Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32005R1698
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud
Kapitel 2 Modtagere af tilskud
Kapitel 3 Økonomi
Kapitel 4 Ansøgning, indberetning og udbetaling af tilskud
Kapitel 5 Tilsyn, sanktioner, klage og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift1)

I medfør af § 29, stk. 2 og 3, § 29 a, stk. 1-4, § 57, stk. 1, § 59, § 61, stk. 2, og § 65, stk. 3, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 1577 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan yde tilskud efter reglerne i denne bekendtgørelse til fremme af bæredygtig skovdrift i eksisterende skove.

§ 2. Tilskud kan ydes til:

1) Udarbejdelse af planer for bæredygtig drift af skove med henblik på at fremme naturnær skovdrift, etablere foranstaltninger for friluftslivet, samt sikre beskyttelse af naturværdier, landskab og kulturhistoriske værdier.

2) Etablering af ekstensive bevoksninger eller holme med hjemmehørende træarter samt ydre skovbryn af løvtræ.

3) Driftsaftaler om fremme af bæredygtig skovdrift, herunder aftaler om:

a) Varig udlæggelse af skovarealer som urørt skov.

b) Sikring af bevaringsværdige egekrat, jf. skovlovens § 26.

c) Sikring af en drift, der understøtter og fremmer den biologiske mangfoldighed, jf. skovlovens § 25, stk. 2.

d) Sikring af en drift, som kan afværge en afgørelse om at pålægge ejeren en bestemt drift efter skovlovens § 21.

e) Foranstaltninger med henblik på at realisere bevaringsmålsætningerne i en Natura 2000-skovplan, som er udarbejdet efter skovlovens kapitel 4 og foranstaltninger med henblik på at realisere bevaringsmålsætningerne for skovbevoksede arealer uden fredskovspligt i en Natura 2000-plan, som er udarbejdet efter miljømålslovens kapitel 14. Aftalen kan omfatte arealer uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis særlige krav til driften af sådanne arealer kan bidrage til planens opfyldelse.

f) Foranstaltninger i øvrigt, som har til hensigt at fremme hensynet til naturhistorie og landskab og sikring af kulturhistoriske værdier.

4) Foranstaltninger, der tilgodeser friluftslivet.

5) Oplysnings-, vejlednings- og undersøgelsesvirksomhed vedrørende de foranstaltninger, der er nævnt i nr. 1-4.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1, nr. 1, ydes kun til hele skove, medmindre Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i særlige tilfælde bestemmer andet. Ved en hel skov forstås et topografisk velafgrænset skovareal. Hvis skoven er opdelt i parceller med hver sin ejer, er den enkelte ejers del af skoven at betragte som en hel skov. Hvis skoven er opdelt i parceller med hver sin ejer, kan tilskud kun ydes til hver enkelt ejer og ikke til flere ejere i fællesskab.

Stk. 3. Tilskud ydes kun til foranstaltninger, der vedrører fredskovspligtige arealer, eller arealer bevokset med træer, der danner, eller som inden for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til skovbevoksede arealer, som drives ved stævningsdrift. Tilskud efter stk. 1, nr. 3, litra a, ydes dog kun til fredskovspligtige arealer.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan lade aftaler af varig karakter tinglyse på ejendommen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan bestemme, at tinglysning skal ske for ejers regning. Sker tinglysning for ejers regning er der udpantningsret for det udlagte beløb.

§ 3. Tilskud efter § 2, stk. 1, kan ikke ydes til foranstaltninger,

1) der er pligt til at foretage i henhold til skovloven, anden lovgivning eller tinglyste servitutter,

2) der gives tilskud til efter anden lovgivning,

3) der er påbegyndt, inden der er givet tilsagn om tilskud hertil, eller

4) hvor det samlede tilskud er under en vis grænse, som fastsættes af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 2. Tilskud til foranstaltninger, der tilgodeser friluftslivet, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, kan dog kombineres med tilskud fra anden side. I så fald beregnes tilskuddet først, når det tilskud, der ydes fra anden side, er fradraget udgifterne til foranstaltningen.

Kapitel 2

Modtagere af tilskud

§ 4. Tilskud efter § 2, stk. 1, nr. 1-4, kan ydes til private ejere af skove. En privat ejer kan være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende. Dog kan tilskud efter § 2, stk. 1, nr. 3, litra d og e, ydes til kommuner, som indgår aftale efter kapitel 4 i skovloven om beskyttelse af kommunalt ejede skovnaturtyper og levesteder for arter i internationale naturbeskyttelsesområder.

Stk. 2. Den private ejer må ikke have indgået driftsoverenskomst med eller modtage driftstilskud fra det offentlige til det areal, der søges om tilskud til.

Stk. 3. Hvis det areal, der ydes tilskud til, ejes af flere personer, et selskab, en fond, forening eller lignende, udbetales tilskud til den, der overfor Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan godtgøre at repræsentere hele ejerkredsen.

Stk. 4. Ved ejerskifte falder fremtidige ydelser efter et tilsagn om tilskud for arealet bort. En ny privat ejer, som ikke er omfattet af stk. 2, har dog ret til at overtage rettigheder og pligter ifølge tilsagnet. En ny kommunal ejer har ret til at overtage rettigheder og pligter ifølge tilsagn, der vedrører aftaler, som er indgået efter kapitel 4 i skovloven.

Kapitel 3

Økonomi

§ 5. Tilskud ydes inden for et beløb, der fastsættes på finansloven.

Kapitel 4

Ansøgning, indberetning og udbetaling af tilskud

§ 6. Ansøgning om tilskud skal være modtaget af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden en frist, som fastsættes af styrelsen.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan af egen drift opsøge en ejer med forslag om tilskud til driftsforanstaltninger omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3. I disse tilfælde gælder stk. 1 ikke.

§ 7. Indberetning om gennemførelse af foranstaltninger, hvor det er et vilkår for tilsagn om tilskud efter § 2, stk. 1, skal indsendes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden en frist, som fastsættes af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Indberetning af arealbaserede tilskud efter § 2, stk. 1, nr. 3, foregår digitalt via et særligt skema ”Fællesskemaet” efter regler som fastsættes af Miljø- og Fødevareministeriet.

Stk. 3. Tilsagn om endnu ikke udbetalte tilskud bortfalder, hvis fristen for indberetning ikke overholdes.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning dispensere fra stk. 3.

§ 8. Tilskud, som i henhold til tilsagnet kræver indberetning, udbetales, når foranstaltningen er gennemført og indberetning efter § 7 er modtaget og godkendt.

Stk. 2. Tilskud, som forudsætter en tinglyst aftale efter § 2, stk. 1, nr. 3, udbetales, når der foreligger en endeligt tinglyst aftale, medmindre andet fremgår af tilsagnet om tilskud.

Stk. 3. Tilskud kan udbetales i rater.

Stk. 4. Udbetaling af tilskud sker til ansøgers NemKonto.

§ 9. Modtagere af tilskud skal underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, hvis et vilkår for at modtage tilskud ikke længere er opfyldt. Underretning skal ske senest én måned efter at det kan konstateres, at vilkåret ikke længere er opfyldt.

Kapitel 5

Tilsyn, sanktioner, klage og ikrafttræden

§ 10. Tilsynet med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser om tilskud, herunder om opgørelse af arealer, der er ydet tilskud til efter § 2, stk. 1, nr. 1-3, føres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning efter reglerne i skovlovens kapitel 8.

Stk. 2. For tilbagebetaling af tilskud gælder EU reglerne, jf. note 1.

§ 11. I de tilfælde, der er nævnt i skovlovens § 57, kan udbetalte tilskud kræves helt eller delvis tilbagebetalt med tillæg af renter.

Stk. 2. Træffes afgørelse om tilbagebetaling, anses det krævede beløb som forfaldent 3 uger efter brevdatoen for underretning om afgørelsen. Fra denne dag forrentes beløbet i overensstemmelse med renteloven.

§ 12. Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 422 af 8. maj 2012 om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud, der er givet efter bekendtgørelse nr. 457 af 7. maj 2006 om tilskud til bæredygtig skovdrift, bekendtgørelse nr. 195 af 26. marts 1998 om tilskud til fremme af god og flersidig skovdrift, bekendtgørelse nr. 233 af 11. april 1991 om statstilskud til etablering af løvtræsbevoksninger i fredskovspligtige skove og bekendtgørelse nr. 580 af 30. juni 1995 om tilskud til skovbrugsforanstaltninger, opretholdes og færdigbehandles efter reglerne i disse bekendtgørelser.

Stk. 4. Ansøgninger om tilskud modtaget før 1. juli 2016 behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 422 af 8. maj 2012 om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen

Officielle noter

1) Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram, der gennemføres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), EF-Tidende 2005, L 277, side 1, og dertil knyttede gennemførelsesbestemmelser i forordningerne: Kommissionens forordning 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr.1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL), Kommissionens forordning 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne samt EF-rammebestemmelser for statsstøtte til Landbrug og skovbrug for 2007-2013 (2006/C 319/01) som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) Nr. 1310/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 865.