Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt
Kapitel 2 Tilbagekaldelse af bemyndigelse m.v.
Kapitel 3 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt1)

I medfør af § 11, stk. 2 og 3, § 49, stk. 1, 3 og 5, og § 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt

§ 1. Såfremt der under jagt på klovbærende vildt konstateres tegn på anskydning af sådant vildt, skal indehaveren/indehaverne af jagtretten, hvis vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer (fra solopgang til solnedgang) efter anskydningen, sørge for, at der med henblik på aflivning af vildtet tilkaldes en hundefører bemyndiget af Naturstyrelsen efter § 2, stk. 1.

Stk. 2. Deltager indehaveren/indehaverne af jagtretten ikke selv i jagten, påhviler forpligtelsen til at tilkalde en hundefører som foreskrevet i stk. 1, den, der har anskudt vildtet.

§ 2. Naturstyrelsen kan bemyndige hundeførere og andre til at eftersøge og aflive anskudt eller på anden måde nødstedt vildt, herunder fugle, der findes indsmurt i olie.

Stk. 2. De personer, der er bemyndiget efter stk. 1, har mod forevisning af behørig legitimation uden retskendelse adgang til privat område, når formålet er at eftersøge og aflive nødstedt vildt, jf. lovens § 11, stk. 1.

Stk. 3. Legitimerede hundeførere bemyndiget efter stk. 1, må under eftersøgning efter § 1, stk. 1, ikke medtage andre hunde end den af legitimationen omfattede schweisshund. Hundeføreren kan medtage jagtvåben samt én ubevæbnet hjælper.

Stk. 4. Naturstyrelsen nedsætter et schweissudvalg, der skal afgive indstilling om udpegning af de hundeførere, der bemyndiges efter stk. 1. Schweissudvalget er endvidere rådgivende i spørgsmål om schweissarbejdet, der forelægges det af Naturstyrelsen, eller som udvalget tager op af egen drift. Udvalget indstiller endvidere, til Naturstyrelsen, hvorledes de i § 6 nævnte retningslinjer bør udformes. Naturstyrelsen fastsætter udvalgets forretningsorden.

§ 3. Naturstyrelsen udfærdiger legitimationskort til de personer, der er nævnt i § 2, stk. 1. Legitimationskortet skal forevises grundejeren eller den jagtberettigede på forlangende.

§ 4. Inden de hundeførere, der er nævnt i § 2, stk. 1, indleder en eftersøgning efter § 1, stk. 1, og fortsætter denne i et område, hvor den pågældende hundefører eller rekvirent ikke er jagtberettigede, skal hundeføreren underrette politiet om eftersøgningen.

Stk. 2. Findes det nødstedte vildt ikke, skal hundeføreren sikre, at grundejeren eller den jagtberettigede, der har været berørt heraf, underrettes om forløbet af eftersøgningen.

Stk. 3. Findes det nødstedte vildt, skal hundeføreren sikre, at grundejeren eller den jagtberettigede bliver underrettet om, hvor vildtet er eller kan findes med henblik på, at denne kan sætte sig i besiddelse af vildtet.

§ 5. Aflivning af nødstedt vildt skal foregå så smertefrit og så hurtigt som muligt.

Stk. 2. Hundeførere, der er legitimerede til at eftersøge og aflive nødstedt vildt, må anvende glatløbet haglgevær til aflivning også i tilfælde, hvor vildtarten efter reglerne i bekendtgørelsen om våben og ammunition, der må anvendes til jagt, ikke må beskydes med haglgevær.

Stk. 3. Hundeførere, der er legitimerede til at eftersøge og aflive nødstedt vildt, må anvende ammunition til riflede våben, hvor projektilet ikke er ekspanderende til aflivning også i tilfælde, hvor vildtarten efter reglerne i bekendtgørelsen om våben og ammunition, der må anvendes til jagt, kun må beskydes med ekspanderende projektil.

§ 6. Naturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for hundeføreres eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.

Kapitel 2

Tilbagekaldelse af bemyndigelse m.v.

§ 7. Naturstyrelsen kan tilbagekalde bemyndigelsen efter § 2, hvis reglerne i lov om jagt og vildtforvaltning eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, ikke overholdes. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen skønner, at det ikke længere er formålstjenligt at opretholde bemyndigelsen.

§ 8. Naturstyrelsens afgørelser i henhold til § 2, stk. 1, og § 7 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 3

Straf og ikrafttræden

§ 9. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 1, § 4, eller § 5, med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som jagt- og vildtforvaltningsloven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 417 af 27. april 2007 om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt ophæves.

Naturstyrelsen, den 24. juni 2016

Hans Christian Karsten

/ Mikkel Friberg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.