningens nordgrænse og mellem lagunen, afløbskanalen og de med afløbskanalen forbundne små søer og vej nr. 181.

Stk. 2. Jagt på pattedyr må kun ske som fællesjagter, afholdt af en lokal jagtforening, som Naturstyrelsen har truffet aftale med.

Andre bestemmelser

§ 11. Overnatning på reservatets landarealer er forbudt.

§ 12. Henkastning af affald, opstilling af telte, campingvogne og master samt indretning af skydeskjul er forbudt.

§ 13. Beplantning, bebyggelse og terrænændring er forbudt.

§ 14. Retningslinjer for regulering af vandstanden i lagunen fastlægges af Naturstyrelsen.

§ 15. Maskinel opgravning af sandorm, muslinger og andre bunddyr er forbudt.

§ 16. Arealerne på Agger Tange skal udnyttes i overensstemmelse med retningslinjer udstedt af Naturstyrelsen.

Administrative bestemmelser

§ 17. Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af fredningsbestemmelserne.

§ 18. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-5 og 7-15.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan give fiskere hjemmehørende i Agger tilladelse til begrænsede fravigelser fra bekendtgørelsens § 3, stk. 1 med henblik på brug af faststående fiskeredskaber i lagune, søer og kanaler under forudsætning af, at ruser forsynes med odderriste.

Stk. 3. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i §§ 3-5 og 7 kan Søfartsstyrelsen, Forsvarsministeriet eller andre (f. eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i §§ 3-5, 7, 13 og 14 kan Kystdirektoratet udføre de for sandflugtsbekæmpelse og kystsikring nødvendige arbejder.

§ 19. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5 og 7-16 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 18, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 348 af 20. april 1996 om fredning af Agger Tange m.v. ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Kortbilag

Kortbilag over fredning af Agger Tange m.v.

Kortbilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.