Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 14, i lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.)

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 1638 af 26. december 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 14, i lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 29. juni 2016

Sophie Løhde

/ Anna Skat Nielsen