Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

§ 1

I bekendtgørelse nr. 211 af 6. marts 2014 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 22, stk. 1 og 2, og § 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014 som ændret ved lov nr. 633 af 12. maj 2015 og lov nr. 411 af 11. maj 2016, § 3, stk. 3, i lov nr. 22 af 14. januar 2014 om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog og § 2, stk. 9, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 23. juni 2016, fastsættes:«

2. Efter § 22 indsættes i kapitel 5:

»§ 22 a. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan efter ansøgning dispensere fra § 8, stk. 2 – 4, om ugentligt timetal i praktikperioden, når det ved lægeerklæring godtgøres, at den studerende aktuelt har et skånebehov som ikke kan afhjælpes på anden måde end ved en nedsættelse af timetallet i praktikken. Dispensation forudsætter, at uddannelsesinstitutionen bekræfter, at den studerende kan opnå læringsmålene for praktikperioden uanset det reducerede timetal.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 28. juni 2016

Nils Agerhus

/ Rikke Lise Simested