Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

I medfør af § 2, stk. 4-6, §§ 3 og 4, § 5, stk. 2 og 3, og § 7, stk. 3, i lov nr. 376 af 27. april 2016 om knive og blankvåben m.v. fastsættes:

Generelle bestemmelser

§ 1. Tilladelser til knive og blankvåben m.v., godkendelser og dispensationer til ansøgere med bopæl eller hjemsted i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds meddeles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi. Tilladelser til knive og blankvåben m.v., godkendelser og dispensationer til ansøgere med bopæl eller hjemsted i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds meddeles af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi.

Stk. 2. Tilladelser til knive og blankvåben m.v., godkendelser og dispensationer til ansøgere, der ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark, meddeles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, hvis ansøgeren har sit faste opholdssted i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds, eller, hvis ansøgeren ikke har fast opholdssted i Danmark, hvis våbnet opbevares i en af disse politikredse. Tilladelser til knive og blankvåben m.v., godkendelser og dispensationer til ansøgere, der ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark, meddeles af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi, hvis ansøgeren har sit faste opholdssted i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds, eller, hvis ansøgeren ikke har fast opholdssted i Danmark, hvis våbnet opbevares i en af disse politikredse.

§ 2. Ansøgninger til politiet efter § 2, stk. 1, i lov om knive og blankvåben m.v., efter denne bekendtgørelses § 16, stk. 1, og § 17, stk. 2, og ansøgning til politiet om fornyelse eller erstatning af en af politiet udstedt tilladelse i medfør af denne bekendtgørelse skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som politiet anviser (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening efter 1. pkt., afvises af politiet, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for politiet.

Stk. 3. Hvis politiet finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal politiet tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Politiet bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 4. Politiet kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for politiet ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.

§ 3. Tilladelser til knive og blankvåben m.v. kan gives uden begrænsning i antal.

Stk. 2. Tilladelser til knive og blankvåben m.v. skal udfærdiges skriftligt.

Stk. 3. Det skal af tilladelsen fremgå, at den til enhver tid kan tilbagekaldes, og at den skal tilbagesendes til politiet, hvis den ikke længere benyttes.

Stk. 4. Tilladelser registreres af politiet. Genpart af tilladelsen opbevares af politiet. Opbevaringen af genparten finder sted ved edb-registrering.

Stk. 5. Ved bortkomst af en tilladelse til knive og blankvåben m.v. kan der udstedes en erstatningstilladelse. Inden udstedelse af en erstatningstilladelse skal ansøgeren redegøre for, hvorledes tilladelsen er bortkommet. Er tilladelsen bortkommet i forbindelse med tyveri, er det tilstrækkeligt, at ansøgeren foreviser kopi af anmeldelse til politiet. Ansøgeren skal endvidere redegøre for, om der eventuelt er sket misbrug af tilladelsen.

§ 4. Tilladelser til de knive og blankvåben m.v., der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om knive og blankvåben m.v., kan gives til foreninger, der udøver sports- eller fritidsaktiviteter, eller til aktive medlemmer af sådanne foreninger til anerkendelsesværdige formål i foreningens regi, herunder offentlig optræden, hvor våbnet indgår som rekvisit, som del af et kostume eller lignende.

Stk. 2. Tilladelser til de knive og blankvåben m.v., der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om knive og blankvåben m.v., kan endvidere gives til ansatte i forsvaret og hjemmeværnet med henblik på, at våbnet bæres som en del af de pågældendes militære uniform ved private arrangementer som f.eks. bryllupper og begravelser.

Stk. 3. Til de knive og blankvåben m.v., der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2-8, i lov om knive og blankvåben m.v., kan tilladelse kun gives undtagelsesvis, og hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.

§ 5. Til personer, der godtgør at være samlere af knive og blankvåben m.v., kan der gives tilladelse til at erhverve og besidde sådanne. Tilladelser til knive og blankvåben m.v. kan endvidere gives til dekorativt formål.

Opbevaring

§ 6. Knive og blankvåben m.v. skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 2. Politiet kan under henvisning til sikkerhedsmæssige forhold, herunder bl.a. mængden af opbevarede knive og blankvåben m.v., bygningsmæssige forhold, tilkørselsforhold og udrykningsafstand, stille yderligere krav til opbevaringen.

§ 7. Udstilling af knive og blankvåben m.v. i museer eller hos erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 11 eller 12, skal ske i lokaler, der er godkendt hertil af politiet.

§ 8. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af samlinger af knive og blankvåben m.v.

Transport

§ 9. Knive og blankvåben m.v. skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

§ 10. Politiet kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på transport at besidde knive og blankvåben m.v. omfattet af § 2, stk. 1, i lov om knive og blankvåben m.v., hvis den erhvervsdrivende og de af dennes ansatte, der har adgang til knivene og blankvåbnene m.v., er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 20, og det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2. Politiet kan for at sikre overholdelse af lov om knive og blankvåben m.v. og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

Tilladelser til erhvervsmæssig handel m.v.

§ 11. Politiet kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på videresalg at erhverve og besidde knive og blankvåben omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om knive og blankvåben m.v., hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:

1) opfylder betingelserne i § 20,

2) har et rimeligt kendskab til våben og våbenhandel,

3) har mulighed for at opbevare og forhandle knivene og blankvåbnene m.v. på betryggende måde, jf. § 7, og

4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 omfatter kun erhvervelse fra danske fabrikanter, importører eller forhandlere af knive og blankvåben m.v. og private.

Stk. 3. Politiet kan for at sikre overholdelse af lov om knive og blankvåben m.v. og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1 kan gives til våbenhandlere, våbengrossister og auktionsledere.

§ 12. Politiet kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på reparation, service og anden erhvervsmæssig virksomhed at besidde knive og blankvåben m.v. omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om knive og blankvåben m.v., hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:

1) opfylder betingelserne i § 20,

2) har et rimeligt kendskab til våben,

3) har mulighed for at opbevare knivene og blankvåbnene m.v. på betryggende måde, jf. § 7, og

4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2. Politiet kan for at sikre overholdelse af lov om knive og blankvåben m.v. og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

§ 13. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 11 eller 12, skal til enhver tid på begæring af politiet udlevere faktura eller genpart heraf vedrørende en bestemt anden erhvervsdrivende.

Stk. 2. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af lagre af knive og blankvåben m.v. hos erhvervsdrivende med generel tilladelse som nævnt i §§ 11 og 12.

§ 14. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 11 eller 12, skal sikre, at eventuelle medarbejdere under 18 år kun foretager ekspedition af knive og blankvåben m.v. under opsyn af tilladelsesindehaveren eller en af dennes medarbejdere, der er over 18 år.

Forbud mod annoncering med salg af visse knive og blankvåben m.v.

§ 15. Der må ikke annonceres med salg af knive og blankvåben m.v., som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om knive og blankvåben m.v.

Stk. 2. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på dolke og knive, som er omfattet af § 2, stk. 2, i lov om knive og blankvåben m.v.

Indførsel og udførsel

§ 16. De knive og blankvåben m.v., der er nævnt i § 2, stk. 1, i lov om knive og blankvåben m.v., må kun indføres med tilladelse fra politiet.

Stk. 2. Dolke og knive, der er nævnt i § 2, stk. 2, i lov om knive og blankvåben m.v., kan dog indføres uden tilladelse.

Stk. 3. Indførselstilladelse gives med en gyldighedstid på ikke over 3 måneder. For tilladelse til erhvervsdrivende kan gyldighedstiden dog være 6 måneder. Tilladelsen skal indeholde en angivelse af det, der skal indføres. For så vidt angår tilladelser til indførsel fra lande, der ikke er medlem af EU, skal det fremgå af tilladelsen, at den skal forevises for nærmeste toldekspedition til afstempling ved indførslen.

Stk. 4. Har ansøgeren ikke en tilladelse til knive og blankvåben m.v., kan indførselstilladelse kun gives, hvis ansøgeren har ansøgt om tilladelsen og opfylder betingelserne herfor. Indførselstilladelse kan dog gives på betingelse af, at kniven eller blankvåbnet m.v. deponeres hos politiet med henblik på senere udførsel eller afhændelse.

§ 17. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren at udføre knive og blankvåben m.v., jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Politiet meddeler tilladelse til udførsel af knive og blankvåben m.v. til Færøerne og Grønland og EU- og EØS-medlemslandene.

Stk. 3. Dolke og knive, der er nævnt i § 2, stk. 2, i lov om knive og blankvåben m.v., kan udføres uden tilladelse.

Stk. 4. Udførselstilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis ansøgeren foreviser modtagerens indførselstilladelse eller en erklæring fra modtagerlandets kompetente myndighed om, at man ikke har indvendinger imod, at danske myndigheder giver udførselstilladelse.

Stk. 5. Udførselstilladelse efter stk. 1 gives med en gyldighedstid på ikke over 6 måneder. Tilladelsen skal indeholde en angivelse af det, der skal udføres, og af modtageren. For så vidt angår tilladelser til udførsel til lande, der ikke er medlem af EU, skal det endvidere fremgå, at tilladelsen skal forevises for nærmeste toldekspedition til afstempling ved udførslen. Tilladelsen skal senest ved gyldighedstidens udløb tilbagesendes til udstederen.

Bortkomst af knive og blankvåben m.v.

§ 18. Bortkomst af de knive og blankvåben m.v., der kræver tilladelse efter § 2 i lov om knive og blankvåben m.v., skal straks anmeldes til politiet. Det samme gælder bortkomst af en gyldig tilladelse til knive og blankvåben m.v. eller en transporttilladelse, jf. § 10.

Knive og blankvåben m.v. i dødsboer og konkursboer

§ 19. Knive og blankvåben m.v., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, kan uden særskilt tilladelse besiddes af arvingerne, den som varetager boet på arvingernes vegne eller kurator i indtil 4 uger efter dødsfaldet eller konkursdekretets afsigelse.

Stk. 2. Inden udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist skal der til politiet indgives ansøgning om tilladelse, jf. § 2 i lov om knive og blankvåben m.v., eller ske afhændelse.

Stk. 3. Politiet kan bestemme, at knive og blankvåben m.v., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

Stk. 4. Politiet kan under særlige omstændigheder fastsætte en længere frist end anført i stk. 1.

Vandel

§ 20. Tilladelser til knive og blankvåben m.v. samt andre tilladelser eller godkendelser efter lov om knive og blankvåben m.v. og denne bekendtgørelse kan kun gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel, der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tilladelser m.v. kan endvidere kun gives til juridiske personer, herunder selskaber, foreninger, private museer og lignende, hvis den eller de ansvarlige opfylder kravet i stk. 1.

Gyldighedstid m.v.

§ 21. Tilladelse i henhold til § 2, stk. 1, i lov om knive og blankvåben m.v. udstedes med en gyldighedstid på 5 år.

Stk. 2. Tilladelser til samlere af knive og blankvåben m.v. udstedes med en gyldighedstid på 10 år.

Stk. 3. Tilladelse til erhvervsdrivende og deres ansatte efter §§ 10, 11 eller 12 meddeles for 5 år.

§ 22. Udløber eller tilbagekaldes en tilladelse eller en godkendelse efter lov om knive og blankvåben m.v. eller denne bekendtgørelse, kan politiet meddele tilladelse til, at der inden udløbet af en frist på indtil 4 uger på ny indgives ansøgning om tilladelse eller godkendelse eller sker afhændelse. Politiet kan bestemme, at knive og blankvåben m.v. straks skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

Straf og ikrafttrædelse

§ 23. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder § 6, stk. 1, § 7, § 9, § 13, § 14, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18 eller § 19, stk. 2.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår for en tilladelse til knive og blankvåben m.v. eller et vilkår for en udførselstilladelse, der er udfærdiget i medfør af bekendtgørelsen.

Stk. 3. På samme måde som anført i stk. 1 straffes den, der ikke efterkommer afgørelser truffet i medfør af § 19, stk. 3, eller § 22.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Justitsministeriet, den 27. juni 2016

Søren Pind

/ Rasmus Kieffer-Kristensen