Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om procedurer for afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 875 af 2. september 2008 om procedurer for afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om procedurer for afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder, for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne«.

2. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EF-Tidende 2004 nr. L 143, side 56), som er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF (EU-Tidende 2006 nr. L 102, side 15).«

3. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1 a og § 18, stk. 2 og 3, i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes:«

4. § 1 affattes således:

»§ 1. Afgørelse af, om aktiviteter vedrørende anlæg og udvidelse af havne har forårsaget en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven, træffes af Trafik- og Byggestyrelsen.«

5. § 3, stk. 1, affattes således:

»Ved den ansvarlige for driften forstås den, der driver eller kontrollerer erhvervsmæssig aktivitet vedrørende anlæg og udvidelse af havne.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Transport- og Bygningsministeriet, den 21. juni 2016

Hans Christian Schmidt

/ Sysser Davidsen