Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat

§ 1

I bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015 om kildeskat foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 43, stk. 2, § 45, stk. 1, § 46, stk. 2, 3. og 4. pkt., § 48, stk. 3, stk. 4, 3. og 4. pkt., stk. 6, 5. og 6. pkt., stk. 8, 2. pkt., og stk. 9, § 48 A, § 50, stk. 2, § 51, 2. pkt., § 52, stk. 4 og stk. 5, 3. pkt., § 53, stk. 4, § 55 A, § 56, stk. 1, § 57, § 61, stk. 3, 2. pkt., § 65, stk. 3, 1., 2. og 3. pkt., stk. 6, 3. pkt., og stk. 13, § 67, stk. 4, § 72, 2. pkt., § 76, § 84, stk. 3, § 85, stk. 3, § 88, stk. 3, § 89 A, stk. 8, og § 114 i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret ved lov nr. 428 af 18. maj 2016 og lov nr. 652 af 8. juni 2016, § 10, stk. 7, 3. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, og § 35, stk. 1, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, fastsættes:«

2. § 26, stk. 3, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5.

3. I § 26, stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 3, nr. 4, 5 og 6« til: »stk. 3, nr. 4 og 5«.

4. I § 31 indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. Selskaber og foreninger m.v., der skal betale selskabsskat efter selskabsskattelovens § 29 A, kan efter anmodning herom til SKAT få udstedt et særligt frikort. Er det særlige frikort forevist for det udbetalende eller godskrivende investeringsinstitut eller investeringsselskab, skal der ikke indeholdes udbytteskat i forbindelse med investeringsinstituttets eller investeringsselskabets udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer til selskabet og foreningen m.v., jf. kildeskattelovens § 65, stk. 7 og 9. Det er en betingelse for, at særligt frikort efter 1. pkt. kan udstedes, at selskaberne eller foreningerne m.v. kan godgøre, at de generelle indkomstforhold for selskabet eller foreningen m.v. generelt vil medføre, at den indeholdte udbytteskat helt åbenbart vil overstige indkomstårets samlede indkomstskat.

Stk. 8. For særlige frikort efter stk. 7 gælder følgende:

1) Særligt frikort udstedes med tidsbegrænset gyldighed på højst 10 år.

2) SKAT kan stille krav om, at selskaber og foreninger m.v., der har fået udstedt et særligt frikort, årligt skal godtgøre, at de fortsat opfylder betingelserne herfor, jf. stk. 7.

3) Selskabet eller foreningen m.v. skal give SKAT meddelelse herom, hvis selskabet eller foreningen m.v. ikke længere opfylder betingelserne efter stk. 7 for at få udstedt et særligt frikort.

4) SKAT kan tilbagekalde særlige frikort før udløbet af gyldighedsperioden, jf. nr. 1, hvis selskabet eller foreningen m.v. ikke længere opfylder betingelserne efter stk. 7 for at få udstedt et særligt frikort.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Skatteministeriet, den 21. juni 2016

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas