Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Regnskabsaflæggelse for områdefornyelse, jf. lovens kapitel 2
Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse for bygningsfornyelse, jf. lovens kapitel 3-6
Kapitel 3 Revision
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

I medfør af § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 31. august 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Regnskabsaflæggelse for områdefornyelse, jf. lovens kapitel 2

§ 1. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fastsætter i tilsagnet om offentlig støtte til finansiering af udgifter til gennemførelse af en beslutning om områdefornyelse efter lovens kapitel 2 en frist for kommunalbestyrelsens indsendelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet af endeligt regnskab for de aktiviteter, der er omfattet af beslutningen. Fristen fastsættes til en dato, der ligger senest 6 måneder efter den fastsatte frist for gennemførelsen af beslutningen, jf. lovens § 5, stk. 4 og 5.

§ 2. Kommunalbestyrelsens endelige regnskab over udgifterne opgøres pr. skæringsdag. Ved skæringsdagen forstås afslutningen af de aktiviteter, der er omfattet af beslutningen.

§ 3. Regnskabet revideres af vedkommende kommunes revision, før det i henhold til § 1 indsendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Kapitel 2

Regnskabsaflæggelse for bygningsfornyelse, jf. lovens kapitel 3-6

§ 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter i tilsagnet om offentlig støtte, til finansiering af bygningsfornyelse m.v. efter lovens kapitel 3-6, en frist for ejerens indsendelse af endeligt byggeregnskab. Fristen fastsættes til en dato, der ligger senest 3 måneder efter den fastsatte frist for færdiggørelsen af ombygningsarbejderne.

§ 5. Ejerens endelige regnskab over ombygningsudgifterne opgjort pr. skæringsdag indsendes til kommunalbestyrelsen. Ved skæringsdagen forstås den fysiske afslutning af arbejderne. Regnskabet skal indeholde fyldestgørende regnskabsoplysninger, som kan danne grundlag for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Regnskabet vedlægges kopi af fakturaer vedrørende samtlige ombygningsudgifter. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige kravet i 1. pkt., såfremt en registreret eller statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revision forsyner regnskabet med påtegning om, at ombygningsudgifter og omkostninger, der er medtaget i byggeregnskabet, er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsagn om støtte i henhold til loven.

Stk. 3. Samtidig med indsendelsen af byggeregnskabet oplyser ejeren størrelsen i pct. p.a. af løbende byggelånsrenter fra skæringsdagen, restgælden på byggelånet og datoen for acontoudbetaling af tilskud. Endvidere oplyses for udlejningsboliger den stigning i den månedlige leje, som følger af arbejdernes udførelse, og som ejeren foreløbig opkræver. Stigningen skal modregnes i byggelånsrenterne for perioden fra indflytningstidspunktet, indtil datoen for regnskabsgodkendelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan indhente supplerende regnskabsoplysninger hos ejeren, såfremt det skønnes nødvendigt for den endelige regnskabsgodkendelse.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal godkende ejerens regnskab over de støtteberettigede ombygningsudgifter senest 6 måneder efter, at ejeren har modtaget fyldestgørende oplysninger, som muliggør godkendelsen.

Stk. 2. Det tab, som ejeren bliver påført som følge af, at kommunalbestyrelsen ikke har foretaget regnskabsgodkendelsen inden for den i stk. 1 nævnte frist, erstattes ejeren af kommunalbestyrelsen efter de almindelige erstatningsretlige regler. Kommunalbestyrelsens udgifter efter 1. pkt. refunderes ikke af staten og belaster ikke kommunens udgiftsramme til bygningsfornyelse.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal gennemgå det indsendte byggeregnskab i umiddelbar tilknytning til modtagelsen med henblik på at konstatere, om oplysningerne er fyldestgørende.

Stk. 2. Er regnskabsoplysningerne efter kommunalbestyrelsens skøn ikke fyldestgørende, skal kommunalbestyrelsen uden ophør rekvirere de nødvendige oplysninger hos ejeren. Henvendelsen til ejeren skal være skriftlig og skal angive, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen finder nødvendige for regnskabsgodkendelsen, samt i hvilken form oplysningerne ønskes modtaget. Kommunalbestyrelsen skal endvidere henlede ejerens opmærksomhed på, at den i § 6 fastsatte 6 måneders frist for kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet først løber fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har modtaget fyldestgørende regnskabsoplysninger fra ejeren. Endelig skal kommunalbestyrelsen henlede ejerens opmærksomhed på den i tilsagnet fastsatte frist for indsendelse af byggeregnskab, jf. § 4, samt konsekvenserne af fristens overskridelse, jf. § 9, stk. 2.

§ 8. Kommunalbestyrelsen påser ved regnskabsgodkendelsen, at byggeregnskabet aflægges i overensstemmelse med det meddelte tilsagn om offentlig støtte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at ombygningsudgifter og omkostninger, der er medtaget i regnskabet, er i overensstemmelse med loven samt de i medfør af loven fastsatte forskrifter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen påser, at alle udgifter i byggeregnskabet er endeligt opgjort. Dog kan der afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter. Kommunalbestyrelsen fastsætter samtidig med regnskabsgodkendelsen en frist på højst 6 måneder for indsendelse af dokumentation for afholdelsen af afsatte beløb. Kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen, når særlige forhold taler herfor. Overholdes fristen ikke, eller forbruges de afsatte beløb ikke, nedsættes de støtteberettigede udgifter med de udokumenterede afsatte beløb.

§ 9. Kommunalbestyrelsen tillægger ved den endelige godkendelse af byggeregnskabet regnskabssummen et beløb, som på grundlag af ejerens oplysninger, jf. § 5, stk. 3, udgør beregnede støtteberettigede udgifter i tidsrummet fra skæringsdagen indtil datoen for regnskabsgodkendelsen.

Stk. 2. Ved beregningen efter stk. 1 bortses fra det tidsrum, hvormed fristen efter § 4 er overskredet.

Kapitel 3

Revision

Revisionens udførelse

§ 10. Revision af kommunernes regnskaber vedrørende de områder, der er omfattet af denne bekendtgørelse, udføres af vedkommende kommunes revision.

§ 11. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Revisionen efterprøver, om de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger er i overensstemmelse med loven. Endvidere efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, herunder ombygningsudgifter og afholdte kommunale udgifter, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen foretager en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet og de kommunale udgifter.

Stk. 3. Revisionen efterprøver, om kommunens forretningsgange og sagsbehandling, herunder anvendelse af edb-systemer, er hensigtsmæssige og betryggende.

Stk. 4. Revisionen tilrettelægges under hensyn til dens betydning for de statslige myndigheders styring og kontrol.

§ 12. Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser og skal omfatte et antal sager omfattet af lovens kapitler 3, 4, 5, 5 a, 6, 6 a, 8 og 9. Dog omfatter revision efter § 3 alle sager om områdefornyelse.

Stk. 2. På baggrund af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets analyser og vurderinger kan Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet forlange, at revisor foretager en særlig omfattende gennemgang (temarevision) af bestemte sagsområder og redegør for resultaterne af gennemgangen i den årlige revisionsberetning.

§ 13. Ved revisionen lægges ved områdefornyelse særlig vægt på efterprøvning af

1) at byggeudgifter og omkostninger er omfattet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilsagn om refusion i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer,

2) at beslutningen om områdefornyelse, jf. lovens § 5, stk. 4, er gennemført,

3) at fristen for gennemførelse af beslutningen, jf. § 1, er overholdt,

4) at arbejderne ikke er igangsat, før tilsagn om refusion er meddelt af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, jf. lovens § 7, stk. 2,

5) at eventuelle andre af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet stillede vilkår for tilsagnet er overholdt, og

6) tilsagn efter lovens § 97 om forhøjet refusion.

Stk. 2. Ved revisionen lægges ved bygningsfornyelse særlig vægt på efterprøvning af

1) beslutningens lovlighed,

2) lovligheden af udgifter anmeldt til refusion, jf. bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer,

3) lovligheden af de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygnings- og nedrivningsudgifter, udgifter til fjernelse af skrot og affald samt udgifter til indretning af offentligt tilgængelige byrum, jf. bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder efter lov om byfornyelse og udvikling af byer,

4) tilsagn efter lovens § 96 om forhøjet refusion,

5) opdeling af de godkendte udgifter på forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter, jf. lovens § 13,

6) beregning af tilskud til vedligeholdelsesudgifter, jf. lovens § 14,

7) beregning og udbetaling af indfasningsstøtte, jf. lovens §§ 15, 50 f, 50 g, 50 h, og § 67,

8) beregning af tilskud til ejer- og andelsboliger, jf. lovens §§ 27 og 28,

9) kommunens tilrettelæggelse af kontrolprocedure ved statusskift og salg og opgørelse af støttebortfald, jf. lovens §§ 18 og 29, og

10) beregning af støtte til friarealforbedring, jf. lovens § 47.

Revisionens adgang til oplysninger m.v. fra kommuner

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet.

Årsopgørelse af statsrefusion og revisionserklæring

§ 15. Efter regnskabsårets afslutning tilstilles kommunen gennem det administrative edb-system BYF2012 en opgørelse over den i året modtagne refusion efter loven.

§ 16. Den årlige opgørelse af de afholdte kommunale udgifter og modtaget refusion, jf. § 15, skal af revisor forsynes med påtegning, hvoraf det fremgår, at revisor har kontrolleret og kan erklære sig enig i opgørelsen. Ved kontrollen lægges der særlig vægt på efterprøvning af, at betingelserne for at opnå 70 pct. refusion efter lovens § 19, stk. 3, § 34, stk. 3, § 38 e, stk. 3, og § 82, stk. 3, er opfyldt.

Stk. 2. Revisionserklæring vedrørende modtaget refusion, jf. stk. 1, afgives senest den 15. august hvert år af kommunalbestyrelsen til Statens Administration.1)

Stk. 3. Såfremt den udførte revision har givet anledning til bemærkninger, skal disse fremgå af den i § 17 nævnte revisionsberetning. Revisionsbemærkninger til regnskaber vedrørende områdefornyelse, jf. § 3 fremsendes dog til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sammen med regnskabet.

Beretning om revision af kommunernes regnskaber

§ 17. Revisionen afgiver hvert år, senest samtidig med afgivelsen af beretning om revision af kommunens øvrige regnskaber, beretning om revisionen i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I beretningen redegøres for den udførte revision, samt for alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Der redegøres endvidere for forhold af principiel eller økonomisk betydning, herunder tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.

Stk. 3. Der redegøres i beretningen nærmere for omfang og resultater af de stikprøver, der er foretaget, jf. § 12, herunder antallet af udtagne sager og antallet af sager behæftet med fejl. Der redegøres for karakteren af konstaterede fejl og mangler i de udtagne sager, og om fejl er blevet berigtiget.

§ 18. Senest samtidig med at revisionsberetninger m.v. for kommunens regnskaber sendes til den kommunale tilsynsmyndighed, sender kommunalbestyrelsen den i § 17 nævnte beretning og svar på revisionsbemærkninger i 1 eksemplar til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Samtidig sendes 1 eksemplar af besvarelsen til revisionen.

Stk. 2. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet gennemgår revisionsberetningerne og tager stilling til revisionsbemærkningerne. Ministeriet meddeler kommunalbestyrelsen ministeriets afgørelse af spørgsmål af betydning for statsrefusion og tilskud samt yder den vejledning, som gennemgangen har givet anledning til.

Rigsrevisors tilsyn med kommuner

§ 19. Rigsrevisor udøver tilsyn med de i denne bekendtgørelse omhandlede områder i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 5 og 6 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Rigsrevisor kan af kommunen forlange alle sådanne oplysninger, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for tilsynet, jf. § 12 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 168 af 4. februar 2015 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer ophæves.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 23. juni 2016

Inger Støjberg

/ Birgitte Lundblad

Officielle noter

1) Overgår til Udbetaling Danmark fra 1. oktober 2016.