Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Fredning af fugle, redetræer m.v. omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet
Kapitel 3 Fredning af dyr og planter omfattet af habitatdirektivet, bilag IV
Kapitel 4 Fredning af dyr og planter, som ikke er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet eller habitatdirektivets bilag IV
Kapitel 5 Fælles bestemmelser for fredede dyr og planter efter kapitel 2-4
Kapitel 6 Bestemmelser for vildt, der ikke er fredet efter kapitel 2-4
Kapitel 7 Pleje af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel
Kapitel 8 Klage, straf, ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Fredede vildtlevende dyr, jf. §§ 10 og 14
Bilag 2 Fredede planter, jf. §§ 10 og 14
Bilag 3 Igler og snegle, jf. § 14, stk. 3
Bilag 4 Arter af fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, bilag III, A og B, og som kan handles henholdsvis uden for og inden for Danmarks grænser:
Bilag 5 Pattedyr og fugle, der ikke må konserveres, hvis de stammer fra den danske natur:
Bilag 6 Arter, der kun må plejes af en person eller virksomhed, der er bemyndiget i medfør af § 30, stk. 1, hvis de findes tilskadekomne eller som nødstedt yngel, jf. § 30, stk. 3:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt1)

I medfør af § 30, stk. 1, § 70, stk. 1 og 2, § 71, stk. 2, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, § 6, stk. 1, 4 og 7, § 6 a, stk. 3, § 12, § 49, stk. 1, § 49, stk. 3, § 52, stk. 2, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter følgende:

1) De fuglearter, som i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, hvor traktaten om Den Europæiske Union finder anvendelse.

2) De pattedyr, krybdyr, fisk, padder og hvirvelløse dyr (invertebrater), der fremgår af bilag 1.

3) De planter, der fremgår af bilag 2.

4) De dyr, der fremgår af bilag 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også pattedyr og fugle, som er udsat eller er undsluppet menneskelig varetægt, og som har etableret vildtlevende, reproducerende bestande i naturen, medmindre de traditionelt betragtes som husdyr.

Stk. 3. Bestemmelserne om dyr omfatter disse i alle deres livsstadier samt for dele og produkter af disse.

Stk. 4. Bestemmelserne om planter omfatter planter i alle livsstadier og dele og produkter heraf.

Stk. 5. Bestemmelserne om vildt omfatter pattedyr og fugle, herunder trækfugle, som er naturligt forekommende i den danske natur.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) dyr, der er landbrugsmæssigt opdrættet, jf. lov nr. 814 af 14. juli 2012 om hold af dyr, eller

2) dyr, som er opdrættet i fangenskab, og som er afkom af dyr, der er lovligt erhvervet.

§ 3. Fredning af de omfattede dyre- og plantearter består af de forbud, som er fastsat i kapitel 2-4.

Stk. 2. Beskyttelse af vildt, der ikke er fredet, er fastsat i kapitel 6.

Kapitel 2

Fredning af fugle, redetræer m.v. omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet

§ 4. For fugle omfattet af § 1, stk. 1, er der forbud mod forsætligt at dræbe eller indfange dem, uanset hvilken metode der anvendes, og at være i besiddelse af levende fugle.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for fuglearter, som det er tilladt at jage eller indfange i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning eller regulere efter reglerne i bekendtgørelse om vildtskader.

§ 5. For fugle, omfattet af § 1, stk. 1, jf. stk. 3, er der forbud mod handel, transport med henblik på handel, opbevaring med henblik på handel, udbud til salg, konservering eller udstilling.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter tillige genkendelige dele af eller produkter fremstillet af disse fugle.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for fugle på bilag 4, forudsat at fuglene er blevet lovligt dræbt eller indfanget eller på anden måde lovligt erhvervet.

§ 6. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. juli.

Stk. 2. Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. august, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes.

Stk. 4. Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november-31. august.

Stk. 5. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april-31. august.

§ 7. Der er forbud mod import af levende fugle af de arter, der til enhver tid er omfattet af artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), fra lande uden for EU, medmindre importøren kan dokumentere, at de er opdrættet i fangenskab. Tilsvarende gælder for underarter af disse arter, uanset om underarterne ikke er naturligt forekommende i EU-medlemslandene.

Stk. 2. Handel med og forsendelse af levende fugle af de arter, der er nævnt i stk. 1, er kun tilladt, hvis fuglene er opdrættet i fangenskab. Ejeren skal på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings forlangende til enhver tid kunne dokumentere, at fuglene er opdrættet i fangenskab.

Dispensationer

§ 8. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan tillade indfangning af fasaner.

§ 9. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, for at

1) imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed,

2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr,

3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,

4) beskytte flora og fauna,

5) hindre omfattende skader på bebyggelse, afgrøder, husdyr, skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og vandområder,

6) tillade, på strengt kontrollerede betingelser, at indfange, besidde eller anvende bestemte arter af fugle i mindre mængder,

7) fremme forskning og undervisning,

8) genoprette en bestand, genudsætte eller opdrætte arter af fugle eller

9) tillade indsamling eller opbevaring af enheder af arter af fugle i et begrænset og specificeret antal og under strengt kontrollerede betingelser.

Stk. 2. I afgørelser om fravigelser efter stk. 1 skal Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anføre

1) de arter, der er omfattet af undtagelserne,

2) de tilladte fangst- eller drabsmidler, -indretninger eller -metoder,

3) de risikovilkår samt de omstændigheder med hensyn til tid og sted, under hvilke sådanne afgørelser om fravigelser kan meddeles,

4) den myndighed, som har bemyndigelse til at erklære, at de fastsatte betingelser er opfyldt, og til at træffe afgørelse om hvilke midler, indretninger eller metoder, der kan bringes i anvendelse inden for hvilke grænser og af hvilke personer, og

5) den kontrol, der skal føres.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde tillade fravigelser fra bestemmelserne i § 6 og § 7. Tilladelsen kan gives på vilkår.

Kapitel 3

Fredning af dyr og planter omfattet af habitatdirektivet, bilag IV

§ 10. For vildtlevende dyr, som er naturligt forekommende i den danske natur, og som er omfattet af bilag IV, jf. bilag 1, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), er der forbud mod

1) alle former for forsætlig indfangning eller drab og

2) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen.

Stk. 2. For vildtvoksende planter i naturen, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. bilag 2, er der forbud mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, opgravning eller oprivning med rod eller ødelæggelse.

§ 11. For dyr og planter, der til enhver tid er omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller af liste II over strengt beskyttede arter af dyr og planter i konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen), er der forbud mod opbevaring, transport, handel eller bytte, udbud til salg eller bytte, overdragelse, konservering eller udstilling af enheder, der er indsamlet i naturen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis det kan godtgøres, at dyrene og planterne er erhvervet lovligt før den 1. marts 1991, for så vidt angår kamillebladet månerude og stilk-månerude dog før den 7. januar 1998, og for så vidt angår liden najade, tykskallet malermusling, stor ildfugl og mnemosyne dog før den 14. juni 2002.

Dispensationer

§ 12. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan, hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, fravige bestemmelserne i § 10, og § 11, stk. 1,

1) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet,

2) for at forhindre alvorlig skade, navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

4) med henblik på forskning og undervisning,

5) for at genoprette en bestand, genudsætte disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter, eller

6) for under strengt kontrollerede betingelser selektivt og i begrænset omfang at tillade indsamling eller opbevaring af enheder af de arter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, i et antal der er begrænset og specificeret af de kompetente myndigheder.

Tilskud

§ 13. Til sikring af levesteder, herunder raste- og ynglesteder, for dyre- og plantearter, der i bilag 1-3 er markeret som opført på habitatdirektivets bilag IV, kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning indgå aftaler om sikring af levesteder og yde tilskud, jf. lov om jagt- og vildtforvaltning, til:

1) forbedring og sikring af arternes levesteder, herunder ophjælpning af dyre- og plantearter,

2) oplysning om levestedsbeskyttelse m.m.,

3) gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede arter,

4) forskning, uddannelse og overvågning og

5) andre artsfredningsformål, herunder aftaler om omlægning af eksisterende lovlige driftsformer.

Kapitel 4

Fredning af dyr og planter, som ikke er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet eller habitatdirektivets bilag IV

§ 14. For vildtlevende dyr, der er nævnt i bilag 1, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod forsætligt drab eller indfangning, uanset hvilken metode der anvendes.

Stk. 2. For vildtvoksende planter i den danske natur, der er nævnt i bilag 2, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod, at de beskadiges eller fjernes fra deres voksested.

Stk. 3. For igler og snegle, der er nævnt i bilag 3, er der forbud mod indsamling i erhvervsmæssigt øjemed uden for områder, hvor de opformeres kunstigt.

Stk. 4. Uanset stk. 1 er det tilladt for offentlige myndigheder og offentlige institutioner at fange insekter, der er nævnt i bilag 1, til videnskabeligt formål eller i undersøgelsesøjemed.

§ 15. For dyr, som er omfattet af § 14, stk. 1-3, er der forbud mod handel, overdragelse, opbevaring, konservering, transport og udstilling.

Stk. 2. For pattedyr omfattet af § 14, stk. 1, er der forbud mod handel, opbevaring med henblik på handel og transport med henblik på handel.

Stk. 3. For levende pattedyr, der findes fanget i net, garn eller ruser, er der forbud mod handel, opbevaring og transport.

§ 16. Det er tilladt i begrænset omfang at indsamle yngel af lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til ikke-erhvervsmæssigt formål.

Stk. 2. Æg eller yngel indsamlet efter stk. 1 skal genudsættes, når forvandlingen til voksenindivider er sket. De skal så vidt muligt genudsættes på indsamlingsstedet eller, når dette ikke er muligt eller foreneligt med dyrenes tarv, på et andet naturligt levested for arten, så tæt på det oprindelige indsamlingssted som muligt.

§ 17. Det er tilladt undervisnings- og forskningsinstitutioner samt børneinstitutioner i begrænset omfang at indsamle stålorm, skovfirben, lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til undervisnings-, formidlings- og forskningsformål. De skal så vidt muligt genudsættes på indsamlingsstedet eller, når dette ikke er muligt eller foreneligt med dyrenes tarv, på et andet naturligt levested for arten, så tæt på det oprindelige indsamlingssted som muligt.

§ 18. Hugorm kan indsamles og flyttes, når den træffes i umiddelbar nærhed af boliger og skønnes at udgøre en risiko for mennesker. Under tilsvarende forhold kan hugorm slås ihjel, hvis der ikke er mulighed for indsamling og flytning.

Dispensationer

§ 19. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde tillade fravigelser fra bestemmelserne i § 14, stk. 1-3, og § 15, stk. 1 og 2. Tilladelsen kan gives på vilkår.

Stk. 2. Der kræves ikke tilladelse til indsamling m.v. omfattet af §§ 16-18.

Kapitel 5

Fælles bestemmelser for fredede dyr og planter efter kapitel 2-4

§ 20. Det påhviler ejeren eller besidderen af dyr og planter, der er fredede efter kapitel 2-4, at godtgøre, at disse ikke er taget fra naturen i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller stammer fra sådanne.

§ 21. Under iagttagelse af bestemmelserne i § 9, stk. 1, og § 12 kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i særlige tilfælde tillade udryddelse af arter af de dyr og planter, som ikke er naturligt forekommende i den danske natur, og som anses at udgøre en trussel mod naturligt forekommende arter.

Undtagelser

§ 22. Forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 2, gælder ikke for overdragelse, opbevaring og transport af døde pattedyr og fugle, der er nævnt i bilag 5, til Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, Naturhistorisk Museum - Aarhus, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Naturama, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet eller DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

§ 23. Uanset forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 2, kan arter af dyr, der omfattes af forbuddene i disse bestemmelser, overdrages og transporteres til, opbevares hos og konserveres af personer eller virksomheder, der af miljø- og fødevareministeren har fået autorisation til erhvervsmæssig konservatorvirksomhed, under forudsætning af at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arter, som er nævnt i bilag 5, og hvis dyret stammer fra den danske natur, medmindre der er givet dispensation til erhvervsmæssig konservering efter § 9, § 12 eller § 19, stk. 1.

Stk. 3. Det er tilladt at opbevare og omsætte lovligt konserverede zoologiske produkter.

§ 24. Uanset forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 2, er det tilladt undervisnings- og forskningsinstitutioner samt børneinstitutioner i begrænset omfang at konservere fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr, der ikke fremgår af eller er understreget på bilag 1 og 5, til undervisnings- og formidlingsbrug.

Stk. 2. Bortset fra jagtbare arter, muldvarpe, studsmus og ægte mus, dog ikke brandmus, omfatter den i stk. 1 nævnte konservering ikke udstopning og skindlægning.

Stk. 3. Produkter, der er konserverede efter stk. 1, må ikke handles eller overdrages.

Kapitel 6

Bestemmelser for vildt, der ikke er fredet efter kapitel 2-4

§ 25. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for følgende:

1) Vildt, for hvilket der er fastsat jagttid efter jagt og vildtforvaltningsloven.

2) Vildt, der er omfattet af bekendtgørelse om vildtskader, bortset fra muldvarpe, studsmus og ægte mus, dog ikke brandmus.

§ 26. Der er forbud mod indfangning i naturen af vildt, der er omfattet af § 25.

§ 27. Handel med og transport af pattedyr, omfattet af § 25, er tilladt under forudsætning af, at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

Stk. 2. Handel med og forsendelse af levende vildt, der er omfattet af § 25, må kun ske efter tilladelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

§ 28. Den, der erhvervsmæssigt køber vildt, skal på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings forlangende kunne dokumentere, hvad der inden for de sidste 2 år er købt og fra hvem.

Kapitel 7

Pleje af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel

§ 29. Tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel må uanset bestemmelserne i kapitel 2-4 plejes med henblik på genudsætning. Genudsætning skal ske, så snart det skønnes, at vildtet kan klare sig selv.

Stk. 2. Såfremt pleje ikke må antages at kunne føre til genudsætning inden for en periode på 6 måneder, skal vildtet aflives så hurtigt som muligt.

Stk. 3. Genudsætning af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel skal så vidt muligt ske på artens oprindelige levested.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde tillade fravigelser fra bestemmelserne i stk. 1 og 2. Tilladelsen kan gives på vilkår.

§ 30. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan bemyndige personer og virksomheder til at pleje tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel.

Stk. 2. Personer eller virksomheder, der har tilladelse til hold af fugle og pattedyr i medfør af regler udstedt efter § 6 i lov om jagt og vildtforvaltning, kan ikke bemyndiges til at pleje tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel efter stk. 1.

Stk. 3. Tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel af de arter, der er nævnt i bilag 6, som ikke omgående aflives, må kun plejes af en person eller virksomhed, der er bemyndiget i medfør af stk. 1.

§ 31. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan tilbagekalde bemyndigelsen efter § 30, stk. 1, hvis reglerne i lov om jagt og vildtforvaltning eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, ikke overholdes. Det samme gælder, hvis Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skønner, at det ikke længere er formålstjenligt at opretholde bemyndigelsen.

Kapitel 8

Klage, straf, ikrafttræden m.v.

§ 32. Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Naturstyrelsen påser, at forbud og påbud efter bekendtgørelsen efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser og dispensationer, overholdes.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

§ 33. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings og Naturstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 34. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, § 7, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 10, § 11, stk. 1, § 14, § 15, § 26, § 27 og § 29, stk. 1-3,

2) undlader at opfylde dokumentationsforpligtelser efter § 7, § 20 og § 28, eller

3) overtræder vilkår i afgørelser truffet efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1 og 2, eller lov om jagt og vildtforvaltning, jf. § 1, stk. 1, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 35. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 36. Bestemmelser i fredningsafgørelser og lignende om fredning af dyr og planter, der er omfattet af denne bekendtgørelse, er forsat gældende i det omfang, de ikke strider mod reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse medfører ingen ændringer i bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 84 af 23. januar 2002 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1782 af 16. december 2015 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Fredede vildtlevende dyr, jf. §§ 10 og 14

De understregede arter er optaget på bilag IV i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). De omfattede arter, der for tiden er naturligt forekommende i Danmark, er:

Pattedyr

Birkemus (Sicista betulina)

Hasselmus ( Muscardinus avellanarius)

Odder (Lutra lutra)

Hvaler (Cetacea spp. ), alle arter

Småflagermus (Microchiroptera spp. ), alle arter

Ulv (Canis lupus)

Krybdyr og padder

Vildtlevende krybdyr og padder, bortset fra de arter, der ikke er naturligt forekommende i den danske natur, og som anses for at udgøre en trussel mod naturligt forekommende arter, er fredede. Det gælder, uanset om de må antages at have etableret sig i naturen med levedygtige bestande eller forekommer tilfældigt.

Krybdyr:

Hugorm (Vipera berus)

Markfirben (Lacerta agilis)

Skovfirben (Lacerta vivipara)

Snog (Natrix natrix)

Stålorm (Anguis fragilis)

Padder:

Bjergsalamander (Triturus alpestris)

Butsnudet frø (Rana temporaria)

Grønbroget tudse (Bufo viridis)

Grøn frø (Rana esculenta)

Klokkefrø (Bombina bombina)

Latterfrø (Rana ridibunda)

Lille vandsalamander (Triturus vulgaris)

Løgfrø (Pelobates fuscus)

Løvfrø (Hyla arborea)

Skrubtudse (Bufo bufo)

Spidssnudet frø (Rana arvalis)

Springfrø (Rana dalmatina)

Stor vandsalamander (Triturus cristatus)

Strandtudse (Bufo calamita)

Fisk

Snæbel (Coregonus oxyrhynchus)

Hvirvelløse dyr (invertebrater)

Biller:

Bred vandkalv (Dytiscus latissimus)

Eghjort (Lucanus cervus)

Eremit (Osmoderma eremita)

Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)

Guldsmede:

Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis)

Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)

Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis)

Sommerfugle:

Herorandøje (Coenonympha hero)

Hedepletvinge (Euphydryas aurinia)

Mnemosyne (Parnassius mnemosyne)

Natlyssværmer (Proserpinus proserpina)

Sortplettet blåfugl (Maculinea arion)

Stor ildfugl (Lycaena dispar)

Muslinger:

Flodperlemusling (Margaritifera margaritifera)

Tykskallet malermusling (Unio crassus)


Bilag 2

Fredede planter, jf. §§ 10 og 14

De understregede arter er optaget på bilag IV i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).

Planter

Ulvefod:

Bjerg-ulvefod (Lycopodium alpinum)

Brasenføde:

Gulgrøn brasenføde (Isoëtes echinospora)

Bregner:

Enkelt månerude (Botrychium simplex)

Hjortetunge (Phyllitis scolopendrium)

Kamillebladet månerude (Botrychium matricariifolium)

Kongebregne (Osmunda regalis)

Radeløv-arter (Asplenium spp.), alle arter

Skjoldbregne (Polystichum aculeatum)

Stilk-månerude (Botrychium multifidum)

Enkimbladede blomsterplanter:

Blå iris (Iris spuria)

Edderkoppeurt-arter (Anthericum spp.)

Fruesko (Cypripedium calceolus)

Liden najade (Najas flexilis)

Mygblomst (Liparis loesdii)

Orkidéer (Orchidaceae spp.), alle arter

Vandranke (Luronium natans)

Tokimbladede blomsterplanter:

Blegblå anemone (Anemone apennina)

Gul stenbræk (Saxifraga hirculus)

Gyvelkvæler-arter (Orobanchaceae spp.), alle arter

Hestetunge (Mertensia maritima)

Himmelblå lungeurt (Pulmonaria angustifolia)

Læge-Stokrose (Althea officinalis)

Melet kodriver (Primula farinosa)

Mose-Post (Ledum palustre)

Skotsk lostilk (Ligusticum scoticum)

Storblomstret brunelle (Prunella grandiflora)

Vår-kobjælde (Pulsatilla vernalis)


Bilag 3

Igler og snegle, jf. § 14, stk. 3

Lægeigle (Hirudo medicinalis)

Vinbjergsnegl (Helix pomatia)


Bilag 4

Arter af fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, bilag III, A og B, og som kan handles henholdsvis uden for og inden for Danmarks grænser:

Agerhøne (Perdix perdix)

Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis)

Canadagås (Branta canadensis)

Fasan (Phasianus colchicus)

Grågås (Anser anser)

Gråand (Anas platyrhynchos)

Krikand (Anas crecca)

Nilgås (Alopochen aegyptiaca)

Ringdue (Columba palumbus)

Skovsneppe (Scolopax rusticola)


Bilag 5

Pattedyr og fugle, der ikke må konserveres, hvis de stammer fra den danske natur:

Pattedyr

Birkemus (Sicista betulina)

Hasselmus (Muscardinus avellanarius)

Hvaler (Cetacea) undtagen marsvin (Phocoena phocoena)

Odder (Lutra lutra)

Småflagermus (Microchiroptera spp.), alle arter

Fugle

Rovfugle:

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

Dværgfalk (Falcon columbarius)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Hedehøg (Circus pygargus)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Kongeørn (Aquila chrysaetos

Kirkeugle (Athene noctua)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Rød glente (Milvus milvus)

Stor hornugle (Bubo bubo)

Slangeørn (Circaetus gallicus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Andre fugle:

Biæder (Merops apiaster)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Dværgterne (Sterna albifrons)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Hærfugl (Upupa epops)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Sandterne (Sterna nilotica)

Sortterne (Chilidonias niger)

Skestork (Platalea)

Sort stork (Ciconia nigra)

Tinksmed (Tringa glareola)

Trane (Grus grus)

Pirol (Oriolus oriolus)


Bilag 6

Arter, der kun må plejes af en person eller virksomhed, der er bemyndiget i medfør af § 30, stk. 1, hvis de findes tilskadekomne eller som nødstedt yngel, jf. § 30, stk. 3:

Flagermus (Chiroptera spp.), alle arter

Hvaler (Cetacea spp.), alle arter

Kalve af krondyr, dådyr og sika (Cervus)

Lam af rådyr (Capreolus capreolus)

Odder (Lutra lutra)

Sæler (Phocidae spp.), alle arter

Ulv (Canis Lupus)

Fugle:

Biæder (Merops apiaster)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Engsnarre (Crex crex)

Hærfugl (Upupa epops)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Isfugl (Alcedo atthis)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Rovfugle (Accipitriformes spp.), alle arter

Rovterne (Sterna caspia)

Sandterne (Sterna nilotica)

Sort stork (Ciconia nigra)

Sortterne (Chlidonias niger)

Trane (Grus grus)

Ugler (Strigiformes spp.), alle arter

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.