Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kystdirektoratets opgaver
Kapitel 2 Kystdirektoratets beføjelser
Kapitel 3 Klageadgang
Kapitel 4 Ikrafttræden mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

I medfør af § 19, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 8. januar 2016, § 70, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, og § 12, stk. 1 og 2, i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1618 af 10. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Kystdirektoratets opgaver

§ 1. Kystdirektoratet er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.

§ 2. Kystdirektoratet rådgiver miljø- og fødevareministeren og varetager myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, statens højhedsret over søterritoriet, strandbeskyttelse samt klitfredning. Kystdirektoratet varetager de samfundsmæssige interesser på kystbeskyttelsesområdet og de statslige interesser på søterritoriet gennem analyser, projektering, anlæg, drift, sikring og varsling.

§ 3. Kystdirektoratet varetager miljø- og fødevareministerens beføjelser til at fastsætte regler efter de i § 4, § 6 og §§ 8-9 nævnte love på de i § 2 nævnte områder.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for regler, der har væsentlig politisk, økonomisk eller administrativ betydning.

Kapitel 2

Kystdirektoratets beføjelser

Beføjelser efter lov om kystbeskyttelse

§ 4. Miljø- og fødevareministerens beføjelser i § 10, § 16, § 16 a, § 16 b, § 16 c, § 17, stk. 4, § 19 a-c, § 19 d, stk. 1, § 19 e og § 22 i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 8. januar 2016 (herefter kystbeskyttelsesloven) udøves af Kystdirektoratet.

Beføjelser efter statens højhedsret over søterritoriet ved Færøerne og Grønland

§ 5. Kystdirektoratet udøver de beføjelser, som henhører under miljø- og fødevareministeren i medfør af statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår Færøerne og Grønland.

Beføjelser efter love om bestemte digeanlæg

§ 6. Miljø- og fødevareministerens beføjelser efter følgende love om bestemte digeanlæg og vedtægter for de af lovene omfattede digeanlæg udøves af Kystdirektoratet:

1) Lov nr. 69 af 23. maj 1873 om digearbejder på Lolland og Falster som ændret ved lov nr. 74 af 30. marts 1906, § 4. Vedtægt for det Falsterske Digelag og vedtægt for det Lollandske Digelag.

2) Lov nr. 88 af 22. april 1904 om Det lollandske Digelag med senere ændringer, senest lov nr. 295 af 9. juni 1971, § 2, stk. 4. Vedtægt for Det lollandske digelags Reservefond.

3) Lov nr. 92 af 30. april 1909 om anlæg af et havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt, § 6. Vedtægter for Digelaget for marsken ved Ribe.

4) Lov nr. 196 af 10. maj 1922 om anlæg af et havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt, §§ 2 og 6. Vedtægt for Digelaget Kong Christian den Tiendes Kog.

5) Lov nr. 77 af 29. marts 1924 om forhøjelse af diget på Mandø og af diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt anlæg af havdiger på Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker, § 8. Vedtægt for Digelaget vedrørende Rømø Havnebydige, Vedtægt for Digelaget vedrørende Manø Bydige i Ribe Amt, Vedtægt for Digelaget for Havdiget omkring Gl. Mandø. Vedtægt for Darum-Tjæreborg Digelag og Vedtægt for Digelaget vedrørende Rømø Juvredige.

6) Lov nr. 134 af 23. marts 1939 om inddæmning i Kalvebodstrand m.v. og om anlæg af en dæmning til Rømø.

7) Lov nr. 319 af 10. juni 1976 om forstærkning af Ribe dige, herunder bebyggelsesregulerende foranstaltninger, og anlæg af veje langs nogle diger, § 10, § 12 og § 15.

8) Lov nr. 271 af 8. juni 1977 om fremskudt dige for Tønder Marsk, herunder bebyggelsesregulerende foranstaltninger, § 9.

Stk. 2. Sager vedrørende tilsyn i tilfældet af uenighed mellem digelag eller kommune og Kystdirektoratet, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Beføjelser efter vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpeanlæg

§ 7. Kystdirektoratet varetager de godkendelser og tilsyn, der ifølge visse vedtægter for digelag, kystsikringslag eller pumpelag er tillagt miljø- og fødevareministeren eller Vandbygningsvæsenet.

Beføjelser efter lov om naturbeskyttelse

§ 8. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 udøves af Kystdirektoratet:

1) Inddrage arealer under klitfredning; § 9, stk. 1.

2) Inddrage arealer under klitfredning efter ejerens begæring, eller hvis ejeren ikke opfylder påbud efter lovens § 53, stk. 2; § 9, stk. 2.

3) Ophæve klitfredning; § 9, stk. 3.

4) Give påbud om anvendelsen og nedlægge forbud mod visse former for anvendelse af klitfredede arealer; § 11, stk. 1.

5) Nedlægge veje og stier på klitfredede arealer; § 11, stk. 2.

6) Gøre undtagelse fra bestemmelserne i lovens § 8, stk. 1, herunder tillade beliggenhed og udformning af erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger efter § 8, stk. 5, nr. 7; § 65, stk. 1.

7) Gøre undtagelse fra bestemmelserne i lovens § 15, stk. 1, herunder tillade beliggenhed og udformning af erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger efter § 15, stk. 4, nr. 7; § 65, stk. 1.

8) Gøre undtagelse fra bestemmelserne i lovens §§ 8 og 15 i forbindelse med udbygning af vindmøller; § 65, stk. 5.

9) Bestemme, at lovens § 8 og § 15 ikke skal gælde i nærmere angivne områder, samt ændre grænserne for beskyttelsen efter § 18, såfremt det beskyttede areal ikke derved forøges; § 69, stk. 1-3.

10) Revidere klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen, jf. lovens §§ 8 og 15, når der er sket en væsentlig tilbagerykning eller tilvækst af kysten; § 69 a, stk. 1 og 2.

11) Afmærke klitfredningslinjen; § 69 a, stk. 5.

12) Rette mindre fejl ved fastlæggelsen af klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen; § 69 a, stk. 6.

13) Træffe passende foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for vilde fuglearter; § 71, stk. 6.

14) Påse at reglerne i lovens § 15 om strandbeskyttelse overholdes; § 73, stk. 2.

15) Påse at reglerne i lovens kapitel 5 om beskyttelse af plante- og dyrearter m.v. overholdes; § 73, stk. 2.

16) Bestemme, at tilsynet udøves af en anden myndighed; § 73, stk. 3.

17) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af naturbeskyttelseslovgivningen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål. Tilsvarende gælder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt; § 76.

18) Udøve de beføjelser, der tilkommer fredningsnævn i tidligere afgørelser om strandbeskyttelseslinjen; § 103, stk. 3, 2. pkt.

Beføjelser efter lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer

§ 9. Miljø- og fødevareministerens beføjelser i § 3, § 5, § 8, stk. 5 og 6, § 9, stk. 2, samt § 10 i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1618 af 10. december 2015 udøves af Kystdirektoratet.

Kapitel 3

Klageadgang

§ 10. Afgørelser truffet af Kystdirektoratet efter bekendtgørelsens §§ 4-9 kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren. Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i det omfang, det fremgår af loven.

§ 11. Afgørelser truffet af Kystdirektoratet i henhold til kystbeskyttelseslovens § 10, § 17, stk. 4, § 19 a - c, § 19 d, stk. 1, § 19 e og § 22 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Ikrafttræden mv.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 21. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Hans Erik Cutoi-Toft