Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Kapitel 2 Opholdskommune for personer med bopæl i udlandet
Kapitel 3 Indsendelse af klager og genvurdering
Kapitel 4 Foreløbige afgørelser og frist for sagsbehandling i visse sager
Kapitel 5 Udgifter ved sagernes behandling
Kapitel 6 Praksiskoordinering og vejledning
Kapitel 7 Det Rådgivende Praksisudvalg
Kapitel 8 Handicapråd
Kapitel 9 Det Centrale Handicapråd
Kapitel 10 Statistik
Kapitel 11 Undersøgelser
Kapitel 12 Kommunalbestyrelsernes indsendelse af oplysninger om det frivillige sociale område
Kapitel 13 Ikrafttrædelsesbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

I medfør af § 2, stk. 3, § 9, stk. 4, § 37 a, stk. 4, § 66, stk. 2, 2. og 3. pkt., § 74, § 84, stk. 1, § 86 og § 87, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 8. september 2015, som ændret ved lov nr. 380 af 27. april 2016, § 18, stk. 4, og § 68 h i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, og § 29, stk. 2, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, som ændret ved lov nr. 523 af 29. april 2015, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

§ 1. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder, når kommunalbestyrelsen eller Ankestyrelsen, jf. dog § 3, stk. 2, men ikke Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, behandler og afgør sager efter:

1) lov om social pension,

2) lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3) lov om individuel boligstøtte,

4) lov om sygedagpenge,

5) lov om aktiv socialpolitik,

6) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

7) lov om social service, jf. dog stk. 3,

8) lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling,

9) lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge,

10) lov om seniorjob,

11) lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.,

12) lov om kontantydelse,

13) lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og

14) kapitel 2 i lov om friplejeboliger.

Stk. 2. Loven gælder endvidere, når statsforvaltningen træffer afgørelse efter § 131 i lov om social service.

Stk. 3. Lovens § 9 om handlekommune gælder ikke for forebyggende hjemmebesøg, jf. § 79 a i lov om social service.

Stk. 4. Lovens § 11, stk. 1, nr. 2, § 11 b, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, og § 12 a gælder, når kommunerne udbetaler ydelser efter lov om integration af udlændinge i Danmark.

Stk. 5. Lovens § 11 a, stk. 1, 2, og 4-6, gælder ved kommunalbestyrelsens behandling af de sager, der er nævnt i § 178 a i lov om almene boliger m.v.

Stk. 6. Lovens § 85 gælder ved kommunalbestyrelsens behandling af sager efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

§ 2. Lovens §§ 3, 4 og 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1-5, § 11 b, § 11 c, stk. 1, nr. 4, og § 12 finder tilsvarende anvendelse, når Udbetaling Danmark behandler og træffer afgørelse efter:

1) lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

2) lov om opkrævning af underholdsbidrag,

3) lov om en børne- og ungeydelse,

4) lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

5) lov om social pension,

6) lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

7) lov om individuel boligstøtte,

8) lov om friplejeboliger,

9) lov om aktiv socialpolitik,

10) lov om delpension,

11) lov om fleksydelse,

12) sundhedsloven og

13) repatrieringsloven.

§ 3. Lovens §§ 10 og 11, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, og § 12 samt lovens kapitel 9, §§ 67-70 og § 72, stk. 1 og 7, og kapitel 11 samt denne bekendtgørelses kapitler 3, 5 og 6 gælder, når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter:

1) lov om almene boliger m.v. og lov om boliger for ældre og personer med handicap,

2) lov om integration af udlændinge i Danmark, § 53, stk. 2, 3. pkt.,

3) repatrieringslovens § 12, stk. 2, og

4) lov om folkeskolen (afgørelser om søskendemoderation og fripladser).

Stk. 2. Lovens § 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, § 11 b, § 11 c, stk. 1, nr. 4, og § 12 samt lovens kapitel 9, §§ 66-70 og § 72 samt denne bekendtgørelses kapitler 3 og 5 gælder, når Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser, som er truffet af Udbetaling Danmark efter § 2, nr. 1-9 og 13, i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Lovens §§ 10 og 11, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, og § 12 samt lovens kapitel 9, §§ 67-70 og 72, stk. 1 og 7, samt denne bekendtgørelses kapitler 3, 5 og 6 gælder, når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter lov om tolkning til personer med hørehandicap.

Stk. 4. Lovens kapitel 9 og §§ 68 og 70 gælder, når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter:

1) lov om arbejdsskadesikring,

2) lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

3) lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.,

4) lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. og

5) lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

§ 4. Lovens kapitler 1-7, 11 og 12 samt de bestemmelser, der er nævnt i lovens § 59 a, stk. 6, og denne bekendtgørelses kapitel 2, § 10, stk. 2 og 3, og kapitel 5-7 gælder, når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. lovens § 59 a, træffer afgørelse efter de love, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 4-6 og 10-13, og § 2, nr. 10 og 11, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. De bestemmelser, der er nævnt i lovens § 59 b, stk. 10, samt denne bekendtgørelses § 10, stk. 2 og 3, og § 19 gælder, når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelser efter lovens § 59 b.

Stk. 3. De bestemmelser, der er nævnt i lovens § 59 a, stk. 6, lovens kapitel 11, samt denne bekendtgørelses kapitel 2, § 10, stk. 2 og 3, og kapitel 5-7 gælder, når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler og afgør sager efter § 53, stk. 2, 1. pkt. i lov om integration af udlændinge i Danmark og efter § 19, stk. 2, i lov om børnepasningsorlov.

§ 5. Lovens § 59 gælder for Arbejdsmiljøklagenævnet, jf. lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 2

Opholdskommune for personer med bopæl i udlandet

Opholdskommune i beskæftigelseskommunen

§ 6. En person, som ikke har en opholdskommune i Danmark efter § 9, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og som udfører beskæftigelse på dansk område, har opholdskommune i den kommune, hvor beskæftigelsen udføres, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. For lønmodtagere anses beskæftigelsen for at blive udført i den kommune, hvor arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant har hjemsted. Hvis arbejdsgiveren eller dennes repræsentant ikke har hjemsted i Danmark, har lønmodtageren opholdskommune i den kommune, hvor hovedparten af arbejdet udføres.

Stk. 3. For selvstændige erhvervsdrivende anses beskæftigelsen for udført i den kommune, hvor den selvstændige virksomhed eller virksomhedens repræsentant har hjemsted. Hvis virksomheden eller dennes repræsentant ikke har hjemsted i Danmark, har den selvstændige erhvervsdrivende opholdskommune i den kommune, hvor hovedparten af arbejdet udføres.

Stk. 4. For sager om sygedagpenge gælder uanset stk. 1-3 de regler om handlekommune, der er fastsat i medfør af lov om sygedagpenge.

§ 7. Familiemedlemmer, som efter fællesskabsretten eller efter konventioner indgået mellem Danmark og en anden stat har ret til sociale sikringsydelser som familiemedlemmer til en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, har opholdskommune i arbejdstagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes opholdskommune, jf. § 6.

Opholdskommune ved anden tilknytning til dansk kommune

§ 8. En person, som ikke har en opholdskommune i Danmark efter §§ 6 eller 7 eller efter § 9, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, har opholdskommune i den kommune, hvor personen sædvanligvis opholder sig under ophold i Danmark.

§ 9. En person, som ikke har en opholdskommune i Danmark efter § 9, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og for hvem der ikke kan udpeges en opholdskommune efter §§ 6-8, har opholdskommune i den kommune, som personen ud fra en samlet vurdering har stærkest tilknytning til.

Kapitel 3

Indsendelse af klager og genvurdering

§ 10. Inden en klage behandles, skal den myndighed, der har truffet afgørelsen, vurdere, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold, jf. lovens § 66, stk. 1, 1. pkt. Klagen skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. lovens § 66, stk. 1, 2. pkt. Er en afgørelse truffet efter bemyndigelse efter § 9, stk. 9, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal klagen dog, jf. lovens § 66, stk. 1, 3. pkt., sendes til og vurderes af den kommune, der efter lovens § 9, stk. 7, eller § 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter lov om social service. Myndigheden skal i afgørelsen oplyse, hvor klagen skal sendes til.

Stk. 2. Hvis klageren indgiver sin klage direkte til Ankestyrelsen, sendes klagen straks videre til den myndighed, der har truffet afgørelsen med anmodning om genvurdering, medmindre klagefristen ikke er overholdt.

Stk. 3. Hvis en klage ikke er indgivet inden for fristen, skal myndigheden straks sende klagen til Ankestyrelsen med angivelse af, at klagefristen ikke er overholdt.

§ 11. Børn og unge-udvalgets afgørelser i sager om særlig støtte til børn og unge, jf. § 74, stk. 1, i lov om social service, skal ikke genvurderes, men straks sendes videre til Ankestyrelsen.

Stk. 2. Statsforvaltningens afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter § 129 i lov om social service, jf. § 131, skal ikke genvurderes, men straks sendes videre til Ankestyrelsen.

§ 12. Kommunalbestyrelsen og Udbetaling Danmark skal genvurdere en afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget, jf. dog § 16, stk. 2.

Stk. 2. Hvis myndigheden ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for fristen på 4 uger, fordi der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende, skal klageren have besked herom, og om hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet.

§ 13. Hvis myndigheden efter genvurderingen giver klageren fuldt ud eller delvist medhold, sendes en ny afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget.

Stk. 2. Hvis myndigheden kun delvist kan give klageren medhold, skal klageren inden 4 uger meddele, om klagen fastholdes. Hvis klageren fastholder klagen, sendes denne inden 14 dage efter modtagelsen til Ankestyrelsen med genvurderingen. Kommunalbestyrelsen skal ved indsendelse af genvurdering benytte et ankeskema, der er udarbejdet af Ankestyrelsen.

Stk. 3. Hvis myndigheden vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes genvurderingen til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klagen er modtaget. Kommunalbestyrelsen skal ved indsendelsen af genvurderingen til Ankestyrelsen benytte et ankeskema, der er udarbejdet af Ankestyrelsen. Myndigheden sender samtidig meddelelse om genvurderingen til klageren.

§ 14. Hvis en klage efter en konkret vurdering må anses for hastende, skal myndigheden straks genvurdere sagen og give klageren meddelelse om resultatet. Hvis myndigheden vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes sagen straks til ankeinstansen.

Kapitel 4

Foreløbige afgørelser og frist for sagsbehandling i visse sager

Foreløbige afgørelser

§ 15. Ankestyrelsen kan træffe en foreløbig afgørelse i tilfælde, hvor der er tale om en øjeblikkeligt opstået trangssituation, eller hvor der i øvrigt er et særligt behov herfor, jf. lovens § 52 a, stk. 3.

Stk. 2. Ankestyrelsen skal snarest muligt træffe en endelig afgørelse i sagen, jf. lovens § 52 a, stk. 3, 2. pkt.

Frist for sagsbehandling i visse sager

§ 16. Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget i Ankestyrelsen i følgende sager:

1) Klager over jobcenterets afgørelser efter kapitel 9-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vedrørende personer der er omfattet af lovens § 2, nr. 1, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov.

2) Klager over jobcenterets afgørelse om, at beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 1, skal varetages af en anden aktør.

3) Klager over at det ordinære arbejde, som personer i seniorjob er henvist til af jobcenteret, ikke har været rimeligt, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, i lov om seniorjob.

Stk. 2. I sager efter stk. 1 modtager Ankestyrelsen klagen og ankeskemaet, jf. § 13, stk. 2 og 3, fra jobcenteret senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget i jobcenteret, medmindre jobcenteret ved genvurderingen fuldt ud har givet klageren medhold.

§ 17. I sager omfattet af § 72, stk. 2, 1. og 2. pkt., og § 72, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Ankestyrelsen så vidt muligt træffe afgørelse inden 8 uger efter, at klagen er modtaget. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Stk. 2. Ankestyrelsen skal ligeledes så vidt muligt inden 8 uger tage stilling til børn og unge-udvalgets indstilling om adoption uden samtykke, jf. § 68 f, stk. 1, i lov om social service. Hvis fristen ikke overholdes i en konkret sag, skal sagens parter og kommunen skriftligt have besked om, hvornår sagen forventes behandlet.

§ 18. Ankestyrelsens afgørelser skal, jf. lovens § 73, stk. 1, foreligge inden 8 uger i følgende sager:

1) Tilbageholdelse i boligen efter § 127 i lov om social service.

2) Optagelse i særlige botilbud efter § 129 i lov om social service.

3) Afgørelser om børn og unge-udvalgets beslutninger efter reglerne i § 169 i lov om social service.

Kapitel 5

Udgifter ved sagernes behandling

§ 19. Kommunen, statsforvaltningen, Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen betaler nødvendige udgifter til lægeerklæringer, undersøgelser, behandlinger, transport og lignende, som myndigheden pålægger borgeren eller klageren, og som ikke afholdes efter anden lovgivning. Udgifter til lægeerklæringer efter § 22, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik til brug for ansøgning om tillæg til integrationsydelse betales dog af ansøgeren. Udgifter i forbindelse med behandling af sager efter § 168 i lov om social service dækkes efter § 168, stk. 5, i lov om social service.

Stk. 2. Der udbetales vederlag, befordringsgodtgørelse og godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning eller sekretærhjælp til de udpegede medlemmer af Ankestyrelsen, herunder Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Kapitel 6

Praksiskoordinering og vejledning

Praksiskoordinering

§ 20. Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, træffes i overensstemmelse med lovgivningen, jf. § 76 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 21. Ankestyrelsen gennemgår som led i opgaven med at koordinere praksis en række ensartede typer af sager i forhold til gældende ret, som fastlagt ved lov, bekendtgørelser og landsdækkende praksis.

Samarbejde og vejledning

§ 22. Hvis Ankestyrelsens undersøgelser viser, at praksis i en kommune ikke er i overensstemmelse med gældende ret, skal Ankestyrelsen drøfte problemer, som undersøgelsen har vist, med kommunen. Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis skal, jf. lovens § 79 a, behandles på et møde i kommunalbestyrelsen.

§ 23. Ankestyrelsen kan ikke som led i opgaven med at koordinere praksis tage underinstansernes afgørelser op af egen drift.

Stk. 2. Ankestyrelsen kan dog i sager omfattet af § 65 i lov om social service tage sager op af egen drift.

§ 24. Ankestyrelsen udsender generel vejledning om praksis inden for Ankestyrelsens kompetenceområde og offentliggør i anonymiseret form afgørelser, som har principiel eller generel betydning.

Stk. 2. Ankestyrelsen vejleder af egen drift eller efter anmodning kommunerne om praksis samt om fortolkning af reglerne. Vejledningen kan også ske i forbindelse med praksiskoordinering.

Kapitel 7

Det Rådgivende Praksisudvalg

§ 25. Ankestyrelsen nedsætter et rådgivende udvalg til støtte for sin indsats med at koordinere praksis i afgørelserne, jf. lovens § 80.

Stk. 2. Udvalget har til opgave at følge og rådgive Ankestyrelsen om koordineringen af praksis i kommunerne, herunder at rådgive Ankestyrelsen om:

1) visitationskriterier for udvælgelsen af sager, hvor afgørelsen skal træffes med medvirken af beskikkede medlemmer, jf. lovens § 52 c, stk. 2, og § 59 a, stk. 3,

2) behovet for opfølgning på baggrund af gennemførte undersøgelser af de kommunale afgørelser på områder, hvor Ankestyrelsen er ankeinstans, og

3) generel formidling af og vejledning om Ankestyrelsens praksis.

Stk. 3. Styrelseschefen er formand for udvalget, og Ankestyrelsen udpeger medlemmer efter indstilling fra de organisationer, kommuner, foreninger og myndigheder, der er nævnt i lovens § 81.

Stk. 4. Ankestyrelsen er sekretariat for udvalget.

Stk. 5. Ankestyrelsen skal en gang årligt udarbejde en redegørelse til udvalget om sagsbehandlingen i klagesager over kommunalbestyrelsernes afgørelser, jf. lovens § 52 a, stk. 1, og § 59 a, stk. 1.

Kapitel 8

Handicapråd

Handicaprådets sammensætning

§ 26. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd, jf. § 37 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Handicaprådet sammensættes, jf. § 37 a, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen, jf. § 37 a, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Stk. 4. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Stk. 5. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

Stk. 6. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen. Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger, kan ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

§ 27. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Handicaprådets opgaver

§ 28. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, jf. § 37 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Stk. 2. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer.

Stk. 3. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap, jf. § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 5. Handicaprådet kan inddrage erfaringer fra arbejdet i Det Centrale Handicapråd i dets arbejde.

Stk. 6. Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.

Handicaprådets forretningsorden

§ 29. Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ.

Stk. 3. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på kommunalbestyrelsens initiativ.

§ 30. Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet.

Stk. 4. Et medlem af et handicapråd er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3.

Kapitel 9

Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråds opgaver

§ 31. Social- og indenrigsministeren nedsætter et Centralt Handicapråd, der rådgiver i handicapspørgsmål, jf. § 87, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og som er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.

Stk. 2. Handicaprådet er uafhængigt.

§ 32. Det påhviler Handicaprådet,

1) at drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FNs Konvention om rettigheder for personer med handicap,

2) at arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar og

3) at formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Stk. 2. Handicaprådet kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Stk. 3. Handicaprådet kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

§ 33. Handicaprådet kan tage generelle temaer op til behandling og herunder anmode offentlige myndigheder om at redegøre for politiske beslutninger og administrativ praksis på områder, der ligger inden for temaerne.

Stk. 2. Handicaprådet kan iværksætte egne undersøgelser og projekter og nedsætte arbejdsudvalg med opgaver inden for Rådets rammer, ligesom Rådet kan iværksætte egne informationskampagner.

§ 34. Folketinget, ministre og centrale offentlige myndigheder kan rådføre sig med Handicaprådet i alle anliggender af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap blandt andet for at sikre, at rimelige hensyn til personer med handicap tilgodeses i samfundets planlægning.

Stk. 2. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Rådets forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det Centrale Handicapråds sammensætning

§ 35. Handicaprådet består af én formand og 16 medlemmer, der udpeges af social- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren udpeger følgende medlemmer:

1) Fem medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

2) Ét medlem efter indstilling fra KL.

3) Ét medlem efter indstilling fra Danske Regioner.

4) Ét medlem efter indstilling fra Statens Byggeforskningsinstitut.

5) Ét medlem efter indstilling fra Boligselskabernes Landsforening.

6) Ét medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

7) Ét medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

8) Ét medlem efter indstilling fra DI Transport.

9) Ét medlem efter indstilling fra IT-Universitetet i København.

10) Ét medlem efter indstilling fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren udpeger herudover to personlige medlemmer af Rådet.

Stk. 4. For at sikre koordination mellem varetagelsen af overvågningsopgaven efter FNs konvention om rettigheder for personer med handicap i Institut for Menneskerettigheder og arbejdet i Handicaprådet deltager én observatør fra Institut for Menneskerettigheder fast i rådets møder.

Stk. 5. For at sikre koordination mellem Handicaprådet og social- og indenrigsministeren som handicapkoordinerende minister deltager én observatør fra Social- og Indenrigsministeriet fast i rådets møder.

Stk. 6. I det omfang det skønnes fornødent, kan Handicaprådet inddrage andre personer med særlig sagkundskab i sit arbejde.

§ 36. Handicaprådet virker for en 4-årig periode svarende til de kommunale råds valgperiode. Dog fungerer medlemmerne, indtil et nyt medlem udpeges.

Stk. 2. For samme periode vælger Handicaprådet blandt sine medlemmer en næstformand, der er stedfortræder for formanden.

Det Centrale Handicapråds sekretariat

§ 37. Handicaprådet bistås af et sekretariat.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren ansætter sekretariatslederen.

Stk. 3. Sekretariatslederen har det daglige ledelsesmæssige ansvar for sekretariatet under ansvar over for Rådet.

Stk. 4. Sekretariatslederen skal sikre, at forvaltningen er i overensstemmelse med de regler, der gælder for statslige myndigheder.

Det Centrale Handicapråds forretningsorden

§ 38. Social- og indenrigsministeren fastsætter Handicaprådets forretningsorden.

§ 39. Formanden for Handicaprådet honoreres efter aftale med Social- og Indenrigsministeriet.

Stk. 2. Der ydes vederlag og udgiftsgodtgørelse, herunder godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation, til rådets medlemmer i forbindelse med møder i rådet, arbejdsudvalg m.v. efter statens regler.

Kapitel 10

Statistik

§ 40. Kommunalbestyrelserne skal til Ankestyrelsen indberette oplysninger om afgørelser i sager om følgende:

1) Førtidspension.

2) Ændring af førtidspension.

Stk. 2. For personer med ophold i udlandet indberetter Udbetaling Danmark til Ankestyrelsen oplysninger som anført i stk. 1.

§ 41. Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger om afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v. efter § 114 i lov om social service til Ankestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indsender oplysninger om brugere af boformer efter § 110 i lov om social service til Ankestyrelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen skal til Ankestyrelsen indberette oplysninger om afgørelser i sager om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet efter kapitel 11, kapitel 12 og § 140 i lov om social service.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne sørger for, at offentlige og godkendte private behandlingstilbud for stofmisbrugere indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere over 18 år i behandling efter § 101 i lov om social service til Dansk Registrerings- og Informationssystem (DanRIS) efter anmodning fra Center for Rusmiddelforskning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelserne sørger for månedligt at indsende statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i behandling efter § 101 i lov om social service til stofmisbrugsregistret efter anmodning fra Socialstyrelsen.

Stk. 6. Kommunalbestyrelserne skal til Ankestyrelsen indberette oplysninger om modtagne underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn eller ung, jf. §§ 152-154 i lov om social service.

Stk. 7. Kommunalbestyrelserne skal til Ankestyrelsen indberette oplysninger om afgørelser truffet efter § 64, stk. 3, i lov om social service.

§ 42. Oplysningerne efter § 40 og § 41, stk. 1-3, skal indberettes på særlige skemaer, som udarbejdes af Ankestyrelsen.

Stk. 2. Oplysningerne, jf. § 40 og § 41, stk. 1, indberettes senest den 7. i måneden efter den måned, i hvilken afgørelsen er truffet.

Stk. 3. Oplysningerne, jf. § 41, stk. 2, indberettes senest en måned efter udgangen af kvartalet.

Stk. 4. Ankestyrelsen bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for indberetning af oplysninger i henhold til § 41, stk. 3, og § 41 stk. 6 og 7.

§ 43. Kommunalbestyrelserne og Udbetaling Danmark skal foretage indberetning til Social- og Indenrigsministeriet af følgende oplysninger om udbetaling af personligt tillæg og helbredstillæg efter lov om social pension:

1) Beløbets størrelse.

2) Antal modtagere inden for hver pensionistgruppe.

3) Ydelsesart: tandproteser og tandpleje, briller, fysioterapi, kiropraktorbehandling og fodpleje, medicintillæg, supplerende pension og andet.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal foretage indberetning til Social- og Indenrigsministeriet af følgende oplysninger om udbetaling af varmetillæg og petroleumstillæg:

1) Beløbets størrelse.

2) Antal modtagere inden for hver pensionistgruppe.

Stk. 3. Oplysningerne kan afgives over det fælleskommunale system for social pension i KMD efter indberetning til KMD af kommunernes statistikkoder for personlige tillæg.

§ 44. Kommunalbestyrelserne og Udbetaling Danmark skal indberette til Ankestyrelsen, når der er udtaget stævning mod kommunen og Udbetaling Danmark i sager inden for det sociale eller beskæftigelsesmæssige område. Kommunen og Udbetaling Danmark skal desuden underrette Ankestyrelsen, når dommen foreligger.

Kapitel 11

Undersøgelser

§ 45. Kommunalbestyrelserne, Udbetaling Danmark og regionerne har pligt til at medvirke med oplysninger til Ankestyrelsen og Socialstyrelsen ved særlige undersøgelser m.v. Der medtages oplysninger om private, samt frivillige foreninger mv., der udfører opgaver på det sociale område, som de særlige undersøgelser vedrører. Endvidere medtages i fornødent omfang vurderinger af og beslutninger om den fremtidige udvikling.

Stk. 2. Ankestyrelsen og Socialstyrelsen udsender tilbagemeldinger til Udbetaling Danmark, kommuner og regioner, i det omfang de har deltaget.

§ 46. I kommuner, hvor beslutningskompetencen for dele af det sociale område er lagt til særlige organer, herunder lokaludvalg, eller kommunale fællesskaber, jf. §§ 60 og 65 d i lov om kommunernes styrelse, medvirker disse organer efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 12

Kommunalbestyrelsernes indsendelse af oplysninger om det frivillige sociale område

§ 47. Kommunerne skal afgive oplysninger om deres samarbejde med frivillige sociale organisationer og deres støtte til frivilligt socialt arbejde. Oplysningerne indberettes en gang årligt inden den 1. april til Social- og Indenrigsministeriet, eller til den som Social- og Indenrigsministeriet udpeger.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren kan anmode udvalgte kommuner om at afgive supplerende oplysninger om indsatsen på særlige indsatsområder. De særlige indsatsområder udvælges af social- og indenrigsministeren efter drøftelse med de kommunale parter og Frivillighedsrådet.

Kapitel 13

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1128 af 24. september 2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 28. juni 2016

Karen Ellemann

/ Christina Ekmann