Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32016L0881
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om land for land-rapportering1)

I medfør af § 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr. 1884 af 29. december 2015, fastsættes:

Meddelelse om forpligtelsen til land for land-rapportering

§ 1. Meddelelse, der skal gives efter skattekontrollovens § 3 B, stk. 14, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Hvis det ultimative moderselskab er dansk: Oplysning om det koncernselskab, der indgiver land for land-rapporten ved angivelse af identitetsoplysninger.

2) Hvis det ultimative moderselskab ikke er hjemmehørende i Danmark: Oplysning om, hvilket koncernselskab, der er forpligtet til at indgive land for land-rapporten ved angivelse af identitetsoplysninger, og i hvilken skattejurisdiktion selskabet er hjemmehørende.

Stk. 2. Identitetsoplysningerne efter stk. 1 skal omfatte fuldt navn, adresse, skattejurisdiktion, virksomhedsnummer (cvr-nr.) eller stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.). Er der tale om et udenlandsk koncernselskab, oplyses et eventuelt skatteidentifikationsnummer (TIN-nr.) i skattejurisdiktionen.

Stk. 3. Meddelelse efter skattekontrollovens § 3 B, stk. 14, kan ske på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

§ 2. Meddelelse efter §§ 1 og 3 skal ske digitalt efter anvisning fra SKAT. Meddelelsen skal senest gives inden udgangen af det indkomstår, for hvilket land for land-rapporteringen skal indgives.

§ 3. Der skal gives meddelelse til SKAT, hvis der foreligger omstændigheder, der bevirker, at forpligtelsen til at indgive land for land-rapportering ikke længere består.

Indrapportering af land for land-rapporten

§ 4. Indrapportering af land for land-rapporten skal ske ved indgivelse til SKAT af oplysningerne i tabel 1, 2 og 3, jf. bilag 1, eller den engelske udgave i annex III til kapitel V i OECD's Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting.

Stk. 2. Ved følgende begreber i tabel 1forstås:

1) Skattejurisdiktion: En statslig såvel som en ikke-statslig jurisdiktion med skatteautonomi. Der indsættes separate linjer for alle de koncernenheder, der efter den rapporterende enheds opfattelse ikke er skattemæssigt hjemmehørende i nogen skattejurisdiktion. Hvis en koncernenhed er hjemmehørende i mere end én skattejurisdiktion, anvendes de almindelige principper for bestemmelse af den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst til at fastslå, hvilken jurisdiktion enheden er skattemæssigt hjemmehørende i. Hvis der ikke findes en gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst, indberettes koncernenheden i den skattejurisdiktion, hvor ledelsen har sit egentlige sæde. Sædet for den egentlige ledelse bestemmes ud fra internationalt vedtagne standarder.

2) Omsætning: Samlet omsætning for alle koncernenheder i den relevante skattejurisdiktion, der er genereret gennem transaktioner med tilknyttede virksomheder, samlet omsætning for alle koncernenheder i den relevante skattejurisdiktion, der er genereret gennem transaktioner med uafhængige parter og den samlede omsætning i alt. Omsætningen omfatter indtægter fra salg af varer, aktiver og tjenester, royalties, renter, præmier og alle andre beløb. Omsætningen omfatter ikke betalinger fra andre koncernenheder, der betragtes som udlodninger i betalerens skattejurisdiktion.

3) Overskud (eller underskud) før skat: Det samlede overskud (underskud) før selskabsskat for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante jurisdiktion. Overskud (underskud) før selskabsskat omfatter alle ekstraordinære indtægter og udgifter.

4) Betalt indkomstskat: Det samlede beløb, der er betalt i selskabsskat i det relevante indkomstår af alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Den indbetalte skat omfatter de skattebeløb, som koncernenheden har betalt til den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende, samt til alle andre skattejurisdiktioner. Betalte skatter omfatter kildeskat betalt af andre enheder (både tilknyttede og uafhængige virksomheder) i forbindelse med betalinger til koncernenheden. Dvs. at hvis virksomhed A, som er skattemæssigt hjemmehørende i skattejurisdiktion A, har renteindtægter i jurisdiktion B, skal den betalte kildeskat i jurisdiktion B indberettes af virksomhed A.

5) Beregnet indkomstskat: Den samlede beregnede selskabsskat af det skattepligtige overskud eller underskud i rapporteringsåret for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Den aktuelle skatteomkostning afspejler alene aktiviteter i det indeværende år og omfatter ikke udskudte skatter eller hensættelser til usikre skatteforpligtelser.

6) Vedtaget kapital: Den samlede vedtagne kapital for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, skal den vedtagne kapital indberettes af den juridiske enhed, som det er et fast driftssted af, medmindre der i reguleringsøjemed findes et fast kapitalkrav i skattejurisdiktionen.

7) Akkumuleret fortjeneste: Den samlede akkumulerede fortjeneste pr. udgangen af året for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, indberettes den akkumulerede fortjeneste af den juridiske enhed, som det er fast driftssted af.

8) Antal medarbejdere: Det samlede antal ansatte i fuldtidsækvivalenter for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Antallet af ansatte kan enten indberettes på baggrund af antallet ved årets udgang, gennemsnittet af ansatte i løbet af året, eller enhver anden metode, der anvendes konsekvent år for år for alle skattejurisdiktioner. I den forbindelse kan uafhængige underleverandører, som deltager i koncernenhedens ordinære driftsaktiviteter, indberettes som ansatte. Der kan foretages rimelige afrundinger af eller skøn over antallet af ansatte, forudsat at dette ikke medfører væsentlige forvridninger i den relative fordeling af ansatte i de forskellige skattejurisdiktioner. Der skal anvendes en konsekvent metode fra år til år og for alle enheder.

9) Materielle aktiver: Den samlede bogførte værdi af de materielle aktiver for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, indberettes aktiverne under den skattejurisdiktion, som det faste driftssted er beliggende i. Materielle aktiver omfatter ikke kontanter eller andre likvide midler, immaterielle aktiver eller finansielle aktiver.

Stk. 3. Tabel 2 skal indeholde oplysning om hver koncernenhed i den multinationale koncern, de primære forretningsaktiviteter samt hvor det er skattemæssigt hjemmehørende. Faste driftssteder anføres under den skattejurisdiktion, hvor det er beliggende og skal tillige angive navnet på det selskab, som det er en del af.

Stk. 4. Tabel 3 skal indeholde øvrig information, som er nødvendig eller fremmende for forståelsen af tabel 1 og 2.

Stk. 5. En koncernenhed, der er forpligtet til at udarbejde land for land-rapportering efter skattekontrollovens § 3 B, stk. 11, skal anmode sit ultimative moderselskab om at give alle de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelsen. Såfremt det ultimative moderselskab afviser at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for koncernenheden, indgiver koncernenheden en land for land-rapport, der indeholder alle de oplysninger, som den er i besiddelse af, har opnået eller har indhentet, og meddeler SKAT, at det ultimative moderselskab har afvist at stille de nødvendige oplysninger til rådighed.

Stk. 6. Forklaringerne i stk. 1-4 findes på engelsk i afsnit C i annex III til kapitel V i OECD's Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting.

Stk. 7. Indgivelsen af land for land-rapporten skal ske digitalt efter anvisning fra SKAT.

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2016.

Skatteministeriet, den 27. august 2016

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas


Bilag 1

Tabel 1. Oversigt over fordelingen af indkomst, skatter og erhvervsmæssig aktivitet pr. skatte-
jurisdiktion
Navnet på den multinationale koncern:
Indkomståret:
Anvendt valuta:
Skattejurisdiktion
Omsætning
Overskud (underskud) før indkomstskat
Betalt indkomstskat
Beregnet indkomstskat (indeværende år)
Vedtaget kapital
Akkumuleret fortjeneste
Antal medarbejdere
Materielle aktiver, der ikke er kontanter eller lignende
Uafhængige enheder
Afhængige enheder
Totalt
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Tabel 2. Liste over koncernselskaber i koncernen inkluderet i sammenlægningen pr. skatte-
jurisdiktion
Navnet på den multinationale koncern:
Indkomståret:
Skattejurisdiktion
Koncern enheder i skattejurisdiktionen
Indregistreringsjurisdiktion, hvis anderledes end skattejurisdiktion
Primære forretningsaktiviteter
Forskning og udvikling
Besiddelse eller administration af immaterielle aktiver
Indkøb
Produktion
Salg, marketing eller
distribution
Administrativ, management eller støtteservice
Serviceydelser til
uafhængige
Koncernintern finansiering
Regulerede finansielle
ydelser
Forsikring
Besiddelse af aktier eller andre kapitalandele
Hvilende
Andet*
 
1.
                           
2.
                           
3.
                           
 
1.
                           
2.
                           
3.
                           

* Specificer karakteren af den erhvervsmæssige aktivitet for koncernselskabet i tabel 3: Yderligere information

Tabel 3. Yderligere information
Navnet på den multinationale koncern:
Indkomståret:
Inkluder enhver anden kort information og forklaring, som opfattes som nødvendig, eller som kan lette forståelsen af den obligatoriske information afgivet i land-for-land-rapporten

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2016, nr. L 146, side 8.