Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om våben og ammunition mv.

§ 1

I Justitsministeriets cirkulære af 30. oktober 2013 om våben og ammunition mv., som ændret ved cirkulære af 30. september 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 12 affattes således:

»Slag-, stød-, el- samt sprayvåben mv.«

2. § 12, stk. 1 og 2 ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

3. I § 12, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres »nr. 2-11« til: »nr. 1-3«.

4. § 13, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) armbrøster af særlig historisk eller teknisk interesse og«.

5. § 13, stk. 1, nr. 6, ophæves.

Nr. 7 bliver herefter nr. 6.

6. § 13, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 3-6.

7. § 13, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til de våben, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3 og nr. 6, kan der til våbensamlere gives tilladelse uden angivelse af det enkelte våben og antallet af våben.«

8. I § 20, stk. 8, 2. pkt., ændres »stk. 8« til »stk. 9«.

9. I § 20, stk. 9, 2. pkt., ændres »stk. 2 og stk. 3, nr. 2« til »stk. 3 og stk. 4, nr. 2«.

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2016.

Justitsministeriet, den 27. juni 2016

Søren Pind

/ Rasmus Kieffer-Kristensen