Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv.

 

I medfør af § 83, § 118, stk. 7, og § 134 b, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 432 af 10. juni 2003 og efter forhandling med trafikministeren, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler, hvor kørslen sker efter en bestået afsluttende eksamen, som traditionelt fejres med en kørsel (studenterkørsel), eller i forbindelse med karnevalsoptog, byfester, 1. maj-optog o.lign.

§ 2. Kørsel omfattet af § 1 må kun ske efter tilladelse fra politiet. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

Ansøgning om tilladelse

§ 3. Ansøgning om tilladelse til kørsel omfattet af § 1 indgives til politimesteren (politidirektøren) i den eller de politikredse, hvor kørslen skal finde sted. Politiet kan bestemme, at der kun meddeles én tilladelse, der omfatter flere politikredse.

Stk. 2. En tilladelse meddeles for et eller flere køretøjer.

Stk. 3. En tilladelse meddeles for én kørsel. Tilladelse til studenterkørsel, jf. § 1, kan dog meddeles for flere kørsler i en periode, der ikke overstiger 2 måneder.

Betingelser for meddelelse af tilladelse

§ 4. Politiet kan efter en konkret vurdering af de færdselsmæssige forhold, herunder hensynet til øvrige trafikanter og passagererne, meddele tilladelse til kørsel omfattet af § 1.

Stk. 2. Politiet fastsætter følgende vilkår for en tilladelse:

1)   inden kørslen skal k øretøjet eller køretøjerne være godkendt af Statens Bilinspektion i medfør af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.,

2)   under kørslen må der ikke befordres flere passagerer, end køretøjet af Statens Bilinspektion er godkendt til, og

3)   kørslen må ikke foregå på motorvej.

Stk. 3. Politiet kan fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse, herunder om køretøjets maksimale hastighed under kørslen og anvisninger om den rute, som kørslen skal ske ad.

Tilladelsens indhold

§ 5. En tilladelse skal indeholde oplysninger om:

1)   køretøjets/køretøjernes og eventuelle påhængskøretøjers mærke, registreringsnummer og stelnummer,

2)   ejerens og brugerens navn og adresse,

3)   i hvilke politikredse, tilladelsen er gyldig,

4)   det antal af kørsler, tilladelsen omfatter, eller tilladelsens gyldighedsperiode,

5)   den form for kørsel, tilladelsen omfatter,

6)   vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2. Tilladelsen skal indeholde en påtegning fra Statens Bilinspektion om, at køretøjet eller køretøjerne er godkendt til kørsel omfattet af tilladelsen.

Tilbagekaldelse af tilladelse

§ 6. Politiet kan tilbagekalde en tilladelse, såfremt vilkår for tilladelsen tilsidesættes.

Klageadgang

§ 7. Politiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Rigspolitichefen.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Rigspolitichefen efter stk. 1 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Straf

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 2.

Stk. 2. På samme måde straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse meddelt efter denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk. 2. Ansøgninger om tilladelse til kørsel omfattet af § 1, som er indgivet til Justitsministeriet eller politiet senest den 31. maj 2004, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Cirkulæreskrivelse af 12. januar 1995 om studenterkørsel ophæves, jf. dog stk. 2.

Justitsministeriet, den 18. maj 2004

Lene Espersen

/Michael Højer