Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32005R1698
 
32013R1310
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud
Kapitel 2 Modtagere af tilskud
Kapitel 3 Økonomi
Kapitel 4 Ansøgning, indberetning og udbetaling af tilskud
Kapitel 5 Tilsyn, sanktioner, klage og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning1)

I medfør af § 29, stk. 2 og 3, § 29 a, stk. 1-4, § 57, stk. 1, § 59 og § 61, stk. 2, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 1577 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan yde tilskud efter reglerne i denne bekendtgørelse til forøgelse af det offentlige skovareal i Danmark.

§ 2. Tilskud kan ydes til:

1) Anlæg af skove på offentligt ejede landbrugsarealer, herunder forberedende jordbehandling, køb af planter, selve plantningen samt hegning.

2) Lokalitetskortlægning og udarbejdelse af tilplantningsplan samt endeligt skovkort i tilknytning til ydelse af tilskud efter nr. 1.

§ 3. Der kan ikke ydes tilskud efter § 2, hvis

1) arealet allerede er fredskov, eller der i øvrigt er pligt til at etablere skoven i henhold til skovloven eller tinglyste servitutter,

2) arealet allerede er skovbevokset,

3) der er givet tilskud til skovrejsningen efter anden lovgivning,

4) tilplantning, kortlægning osv. er betalt inden der er givet tilsagn om tilskud hertil,

5) skovens formål er etablering af prydvækster, frugtplantager, pyntegrønt, juletræer, energiafgrøder og lignende bevoksning, der ikke kan betragtes som egentlig skov, eller

6) skoven eller dele af skoven anlægges som en monokultur af en ikke-hjemmehørende nåletræart.

§ 4. Det er en betingelse for, at der kan ydes tilskud efter § 2, at arealet

1) er på mindst 5 ha, i særlige tilfælde dog ned til 2 ha,

2) tilplantes eller tilsås med egnede træarter inden en frist, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fastsætter, jf. § 9,

3) bliver fredskovspligtigt efter skovlovens § 3 eller § 4 (fordi arealet ejes af en offentlig virksomhed, som ikke nævnes i skovlovens § 3) og

4) har været i erhvervsmæssig landbrugsdrift i dyrkningssæsonen forud for ansøgningstidspunktet, eller har været udtaget af drift med tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller efter enkeltbetalingsordningen, jf. Fødevareministeriets lovgivning herom.

Stk. 2. Til arealer, der ligger i et område, hvor skovrejsning efter kommuneplanen er uønsket, kan der dog kun ydes tilskud efter § 2, hvis der er opnået dispensation til skovrejsningen efter bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.

Kapitel 2

Modtagere af tilskud

§ 5. Tilskud efter § 2 kan alene ydes til offentlige ejere af landbrugsarealer. En offentlig ejer kan være ministerier, kommuner eller offentlige virksomheder.

Stk. 2. Offentlige virksomheder kan f.eks. være vandselskaber og menighedsråd, hvis de

1) er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter,

2) er en juridisk person, og

3) hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, regionale eller lokale myndigheder udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.

Stk. 3. Ved ejerskifte falder fremtidige ydelser ifølge et tilsagn om tilskud for arealet bort. En ny offentlig ejer har dog ret til at overtage rettigheder og pligter ifølge tilsagnet.

Kapitel 3

Økonomi

§ 6. Tilskud ydes inden for et beløb, der fastsættes på finansloven.

Kapitel 4

Ansøgning, indberetning og udbetaling af tilskud

§ 7. Ansøgning om tilskud skal være modtaget af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden en frist, der fastsættes af styrelsen.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud indsendes elektronisk til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 3. Særligt mangelfulde ansøgninger kan returneres til ansøgeren uden nærmere behandling.

§ 8. Tilskuddet udbetales i to rater. Første rate udgør ca. 75 % af det samlede tilskudsbeløb. Anden rate udgør ca. 25 % af det samlede tilskudsbeløb.

Stk. 2. Første rate udbetales efter, at anmodning fra ansøgeren er modtaget, og ansøgeren oplyser, at arealet er tilplantet eller tilsået. Anden rate udbetales op til 5 år efter udbetaling af første rate efter anmodning fra ansøger, og når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vurderer, at plantningen lever op til kravene for tilskuddets udbetaling. Det gælder især krav om en bestemt plantehøjde og antallet af levende træer pr. ha.

Stk. 3. Udbetaling sker til en af ansøger angivet bankkonto eller tilsvarende.

§ 9. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fastsætter regler om

1) ansøgninger og indberetningers form og indhold,

2) prioritering af tilskudsmidlerne og tilskudssatser og

3) vilkår for tilsagn og udbetaling heraf samt tilsyn.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør tidspunkter for ansøgningsrunder, frister og gyldighedsperioder for tilsagn og rateudbetalinger, jf. § 8. Offentliggørelse sker på www.svana.dk.

Kapitel 5

Tilsyn, sanktioner, klage og ikrafttræden

§ 10. Tilsynet med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser føres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning efter reglerne i skovlovens kapitel 8.

Stk. 2. For tilbagebetaling af tilskud gælder EU-reglerne, jf. note 1.

§ 11. I de tilfælde, der er nævnt i skovlovens § 57, kan udbetalte tilskud kræves helt eller delvist tilbagebetalt med tillæg af renter.

Stk. 2. Træffes afgørelse om tilbagebetaling, anses det krævede beløb som forfaldent på brevdatoen for underretning om afgørelsen. Fra denne dag forrentes beløbet i overensstemmelse med renteloven.

§ 12. Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1124 af 16. oktober 2014 om tilskud til offentlig skovrejsning ophæves.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud, der er givet efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning, opretholdes og behandles færdig efter de tidligere regler.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen

Officielle noter

1) Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram, der gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1310/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), EF-Tidende 2005, L 277 side 1, og dertil knyttede gennemførelsesbestemmelser i forordningerne: Kommissionens forordning 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Kommissionens forordning 65/2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne samt EF-rammebestemmelser for statsstøtte til landbrug og skovbrug 2006/C 319/01.