Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen
Kapitel 3 Ansøgning om indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen
Kapitel 4 Tilladelse til indvinding og generelle krav til indvinding
Kapitel 5 Auktion
Kapitel 6 Fællesområder
Kapitel 7 Bygherreområder
Kapitel 8 Sikkerhedsstillelse og bod for manglende efterforskning
Kapitel 9 Indberetning af indvindingsdata efter meddelt indvindingstilladelse efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1-3
Kapitel 10 Vederlag
Kapitel 11 Forudgående høring samt underretning om og offentliggørelse af afgørelser
Kapitel 12 Umiddelbar udnyttelse af tilladelser.Klage
Kapitel 13 Straf
Kapitel 14 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Generelle krav til udførelse af efterforskning efter råstoffer, jf. § 5
Bilag 2 Krav til indberetning af efterforskningsdata, jf. § 6
Bilag 3 Krav til efterforskning og miljøvurdering, jf. § 8, stk. 3.
Bilag 4 Krav, som miljøvurderingen skal opfylde i sager omfattet af § 11, stk. 1 (VVM-redegørelse).
Bilag 5 Udvælgelseskriterier omhandlet i § 11, stk. 1, nr. 4.
Bilag 6 Generelle krav til udførelse af råstofindvinding, jf. § 16
Bilag 7 Overgangsområder, jf. § 37, stk. 1, nr. 2.
Bilag 8 Formular til brug for sikkerhedsstillelse i henhold til kapitel 8
Bilag 9 Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af indvundne råstoffer, jf. § 52.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen1)

I medfør af § 20, stk. 6, § 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, § 22 a, stk. 6 og 7, § 23, stk. 2 og 3, § 26 b, stk. 9 og 10, § 28, stk. 2, § 29, § 34, § 36 a, stk. 1 og 2, § 38 og § 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015, og efter forhandling med skatteministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. lovens kapitel 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på materialer, der nyttiggøres, jf. lovens § 20 b.

Kapitel 2

Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen

Ansøgning og anmeldelse

§ 2. Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. lovens § 20, stk. 1. Tilladelse meddeles af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 2. Efterforskning i form af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser med henblik på opnåelse af tilladelse til indvinding efter lovens § 20, stk. 2, nr. 2, jf. bekendtgørelsens kapitel 6, kan dog foretages uden tilladelse. Det samme gælder efterforskning med henblik på forlængelse af en gældende tilladelse til indvinding efter lovens § 20, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3. Efterforskning omfattet af stk. 2 skal anmeldes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. § 3. Efterforskningen må tidligst påbegyndes 4 uger efter, at fyldestgørende anmeldelse er modtaget i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. § 3, stk. 2, og skal senest afsluttes 1 år efter, at efterforskningen måtte påbegyndes, medmindre der er indgivet fornyet anmeldelse. Påbud og forbud efter lovens § 20, stk. 7, i forhold til efterforskningen meddeles af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

§ 3. Ansøgning om tilladelse til efterforskning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen efter lovens § 20, stk. 2, og anmeldelse af efterforskning efter § 2, stk. 3, skal indgives elektronisk til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 2. Ansøgningen eller anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers eller anmelders navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

2) Redegørelse for efterforskningens formål, herunder hvilke råstoftyper der planlægges efterforsket, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1, 2, 3, eller 4.

3) Det ansøgte efterforskningsområde indtegnet på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områdeafgrænsningen skal desuden leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo. For efterforskning med eneret efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1, fremgår afgrænsningen af udbudsmaterialet, jf. § 22.

4) Redegørelse for efterforskningens gennemførelse, herunder et undersøgelsesprogram for undersøgelser af enhver art, der planlægges foretaget, samt anvendt udstyr.

5) Hvis ansøgningen eller anmeldelsen omfatter prøveboringer eller bundprøver, beskrives det planlagte antal boringer eller prøver, boredybde eller prøvevolumen samt den anvendte metode, herunder tekniske, sejladsmæssige og miljømæssige forhold knyttet til gennemførelsen.

6) Vurdering af, om den planlagte efterforskning kan påvirke fuglebestande, eller om den kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

§ 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan kræve yderligere oplysninger til brug for bedømmelsen af ansøgninger og anmeldelser efter § 3.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde fravige kravene i § 3 og samtidig stille krav om andre oplysninger end nævnt i § 3.

Krav til udførelsen af efterforskning

§ 5. Ved udførelse af geologiske undersøgelser og miljøundersøgelser skal kravene i bilag 1 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af lovens § 21, stk. 1, eller påbud i medfør af lovens § 20, stk. 7.

Indberetning af efterforskningsdata efter meddelt efterforskningstilladelse eller anmeldelse af efterforskning

§ 6. Indberetning af efterforskningsdata, herunder indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning efter lovens § 28, stk. 1, skal ske i overensstemmelse med kravene i bilag 2.

Stk. 2. Indberetning skal ske inden tre måneder efter udførelsen, jf. lovens § 28, stk. 1. Indberetning skal dog være sket, før der kan ansøges om indvindingstilladelse på grundlag af efterforskningen.

Stk. 3. Tilladelsesindehaver eller den, der har anmeldt efterforskning, jf. § 2, stk. 3, skal indberette efterforskningsrapporterne til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar med henblik på vurdering af kulturværdier i området. Hvis museet anmoder om det, skal de geofysiske data fremsendes uden ugrundet ophold. Det relevante museum fremgår af efterforskningstilladelsen, eller kan oplyses af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning eller Kulturstyrelsen.

§ 7. GEUS gør indberettede råstofgeologiske data, herunder side scan sonar og bathymetriske data, offentligt tilgængelige.

Stk. 2. De råstofgeologiske data undtagen side scan sonar og bathymetriske data gøres dog ikke offentligt tilgængelige, før Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding, hvis ansøger samtidig med indberetningen meddeler GEUS, at der i umiddelbar forlængelse af indberetningen vil blive ansøgt om indvindingstilladelse på grundlag af de indberettede data. Dette gælder resultater samt prøvemateriale fra boringer og prøvetagning, kvalitetsundersøgelser og geofysiske undersøgelser, herunder både analoge og elektroniske. Materialet opbevares i GEUS´s arkiver og databaser med markering af, at dette ikke gøres offentligt tilgængeligt, før Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding.

Kapitel 3

Ansøgning om indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen

§ 8. Indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. lovens § 20, stk. 1. Tilladelse meddeles af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1-3, skal indgives elektronisk til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

2) Redegørelse for ansøgningens formål, herunder mængde, sammensætning og kvalitet af det råstof, der ønskes indvundet, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1, 2, eller 3.

3) Dokumentation for, at efterforskningsdata er indberettet til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), jf. § 6, stk. 1.

4) Dokumentation for, at efterforskningsrapporterne er indberettet til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar, jf. § 6, stk. 3.

5) Det ansøgte indvindingsområde indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områdeafgrænsningen skal desuden leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo.

6) Oplysning om råstofforekomstens udstrækning, mængde, kvalitet og sammensætning i det ansøgte indvindingsområde. Dette skal være baseret på en geologisk efterforskning, der opfylder kravene i bilag 3.

7) Angivelse af den mængde råstoffer, der ansøges om tilladelse til at indvinde i alt, og den maksimale mængde, der søges om at måtte indvinde på et år, samt hvor lang tid, der søges om tilladelse for. Hvis der allerede er givet tilladelse til indvinding af en del af den mængde, der er dokumenteret i området, jf. nr. 6, skal det dokumenteres, at det vil være muligt både at indvinde den allerede tilladte og den nu ansøgte mængde.

8) Angivelse af den eller de indvindingsmetoder, der ansøges om tilladelse til at anvende, og den maksimale indvindingsdybde, der ansøges om.

9) Redegørelse for baggrunden for den ansøgte afgrænsning af indvindingsområdet, herunder begrundelse for, at arealet er nødvendigt for at sikre mulighed for indvinding af den ansøgte mængde.

10) Miljøundersøgelser og miljøvurdering af den ansøgte indvinding i overensstemmelse med kravene i bilag 3.

11) Beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå eller nedbringe eller om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet og andre interesser, og sikre den største og mest optimale udnyttelse af forekomsten med hensyn til mængde og kvalitet under hensyn til beskyttelsen af områdets miljømæssige og naturmæssige værdier, herunder, hvis det er relevant, indvindingsplan og overvågningsprogram. Hvis der søges om tilladelse til at udføre indvinding på en måde, som kræver afsluttende foranstaltninger eller efterbehandling, skal der foreligge en særskilt plan herfor.

12) Oplysninger om anvendelse af råstofferne, markedsforhold samt råstofmæssige forhold i øvrigt, som skønnes at være af betydning i forbindelse med styrelsens vurdering, herunder oplysning om mulighederne for helt eller delvist at erstatte den ansøgte råstofressource med oprensnings- og uddybningsmaterialer.

§ 9. Hvis der tidligere er indberettet resultater af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser til GEUS eller Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, kan der henvises til disse undersøgelser som en del af grundlaget for at ansøge om tilladelse til indvinding, jf. § 8, stk. 3, nr. 6 og 10. Ansøgningen skal i så fald indeholde en begrundelse for, at disse undersøgelser må antages at afspejle de aktuelle forhold. Hvis undersøgelserne ikke lever op til de krav til undersøgelser, der fremgår af bilag 3, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, at undersøgelserne på trods heraf kan anses for fyldestgørende.

§ 10. Ansøgning om indvinding i et fællesområde til råstofindvinding på samme vilkår som en gældende primær tilladelse bortset fra vilkår om vederlag, jf. § 38, stk. 2, skal alene indeholde de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 3, nr. 1, samt angivelse af navn og nummer på det fællesområde, der søges om tilladelse i, og angivelse af den gældende primære tilladelse med tilladelsesnummer og tilladelsesindehaver.

VVM

§ 11. Miljøvurderingen i henhold til § 8, stk. 3, nr. 10, jf. bilag 3, skal i følgende tilfælde opfylde de krav, der fremgår af bilag 4 (VVM-redegørelse):

1) Råstofindvinding i internationale naturbeskyttelsesområder, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

2) Råstofindvinding, som årligt eller samlet er større end den hidtil tilladte, i fællesområder, jf. lovens § 20, stk. 2, nr. 2, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding, som ikke er meddelt på basis af konkrete feltundersøgelser af miljøet.

3) Råstofindvinding af mængder over 10.000 m3 om året eller 50.000 m3 i alt i andre områder end de i nr. 2 nævnte, hvor der ikke tidligere er tilladt råstofindvinding på basis af konkrete feltundersøgelser af miljøet.

4) Råstofindvinding, som i øvrigt kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 5.

Stk. 2. Hvis ansøger anmoder om det, afgiver Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, inden en ansøgning om tilladelse til indvinding indgives, en udtalelse om, hvilke oplysninger VVM-redegørelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde. Den omstændighed, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har afgivet en udtalelse i henhold til nærværende stykke, forhindrer ikke styrelsen i senere at kræve yderligere oplysninger af ansøger.

§ 12. Ansøgning om indvinding, som ikke er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, skal indeholde en vurdering af, om ansøgningen er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 4. Vurderingen skal bygge på de kriterier, der fremgår af bilag 5.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning træffer afgørelse om, hvorvidt en indvinding er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 4, senest samtidig med, at tilladelse til indvinding meddeles.

Stk. 3. Ansøgeren eller anmelderen kan i forbindelse med ansøgning om eller anmeldelse af efterforskning efter råstoffer, jf. § 3, med henblik på senere indvindingsansøgning, som ikke er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, anmode om afgørelse af, om den påtænkte indvinding er omfattet af § 11, nr. 4. I så fald skal ansøgningen eller anmeldelsen af efterforskningen indeholde en vurdering af, om den påtænkte indvinding er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 4. Vurderingen skal bygge på de kriterier, der fremgår af bilag 5.

Andre oplysningskrav

§ 13. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan kræve yderligere oplysninger til brug for bedømmelsen af ansøgninger efter §§ 8-11, og til brug for afgørelser efter § 12.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde fravige kravene i §§ 8 og 10 og samtidig stille krav om andre oplysninger end nævnt i §§ 8 og 10.

Kapitel 4

Tilladelse til indvinding og generelle krav til indvinding

§ 14. Tilladelse til indvinding i henhold til lovens § 20, stk. 2, kan som udgangspunkt ikke gives for en længere periode end 10 år.

Stk. 2. En tilladelse til indvinding skal fastsætte den samlede maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde. Medmindre miljøvurderingen viser, at det er acceptabelt, at den samlede mængde indvindes på et år, skal tilladelsen tillige fastsætte den maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde på et år.

§ 15. Hvis Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ud fra de geologiske oplysninger om den tilgængelige mængde råstoffer i området og oplysninger om indvindingstekniske forhold m.v. finder, at der er ansøgt om et indvindingsområde, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til den ansøgte mængde, kan styrelsen efter høring af ansøgeren indskrænke indvindingsområdet i indvindingstilladelsen.

Stk. 2. Hvis ansøgeren anmoder om det, kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i indvindingstilladelsen bestemme, at afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes, udskydes. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren indsende supplerende oplysninger, f.eks. fra prøvesugninger eller produktionsforsøg, til dokumentation af, at indvindingsområdet ikke er uforholdsmæssigt stort i forhold til den tilladte mængde. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning træffer herefter afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes.

Stk. 3. Når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har truffet afgørelse, jf. stk. 2, videresendes relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

§ 16. Ved indvinding skal kravene i bilag 6 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af lovens § 21, stk. 2.

Kapitel 5

Auktion

§ 17. Med henblik på opnåelse af eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område på søterritoriet eller kontinentalsoklen, jf. lovens § 20, stk. 2, nr. 1, gennemfører Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning auktioner som beskrevet i dette kapitel.

Anmodning om afholdelse af auktion over et område

§ 18. Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Anmodning skal indsendes elektronisk til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 2. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Navn, adresse og CVR-nummer på den, der anmoder om afholdelse af auktion. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

2) Det område, der anmodes om afholdelse af auktion over, indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områdeafgrænsningen skal desuden leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo.

Stk. 3. Den, der anmoder om afholdelse af auktion over et område, forpligter sig hermed til at byde på auktionen og gennemføre efterforskning af området. Anmodningen skal være vedlagt sikkerhedsstillelse for gennemførelse af efterforskning, jf. kapitel 8 og lovens § 22 a, stk. 5.

§ 19. Der kan ikke afholdes auktion over følgende områder:

1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding efter auktion, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding eller er forbeholdt særlige råstofforsyningsbehov.

2) Områder, hvor der er en gældende efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, eller hvor der må foretages efterforskning i henhold til en anmeldelse efter § 2, stk. 3.

3) Områder, hvor der, inden indgivelse af anmodning om afholdelse af auktion, af en anden er foretaget anmeldelse af efterforskning, men denne endnu ikke må påbegyndes, jf. § 2, stk. 3, eller er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet.

4) Områder, hvor en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning ikke er udløbet.

5) Tidligere fællesområder, hvor der har været en gældende tilladelse i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 2, inden for det seneste år.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2, kan indehaveren af en tilladelse til indvinding meddelt på baggrund af auktion indgive anmodning om, at der afholdes auktion over området, når der er to år eller derunder, til indvindingstilladelsen udløber, eller når der er 80 % eller derunder tilbage af den tilladte samlede mængde.

Stk. 3. Hvis et område indeholder delarealer, som der i henhold til stk. 1 og 2, ikke kan afholdes auktion over, giver Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning den, der har indgivet anmodningen, meddelelse herom med en frist for at trække anmodningen tilbage. Hvis anmodningen ikke trækkes tilbage inden fristens udløb, afholdes der auktion over området uden det pågældende delareal. Hvis en anmodning i øvrigt ikke opfylder kravene i stk. 1 og 2 eller § 18, kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning afvise anmodningen eller give den pågældende en frist til at indgive en korrigeret anmodning.

§ 20. Oplysning om områder, for hvilke der er indgivet anmodning om afholdelse af auktion, offentliggøres først i forbindelse med offentliggørelse af udbudsmaterialet, jf. § 22. Hvis der er tale om et område, som også ville kunne udlægges til fællesområde, jf. § 37, stk. 1, offentliggør Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning dog hurtigst muligt oplysning om, at der er anmodet om afholdelse af auktion over området. Der kan efter offentliggørelsen, jf. 2. pkt., ikke anmodes om afholdelse af samtidig auktion over et andet område, som helt eller delvis omfatter samme areal.

Tidspunkt for afholdelse af auktion

§ 21. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning afholder auktion to gange årligt, i marts eller april og i oktober eller november.

Stk. 2. To gange årligt offentliggør Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning en frist for indgivelse af anmodning om afholdelse af auktion over et område, som ønskes medtaget på den førstkommende ordinære auktion. Fristen for at indgive anmodninger fastsættes til 4 uger. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

Stk. 3. Såfremt der mellem de to ordinære auktioner opstår behov for råstofindvinding, som ikke kan afvente den kommende ordinære auktion, kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning beslutte at gennemføre en ekstraordinær auktion. En anmodning om afholdelse af ekstraordinær auktion over et område skal ledsages af en begrundet redegørelse for det opståede behov.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning afholder auktion over de områder, hvor der inden de fastsatte frister er indgivet fuldstændig anmodning om afholdelse af auktion.

Udbudsmaterialet

§ 22. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør 4 uger før afholdelse af auktion udbudsmaterialet på styrelsens hjemmeside eller på Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

Stk. 2. Udbudsmaterialet skal indeholde:

1) kortbilag med præcis angivelse af placeringen og størrelsen af de enkelte områder, der udbydes i auktion, samt identifikationsnavnet for det enkelte område,

2) angivelse af, hvordan og inden for hvilken frist der kan stilles spørgsmål vedrørende auktionen,

3) angivelse af, hvordan bud skal afgives, og

4) frist for at afgive bud.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan bestemme, at bud skal indleveres i et digitalt system, herunder i Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

§ 23. Indtil udløbet af fristen for at afgive bud kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning annullere auktionen ved offentliggørelse samme sted som udbudsmaterialet.

§ 24. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør senest 7 dage før udløbet af fristen for at afgive bud indkomne spørgsmål vedrørende auktionen sammen med styrelsens besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmål, der stilles senere end 10 dage før fristen for at afgive bud, vil ikke blive besvaret. Offentliggørelse sker samme sted som udbudsmaterialet.

Stk. 2. Spørgsmål skal indgives på dansk i overensstemmelse med angivelserne i udbudsmaterialet.

Afgivelse af bud

§ 25. Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer i et udbudt område, er berettiget til at afgive bud på en auktion.

§ 26. Bud skal indgives til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning på den måde og inden den frist, der fremgår af det offentliggjorte udbudsmateriale. For sent afgivne bud afvises.

Stk. 2. Hvert bud skal omfatte et område.

Stk. 3. Bud skal være underskrevet. Bud, der indgives af en juridisk person, skal være underskrevet af en, der er bemyndiget til at handle på den juridiske persons vegne i dens daglige drift.

§ 27. Ethvert bud skal angives i danske kroner med to decimaler og skal bestå af følgende:

1) Et produktionsvederlag pr. m3. Der kan ikke afgives bud på mindre end 2,50 kr. pr. m3, indeksreguleret efter 31. december 2011. Indeksreguleringen finder sted årligt på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. Den indeksregulerede sats offentliggøres på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

2) Den samlede mængde, der ønskes indvundet.

§ 28. Buddet skal for at blive taget i betragtning være ledsaget af en ansøgning om tilladelse til efterforskning udarbejdet i overensstemmelse med § 3.

Stk. 2. Ansøgningen indgår ikke i evalueringen og åbnes først efter udpegning af vinder.

Stk. 3. Ved afgivelse af bud forpligter budgiver sig til at gennemføre efterforskning i overensstemmelse med den ansøgning, der er nævnt i stk. 1, og til at stille sikkerhed inden for den frist, der er fastsat i § 31, stk. 3.

Åbning af bud

§ 29. Efter udløb af frist for afgivelse af bud åbner Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning alle bud på samtlige auktionsområder.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning konstaterer, om formalia og bud er i overensstemmelse med §§ 26-28. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan afvise bud, som ikke er i overensstemmelse hermed.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fastslår for hvert enkelt auktionsområde rangfølgen af buddene i faldende orden efter buddenes størrelse, jf. § 30.

Udpegning af vinder

§ 30. Et auktionsområde bliver tildelt den budgiver, der har det højeste bud i området. Som højestbydende anses den budgiver, der har afgivet det højeste bud på produktionsvederlag pr. m3. Hvis det højest budte produktionsvederlag pr. m3 er budt af flere budgivere, er højestbydende den af disse budgivere, der har budt den største mængde. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning meddeler den højestbydende i hvert område, at budgiveren har vundet auktionen. Hvis der er to eller flere højestbydende i et auktionsområde, afholdes inden 4 uger ny auktion i det pågældende område mellem disse.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning meddeler de øvrige budgivere i samme område, at de ikke har vundet auktionen.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør vinderen samt det tilbudte produktionsvederlag pr. m3 og den budte mængde. Offentliggørelsen sker på styrelsens hjemmeside eller på Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

Stk. 4. Hvis et areal indgår i flere auktionsområder, tildeles dette areal den højestbydende i de auktionsområder, som arealet indgår i. Arealet indgår herefter kun i det område, som den højestbydende har budt på, og udgår af øvrige auktionsområder. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning meddeler i så fald vinderen af det eller de øvrige auktionsområder, at områderne ikke omfatter dette areal, med en frist for at trække buddet tilbage.

§ 31. Efter udpegning af vinderen af auktionen åbner og gennemgår Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vinderens ansøgning om tilladelse til efterforskning med henblik på at konstatere, om ansøgningen er fyldestgørende og i overensstemmelse med kravene i § 3.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan annullere udpegningen af vinderen, hvis dennes efterforskningsansøgning ikke opfylder de i § 3 fastsatte krav til ansøgningen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan efter en konkret vurdering give ansøgeren mulighed for at supplere ansøgningen inden for en frist af 2 uger.

Stk. 3. Der kan ikke udstedes tilladelse til efterforskning i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 1, medmindre der er stillet sikkerhed for gennemførelse af efterforskningen, jf. kapitel 8 og lovens § 22 a, stk. 5. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning annullerer udpegningen af vinderen, hvis denne ikke har stillet sikkerhed senest 4 uger efter at have fået meddelelse om at have vundet auktionen, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, som vinderen ikke er ansvarlig for.

§ 32. Såfremt vinderens ret bortfalder på grund af mangler ved efterforskningsansøgningen eller manglende sikkerhedsstillelse, jf. § 31, stk. 2 og 3, eller fordi vinderen trækker buddet tilbage, jf. § 30, stk. 4, sidste pkt., tilbyder Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning det pågældende område til den budgiver, der afgav det næsthøjeste bud. Accepterer denne budgiver tilbuddet, igangsætter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning den i § 31 beskrevne proces. Det er herefter denne budgivers bud, der gælder, mens den første vinders bud bortfalder.

Enerettens længde i auktionsområder

§ 33. Længden af en opnået eneret til efterforskning fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af tilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 1 år. Herudover fastsættes en periode på som udgangspunkt ikke over 30 dage, hvor tilladelsesindehaveren har fortrinsret til at indgive ansøgning om tilladelse til indvinding. Hvis ansøgning om indvindingstilladelse ikke er indgivet inden udløbet af eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning, bortfalder retten til området, medmindre tilladelsesindehaveren inden enerettens eller fortrinsrettens udløb har indgivet ansøgning om forlængelse. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan forlænge eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til indvinding, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som tilladelsesindehaveren ikke er ansvarlig for.

Stk. 2. Længden af en opnået eneret til indvinding fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 10 år, hvis der ikke tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område, og 5 år, hvis der tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område. Såfremt eneretten til efterforskning og fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning er fastsat til i alt mere end 1 år og 30 dage, reduceres længden af eneretten til indvinding tilsvarende, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Mængde og areal i auktionsområder

§ 34. Auktionsvinderen kan ikke få tilladelse til at indvinde en mindre samlet mængde råstoffer end den, der fremgik af buddet, medmindre

1) den geologiske efterforskning har dokumenteret, at der i auktionsområdet kun er en mindre mængde råstoffer til stede af den kvalitet, som ifølge efterforskningsansøgningen var målet for efterforskningen, eller at der på grund af de geologiske forhold kun kan indvindes en mindre mængde uden uforholdsmæssige omkostninger, eller

2) andre hensyn, herunder hensynet til miljøet, medfører, at der kun gives tilladelse til en mindre mængde.

Stk. 2. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om, at den tilladte mængde nedsættes til under den mængde, der fremgik af buddet, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. kan dokumenteres, at betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt. Hvis indvindingsområdet herved bliver uforholdsmæssigt stort i forhold til den tilladte mængde, jf. § 15, kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning samtidig indskrænke indvindingsområdet.

Stk. 3. Når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har truffet afgørelse, jf. stk. 2, videresender styrelsen relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

§ 35. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal.

Stk. 2. Når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har truffet afgørelse, jf. stk. 1, videresender styrelsen relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

Ophør af eneretten i auktionsområder

§ 36. Eneretten til et område ophører,

1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. § 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse,

2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. § 33, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til lovens § 24,

3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller

4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse tilbagekaldt.

Kapitel 6

Fællesområder

§ 37. Der kan indgives anmeldelse af efterforskning, jf. § 2, stk. 3, og ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 2, i følgende områder:

1) Områder, hvor der er eller har været en tilladelse til indvinding meddelt i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 2.

2) Tidligere overgangsområder omfattet af bilag 7.

3) Områder, som har været omfattet af en eneret erhvervet efter auktion, jf. lovens § 20, stk. 2, nr. 1, og hvor eneretten er ophørt, jf. § 36, og hvor der ikke er indgivet eller senest samme dag indgives anmodning om, at der holdes ny auktion over området, jf. § 19, stk. 2.

4) Områder, som har været omfattet af en eneret meddelt i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 3, og hvor eneretten er udløbet, jf. § 47, uden at eneretsindehaveren forinden har ansøgt om, at tilladelsen forlænges, eller at der meddeles en ny tilladelse.

Stk. 2. Indehaveren af en eneret erhvervet efter auktion kan indgive anmeldelse af efterforskning, jf. § 2, stk. 3, og ansøge om tilladelse til indvinding i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 2, når der er to år eller derunder, til indvindingstilladelsen udløber, eller når der er 80 % eller derunder tilbage af den tilladte samlede mængde.

§ 38. Områder, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding meddelt i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 2, betegnes fællesområder.

Stk. 2. Enhver kan søge om tilladelse til at indvinde i et fællesområde på samme vilkår som en gældende tilladelse til indvinding i området (herefter benævnt primær tilladelse), bortset fra vilkår om vederlag. Tilladelsens længde fastsættes således, at tilladelsen bortfalder samtidig med den primære tilladelse.

Stk. 3. Den mængde, der er tilladt indvundet i den primære tilladelse, er tilgængelig for alle, der har fået tilladelse til indvinding på samme vilkår.

Stk. 4. Alle de tilladelser, der er meddelt på samme vilkår, bortfalder, hvis hele den tilladte mængde er indvundet, eller hvis den primære tilladelse tilbagekaldes i henhold til lovens § 24.

§ 39. Der kan ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 2, på andre vilkår end i en gældende tilladelse til indvinding i det pågældende fællesområde, hvis den ansøgte tilladelse først skal gælde, når den eller de gældende tilladelser er ophørt, eller det i ansøgningen dokumenteres, at den ansøgte indvinding ikke kan foretages under en gældende tilladelse.

§ 40. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør på styrelsens hjemmeside en oversigt over fællesområder og de primære tilladelser, der gælder i områderne.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning oplyser kvartalsvis på styrelsens hjemmeside om størrelsen af den tilbageværende tilladte mængde i de enkelte områder. For områder, hvor der sker hyppigere indberetning af indvundne mængder, jf. § 41, sender Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i perioderne mellem opdatering af hjemmesiden efter behov oplysninger om den tilbageværende tilladte mængde til de berørte tilladelsesindehavere.

§ 41. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan træffe afgørelse om, at indvundne mængder i et fællesområde skal indberettes hyppigere end det, der er fastsat i § 52.

§ 42. En tilladelsesindehaver skal give meddelelse herom til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, hvis den pågældende agter inden for de næste tre måneder at indvinde mere end 50 % af den mængde, som i henhold til de oplysninger, der er offentliggjort på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside eller meddelt tilladelsesindehaveren, er tilbage af den maksimale samlede eller årlige tilladte mængde i et fællesområde.

Stk. 2. En tilladelsesindehaver skal straks give Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning meddelelse herom, hvis den pågældende har indvundet hele den mængde, som i henhold til de oplysninger, der er offentliggjort på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside eller meddelt tilladelsesindehaveren, er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et fællesområde.

Kapitel 7

Bygherreområder

§ 43. Der kan ikke gives tilladelse til efterforskning og indvinding i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 3, i følgende områder:

1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding eller er forbeholdt andre særlige råstofforsyningsbehov.

2) Områder, hvor der er en gældende efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, eller hvor der må foretages efterforskning i henhold til en anmeldelse efter § 2, stk. 3.

3) Områder, hvor der, inden den pågældende ansøgning blev indgivet, af en anden er foretaget anmeldelse af efterforskning, men denne endnu ikke må påbegyndes, jf. § 2, stk. 3, eller er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet.

4) Områder, hvor en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning ikke er udløbet.

5) Tidligere fællesområder, hvor der har været en gældende tilladelse i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 2, inden for det seneste år.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2, 3 og 5, kan der søges om tilladelse i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 3, i fællesområder eller områder, hvor der er foretaget en anmeldelse efter § 2, stk. 3, hvis der er tale om indvinding til brug for projekter af væsentlig samfundsmæssig interesse, og der ikke kan findes egnede råstoffer andre steder, eller kun i en sådan afstand, at det ville medføre en uforholdsmæssigt stor forøgelse af omkostningerne til projektet.

Stk. 3. Områder, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding meddelt i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 3, betegnes bygherreområder.

§ 44. Der kan ikke udstedes tilladelse til efterforskning i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 3, medmindre der er stillet sikkerhed for gennemførelse af efterforskningen, jf. lovens § 22 a, stk. 5. Hvis der ikke er stillet sikkerhed senest en måned efter, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har modtaget ansøgningen, kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning meddele ansøger, at ansøgningen anses for bortfaldet, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, som ansøgeren ikke er ansvarlig for.

§ 45. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal.

Stk. 2. Når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har truffet afgørelse, jf. stk. 1, videresendes relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

Enerettens længde i bygherreområder

§ 46. Længden af en opnået eneret til efterforskning i henhold til lovens § 20, stk. 2, nr. 3, fastsættes på baggrund af en konkret vurdering, dog som udgangspunkt ikke over 1 år. Herudover fastsættes en periode på ikke over 30 dage, hvor eneretsindehaveren har fortrinsret til at indgive ansøgning om tilladelse til indvinding. Hvis ansøgning om indvindingstilladelse ikke er indgivet inden udløbet af eneretten til efterforskning, eller fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning, bortfalder retten til området, medmindre eneretsindehaveren inden enerettens eller fortrinsrettens udløb har indgivet ansøgning om forlængelse. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan forlænge eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til indvinding.

Stk. 2. Længden af en opnået eneret til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, ud fra det formål, som den ansøgte indvinding har, dog som udgangspunkt ikke over 10 år.

Ophør af eneretten i bygherreområder

§ 47. Eneretten til et område ophører,

1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. § 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse,

2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. § 46, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til lovens § 24,

3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller

4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse tilbagekaldt.

Kapitel 8

Sikkerhedsstillelse og bod for manglende efterforskning

§ 48. Sikkerhed for gennemførelse af efterforskning i henhold til lovens § 22 a, stk. 5, udgør følgende:

1) For arealer, hvor der ikke er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase I A og I B: 25.000 kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst 300.000 kr.

2) For arealer, hvor der allerede er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase I A og I B: 10.000 kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst 100.000 kr.

Stk. 2. Beløbene i stk. 1 indeksreguleres en gang årligt efter 31. december 2015 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

§ 49. Sikkerhed, jf. § 48, skal stilles i form af børsnoterede obligationer, kontante indskud, garanti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab eller anden lige så betryggende sikkerhed efter SKATs godkendelse. Sikkerhedsstillelse i form af kontante indskud forrentes ikke.

Stk. 2. Betingelserne for udbetaling af den stillede sikkerhed skal være udformet i overensstemmelse med bilag 8.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte sikkerhed administreres af SKAT.

§ 50. Sikkerhed stillet af den, der har anmodet om auktion over et område, bortfalder, hvis auktionen er blevet vundet af en anden, jf. lovens § 22 a, stk. 5.

Stk. 2. I øvrigt bortfalder den stillede sikkerhed, når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har konstateret, at en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Der er foretaget fuld geologisk og miljømæssig efterforskning inden udløbet af efterforskningstilladelsen, og data samt fyldestgørende efterforskningsrapporter er indsendt til myndighederne i overensstemmelse med reglerne i § 6.

2) Den pågældende har lovligt opgivet området eller en del af området uden at foretage fuld geologisk og miljømæssig efterforskning og meddelt dette til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden udløbet af efterforskningstilladelsen. Et område eller en del af et område kan lovligt opgives i følgende tilfælde:

a) Hvis der fremkommer nye oplysninger om forhold, som kan medføre, at der ikke eller kun med væsentlige begrænsninger vil kunne opnås ret til indvinding af råstoffer, og eneretsindehaveren eller den, der har anmodet om auktion over et område, derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre efterforskning eller uden at gennemføre den fuldt ud.

b) Hvis eneretsindehaveren ud fra en delvist gennemført efterforskning, som mindst omfatter gennemførelse i hele området af en af faserne IA, IB, IIA eller IIB, jf. bilag 3, dokumenterer, at der ikke er den ønskede råstoftype i området, at råstofferne på grund af de geologiske forhold ikke kan indvindes rentabelt, eller at de ønskede råstoffer kan indvindes fra en mindre del af arealet, og derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre den resterende efterforskning.

Bod for manglende efterforskning

§ 51. Hvis betingelserne for bortfald af sikkerhedsstillelsen ikke opfyldes inden for de fastsatte frister, skal den pågældende betale et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen som bod til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. lovens § 22 a, stk. 5.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan skønsmæssigt nedsætte størrelsen af en bod i henhold til stk. 1, hvis den pågældende har gennemført efterforskningen delvist. I så fald bortfalder den resterende del af den stillede sikkerhed.

Kapitel 9

Indberetning af indvindingsdata efter meddelt indvindingstilladelse efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1-3

§ 52. Tilladelsesindehaver skal senest 2 uger efter udgangen af hvert kvartal elektronisk indberette oplysninger om indvindingen i det pågældende kvartal til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i et af styrelsen fastlagt format. Der skal mindst indberettes følgende oplysninger for hver skibslast:

1) Dato.

2) Tilladelsesnummer.

3) Lastnummer.

4) Indvindingsområde.

5) Indvindingsposition i grader og decimalminutter, WGS84.

6) Råstoftype, jf. bilag 9.

7) Indvindingsmængden opgjort som råstoffets volumen i lasten.

8) Lossested.

9) Oplysninger om indvindingsfartøj (navn og kendingsbogstaver).

10) Vanddybde på indvindingspositionen.

11) Maksimal sugedybde.

12) Indvindingsmetode.

§ 53. Indvundne mængder, som tidligere er meddelt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i henhold til § 42, stk. 2, eller i henhold til et påbud i henhold til § 41, skal også medtages i den næste indberetning i henhold til § 52.

Kapitel 10

Vederlag

Opgørelse af det årlige vederlag for indvinding af råstoffer

§ 54. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning opgør en gang årligt det samlede årlige vederlag, som en indehaver af en tilladelse til indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1-3, skal betale i henhold til lovens § 22 a, stk. 1-3.

Stk. 2. Som en del af beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nævnte samlede årlige betaling indgår mængden af indvundne råstoffer i m3, jf. § 52.

Beregning af vederlag i eneretsområder udlagt efter auktion

§ 55. Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et indvindingsområde med eneret meddelt efter auktion beregnes som summen af

1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2, og

2) det i loven fastsatte arealvederlag gange antal km2 indvindingsområde.

Stk. 2. Størrelsen af produktionsvederlaget og størrelsen af indvindingsområdet fremgår af indvindingstilladelsen.

Stk. 3. I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret over for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren eller til anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. lovens § 22 a, stk. 4, nr. 1-3.

Stk. 4. Der skal som minimum i henhold til stk. 1, nr. 1, årligt betales for en mængde svarende til 30 % af den samlede tilladte mængde divideret med det antal år, indvindingstilladelsen gælder. Har tilladelsesindehaveren ikke i et enkelt år indvundet en mængde svarende til det betalte minimumsvederlag, kan denne mængde indvindes i de følgende år uden yderligere vederlagsbetaling.

Stk. 5. Kravet om betaling af minimumsvederlag som angivet i stk. 4 gælder, selv om der er indvundet råstoffer, der er benyttet til vederlagsfri anvendelser, jf. stk. 3.

Beregning af vederlag i indvindingsområder udlagt til fællesområder

§ 56. Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et fællesområde beregnes som det i indvindingstilladelsen i henhold til lovens § 22 a, stk. 2, fastsatte produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2.

Stk. 2. I beregningsgrundlaget for den i stk. 1 nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret over for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren, jf. lovens § 22 a, stk. 4, nr. 1.

Beregning af vederlag i bygherreområder

§ 57. Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et bygherreområde, beregnes som summen af

1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2, og

2) det i loven fastsatte arealvederlag gange antal km2 indvindingsområde.

Stk. 2. Størrelsen af produktionsvederlaget fastsættes i indvindingstilladelsen i henhold til lovens § 22 a, stk. 3, og størrelsen af indvindingsområdet fremgår af indvindingstilladelsen.

Stk. 3. I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret overfor Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren, eller til anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. lovens § 22 a, stk. 4, nr. 1-3.

Betalingsforpligtelse

§ 58. Betaling af vederlag i henhold til lovens § 22 a, stk. 1-3, for indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen i henhold til indvindingstilladelse meddelt efter lovens § 20, stk. 2, påhviler tilladelsesindehaveren.

§ 59. Kravet på vederlag efter lovens § 22 a, stk. 1-3, stiftes, når den indvindingstilladelse, hvori vederlagene indgår som vilkår, bliver meddelt.

Stk. 2. Arealvederlag efter lovens § 22 a, stk. 1 og 3, erlægges årligt forud.

Stk. 3. Produktionsvederlag efter lovens § 22 a, stk. 1-3, erlægges årligt bagud.

Opkrævning af vederlag

§ 60. Opkrævning af vederlag opgjort i henhold til §§ 54-57 varetages af SKAT.

Stk. 2. Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1 og 3, sker en gang årligt, efter udløbet af det kvartal, hvori tilladelsens gyldighedsperiode er startet.

Stk. 3. Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter lovens § 20, stk. 2, nr. 2, sker en gang årligt efter kalenderårets udløb.

Stk. 4. Hvis en tilladelse efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1 eller 3, tilbagekaldes i henhold til lovens § 24 eller på anmodning fra tilladelsesindehaveren, sker opkrævning af produktionsvederlag efter udløbet af det kvartal, hvor tilladelsen ophører. Det samme gælder, hvis alle tilladelser efter lovens § 20, stk. 2, nr. 2, tilhørende samme tilladelsesindehaver tilbagekaldes.

Stk. 5. Betalingsfristen er løbende måned med tillæg af 30 dage fra den dato, der fremgår af opkrævningen. Ved fejl i opkrævningen sker korrektionen ved efteropkrævning. Der foretages ikke korrektion af allerede opkrævet arealvederlag, hvis tilladelsen efterfølgende tilbagekaldes, hele den tilladte mængde indvindes eller indvindingsarealet ændres.

Stk. 6. § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter finder anvendelse ved for sen betaling.

Indeksregulering

§ 61. Vederlagssatserne i lovens § 22 a, stk. 1-3, indeksreguleres en gang årligt efter 31. december 2011 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

Kapitel 11

Forudgående høring samt underretning om og offentliggørelse af afgørelser

§ 62. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning sender anmeldelse af og ansøgning om tilladelse til efterforskning, jf. § 3, i høring hos myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen.

§ 63. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning sender ansøgning om tilladelse til indvinding, jf. § 8, i høring hos berørte organisationer og myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen, herunder myndigheder i andre lande, hvor den ansøgte indvinding kan have væsentlig indvirkning på miljøet, eller som har anmodet om at blive underrettet. Der skal desuden foretages offentlig høring. Offentlig høring kan ske udelukkende på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

Stk. 2. Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes i forbindelse med høringen, og skal mindst være på 30 dage.

Stk. 3. For ansøgninger, som ikke er omfattet af § 11, kan høring, jf. stk. 1, helt eller delvist undlades eller fristen for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindre end 30 dage, hvis der er tale om forlængelse af en gældende tilladelse på uændrede vilkår, eller hvis særlige omstændigheder i øvrigt taler for det. Der skal dog som minimum foretages høring af berørte myndigheder, før der træffes afgørelse efter § 12, om, hvorvidt en påtænkt indvinding er omfattet af § 11, nr. 4, eller gives tilladelse til indvinding.

Stk. 4. Høring i henhold til stk. 1 skal mindst omfatte følgende:

1) Ansøgningen, herunder den indsendte miljøvurdering inklusive en eventuel VVM-redegørelse.

2) Karakteren af eventuelle afgørelser eller udkast til afgørelse.

3) Fristen for at afgive bemærkninger, og til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i høringsperioden kan rettes.

4) Hvor eventuelle rapporter, baggrundsnotater m.v., kan rekvireres eller ligger til gennemsyn.

§ 64. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelser truffet efter lovens § 20, § 23 og § 24 skal meddeles til

1) adressaten for afgørelsen,

2) dem, der administrativt har været inddraget i sagen,

3) offentlige myndigheder, der antages at have interesse i sagen, herunder myndigheder i andre lande som nævnt i § 63, stk. 1,

4) Dansk Industri,

5) Danmarks Rederiforening,

6) Danske Råstoffer og

7) Danmarks Fiskeriforening.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning herom:

1) En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

2) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

3) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

4) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal offentliggøre

1) afgørelser af sager vedrørende ansøgninger, som er omfattet af § 11, med eventuelle vilkår, de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for afgørelsen, og om nødvendigt en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger, som går ud på at undgå, begrænse og om muligt afbøde væsentlige negative virkninger,

2) afgørelser efter § 12 om, hvorvidt en påtænkt indvinding er omfattet af § 11, nr. 4, og

3) andre afgørelser efter lovens § 20, § 23 og § 24 eller efter denne bekendtgørelse, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse, eller hvis de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end dem, som er underrettet efter reglerne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Offentliggørelsen i henhold til stk. 3 kan ske udelukkende på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

Kapitel 12

Umiddelbar udnyttelse af tilladelser. Klage

§ 65. Bestemmelsen i lovens § 26 b, stk. 7, om, at en tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, finder ikke anvendelse for

1) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til efterforskning efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1-4, og

2) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til indvinding efter lovens § 20, stk. 2, nr. 2 og 3.

§ 66. Bestemmelsen i lovens § 26 b, stk. 8, om, at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, finder ikke anvendelse for klage over

1) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til efterforskning efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1-4,

2) forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til indvinding efter lovens § 20, stk. 2, nr. 2 og 3, og

3) bestemmelse om gyldighedsperioden for en tilladelse efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1-4.

§ 67. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelser efter § 41 og § 51, stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 13

Straf

§ 68. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) foretager efterforskning omfattet af § 2, stk. 2, uden anmeldelse eller i øvrigt i strid med § 2, stk. 3,

2) udfører efterforskning i strid med kravene i bilag 1, jf. § 5,

3) undlader at indberette oplysninger som angivet i § 6, jf. bilag 2,

4) udfører indvinding uden at overholde kravene i bilag 6, jf. § 16, eller

5) undlader at foretage indberetning af indvundne råstoffer som angivet i 42, stk. 1 og 2, eller § 52 eller i en afgørelse i henhold til § 41.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 69. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1306 af 24. november 2015 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen ophæves.

§ 70. Kapitel 5, 8 og 10 finder ikke anvendelse for efterforskning og indvinding, som sker på baggrund af auktioner afholdt før den 1. juli 2015. Reglerne i bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2012 om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden og bekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2012 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden finder fortsat anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. De krav til udførelse af efterforskning og indvinding, som fremgår af bilag 1 og 6, finder ikke anvendelse for efterforskning og indvinding i henhold til tilladelser meddelt før den 1. december 2015.

Stk. 3. De hidtil krav til ansøgning om indvindingstilladelse, der fulgte af bekendtgørelse nr. 1169 af 3. oktober 2013, og de regler om VVM, der fulgte af bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011, finder anvendelse på ansøgninger, der indgives på baggrund af efterforskning foretaget i henhold til efterforskningstilladelser meddelt før den 1. december 2015, hvis ansøgning om indvindingstilladelse indsendes inden for efterforskningstilladelsens gyldighedsperiode.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udsteder nye tilladelser til erstatning for gældende tilladelser til indvinding i fællesområder udlagt i bekendtgørelse nr. 1398 af 12. december 2013. Som primær tilladelse offentliggør Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for hvert af disse områder en tilladelse uden angivelse af tilladelsesindehaver. Ved fremtidige ansøgninger om tilladelse til indvinding på samme vilkår, jf. § 10, som primære tilladelser udstedt af Naturstyrelsen eller Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning uden angivelse af tilladelsesindehaver, skal tilladelsesindehaver for den primære tilladelse ikke angives.

Stk. 5. De mængder, der er indvundet i fællesområder i perioden, fra den tilladte mængde blev udlagt i henhold til de hidtil gældende regler, anses for indvundet af den maksimale samlede tilladte indvindingsmængde i henhold til de nye tilladelser, jf. stk. 4. De mængder, der er indvundet i et fællesområde i perioden fra den 1. januar 2016, anses for indvundet af den maksimale årlige tilladte indvindingsmængde for 2016 i henhold til de nye tilladelser, der udstedes af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. stk. 4.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Generelle krav til udførelse af efterforskning efter råstoffer, jf. § 5

1. Forudsætninger for efterforskning

1.1 Kvalitetssikring

Inden igangsættelse af indvinding skal der til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fremsendes dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder.

Tilladelsesindehaveren eller den, der har anmeldt efterforskningen, skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed at de i bekendtgørelsen og tilladelsen eller påbud stillede vilkår overholdes.

1.2 Efterforskningsfartøjer og positionsbestemmelse

Oplysning om de fartøjer, som udfører efterforskningen, skal sendes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, inden igangsætningen af de enkelte efterforskningsfaser, jf. bilag 3. Der skal gives oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer og MMSI-nummer samt navn, e-mail adresse og CVR-nummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

Efterforskningsfartøjer skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets 24 timer.

Efterforskningsfartøjer skal endvidere være udstyret med og anvende AIS (Automatic Identification System).

Et efterforskningsfartøj kan først benyttes, når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har bekræftet, at AIS-systemet har kontakt til fartøjet, og at IMO-nummer og MMSI-nummer er indtastet korrekt.

Hvis der senere sker ændringer i de indsendte oplysninger, skal der straks gives meddelelse herom til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

1.3 Dokumenter, der skal forefindes på efterforskningsfartøjet

Et eksemplar af dette bilag og kopi af den gældende efterforskningstilladelse til området eller anmeldelse af efterforskning og eventuelle påbud vedrørende efterforskningen skal forefindes på efterforskningsfartøjet.

Kulturstyrelsens »Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund« skal forefindes på efterforskningsfartøjet.

2. Arbejdets tilrettelæggelse

2.1 Seismiske undersøgelser

Der skal tages hensyn til eventuelle havpattedyr i området, og herunder skal der ved seismisk efterforskning følges en soft-start-procedure, hvor udstyret startes op med lav styrke og derefter øges gradvist til det operationelle niveau.

2.2 Sedimentprøver

Der må ikke optages sedimentprøver på over 50 liter pr. prøvestation.

3. Overvågning

3.1 Efterforskningsfartøjets position og arbejde

For fartøjer, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har fået meddelelse om anvendes til efterforskningsopgaver, jf. vilkår 1.2, skal positionen mindst hvert 5. minut dokumenteres via AIS, hvad enten der pågår efterforskning eller ej.

Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal efterforskningen ophøre, indtil systemet igen er operationelt. Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt efterforskningsaktiviteter i perioden skal meddeles Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden 24 timer efter hændelsens start.

3.2 Marinarkæologiske genstande og vrag

Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt vrag. Påtræffes sådanne genstande, skal anvisningerne i Kulturstyrelsens »Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund« følges.

Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og vrag uanset alder skal indberettes til Kulturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Eventuelle fund af vrag skal tillige indberettes til Geodatastyrelsen og Søfartsstyrelsen.

3.3 Afvigelser fra kvalitetssikringsplanen

Afvigelser fra planen for kvalitetssikring skal under efterforskningen meddeles til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden for 24 timer med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne.

4. Efter endt efterforskning

Meddelelse om ophør af efterforskning skal fremsendes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden for 2 uger.

5. Myndighedstilsyn

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fører tilsyn med indvindingen i henhold til lovens kapitel 7.


Bilag 2

Krav til indberetning af efterforskningsdata, jf. § 6

A. Til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) skal følgende oplysninger indberettes:

I. Rapportering

- Rapporter med data og resultater fra undersøgelserne, anvendte instrumenter og deres parametre, benyttede analysemetoder, udførte tolkninger og vurderinger leveres digitalt i pdf-format.

- Kortmateriale leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo.

II. Geofysiske undersøgelser

Alle positioner indberettes i UTM WGS84/ETRS89 med angivelse af zone.

1) Processerede navigationsdata leveres digitalt i UKOOA eller ASCII format.

2) Seismiske målinger.

- Surveylog indeholdende oplysninger om instrumenttyper og -settings samt optagelsestidslog.

- Et skudpunktskort som digital billedfil.

- Seismiske feltmålinger i digital udgave i SEG-Y format.

- Foretages andre specielle processeringer eller reprocesseringer, indsendes disse også med oplysning om processeringsparametre.

3) Side scan sonar målinger.

- Surveylog indeholdende oplysninger om instrumenttyper og -settings samt optagelsestidslog.

- Data leveres i XTF.

- Hvis mosaikfiler foreligger, indsendes disse i GEOTIFF-format.

4) Bathymetriske data.

- Surveylog indeholdende oplysninger om instrumenttyper og -settings samt optagelsestidslog.

- Singlebeam data leveres som rådata i XYZ-format samt som rensede og processerede data i XYZ-format.

- Multibeam data leveres som rådata i XYZ-format samt som rensede og processerede data i XYZ-format og i GEOTIFF-format, samt grid filer.

5) Magnetiske målinger.

- Surveylog indeholdende oplysninger om instrumenttyper og -settings, optagelsestidslog samt dokumentation for kalibrering af målinger indsendes.

- Magnetiske data leveres som rådata og processerede magnetisk styrkedata i ASCII-format (XYZ).

6) Andre metoder.

- Geofysiske råstofundersøgelser, der er foretaget med andre metoder, som ikke er nævnt under 1-5, leveres efter aftale med GEUS.

III. Boringer og bundprøver

Alle positioner for prøver og boringer indberettes i UTM WGS84/ETRS89 med angivelse af zone.

Borekerner indsendes som fysiske prøver med papirborejournal. Detaljerede retningslinjer for proceduren kan findes på GEUS' hjemmeside, www.geus.dk.

1) Bore- og prøverapport fremsendes på digital form i pdf-format sammen med en sammenfattende teknisk/geologisk rapport, indeholdende blandt andet:

- Oversigt over boringens navn, lokalitet, vanddybde/kote, referenceniveau, operatør, rekvirent, tidspunkter for arbejdets udførelse og slutdybde.

- Oplysninger om borearbejdet, herunder en geologisk beskrivelse af de gennemborede lag inklusiv kernebeskrivelser.

2) Ved indsendelse af bundprøver og lagfølgeprøver skal det sikres, at der findes tilstrækkelig prøvemateriale, således at en lithologisk vurdering samt råstofpetrografiske, lermineralogiske og mikropaleontologiske analyser kan gennemføres.

- Overfladeprøver (herunder grabprøver) indsendes ikke til GEUS, men en liste med angivelse af koordinater og bunddybde samt lithologiske beskrivelser, kornstørrelsesanalyser, feltbeskrivelser og analyseresultater skal fremsendes.

3) Rapporter om undersøgelser af prøver fra borekerner og bundprøver fremsendes.

- Rapport om eventuelle stratigrafiske, sedimentologiske og palæontologiske undersøgelser, kerne/prøvebeskrivelser samt fotografier af kernemateriale, resultater fra målinger og analyser på kerne-/prøvemateriale fremsendes.

4) Rapporter om råstofkvalitet.

- Rapporter vedrørende kvalitetsdata, f.eks. kornstørrelsesanalyser, petrografi, mineralogi, organisk indhold, korndensiteter etc. fremsendes.

B. Til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal følgende oplysninger indberettes:

- Alle data fra miljøundersøgelser, herunder logbog for de gennemførte ROV- eller dykkerverifikationer, billed- og videodokumentation, eventuelle støjberegninger og sedimentspredningsmodelleringer m.v. Geofysiske rådata skal dog ikke indberettes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

- Rapportering af efterforskningens forløb og resultater leveres i pdf-format. Alle resultater skal tolkes og beskrives. Dette gælder både geologiske undersøgelser og miljøundersøgelser.

- Navigationsdata og prøvetagningspositioner leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo.

- Rapporteret kortmateriale leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo.

Alle positioner angives i grader og decimalminutter, WGS84.

C. Til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar skal efterforskningsrapporterne indberettes. Hvis museet anmoder om det, skal de geofysiske data også fremsendes.

Det relevante museum fremgår af efterforskningstilladelsen, eller kan oplyses af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning eller Kulturstyrelsen.


Bilag 3

Krav til efterforskning og miljøvurdering, jf. § 8, stk. 3.

Efterforskning og miljøvurdering, der ligger til grund for en ansøgning om indvindingstilladelse efter § 8, skal være udført i overensstemmelse med de krav og metoder, der er beskrevet i dette bilag.

Faseopdeling:

Fase I (akustisk kortlægning) omfatter forskellige former for akustisk kortlægning af havbunden og er opdelt i Fase IA og IB.

Fase IA (storskala kortlægning) er en seismisk kortlægning efter råstofressourcer med henblik på at identificere og beskrive ressourceområder inden for hele efterforskningsområdet.

Fase IB (detailkortlægning) er en detaljeret kortlægning af ressourceområdet med henblik på den endelige afgrænsning af ressourceområdet samt beskrivelse og vurdering af ressourcen.

Fase II omfatter miljøundersøgelser og miljøvurdering af det eller de områder, der bliver omfattet af en ansøgning om indvinding og er opdelt i Fase IIA (miljøundersøgelser) og i Fase IIB (miljøvurdering).

Fase I. Krav til den akustiske kortlægning:

Fase IA: Storskalakortlægning:

Der gennemføres akustiske undersøgelser af efterforskningsområdet som grundlag for identifikation af et eller flere ressourceområder.

1. De konkrete undersøgelser:

1.1. Der sejles med en linjeafstand i hele efterforskningsområdet, der sikrer grundlaget for afgrænsning af et eller flere ressourceområder.

1.2. Metodevalget i den indledende kortlægning tilpasses efterforskningens formål og de forventede

geologiske og bathymetriske forhold i området.

2. Resultater:

Undersøgelserne afsluttes med første generationskort over havbunden i hele efterforskningsområdet med beskrivelse af alle potentielle ressourceområder. Resultaterne er grundlag for prioriteringen af områder til detaljerede undersøgelser. Alle resultater, positioner, sejllinjer, kort og tolkninger af indsamlede data afleveres til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. bilag 2.

Fase IB: Detailkortlægning:

Fase IB omfatter detailkortlægning af et eller flere af de under IA identificerede ressourceområder med henblik på at kunne afgrænse ressourceområdet og beskrive og vurdere selve råstofforekomstens udstrækning, mængde, kvalitet og sammensætning i det ansøgte område. Beskrivelsen skal have en detaljeringsgrad, som gør det muligt at foretage en sammenfattende vurdering af de råstofressourcemæssige, indvindingsmæssige, planlægningsmæssige og råstofhusholdningsmæssige forhold i området.

1. De konkrete undersøgelser:

1.1. Der udføres seismiske undersøgelser med metoder, der kan honorere kravene til udarbejdelse af de korttyper, der er anført under IB. 2. (resultater). Der sejles med øget linjetæthed i forhold til den indledende undersøgelse (se IA).

1.2. Der skal udover det seismiske udstyr også sejles med følgende undersøgelsesudstyr:

a) Side scan sonar med en range på maksimalt 100 m og transducerens højde over havbunden max 0,05 til 0,1 x range, samt optagelse i både høj- og lavfrekvensområde. Der sejles med en maksimal linjetæthed på 80 m for vanddybder mindre en 10 m, og en maksimal linjetæthed på 100 m for vanddybder større end 10 m.

b) Magnetometer

1.3. Detailkortlægning kan desuden omfatte:

a) Sedimentprøver på op til 50 liter.

b) Prøveboringer.

2. Resultater:

2.1. Der skal udarbejdes beskrivelse af råstofressourcens geologiske opbygning bilagt:

a) Kort over råstofressourcens udbredelse.

b) Kort over råstofressourcens volumen.

c) Kort over områdets bathymetri (se Fase IIA).

d) Kort over overfladesedimentets sammensætning (se Fase IIA).

i. Med arealmæssig angivelse af de identificerede substrattyper, jf. nedenfor.

ii. Med angivelse af eventuelle overjordstykkelser.

iii. Med angivelse af, om overfladen formodes påvirket af menneskelig aktivitet, samt billeddokumentation over den påvirkede overflade.

iiii. Med angivelse af naturlig omlejring af sedimentet.

e) Analyseresultater af sedimentprøver.

Alle resultater, positioner, sejllinjer, kort og tolkninger af indsamlede data afleveres til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. bilag 2.

Følgende substrattyper anvendes:

Substrattype 1 – sand, silt og dynd: Områder bestående af finkornet blød bund eller fast sandbund (evt. med dynamiske bundformer) med varierende indslag af skaller og grus. Sand er defineret som kornstørrelser i intervallet 0,06-2,0 mm.

Substrattype 2 - sand, grus og småsten: områder som består af en blanding af groft sand og grus med en kornstørrelse på ca. 2-20 mm og småsten med størrelser på ca. 2–10 cm. Substrattypen indeholder også enkelte større sten fra ca. 10 cm, der dækker op til 10 % af havbunden.

Substrattype 3 - sand, grus og småsten samt bestrøning med større sten: Områder bestående af blandede substrater med sand, grus og småsten med en varierende mængde større sten fra ca. 10 cm dækkende 10-25 % af havbunden. Substrattypen adskiller sig fra substrattype 2 ved at indeholde et større antal sten fra ca. 10 cm. Stenene ligger oftest spredt (bestrøning) og kun i ét lag.

Substrattype 4 – stenede områder og stenrev med 25-100 % af større sten: Områder domineret af sten fra ca. 10 cm, fra tæt bestrøning til egentlige stenrev med eller uden huledannende elementer. Der kan også forekomme varierende mængder af sand, grus og småsten, samt biogene rev og/eller kalkrev i denne substrattype. Stenene kan ligge spredt i ét lag, eller danne egentlige stenrev, som rejser sig over den omkringliggende bund med sten i flere lag (huledannende).

Fase II. Krav til miljøundersøgelser og miljøvurdering

Fase IIA: Oplysninger til brug for miljøvurdering

1. De konkrete miljøundersøgelser:

Miljøundersøgelserne omfatter kortlægning af overfladesedimentet (overfladesedimentkort) og områdets bathymetri og en biologisk screening, og indbefatter det eller de områder, der ansøges om indvinding i, samt en påvirkningszone på mindst 500 m omkring området eller områderne. Hvis der konkret er grund til at antage, at der kan forekomme ikke ubetydelig sedimentspredning i en længere afstand fra indvindingsområdet end 500 m, jf. nedenfor under punkt 2, skal den undersøgte påvirkningszone udvides tilsvarende.

1.1. Overfladesedimentkort og kort over områdets bathymetri:

Der skal foreligge en detaljeret kortlægning af overfladesedimentet, som viser de aktuelle forhold. Den skal være gennemført ved side scan sonar med 100 pct. dækning. Kravene anført under Fase I B, punkt a, skal desuden være opfyldt. Hvis der som led i en tidligere geologisk undersøgelse er udført kortlægning ved side scan sonar, der lever op til kravene, kan resultaterne heraf anvendes, hvis de ud fra en konkret vurdering må antages at afspejle de aktuelle forhold. Ansøgeren skal angive, hvilke konkrete forhold der ligger til grund for vurderingen.

Der skal foreligge en kortlægning af områdets bathymetri, som viser de aktuelle forhold.

1.2. Den biologiske screening:

For at verificere overfladesedimentets sammensætning og de biologiske samfund skal der med afsæt i overfladesedimentkortet, jf. afsnit 1.1., gennemføres en screening ved hjælp af enten punktdyk eller ROV eller paravanedyk. Anden visuel dokumentation kan anvendes, hvis den forud er godkendt af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

I screeningen skal også indgå en beskrivelse af dynamiske forhold på bunden i form af bølgeribber, aflejring af detritus, arealer med svovlbakterier o. lign.

1.2.1. Krav til punktdyk og ROV.

Der skal udføres mindst 4 dyk pr. overfladesedimenttype, jf. resultaterne fra fase IB, fordelt på følgende 3 dybdeintervaller:

- Fra springlaget (ca. 14-16 m vanddybde) og nedefter

- Fra springlaget til ca. 10 m vanddybde

- Fra 10 m vanddybde og opefter

1.2.2. Krav til paravanedyk.

Paravanedyk skal foretages med en træklinjetæthed på højst 300 m. Der skal som minimum være en ny melding fra dykkeren for hver 50 meter, hvor biologiske samfund rapporteres. Der skal desuden være en ny melding, hvis der sker ændring i de biologiske samfund.

2. Andre oplysninger

Inden for det eller de områder, der ansøges om indvinding i, samt påvirkningszonen skal der indhentes tilgængelige oplysninger om:

- Væsentlige habitat-, gyde- og opvækstområder for fisk.

- Verificerede rev, boblerev og sandbanker.

- Forekomst af fugle.

- Forekomst af havpattedyr.

- Positioner af skibsvrag og evt. andre kulturhistoriske interesser, som fremgår af Kulturstyrelsens kulturhistoriske database: ”Fund og Fortidsminder”.

- Øvrige interesser, herunder fiskeriinteresser, sejlruter og sejlads i øvrigt, kabler, rekreative interesser, arealer med efterladt ammunition o. lign.

Der skal indhentes relevante oplysninger til brug for vurdering af indvindingen i forhold til de miljømål og indsatsprogrammer, der er fastsat i medfør af miljømålsloven, lov om vandplanlægning eller lov om havstrategi.

Herudover skal der indhentes tilgængelige oplysninger om eventuelle andre miljø- og naturinteresser og øvrige interesser, som ud fra den indvinding, der søges om, sammenholdt med områdets beskaffenhed, kan blive påvirket.

Der skal også indhentes oplysninger om eventuel anden tilladt råstofindvinding eller andre projekter, som i kumulation med den ansøgte indvinding kan medføre, at miljø- og naturinteresser eller øvrige interesser kan blive påvirket.

Hvis der kan forekomme støjgener på land, skal der foretages beregninger af, hvilken støjbelastning der kan forventes.

Hvis den ansøgte indvinding, herunder særlig den ansøgte mængde og den forventede mængde og kornstørrelsessammensætning af det sediment, der vil blive udledt under indvinding, sammenholdt med områdets beskaffenhed, herunder eventuel eksisterende tilgængelig viden om bølge- og strømforhold, indicerer, at indvindingen kan medføre ikke ubetydelige sedimentkoncentrationer eller sedimentaflejring i områder, som ligger længere væk fra indvindingsområdet end 500 m, skal påvirkningszonen udvides på baggrund af en numerisk sedimentspredningsmodellering, så disse områder undersøges som led i de konkrete miljøundersøgelser, jf. afsnit 1.

Hvis den ansøgte indvinding, herunder særlig den ansøgte mængde og den forventede mængde og kornstørrelsessammensætning af det sediment, der vil blive udledt under indvinding, sammenholdt med områdets beskaffenhed, herunder eventuel eksisterende tilgængelig viden om bølge- og strømforhold, indicerer, at indvindingen kan medføre ikke ubetydelige sedimentkoncentrationer eller sedimentaflejring i påvirkningszonen, hvor der er væsentlige naturinteresser, skal der udarbejdes en numerisk sedimentspredningsmodellering.

Eventuelle andre kilder til sedimentspredning i de samme områder skal inddrages, i det omfang det er muligt og relevant.

3. Resultater:

Der skal ud fra de foretagne undersøgelser, jf. afsnit 1, og de indhentede oplysninger, jf. afsnit 2, udarbejdes:

a. Kort over overfladesedimentets sammensætning, opdelt i de overfladesedimenttyper, der er angivet under fase IB. Kortet skal være baseret på undersøgelserne nævnt under Fase II A, afsnit 1.1. og 1.2.

b. Kort med tilhørende liste over positioner af skibsvrag og andre mulige kulturhistoriske interesser. Kort og liste skal være baseret på de foretagne undersøgelser og indhentede oplysninger. Der skal vedlægges billeddokumentation fra side scan mosaik over objekter, som kan være menneskabte.

c. Kort over områdets bathymetri.

d. Kort over plante- og dyresamfund og deres arealmæssige udbredelse med biologisk signatur.

e. Kort over verificerede rev, boblerev og sandbanker.

f. Kort over forekomsten af fugle i området.

g. Kort over forekomsten af havpattedyr i området.

h. Kort over øvrige interesser i området, herunder fiskeriinteresser, sejlruter og sejlads i øvrigt, kabler, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, rekreative interesser, arealer med efterladt ammunition o. lign. samt eventuelle miljø- eller naturinteresser eller øvrige interesser uden for området, som kan blive væsentligt berørt.

i. Hvis der er foretaget modellering af sedimentspredning, skal der udarbejdes kort over den forventede sedimentspredning.

Herudover skal alle resultater, herunder logbog for de gennemførte ROV- eller dykkerverifikationer, billeddokumentation, eventuelle støjberegninger og sedimentspredningsmodelleringer tolkes og beskrives.

Fase IIB. Miljøvurderingen:

Miljøvurderingen skal indeholde en beskrivelse af området og de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af den ønskede indvinding og en beskrivelse af indvindingens betydelige virkninger på området og omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på fauna, flora, havbund, vandmiljø, luft, den arkæologiske kulturarv, kystsikkerhed, fiskeri, sejlads og rekreative interesser som nærmere angivet nedenfor.

Miljøvurderingen skal indeholde en samlet vurdering af områdets biologiske værdier samt en konsekvensvurdering af påvirkninger af de biologiske værdier af den ansøgte indvinding i indvindingsområdet og i påvirkningszonen. De biologiske værdier omfatter undersøgte og beskrevne biologiske samfund samt den øvrige biologi kendt for området.

Miljøvurderingen skal desuden indeholde en konsekvensvurdering, der beskriver indvindingens mulige virkninger på området, påvirkningszonen og omgivelserne i øvrigt, herunder miljø, natur, arkæologiske og geologiske interesser, rekreative interesser, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, skibs- og luftfarten samt strøm- og bundforhold.

Miljøvurderingen skal indeholde en vurdering af, hvor meget dybden forøges i indvindingsområdet, og om overfladesedimenttypen ændres i indvindingsområdet eller påvirkningszonen som følge af indvindingen. Det skal desuden vurderes, om dybdeændringerne og i givet fald ændring af overfladesedimenttype medfører en væsentlig ændring af, hvilke biologiske samfund der vil kunne etableres.

Miljøvurderingen skal indeholde en vurdering af, hvor stort et samlet område, der påvirkes af indvindingen.

Der skal ske en vurdering af indvindingens mulige påvirkninger af internationale naturbeskyttelsesområder, herunder om den planlagte indvinding kan påvirke et Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Der skal ligeledes foretages en vurdering af, om den planlagte efterforskning kan påvirke fuglebestande uden for fuglebeskyttelsesområder eller fuglebestande, som ikke er på udpegningsgrundlaget for et fuglebeskyttelsesområde. Desuden skal der ske en vurdering af, om den planlagte indvinding kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Hvor det er relevant, skal der ske en vurdering af indvindingen i forhold til de miljømål og indsatsprogrammer, der er fastsat i medfør af miljømålsloven, lov om vandplanlægning eller lov om havstrategi.

Indvindingens mulige virkninger på nærliggende områder, hvor der ikke kan gives tilladelse til råstofindvinding, eller hvor adgang til at give tilladelse er begrænset, og på andre nærliggende beskyttelsesområder skal vurderes.

Miljøvurderingen skal indeholde en vurdering af, om sedimentspredningen har negative konsekvenser uden for indvindingsområdet.

Det skal vurderes, om de enkelte effekter af indvindingen vil være irreversible, og hvor hurtigt en eventuel retablering af de berørte biologiske samfund og naturtyper kan forventes at ske.

Hvis der søges om tilladelse til indvinding, som kan udføres på flere alternative måder, f.eks. som stik- eller slæbesugning, eller ved forskellig fordeling af indvindingen i indvindingsområdet, skal vurderingen belyse de mulige konsekvenser af de forskellige alternativer.

Miljøvurderingen skal omfatte en vurdering af konsekvenserne af den ansøgte indvindingsintensitet, herunder indvinding på et år af den maksimale årlige mængde, som der søges tilladelse til, og indvinding af den samlede mængde på kortest mulig tid.

Miljøvurderingen skal desuden indeholde en vurdering af konsekvenserne af indvindingen i kumulation med anden tilladt indvinding og med andre projekter.

Hvis der i det samme område er en gældende tilladelse til indvinding, hvor hele den tilladte mængde ikke er indvundet, skal miljøvurderingen omfatte både den ansøgte mængde og den tilladte restmængde.

Miljøvurderingen skal indeholde en vurdering af effekten af foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå eller nedbringe eller om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet m.v. på kort og på langt sigt, jf. § 8, stk. 3, nr. 11.


Bilag 4

Krav, som miljøvurderingen skal opfylde i sager omfattet af § 11, stk. 1 (VVM-redegørelse).

Hvis indvindingen er omfattet af krav om udarbejdelse af VVM-redegørelse, jf. § 11, stk. 1, skal miljøvurderingen i henhold til bilag 3 opfylde nedenstående krav, i det omfang oplysningerne er relevante i forbindelse med den ansøgte indvinding, og det i betragtning af bl.a. den nuværende viden og de kendte vurderingsmetoder med rimelighed kan forlanges, at ansøgeren indsamler disse oplysninger.

1. En beskrivelse af projektet, herunder navnlig:

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne

b) en beskrivelse af de væsentligste karakteristika for produktionsprocesserne, f.eks. type og mængde af de anvendte materialer

c) et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (vand, luft- og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling, osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.

2. En oversigt over de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til de miljømæssige virkninger.

3. En beskrivelse af de miljøaspekter, som kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af det foreslåede projekt, herunder navnlig befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskab og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer.

4. En beskrivelse1) af, hvilke væsentlige virkninger på miljøet det foreslåede projekt vil kunne få som følge af:

a) tilstedeværelsen af projektet som helhed

b) anvendelsen af naturlige ressourcer

c) emissionen af forurenende stoffer, opståelsen af gener og bortskaffelsen af affald.

5. Ansøgerens angivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet som nævnt i punkt 4.

6. En beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

7. Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af punkt 1-6 fremsendte oplysninger.

8. En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som bygherren er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.


Bilag 5

Udvælgelseskriterier omhandlet i § 11, stk. 1, nr. 4.

1. PROJEKTETS KARAKTERISTIKA

Projektets karakteristika skal især anskues i forhold til:

a) projektets dimensioner

b) kumulation med andre projekter

c) anvendelsen af naturressourcer

d) affaldsproduktion

e) forurening og gener

f) risikoen for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier.

2. PROJEKTETS PLACERING

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, skal tages i betragtning, under hensyntagen til navnlig:

a) nuværende arealanvendelse

b) naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i) vådområder

ii) kystområder

iii) bjerg- og skovområder

iv) reservater og naturparker

v) internationale naturbeskyttelsesområder og områder, der er registreret eller fredet

vi) områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet

vii) tætbefolkede områder

viii) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt.

3. KENDETEGN VED DEN POTENTIELLE MILJØPÅVIRKNING

De potentielle væsentlige indvirkninger af projektet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 og navnlig under hensyn til:

a) påvirkningens omfang (geografisk område og antallet af personer, der berøres)

b) påvirkningens grænseoverskridende karakter

c) påvirkningsgrad og -kompleksitet

d) påvirkningens sandsynlighed

e) påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.


Bilag 6

Generelle krav til udførelse af råstofindvinding, jf. § 16

1. Forudsætninger for indvinding

1.1 Kvalitetssikring

Inden igangsættelse af indvinding skal tilladelsesindehaveren til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder.

Tilladelsesindehaveren skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i bekendtgørelsen og tilladelsen stillede vilkår overholdes.

1.2 Indvindingsfartøjer og positionsbestemmelse

Oplysning om de fartøjer, som udfører råstofindvinding i henhold til tilladelsen, skal sendes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Der skal gives oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer, MMSI-nummer og lastkapacitet samt navn, e-mail adresse og CVR-nummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

Indvindingsfartøjer skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets 24 timer.

Indvindingsfartøjer skal endvidere være udstyret med og anvende AIS (Automatic Identification System).

Et indvindingsfartøj kan først benyttes, når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har bekræftet, at AIS-systemet har kontakt til fartøjet, og at IMO-nummer og MMSI-nummer er indtastet korrekt.

Hvis der senere sker ændringer i de indsendte oplysninger, skal der straks gives meddelelse herom til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

1.3 Meddelelse om igangsætning af indvinding

Når tilladelsesindehaveren første gang igangsætter indvinding i et område, skal meddelelse herom sendes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

1.4 Dokumenter, der skal forefindes på indvindingsfartøjet

Et eksemplar af den gældende indvindingstilladelse til området samt eventuelle afgørelser meddelt i henhold til § 41 skal forefindes på indvindingsfartøjet.

Et eksemplar af Kulturstyrelsens »Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund« skal forefindes på indvindingsfartøjet.

2. Arbejdets tilrettelæggelse

2.1 Indvindingsmetoder

Arbejdet skal tilrettelægges, så indvinding og transport foregår uden mellemdeponering på havbunden.

Arbejdet skal tilrettelægges således, at skibstrafikken i området forstyrres mindst muligt.

Af hensyn til skibstrafikken må der som følge af indvindingsaktiviteterne ikke ske dybdeforringelser i området.

2.2 Bundforhold efter indvinding

Skrænthældninger må ikke overstige 1:6.

3. Overvågning

3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde

For fartøjer, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har fået meddelelse om anvendes til indvindingsopgaver, jf. vilkår 1.2, skal positionen mindst hvert 5. minut dokumenteres via AIS, hvad enten der indvindes eller ej.

Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal indvinding ophøre, indtil systemet igen er operationelt. Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt indvindingsaktiviteter i perioden skal meddeles Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden 24 timer efter hændelsens start.

3.2 Registrering af indvundne mængder

Indvundne mængder skal løbende registreres, og der skal løbende føres kontrol med, at den tilladte årlige eller samlede mængde i indvindingsområdet (i fællesområder den oplyste restmængde) ikke overskrides af tilladelsesindehaveren.

3.3 Marinarkæologiske genstande og vrag

Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt vrag. Påtræffes sådanne genstande, skal arbejdet på det pågældende sted straks indstilles, og anvisningerne i Kulturstyrelsens »Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund« følges.

Fund af marinarkæologiske genstande og vrag uanset alder skal straks indberettes til Kulturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Vrag uanset alder skal indberettes til Geodatastyrelsen og Søfartsstyrelsen.

4. Efter endt indvinding

4.1 Afslutning af indvinding

Meddelelse om endeligt ophør af indvinding skal fremsendes hurtigst muligt.

Hvis tilladelsesindehaveren har indvundet hele den offentliggjorte restmængde i området, skal dette straks meddeles, jf. § 42, stk. 2.

4.2 Eventuel gennemførelse af efterbehandling

Såfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikke er overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpende foranstaltninger gennemføres for tilladelsesindehaverens regning.

5. Myndighedstilsyn

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fører tilsyn med indvindingen i henhold til lovens kapitel 7.


Bilag 7

Overgangsområder, jf. § 37, stk. 1, nr. 2.

Indvindingslokaliteterne er fordelt på søkort, som det fremgår af den følgende oversigt. Den præcise afgrænsning af områderne fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1078 af 11. december 1996.

Søkort 61, Nordsøen, Blåvandshuk — Fanø.

524-A, Cancer Nord.

524-B, Cancer Syd.

524-C, Vyl Syd.

524-D, Vyl Vest.

524-E, Vyl Nordvest.

524-F, Munk Øst.

524-I, Cancer Øst.

Søkort 90, Nordsøen, midterste del.

562-H, Jyske Rev.

Søkort 101, Kattegat, nordlige del.

528-A, Læsø Nordvest.

558-C, Skagens Rev.

574-A, Læsø Nordøst.

574-D, Læsø Nord.

Søkort 102, Kattegat, sydlige del.

546-A, Store Middelgrund.

Søkort 108, Limfjorden, Thyborøn — Mors.

514-L, Jegind Tap.

514-N, Hostrup Strand.

514-O, Nygård Hage.

514-V, Kås Hoved.

Søkort 112, Århus Bugt.

502-A, Hesbjerg Grund.

502-B, Norsminde Flak.

502-C, Fløjstrup Skov.

502-D, Mejl Flak Vest.

502-E, Mejl Flak Øst.

502-G, Wulffs Flak.

502-J, Hesbjerg Grund Syd.

506-F, Nordby Bugt.

506-G, Klørgrund.

506-H, Hjelm Nordvest.

506-I, Hjelm Sydøst.

506-L, Skade Grund Vest.

506-M, Skade Grund Øst.

506-N, Moselgrund.

506-P, Marthe Flak.

506-R, Vejrø Flak Nord.

516-D,Tunø Røn.

Søkort 114, Farvandet Nord for Fyn.

504-D, Nord for Fyns Hoved.

542-A, Båring Vig.

542-D, Bjørnsknude Rev.

542-I, Bogense.

542-O, Trelde Næs.

550-B, Tørresø.

550-C, Hasmark.

550-D, Æbelø.

Søkort 124, Kattegat Syd for Anholt.

540-C, Anholt Øst.

Søkort 128, Kattegat, sydvestlige del.

506-D, Middelflak.

506-Q, Marthe Flak Nord.

518-A, Schultz Grund.

518-B, Hastens Grund.

570-A, Briseis Flak.

Søkort 129, Kattegat, sydøstlige del.

530-B, Lysegrund Syd.

530-D, Lysegrund Sydøst.

532-B, Gilleleje Flak.

536-A, Grønnerevle.

570-B, Lille Lysegrund.

Søkort 131, Sundet, nordlige del.

532-A, Lappegrund.

532-C, Munkerup.

554-A, Skovshoved.

554-B, Nivå Flak.

554-C, Disken.

554-D, Vedbæk.

Søkort 132, Sundet, sydlige del.

548-A, Køge.

548-B, Juelsgrund.

548-D, Køge Bugt Sydøst.

548-E, Mosede.

548-F, Køge Bugt Øst.

548-H, Juelsgrund Øst.

Søkort 141, Storebælt, nordlige del.

504-B, Gisseløre.

504-E, Bolsaks.

544-A, Romsø.

544-F, Leje Odde.

544-I, Stubberup Knold.

544-J, Musholm Syd.

544-O, Slettings Grund.

544-Q, Lysegrunde Nordvest.

544-R, Lysegrunde.

544-T, Musholm Sydvest.

544-U, Egholm.

Søkort 142, Storebælt, sydlige del.

510-H, Omø Stålgrunde.

512-B, Tranekær.

542-F, Stokkebæk Flak.

542-K, Thurø Rev.

542-U, Lohals

544-E, Agersø Flak.

544-N, Vengeancegrund.

Søkort 151, Lillebælt, nordlige del.

542-B, Halk Hoved.

542-E, Tranesand.

542-L, Varnæs Hoved.

542-P, Tragten.

542-T, Torø Rev.

Søkort 152, Lillebælt, sydlige del.

542-Q, Lyø Sand.

542-S, Hesteskoen.

Søkort 154, Flensborg Fjord.

542-G, Kegnæs.

Søkort 160, Smålandsfarvandet, vestlige del.

510-A, Knudshoved.

510-D, Femø.

510-E, Karrebæksminde.

Søkort 185, Østersøen, vestlige del.

566-A, Keldsnor.

566-B, Vejsnæs Flak.

Søkort 186, Østersøen mellem Langeland og Dars.

568-A, Rødbyhavn.

568-B, Vindeholme.

568-C, Gedser.

Søkort 187, Østersøen mellem Falsterbo og Dars.

520-A, Fakse Bugt Nord.

520-E, Gyldenløves Flak.

520-F, Gyldenløves Flak Syd.

538-A, Grønsund.

538-G, Bjelkes Flak.

560-B, Gedser Rev.

Søkort 188, Østersøen mellem Gedser Rev og Christiansø.

564-A, Adler Grund Øst.

564-B, Rønne Banke Syd.

564-C, Adler Grund Nord.

Søkort 189, Bornholm med omgivelser.

526-C, Rønne.

526-D, Klintegrund.

526-E, Bakkegrund Nord.

526-G, Klintegrund Syd.

526-H, Klintegrund Vest.

526-I, Bakkegrund Syd.

526-J, Rønne Banke Øst.

526-K, Klintegrund Øst.

Søkort 190, Fakse Bugt.

520-D, Nordmandshage.


Bilag 8

Formular til brug for sikkerhedsstillelse i henhold til kapitel 8

Garantirekvirent/garantibeløb

På foranledning af og for regning af [virksomheden] bekræftes herved, at der over for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning uigenkaldeligt og ubetinget er stillet sikkerhed for et beløb stort kr.

DKK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baggrund for sikkerhedsstillelsen (Den relevante af nedstående tre tekster vælges.)

[Virksomheden] har d. [xx dato] anmodet om auktion over et område med henblik på mulighed for at opnå tilladelse til efterforskning samt fortrinsret til indvinding i området, jf. råstoflovens § 20, stk. 2, nr. 1.

Sikkerheden skal tjene til skadesløs betaling, hvis [virksomheden] ikke opfylder sin forpligtelse til at gennemføre efterforskning, og derfor skal betale bod til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. råstoflovens § 22 a, stk. 5.

eller

[Virksomheden] er på baggrund af bud af [xx dato] udpeget som vinder med mulighed for at opnå tilladelse til efterforskning samt fortrinsret til indvinding på det vundne område, jf. råstoflovens § 20, stk. 2, nr. 1.

Sikkerheden skal tjene til skadesløs betaling, hvis [virksomheden] ikke opfylder sin forpligtelse til at gennemføre efterforskning, og derfor skal betale bod til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. råstoflovens § 22 a, stk. 5.

eller

[Virksomheden] har d. [xx dato] som bygherre ansøgt om tilladelse til efterforskning i henhold til råstoflovens § 20, stk. 2, nr. 3.

Sikkerheden skal tjene til skadesløs betaling, hvis [virksomheden] ikke opfylder sin forpligtelse til at gennemføre efterforskning, og derfor skal betale bod til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. råstoflovens § 22 a, stk. 5.

Kategorier af sikkerhedsstillelse

Sikkerhed stilles ved (sæt X):

     
 
Børsnoterede obligationer
     
 
Kontante indskud indbetalt til SKAT via Netbank. Der er oplyst CVR-nummer (eller SE-nummer), og at der er tale om sikkerhedsstillelse.
     
 
Garanti fra et anerkendt pengeinstitut
     
 
Garanti fra et anerkendt forsikringsselskab
     
 
Anden ligeså betryggende sikkerhed efter SKATs godkendelse.
     
   
(Skriv hvilken) __________________________________
   

Sikkerhedens ikrafttræden

Sikkerhedsstillelsen er gældende fra dags dato.

Udbetaling til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Den stillede sikkerhed administreres af SKAT på vegne af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og udbetales på anfordring til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ved første skriftlige påkrav med tilkendegivelse om, at det krævede beløb tilkommer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning efter bekendtgørelsens § 51.

Sikkerhedens ophør

Sikkerhedsstillelsen er gyldig, indtil Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skriftligt meddeler SKAT, at sikkerheden er bortfaldet efter betingelserne i bekendtgørelsens § 50.


Bilag 9

Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af indvundne råstoffer, jf. § 52.

Råstoftype
Materiale
Definition
1
Sand
Kornstørrelse på 0-4 mm
2
Grus
Kornstørrelse på 0-20 mm
3
Ral
Kornstørrelse 6-300 mm
4
Fyldsand
Alle råstoffer, der anvendes til opfyldninger inkl. kystfodring og etablering af strande, uanset at de også opfylder definitionen på en af de øvrige råstoftyper.
7
Skaller
Kalkskaller af muslinger og østers
8
Andet
F.eks. moræneler, ler, kalk, sedimenter med organisk indhold

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1.

1) Denne beskrivelse bør anføre projektets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger.