Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kortbilag 1 Kortbilag over fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium
Kortbilag 2 Kortbilag over færdselsforbud på øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium
Kortbilag 3 Kortbilag over færdselforbud på Søndre Mole i perioden 1. april til og med 31. juli
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium1)

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 3, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål

§ 1. Fredningens formål er:

1) at bevare øgruppen Hirsholmene samt øen Deget og det omliggende søterritorium som et område, hvor flora og fauna kan udvikle sig uden menneskelige indgreb, der varigt påvirker det naturlige miljø, og hvor den naturlige dynamik i landskabsudviklingen ikke forstyrres unødigt,

2) at beskytte områdets naturvidenskabelige og kulturhistoriske værdier og herunder afveje beskyttelsen i forhold til en bæredygtig benyttelse af øgruppen Hirsholmene, Deget og den fredede del af søterritoriet til erhvervsmæssige og rekreative formål,

3) at beskytte de karakteristiske boblerev bestående af kalkstensformationer med et rigt plante- og dyreliv og udsivninger af metan fra havbunden i farvandet nordvest for øgruppen Hirsholmene og øst for øen Kølpen og

4) at sikre området til naturvidenskabelig forskning.

Afgrænsning

§ 2. Fredningen omfatter, som angivet på kortbilag 1:

1) Øgruppen Hirsholmene fra Tyvholmen i nord til Kølpen i syd samt øen Deget.

2) Søterritoriet omkring øgruppen Hirsholmene og Deget:

a) mod øst afgrænset af en ret linje fra en position 57 grader 29,60' N. 10 grader 38,60' Ø på Hirsholm Nordøst-rev til en position 57 grader 26,10' N. 10 grader 36,30' Ø øst for Marensrev og herfra af en ret linje til positionen 57 grader 25,61' N. 10 grader 34, 65' Ø på Laursrev,

b) mod vest afgrænset af en ret linje fra ovennævnte position på Laursrev til positionen 57 grader 27,83' N. 10 grader 34,35' Ø på Peter Poulsens Rev og herfra af en ret linje til positionen 57 grader 30,50' N. 10 grader 34,70' Ø på Hirsholm Nordvest-rev,

c) mod nord afgrænset af en ret linje fra den under b. nævnte position på Hirsholm Nordvest-rev til positionen 57 grader 30,48' N. 10 grader 35,74' Ø og herfra til positionen 57 grader 29,60' N. 10 grader 38, 60' Ø på Hirsholm Nordøst-rev.

3) Lokaliteter på søterritoriet med kalkstensformationer afgænses som en 300 meter zone omkring følgende koordinater: 57 grader 30,53' N. 10 grader 35,28' Ø (A), og 57 grader 28,36' N. 10 grader 37, 63' Ø (B).

Stk. 2. De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion ED50.

Færdsel

§ 3. På de ubeboede øer i øgruppen Hirsholmene er færdsel forbudt. Områderne er angivet på kortbilag 2.

Stk. 2. På søterritoriet omkring de under stk. 1 nævnte ubeboede øer i en afstand af 50 m regnet fra højeste, daglige vandstandslinje er færdsel forbudt.

Stk. 3. På den beboede ø Hirsholm er færdsel forbudt på Søndre Mole i perioden 1. april til og med 31. juli, som angivet på kortbilag 3.

Stk. 4. Indenfor de i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte zoner med kalkstensformationer er opankring og fiskeri med skrabende redskaber forbudt.

Stk. 5 Windsurfing, sejlads med vandscootere samt brug af vandski og sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 10 knob er forbudt indenfor det i § 4, stk. 1, nævnte område.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder ikke for ejers og brugers færdsel samt offentlige myndigheders færdsel i forbindelse med administration af anlæg og lovgivning.

Stk. 7. Naturstyrelsen kan, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af boblerev, indføre forbud mod dykning.

Jagt

§ 4. På den del af det fredede område, som er angivet på kortbilag 1, og som er beliggende nord for en ret linje fra positionen 57 grader 27,83' N. 10 grader 34,35' Ø på Peter Poulsens Rev til en position på det fredede områdes østgrænse 57 grader 28,49' N. 10 grader 37,90' Ø beliggende 1500 meter øst for Kølpen, er jagt på samt enhver form for efterstræbelse af fugle og pattedyr forbudt.

Stk. 2. På det i stk. 1 nævnte område er det forbudt at medbringe skydevåben.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for personer bosiddende på Hirsholm. Dog skal skydevåben være afladt og adskilt, når de medbringes i det i stk. 1 nævnte område.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 gælder ikke i forbindelse med aflivning af oliefugle iværksat af Naturstyrelsen.

Forskellige foranstaltninger på øerne

§ 5. På de i § 2, stk. 1, nr. 1, nævnte øer må der ikke opføres bygninger. Bestemmelsen gælder tillige skure, boder, master og andre indretninger samt opstilling af campingvogne og telte.

Stk. 2. Til- og ombygning af eksisterende bygninger må ikke finde sted uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Søfartsstyrelsen kan dog uden tilladelse foretage de for fyrdriften nødvendige til- og ombygninger, herunder opstilling af master og etablering af strømforsyningsledninger, såfremt karakteren af den eksisterende bebyggelse fastholdes. Til dette formål kan der, uanset bestemmelserne i § 6, stk. 1, efter forudgående aftale med Naturstyrelsen optages sand og grus på Hirsholm.

Stk. 3. Eksisterende stendiger, brolægninger, syldstensrækker og andre bebyggelseslevn på øerne må ikke ændres eller beskadiges.

§ 6. På de i § 2, stk. 1, nr. 1, nævnte øer må der ikke foretages terrænændringer, herunder afgravning og planering eller udnyttelse af forekomster i undergrunden. Der må ikke borttages sand, sten og grus, og jordfaste sten må ikke fjernes eller flyttes.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan der på Hirsholm træffes de fornødne foranstaltninger til sikring af øens vandforsyning og spildevandsforhold.

Stk. 3. Affald, herunder husholdningsaffald, må ikke nedgraves eller deponeres på øerne. Midlertidig deponering af affald med henblik på senere fjernelse kan dog ske i godkendt, lukket container.

§ 7. Dyre- og plantearter må ikke fjernes fra den i § 2, stk. 1, nr. 1, nævnte øgruppe Hirsholmene.

Stk. 2. Udsætning af dyre- og plantearter må ikke foretages.

Stk. 3. Uden for de med stengærder indhegnede arealer må der ikke ske opdyrkning, beplantning eller opgravning af planter.

Stk. 4. Brug af gødning og kemiske samt biologiske bekæmpelsesmidler er forbudt.

Stk. 5. Det er forbudt at medbringe husdyr, herunder hunde og katte.

Forskellige foranstaltninger på søterritoriet

§ 8. Tilladelse til anlægsarbejder og etablering af klappladser på søterritoriet meddeles efter lovgivningens almindelige regler efter forhandling med Naturstyrelsen.

Stk. 2. Etablering af faste fyrafmærkninger og anden søafmærkning samt anlæg for hydrauliske målinger m.v. forudsætter ikke forhandling med Naturstyrelsen.

§ 9. Det er forbudt at fjerne eller beskadige kalkstensformationer eller dele deraf fra boblerev.

Stk. 2. Det er forbudt at fjerne fastsiddende planter og dyr fra kalkstensformationer og havbund.

§ 10. I det fredede område må der ikke ske råstofindvinding.

Administrative bestemmelser

§ 11. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-10. Dispensation sker efter forhandling med relevante ministerier og andre myndigheder.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 12. Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Straf og ikrafttrædelse

§ 13. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 11, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 560 af 29. juni 1995 om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Kortbilag 1

Kortbilag over fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium

Kortbilag 1


Kortbilag 2

Kortbilag over færdselsforbud på øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium

Kortbilag 2


Kortbilag 3

Kortbilag over færdselforbud på Søndre Mole i perioden 1. april til og med 31. juli

Kortbilag 3

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.