Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark

I medfør af § 7 a, stk. 1 og 4, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 1623 af 26. december 2013 og lov nr. 376 af 27. april 2016, og efter forhandling med udenrigsministeren fastsættes:

§ 1. Det er forbudt at transportere de i stk. 2 nævnte våben mv. mellem andre lande end Danmark, når transporten sker til et af følgende lande:

1) Armenien.

2) Aserbajdsjan.

3) Burma.

4) Congo, Den Demokratiske Republik.

5) Elfenbenskysten.

6) Eritrea.

7) Guinea.

8) Hviderusland.

9) Irak.

10) Iran.

11) Kina.

12) Korea, Den Demokratiske Folkerepublik (Nord).

13) Libanon.

14) Libyen.

15) Rusland.

16) Rwanda.

17) Sierra Leone.

18) Somalia.

19) Sudan.

20) Sydsudan.

21) Zimbabwe.

Stk. 2. Forbuddene i stk. 1 og i våbenlovens § 7 a, stk. 2, omfatter transport af de i våbenlovens § 6, stk. 1, nævnte våben mv. samt jagtvåben og ammunition hertil.

§ 2. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 1, stk. 1. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i en dispensation udstedt i medfør af våbenlovens § 7 a, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 965 af 29. august 2014 om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark ophæves.

Justitsministeriet, den 23. juni 2016

Søren Pind

/ Rasmus Kieffer-Kristensen