Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1297 af 18. november 2010 om udenretlig vedtagelse af konfiskation, som ændret ved bekendtgørelse nr. 964 af 20. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 832, stk. 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, fastsættes:«

2. I § 1, nr. 3, ændres »våbenlovens § 4, stk. 1« til: »§ 1 i lov om knive og blankvåben m.v.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Justitsministeriet, den 27. juni 2016

Søren Pind

/ Rasmus Kieffer-Kristensen