Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal

SKM2016. 123. SKAT

Sammenfatning

SKATs særlige blanket til anmeldelser (anmeldetjenesten) blev fjernet fra SKATs hjemmeside den 1. september 2015. På den baggrund konsekvensrettes SKATs retningslinjer for håndteringen af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Samtidig ophæves SKM2015. 54. SKAT.

Der gælder følgende retningslinjer

SKAT kan ikke give anonymitet, når der modtages telefoniske eller skriftlige anmeldelser, hvor anmelderen oplyser sit navn, men samtidig tilkendegiver, at vedkommende ønsker at være anonym. Det samme gælder anonyme telefoniske eller skriftlige anmeldelser, hvor der foreligger forhold eller omstændigheder, der gør, at anmelder kan identificeres.

Når SKAT modtager en anmeldelse

Der findes hverken i persondataloven eller anden lovgivning regler om, at en anmeldelse skal indeholde identifikationsoplysninger om anmelder. Anmelder kan derfor vælge, om vedkommende vil oplyse sit navn og adresse eller være anonym.

Anmeldelse kan ske til SKAT ved brev, telefon, mail og digitalt på www.skat.dk. Det gælder også anonym anmeldelse.

Når SKAT modtager en anmeldelse på telefon, og anmelderen oplyser eget navn, men ønsker at være anonym, skal SKAT gøre anmelderen opmærksom på, at SKAT har notatpligt. Det betyder, at SKAT skal notere indholdet af de mundtlige oplysninger, herunder navnet på den, der giver SKAT oplysningerne.

Når SKAT modtager en anmeldelse ved brev, digitalt via www.skat.dk eller e-mail - med tilsvarende oplysninger om anmelders navn mv. og ønske om anonymitet - skal dokumentet scannes og/eller journaliseres som helhed. Det betyder, at både identifikationsoplysninger og oplysninger om ønsket anonymitet vil være registreret hos SKAT.

Alle sådanne registrerede oplysninger vil være omfattet af persondatalovens regler om indsigt og forvaltningslovens regler om partsaktindsigt for den anmeldte.

Hvis anmelderen har angivet et ønske om anonymitet, men samtidig angivet sit navn mv. i en skriftlig anmeldelse, vil SKAT i et kvitteringsbrev oplyse den pågældende om sin retsstilling.

Gyldighed

Styresignalet har virkning fra offentliggørelsen og vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2016-2. Styresignalet ophæves ved indarbejdelse i Den juridiske vejledning.

Skatteministeriet, den 14. marts 2016