Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kortbilag Kortbilag over Alleshave Bugt Vildtreservat
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Alleshave Bugt Vildtreservat1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Alleshave Bugt ud for Saltbæk Vig som rasteplads for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Alleshave Bugt Vildtreservat omfatter søterritoriet ud for Saltbæk Vig som angivet på kortbilag. Søterritoriet er afgrænset som følger:

1) Mod vest af en ret nordlig linje vinkelret på land fra pumpekanalen v. Lille Vrøj (matr. nr. 77 b, Kalundborg markjorder) til et punkt 100 m fra kysten.

2) Mod nord af en ret linje fra dette punkt mod øst til en position 100 m ret nord for Krageø og herfra videre mod øst til nordvestligste punkt på kysten ved Stenshøj (matr. nr. 10 f, Alleshave By, Bregninge).

3) Mod øst og syd af tilstødende landarealer, hvor grænsen følger højeste, daglige vandstandslinje.

Reservatbestemmelser

§ 3. På vildtreservatets område er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. På den i stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet må der ikke udlægges lokkefugle eller medbringes ladt skydevåben.

Dispensation og tilsyn

§ 4. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere for bestemmelserne i § 3.

§ 5. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatsbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 6. Overtrædelse af bestemmelsen i § 3 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 14022 af 20. september 1993 om Alleshave Bugt Vildtreservat ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Kortbilag

Kortbilag over Alleshave Bugt Vildtreservat

Kortbilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.