Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 460 af 8. maj 2014 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 42 c, § 157, stk. 5, 8-9 og 12, § 157 a, stk. 4, 8 og 9, § 193 a og § 271, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsættes:«

2. I § 2 indsættes efter »kommuner,«: »Lægemiddelstyrelsen,«.

3. I § 4, nr. 3, ændres »§ 12« til: »§ 13«.

4. I § 6, stk. 5, ændres »§ 12, stk. 2« til: »§ 13, stk. 2«.

5. Efter § 11 indsættes i kapitel 5:

»§ 11 a. Lægemiddelstyrelsen inddaterer, når der er truffet afgørelse om, at der ydes tilskud til lægemidler, der er købt i et andet EU-/EØS-land, følgende:

1) Borgerens personnummer eller navn, adresse og fødselsdato for borgere, der ikke har et personnummer.

2) Lægens eller tandlægens ydernummer eller kode for sygehusafdeling, hvor oplyst, ellers erstatningsnummer.

3) Lægens ellers tandlægens autorisations-ID, hvor oplyst, ellers erstatningsnummer, herunder for læger eller tandlæger fra andre EU-/EØS-lande.

4) Ordinationstidspunkt, hvor oplyst, ellers udleveringstidspunkt, jf. nr. 9

5) Ordineret lægemiddel, lægemiddelform, styrke og mængde, hvor oplyst, ellers tilsvarende dansk lægemiddel, jf. nr. 11.

6) Antal ordinerede pakninger, hvor oplyst, ellers antal udleverede pakninger, jf. nr. 12.

7) Indikation for ordination, hvor oplyst.

8) Dosering for ordination, hvor oplyst.

9) EU-/EØS-land, hvor udleveringen er sket.

10) Udleveringstidspunkt.

11) Varenummer på tilsvarende dansk lægemiddel (samme aktive indholdsstof, lægemiddelform, styrke og mængde).

12) Antal udleverede pakninger.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 29. juni 2016

Sophie Løhde

/ Anna Skat Nielsen