Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31999L0074
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
Kapitel 3 Særlige bestemmelser for alternative produktionssystemer
Kapitel 4 Særlige bestemmelser for produktion i bure, der er stimulusberigede
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner1)

I medfør af § 4 a, stk. 1, § 6, og § 28, stk. 7, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015, som ændret ved lov nr. 645 af 8. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på hold af æglæggende høner. Dog gælder bekendtgørelsens § 10 også for hold af kyllinger med henblik på produktion af æg, der ikke er beregnet til udrugning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på alternative produktionssystemer med mindre end 350 æglæggende høner.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Æglæggende høner: Høner af arten Gallus gallus, som har opnået en alder, hvor de lægger æg, og som holdes med henblik på produktion af æg, der ikke er beregnet til udrugning.

2) Rede: Et særskilt rum, i hvis gulvkomponenter der ikke må indgå trådnet, som kan komme i kontakt med høner, og som anvendes til æglægning af en enkelt høne eller en gruppe af høner (fællesrede).

3) Strøelse: Løst og smuldrende materiale, som er velegnet til, at hønerne kan tilfredsstille deres etologiske behov for at hakke, skrabe og støvbade.

4) Nytteareal: Et areal med en bredde på mindst 30 cm, en hældning på højst 14 pct. og en fri højde på mindst 45 cm. Redearealet indgår ikke i nyttearealet.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

Indretning af ægproduktionssystemer m.v.

§ 3. Ægproduktionssystemer og tekniske anlæg skal være i god stand og indrettet således, at hønerne ikke beskadiges.

Stk. 2. Produktionssystemer skal være indrettet således, at hønerne ikke kan undslippe.

§ 4. Lyset i bygninger og produktionssystemer skal være tilstrækkeligt til, at hønerne tydeligt kan se hinanden, selv er klart synlige, kan få et visuelt overblik over deres omgivelser samt udfolde sig på normal vis. Lyset skal endvidere være tilstrækkeligt til, at inspektion af samtlige høner kan foregå på betryggende vis.

Stk. 2. Anvendes naturligt lys, skal vinduesåbningerne være anbragt således, at lyset fordeles jævnt i rummene. Er det naturlige lys ikke tilstrækkeligt til at opfylde kravene i stk. 1, skal der være supplerende kunstig belysning.

Stk. 3. Anvendes kunstig belysning, skal samme lysmængde tilstræbes for alle høner.

§ 5. Hønerne skal efter de første tilpasningsdage sikres en døgnrytme på 24 timer, som indeholder en tilstrækkelig og uafbrudt mørkeperiode på cirka en tredjedel af døgnet.

Stk. 2. Når lyset dæmpes, skal der være en periode med tusmørke af tilstrækkelig varighed, så hønerne kan sætte sig uden forstyrrelse og skader. Når lyset tændes, skal der være en periode, hvor lysintensiteten gradvis forøges.

§ 6. Bygningers isolering, opvarmning og ventilation skal sikre, at luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for hønerne.

Stk. 2. Temperaturen i husene må ikke i væsentlig grad overstige temperaturen udenfor i varme perioder.

Stk. 3. Ventilation må ikke give hønerne træk.

§ 7. Ved produktionssystemer med flere etager skal der være anordninger eller foranstaltninger, der giver mulighed for direkte og uhindret inspektion af alle etager og let udtagning af høner.

§ 8. Støjniveauet skal holdes så lavt som muligt, og vedvarende eller pludselig støj skal undgås.

Stk. 2. Ventilatorer, fodermaskiner og andre maskiner skal konstrueres, monteres, vedligeholdes og drives på en sådan måde, at der opstår mindst mulig støj.

Rengøring m.v.

§ 9. Rum, inventar og redskaber, som hønerne er i berøring med, skal rengøres grundigt og desinficeres regelmæssigt. Rengøring og desinfektion af bure eller anlæg skal foretages mindst hver gang, holdet af høner i de pågældende bure eller anlæg udskiftes.

Stk. 2. Under hønernes ophold i bure eller anlæg skal samtlige overflader og alt udstyr rengøres på tilfredsstillende vis.

Stk. 3. Ekskrementer skal fjernes så ofte, det er nødvendigt, og døde høner skal fjernes hver dag.

Næbtrimning m.v.

§ 10. Der må ikke foretages næbtrimning, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Næbtrimning må foretages på kyllinger, som er under 10 dage gamle og skal anvendes til æglægning.

Stk. 3. Der må maksimalt trimmes en tredjedel af kyllingens næb målt fra næseborets yderste del til næbspidsen.

Stk. 4. Næbtrimning må kun foretages af en person, som har modtaget kyndig vejledning heri.

§ 11. Der må ikke anvendes fjerpilningshæmmende midler, der hæftes på høner for at reducere deres synsfelt (”briller”) eller sættes på hønernes øjeæble for at ændre deres farvesyn (farvede ”kontaktlinser”).

Tilsyn med produktionsanlæggene m.v.

§ 12. Ejeren eller den, der er ansvarlig for hønerne, skal drage omsorg for, at alle høner tilses mindst én gang i døgnet.

Stk. 2. De tekniske installationer skal tilses regelmæssigt.

Personale

§ 13. Der skal til virksomheden være knyttet personale med fornødent kendskab til hønernes pleje og produktionssystemets drift, ligesom personalet skal være tilstrækkeligt stort til, at hønerne kan passes forsvarligt.

.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser for alternative produktionssystemer

Belægningsgrad m.v.

§ 14. Belægningsgraden må ikke overstige 9 høner pr. m2 nytteareal. Hønerne skal altid have fri adgang til nyttearealet.

Stk. 2. For produktionssystemer i flere etager må der dog maksimalt være 18 høner pr. m² af det gulvareal, som er tilgængeligt for hønerne.

Indretning af produktionssystemet

§ 15. Der skal være mindst en rede pr. 7 høner.

Stk. 2. Ved anvendelse af fællesreder skal der være mindst 1 m2 redeplads pr. 120 høner.

§ 16. Der skal være strøelse på mindst en tredjedel af gulvarealet, og der skal være mindst 250 cm2 strøet gulvareal pr. høne.

§ 17. Nyttearealet skal være udformet således, at det giver tilstrækkelig støtte for alle de fremadrettede kløer på hver fod.

§ 18. Der skal være mindst 15 cm siddepind uden skarpe kanter til hver høne.

Stk. 2. Den vandrette afstand mellem siddepindene skal være mindst 30 cm, og mellem siddepinden og væggen skal der være mindst 20 cm.

Stk. 3. Siddepindene skal være hævet over gulv- og nyttearealets niveau og må ikke være anbragt over strøelsesområdet.

§ 19. Ved aflange fodertrug skal der være mindst 10 cm trugplads pr. høne.

Stk. 2. Ved runde fodertrug skal der være mindst 4 cm trugplads pr. høne.

§ 20. Ved drikkerender skal der være mindst 2,5 cm trugplads pr. høne.

Stk. 2. Ved runde drikketrug skal der være mindst 1 cm trugplads pr. høne.

Stk. 3. Ved vandingssystem med vandnipler eller drikkekopper skal der være mindst en nippel eller kop pr. 10 høner.

Stk. 4. Ved rørdrikkeanlæg skal hver høne have adgang til mindst 2 drikkekopper eller vandnipler.

§ 21. Der skal være indrettet alarmsystem for hurtig indgriben ved svigt i de tekniske installationer, såfremt et svigt i installationerne vil medføre risiko for dyrenes sundhed og velfærd.

§ 22. I produktionssystemer, hvor høner kan bevæge sig frit mellem forskellige etager, gælder endvidere følgende:

1) Der må højst være 3 etager.

2) Frihøjden mellem etagerne skal være mindst 45 cm.

3) Drikke- og fodringsanlæg skal være fordelt, så alle høner har lige adgang.

4) Etagerne skal være indrettet således, at ekskrementer ikke kan falde igennem til underliggende etager.

Særligt om adgang til udendørsarealer

§ 23. I produktionssystemer, hvor høner har adgang til udendørsarealer, gælder endvidere følgende:

1) Der skal være flere udgangsåbninger fordelt jævnt over hele bygningens længde, som giver direkte adgang til udendørsarealet, og hver udgangsåbning skal være mindst 50 cm høj og 50 cm bred.

2) Der skal være mindst 2 meter udgangsåbning pr. 1.000 høner.

3) Udendørsarealet skal afpasses efter belægningsgraden og jordens karakter for at forebygge kontaminering.

4) Udendørsarealet skal være forsynet med ly for vejr og vind og beskyttelse mod rovdyr, samt om nødvendigt have passende drikketrug.

Kapitel 4

Særlige bestemmelser for produktion i bure, der er stimulusberigede

§ 24. Produktion i stimulusberigede æglægningsbure skal opfylde bestemmelserne i §§ 3-7, § 8, stk. 2, og § 13.

Stk. 2. I produktionssystemer, hvor der anvendes stimulusberigede bure, gælder endvidere følgende:

1) Burene må højst have 3 etager.

2) Hønerne skal altid have fri adgang til et burs nytteareal.

3) Mellem burene skal der være en gang med en bredde på mindst 90 cm, og der skal være mindst 35 cm mellem gangniveau og bunden i burene i de nederste etager.

4) Burenes åbning skal have en sådan udformning og sådanne dimensioner, at en voksen høne kan tages ud, uden at den lider overlast eller bliver beskadiget.

5) Der må højst være 10 høner pr. bur.

6) For høner af lette og middelsvære racer skal der være mindst 750 cm2 burareal pr. høne, hvoraf mindst 600 cm2 er nytteareal. For høner af tunge racer skal der være mindst 900 cm2 burarealpr. høne, hvoraf mindst 720 cm2 er nytteareal. Burets samlede areal skal under alle omstændigheder være mindst 2.000 cm2.

7) Burets højde skal være mindst 45 cm over nyttearealet og må ingen steder være lavere end 20 cm.

8) Hønerne skal have adgang til en rede samt strøelse i passende mængder, der tilgodeser hønernes behov for at hakke, skrabe og støvbade. Har hønerne ikke konstant adgang til strøelsesarealet, indgår dette ikke i beregningen af nyttearealet.

9) Burene skal være forsynet med passende kloslidningsanordninger.

10) Der skal være mindst 15 cm siddepind uden skarpe kanter til hver høne. Siddepindene skal være hævet over nyttearealets niveau og må ikke være anbragt over strøelsesområdet.

11) Fodertrug skal have en længde på mindst 12 cm pr. høne for lette racer, 15 cm pr. høne for middelsvære racer og 18 cm pr. høne for tunge racer.

12) Anvendes vandingssystem med vandnipler eller drikkekopper, skal hver høne have adgang til mindst 3 nipler eller kopper. Hver vandnippel eller drikkekop må højst betjene 2 bure. Anvendes vandingssystem med vandtrug, skal truglængden være lige så lang som foreskrevet for fodertrug.

13) Bevægelige fodertrug eller vandingstrug må ikke anvendes.

14) Der skal være indrettet alarmsystem for hurtig indgriben ved svigt i de tekniske installationer.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 25. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 3-24.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 32 af 11. januar 2016 om beskyttelse af æglæggende høner ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 28. juni 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Vibeke Riber von Stemann

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1999/74/EF, EF-Tidende 1999, nr. L 203, s. 53.