Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper

I medfør af akt nr. 109 af 15. juni 2016 fastsættes:

§ 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning af energitjenesteleverandørers omkostninger til indkøb af varmepumper, der leverer varme fra varmepumper til individuel opvarmning i bygninger.

Stk. 2. Varmepumpen skal indkøbes til brug efter et forretningskoncept, hvor energitjenesteleverandøren hos 3. part tilbyder installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen samt levering af varme.

Stk. 3. Varmepumpen skal helt eller delvist erstatte eksisterende fossilt baserede opvarmningssystemer til bygningsopvarmning hos 3. part.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Energitjenesteleverandør: Virksomhed der varetager ejerskab af varmepumper efter denne støtteordning, og som hos 3. part tilbyder installation, drift og vedligeholdelse af varmepumper samt levering af varme.

2) Bygninger: Private boliger, udlejningsejendomme, offentlige bygninger og private virksomheders bygninger med behov for rumvarme.

3) 3. part: Anden bygningsejer end energitjenesteleverandøren selv, herunder dennes koncernforbundne selskaber.

4) Drift: Indkøb af energi til at drive varmepumpen, lovpligtige eftersyn og løbende optimering af varmepumpen med henblik på at sikre optimal effektivitet.

5) Vedligeholdelse: Reparation og udskiftning af reservedele samt andre former for vedligeholdelse.

6) Levering af varme: Varme produceret i varmepumpen til opvarmning af bygningen.

7) Støtteberettigede omkostninger: Kostpris på fabriksnye varmepumper fratrukket evt. rabat.

8) Varmepumpers tekniske egenskaber: Effektivitet i omsætning af energi til varme, mulighed for fjernovervågning og fjernstyring.

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for støtte

§ 3. Der kan ydes støtte til projekter, jf. § 1, med op til 20.000 kr. pr. varmepumpe, dog maksimalt 45 procent af de støtteberettigede omkostninger, der helt eller delvist erstatter eksisterende fossilt baserede opvarmningssystemer til bygningsopvarmning. Ved beregning af de støtteberettigede omkostninger fratrækkes 3.500 kr. fra energitjenesteleverandørens omkostninger til indkøb af varmepumper.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 gradueres på en skala inddelt i intervaller, som afhænger af antallet af varmepumper. I første interval vil støtten udgøre 20.000 kr. pr. varmepumpe, jf. dog stk. 1. Denne skala vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelsen.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud vil fordele sig over årene 2016, 2017 og 2018.

Stk. 4. Der ydes ikke støtte til omkostninger, hvortil der modtages anden statsstøtte eller støtte fra EU-institutioner eller andre organer under EU.

Ansøgning

§ 4. Energistyrelsen foretager en offentlig indkaldelse af ansøgninger om tilskud jf. § 1.

Stk. 2. Indsendte ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret af Energistyrelsen, hvorefter Energistyrelsen vil meddele tilsagn om tilskud indenfor de midler, der er til rådighed for hvert af årene 2016, 2017 og 2018 samt afslag på de resterende ansøgninger. De afsatte midler vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger.

§ 5. Energistyrelsen anvender en objektiv pointmodel til evaluering af indkomne ansøgninger. Pointmodellen offentliggøres i forbindelse med den offentlige indkaldelse af ansøgninger. I pointmodellen lægges der vægt på:

1) Projektets omkostningseffektivitet vurderet i forhold til varmepumpernes tekniske egenskaber.

2) Projektlederens erfaring, kvalifikationerne blandt medarbejdere tilknyttet projektet, organisering af projektet samt robustheden af projektets tidsplan og økonomi.

3) Projektets effekt i forhold til at sikre at tilskudsmidlerne udnyttes bedst muligt, og at forretningskonceptet bliver tilgængeligt for flest mulig bygninger, der i dag opvarmes med fossile brændsler.

Tilsagn om tilskud

§ 6. Tilsagn om tilskud meddeles for et maksimalt tilskudsbeløb, dog således at tilskuddet ikke kan overstige den fastsatte procent af det godkendte tilskudsgrundlag jf. § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter Energistyrelsen tilskudsgrundlaget. Det vil af tilsagnet fremgå, hvorledes støtten fordeler sig i forhold til at dække støtteberettigede omkostninger i årene 2016, 2017 og 2018.

Stk. 3. Tilsagnet er betinget af bevillingsmæssig hjemmel i årene 2017 og 2018.

Stk. 4. Hvis der ikke afsættes de fornødne midler på de årlige finanslove i 2017 og 2018, vil støtten kunne nedsættes eller helt bortfalde. Støttemodtager vil modtage et eventuelt revideret tilsagn efter vedtagelse af finanslovene for 2017 og 2018.

§ 7. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles, hvis støttemodtager har indsendt ansøgning om støtte, før der indgås aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndes arbejder eller gennemføres indkøb m.v. vedr. det tilskudsberettigede projekt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår om tilsagn for tilskud. Energistyrelsen kan bl.a. fastsætte vilkår om frister for indkøb og installation, drift, vedligeholdelse, levering af varme hos 3. part, varighed af ejerskab, varighed af drift m.v. hos 3. part.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til energitjenesteleverandører, der på ansøgningstidspunktet ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

Udbetaling af støtte

§ 8. Ansøgning om udbetaling af støtte skal indsendes på et ansøgningsskema, som kan rekvireres hos Energistyrelsen.

Stk. 2. Støtten udgøres af det beløb, der fremgår af tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen inden 120 dage efter projektets afslutning, dvs. efter varmepumpen er installeret.

Stk. 4. Udbetaling er betinget af, at

1) indkøb og installation er gennemført som godkendt i tilsagnet, og

2) betingelser for tilsagnet og øvrige fastsatte vilkår om indkøb og installation er opfyldte.

Stk. 5. Støtten udbetales til støttemodtagers NemKonto.

§ 9. Enhver der søger om støtte efter denne bekendtgørelse er forpligtet til, efter anmodning fra Energistyrelsen, at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetaling af støtten.

§ 10. Ansøgning om udbetaling af støtte skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger. Regnskabet skal være underskrevet af den, der tegner virksomheden, og skal være vedlagt en liste over regnskabsbilagene.

Stk. 2. Regnskabet skal vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning samt revideres i overensstemmelse med revisorinstruks udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 3. Energistyrelsen kan bestemme, at oplysningerne i ansøgning og regnskab bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller at regnskabet vedlægges en revisorerklæring efter Energistyrelsens anvisning. Hertil kan Energistyrelsen bestemme, at revisor skal indestå for, at betingelserne for modtagelse af støtte er overholdt af støttemodtager.

§ 11. Regnskabsbilag skal af energitjenesteleverandøren være påført oplysninger om følgende:

1) navn og CVR-nr. på virksomheden, hvor varmepumpen er indkøbt,

2) fakturadato,

3) start- og slutdato for installering af varmepumpe hos 3. part og

4) hvilken adresse varmepumpen vedrører.

Stk. 2. Dækker et regnskabsbilag både over støtteberettigede og ikke-støtteberettigede aktiviteter, skal det fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis de støtteberettigede og de ikke-støtteberettigede aktiviteter.

Stk. 3. Energistyrelsen skal på forlangende have originale bilag forevist.

Stk. 4. Energitjenesteleverandøren skal dokumentere varmepumpens installation og drift. Dette skal gøres ved at fremvise en skriftlig aftale om installation og drift af varmepumpen.

§ 12. Energistyrelsen kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling, jf. § 8, stk. 3. Forlængelsen kan dog kun ske, hvis projektet er påbegyndt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig ansøgning tillade, at støtte vedrørende omkostninger til udførte aktiviteter udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet, som det var forudsat i tilsagnet. Ved vurderingen af anmodningen lægges vægt på, at projektet i det væsentlige er indeholdt i den oprindelige projektansøgning, at væsentlige dele af projektet er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder.

Stk. 3. Støttemodtager kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og pligter til tredjepart. Anmodning om skriftligt samtykke skal være underskrevet af såvel overdrager og erhverver af virksomheden.

Tilsyn og kontrol

§ 13. Energistyrelsen fører tilsyn og kontrol med, at støttemodtageren overholder vilkårene for tilsagnet.

Stk. 2. Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om støtte.

Stk. 3. Enhver, der modtager tilsagn efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning af Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens tilsyn og kontrol med denne bekendtgørelse.

Bortfald og tilbagebetaling af støtte

§ 14. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald og tilbagebetaling af støtte, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for støtte eller udbetaling ikke er opfyldte,

3) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om støtte, jf. dog § 12, stk. 2,

4) den fastsatte frist for projektets gennemførelse i tilsagnet og indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides, jf. dog § 12, stk. 1,

5) støttemodtager ikke opfylder de for støtten øvrige nærmere fastsatte vilkår, eller

6) tildeling af støtte er i strid med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

Stk. 2. Hvis støtten er udbetalt, kan den kræves helt eller delvist tilbagebetalt i henhold til de i stk. 1 opregnede tilfælde.

Stk. 3. Tilbagebetaling af støtte skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt tillægges renter efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Klageadgang

§ 15. Energistyrelsens afgørelse om tilsagn og udbetaling af støtte kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 23. juni 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Stig Uffe Pedersen