Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Kvælstofnormer
Kapitel 4 Kvælstofkvote
Kapitel 5 Gødningsplanlægning og Gødningsregnskab
Kapitel 6 Husdyrgødning m.v.
Kapitel 7 Afgasset biomasse
Kapitel 8 Beregning af forbrug af kvælstof
Kapitel 9 Opgørelse af lagerstatus for kvælstof
Kapitel 10 Overdragelse
Kapitel 11 Nyregistrerede virksomheder
Kapitel 12 Forskellige bestemmelser
Kapitel 13 Tilsyn, offentliggørelse, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Kvælstofnormer m.v.
Bilag 2 Husdyrnormer m.v.
Bilag 3 Bilagsoversigt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017

I medfør af § 2, stk. 1, 9 og 10, § 6, stk. 1 og 3-5, § 7, § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2 og 4-7, § 11 a, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, § 17, § 21, § 22, stk. 5, § 24, § 24 a, § 26, stk. 1, § 26 a, stk. 1 og 3, § 28 a, § 29, stk. 3, og § 32 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016, og § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 34, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder, der efter loven er forpligtet til eller har mulighed for at anmelde sig til registrering i Register for Gødningsregnskab, for virksomheder, der sælger eller afgiver kvælstofholdig gødning, for biogas- og fællesanlæg samt forbrændingsanlæg, hvis sådanne anlæg modtager gødning, og for anlæg til forarbejdning af husdyrgødning.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer.

2) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.

3) Forbrændingsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter eller fra forarbejdningsanlæg, og som ved forbrænding omdanner husdyrgødningen eller den forarbejdede husdyrgødning til energi, røggasser og aske.

4) Register for Gødningsregnskab: Det i medfør af § 2, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække etablerede register.

5) Loven: Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016.

Kapitel 2

Registrering

Register for Gødningsregnskab

§ 2. Register for Gødningsregnskab omfatter de virksomheder, der er registreret i registeret i medfør af lovens § 2, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved afgørelse af om en virksomhed er forpligtet i medfør af lovens § 2, stk. 2, til at lade sin virksomhed registrere i registeret, opgøres antallet af dyreenheder efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Stk. 3. Virksomheder, der kan registreres i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal anmelde deres virksomhed til registrering senest den 31. juli 2017. Anmeldelsen får virkning for hele planperioden.

Stk. 4. Anmeldelse til registeret skal ske i NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service via www.virk.dk eller www.naturerhverv.dk.

Stk. 5. Afmelding af en virksomhed fra registeret i medfør af lovens § 2, stk. 7, skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. juli 2017.

Registrering af forarbejdningslanlæg

§ 3. Forarbejdningsanlæg skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsens register for forarbejdningsanlæg senest ved ibrugtagning. En anmeldelse skal indeholde oplysning om CVR-nr., navn og adresse på den virksomhed, der ejer anlægget, samt oplysning om anlæggets forarbejdningsproces og -kapacitet.

Kapitel 3

Kvælstofnormer

§ 4. Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grønsager på friland og andre plantekulturer fremgår af bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 2. Kvælstofnormen for den pågældende afgrøde skal fradrages forfrugtsværdi alt efter hvilken afgrøde, der er dyrket på arealet året før, jf. bilag 1, tabel 1 og 2. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 og tabel 2, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 3. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. bilag 1, tabel 1, kolonne 10, må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand til rådighed, svarende til 750 m3/ha.

Stk. 4. For afgrøder, der er omfattet af bilag 1, tabel 2, og for hvilke der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, samt for ”andre grønsager” anført i bilag 1, tabel 1, kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning fastsætte en højere kvælstofnorm end anført i bilag 1, tabel 1 og tabel 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der ud fra god dyrkningspraksis er behov for en højere kvælstofnorm.

Brødhvede

§ 5. Ved dyrkning af de hvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 3, kan den i bilag 1, tabel 1, fastsatte kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling anvendes, hvis

1) betingelserne i stk. 2-5 er opfyldt,

2) virksomheden, der ønsker at anvende denne norm, oplyser dette i sit skema med gødningsplanlægning, jf. § 10, og

3) virksomheden indsender skemaet med gødningsplanlægning til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Følgende betingelser vedrørende virksomhedens tidligere produktion og afsætning af hvede skal være opfyldt, for at kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling kan anvendes:

1) Virksomheden skal i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2015 og 2016) have dyrket en hvedesort, som er omfattet af bilag 1, tabel 3, og hvor hveden havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg og er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling.

2) Virksomheden skal for den aktuelle planperiode (høst 2017) have indgået kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede fra virksomheden til brødfremstilling.

Stk. 3. Virksomheden skal kunne dokumentere den i stk. 2, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten. Dokumentationen kan være en faktura, en kvittering eller lignende. Virksomheden skal endvidere ved kontrol kunne forevise den indgåede kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning af hvede fra virksomheden til brødfremstilling.

Stk. 4. Kontrakten, jf. stk. 2, nr. 2, skal indeholde oplysninger om:

1) navn, adresse og CVR-nr. på den virksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling,

2) navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der aftager hvede til brødfremstilling,

3) kontraktarealets størrelse (ha), den anvendte hvedesort og den mængde hvede, kontrakten omfatter,

4) den planperiode kontrakten omfatter, og

5) kontraktparternes skriftlige bekræftelse af kontrakten ved daterede underskrifter.

Stk. 5. Den i stk. 2-4 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

§ 6. Anvendelse af kvælstofnorm for brødhvede for nyetablerede virksomheders arealer og for arealer erhvervet ved ejer- eller brugerskifte kan ske på de i § 5 nævnte betingelser, idet dokumentationskravet kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger. Ved en nyetableret virksomhed forstås en virksomhed, som ikke tidligere har ejet eller drevet en jordbrugsvirksomhed for egen regning og risiko.

Korrektion af kvælstofnorm ved forventet højere udbytte

§ 7. En afgrødes kvælstofnorm kan korrigeres, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i tabellens kolonne 15. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i de 5 umiddelbart forudgående planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. Dokumentationen skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde samt gødningsplanlægningen, jf. lovens § 21, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Faktura på salg mellem registrerede virksomheder, jf. lovens § 2, kan ikke anvendes som dokumentation. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen alene ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding, sorter eller proteinindhold.

Stk. 2. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde indenfor de 5 umiddelbart forudgående planperioder. Høstudbyttet fra den umiddelbart forudgående planperiode skal dog udelades af beregningen af forventet højere udbytte, hvis udbyttet først afsættes efter den ansøgningsfrist, der falder indenfor planperioden, for indsendelse af fællesskema i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort. Hvis der foreligger dokumentation for, at afgrøden har været dyrket i alle 5 planperioder, kan det højeste og det laveste høstudbytte udelades ved beregningen af det forventede højere udbytte. Hvis høstudbyttet for planperioden 2015/2016 ikke er solgt, skal højeste udbytte for de øvrige 4 år også holdes ude af beregningen af det forventede højere udbytte.

Kapitel 4

Kvælstofkvote

§ 8. Et areals kvælstofkvote opgøres på grundlag af den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis arealet er sået om, fordi afgrøden er slået fejl.

Stk. 2. Kvoten beregnes som arealet angivet i hektar med mindst to decimaler ganget med den pågældende afgrødes kvælstofnorm for arealets jordtype med fradrag af angiven forfrugtsværdi.

Stk. 3. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og tabel 2, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af arealets kvælstofkvote.

§ 9. En virksomheds samlede kvælstofkvote i planperioden beregnes som summen af kvoterne for virksomhedens arealer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis en virksomhed ikke har opfyldt planperiodens efterafgrødekrav i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, reduceres virksomhedens kvælstofkvote i medfør af lovens § 7, stk. 1. Ved beregning af reduktionen anvendes en omregningsfaktor, der er fastsat i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag.

Kapitel 5

Gødningsplanlægning og Gødningsregnskab

Gødningsplanlægning

§ 10. Gødningsplanlægning, jf. lovens § 21, skal ske senest den dato, der er anført som ansøgningsfrist i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Gødningsplanlægning skal foretages og udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen eller tilsvarende skemaer, der er godkendt til gødningsplanlægning af NaturErhvervstyrelsen.

Gødningsregnskab

§ 11. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 2, skal efter lovens § 22 udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode og indberette oplysningerne til NaturErhvervstyrelsen. Oplysningerne skal indberettes senest den 31. marts 2018.

Stk. 2. Ved afmeldelse fra Register for Gødningsregnskab skal virksomheden senest den 31. juli 2017 indberette oplysningerne for planperioden til NaturErhvervstyrelsen. Angiver virksomheden en dato for ophør, der ikke svarer til tidspunktet for planperiodens udløb, skal virksomheden indberette gødningsregnskab til NaturErhvervstyrelsen fra planperiodens start frem til datoen for afmeldelse.

Stk. 3. Oplysninger om husdyrbesætning, herunder antal dyr pr. husdyrtype, staldtype og besætningsnummer i den afsluttede planperiode, skal senest den 31. marts 2018 indberettes til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 4. Virksomheder, der har et slutlager af anden organisk gødning end husdyrgødning, skal indberette størrelsen af dette lager til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen for den afsluttede planperiode skal ske i gødningsregnskabet senest den 31. marts 2018.

Stk. 5. Indberetning af de i stk. 1, 3 og 4, nævnte oplysninger skal ske elektronisk til NaturErhvervstyrelsen. Indberetninger, der er foretaget på anden måde end elektronisk, kan ikke anses for modtaget i NaturErhvervstyrelsen.

§ 12. Gødningsregnskab skal foretages og udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen. Natur-Erhvervstyrelsen kan godkende andre skemaer.

Stk. 2. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, skal, jf. dog stk. 5, indeholde oplysninger om

1) modtagerens navn, adresse og CVR-nr.,

2) det antal dyreenheder, den leverede mængde svarer til,

3) det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning, jf. § 18, stk. 1,

4) andelen af hvert gødningsprodukt, jf. § 18, stk. 2 og 3, og

5) hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker ved, at afgivers dyr græsser på modtagerens arealer, eller ved levering af gødning.

Stk. 3. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstofindholdet i den husdyrgødning, der i planperioden er anvendt til forbrænding i anlæg, der er godkendt i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, eller til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. stk. 4.

Stk. 4. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, skal indeholde oplysning om modtagerens navn, adresse og virksomhedsident i vedkommende udenlandske virksomhedsregister, samt virksomhedens oplysninger om det antal dyreenheder, den leverede kvælstofmængde svarer til og det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 18, stk. 1 og 3. Dokumentation for overdragelsen, i form af modtagers skriftlige bekræftelse, skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke for leverancer til forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2.

Stk. 6. Afgiver virksomheden i planperioden forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal gødningsregnskabet omfatte oplysninger om den samlede mængde forarbejdet husdyrgødning for de enkelte gødningstyper, der er leveret, samt oplysning om

1) det totale indhold af kvælstof,

2) det totale antal dyreenheder, der svarer til den afsatte mængde forarbejdet husdyrgødning, og

3) oplysninger om den andel, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

Kapitel 6

Husdyrgødning m.v.

Beregning af besætningsstørrelse

§ 13. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden beregnes for hver husdyrart, staldsystem og besætningsnummer som antal årsdyr eller det samlede antal producerede dyr i planperioden. Virksomhedens besætningsstørrelse skal for alle andre dyrearter end kvæg kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

Beregning af kvælstof i husdyrgødningsproduktionen

§ 14. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof i husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof i husdyrgødning fra hver af virksomhedens husdyrarter og staldsystemer i planperioden.

Stk. 2. Fremgår husdyrarten eller staldsystemet ikke af bilag 2, tabel 2, skal produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for husdyrarten under kategorien »Andre dyrearter eller staldsystemer« i tabellen. Antallet af dyreenheder skal opgøres efter reglerne i den til enhver til gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

§ 15. Ved korrektion af produktionen af kvælstof i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3, anvendes. For hver kombination af husdyrart og staldsystem må der kun anvendes én af de i bilag 2, tabel 3, nævnte korrektionsformler.

Stk. 2. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Ved blanding af foder til svin på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 5, anvendes. Standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 4, skal anvendes ved anvendelse af egen avl til fodring af egen kvægbesætning. Virksomhedens egne værdier for foderets indhold af råprotein pr. kg fodertørstof kan dog anvendes ved type 2 korrektion for kvæg, hvis følgende krav er opfyldt:

1) Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der i en periode udgør mere end 10 pct. af tørstoffet i koens daglige ration, skal analyseres for indhold af råprotein. For partier eller slæt, der udgør 10 pct. eller mindre af tørstoffet i koens daglige ration, for frisk græs i sommerperioden, for halm fra kornarterne og for foderroer kan standardværdier for gram råprotein pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller NorFors fodermiddeltabel anvendes.

2) Analyse af indhold af råprotein i fodermidler skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af foder af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

3) Der skal foretages foderkontrol mindst 4 gange årligt, hvor indholdet af råprotein pr. kg fodertørstof og det totale foderforbrug beregnes.

Stk. 3. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag, som er baseret på de faktiske driftsforhold i egen virksomhed. Dokumentationen kan omfatte ydelseskontrol, effektivitets- og foderkontrol eller foderopgørelser. Dokumentation skal være baseret på indkøbs- og salgsbilag med slagteri, mejeri eller lignende virksomheder. Dokumentationen for egne værdier for indhold af råprotein pr. kg fodertørstof til beregning af type 2 korrektion skal omfatte resultater af foderanalyser, resultater af foderkontrol eller foderopgørelser samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer. Ved anvendelse af værdier fra NorFors fodermiddeltabel skal der foreligge en dateret udskrift fra NorFor med kode og indhold af råprotein for fodermidlet.

Stk. 4. Dokumentationen, jf. stk. 3, skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august 2015 til 15. februar 2017. Ved korrektion for afvigende vægt og alder skal dokumentationen dog omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

Stk. 5. Den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene, kan trækkes fra virksomhedens produktion af husdyrgødning, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Fra virksomhedens produktion af husdyrgødning kan endvidere fratrækkes den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Stk. 7. Stk. 5 gælder ikke for arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003, nr. 84 af 12. februar 2004 eller nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, samt bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. For arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af nævnte bekendtgørelser, og hvor der er forpligtelse til afgræsning, gælder dog, at husdyrgødningen kan fratrækkes, når arealernes kvælstofkvote er 0 kg kvælstof og afgræsning foretages med mindre end 0,2 dyreenheder pr. ha.

Kapitel 7

Afgasset biomasse

§ 16. Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse skal beregnes på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget, samt oplysninger om den mængde kvælstof i anden organisk gødning, der er tilført biogasanlægget, jf. § 20, stk. 6. Alternativt kan biogasanlæg, der leverer afgasset biomasse til virksomheder omfattet af lovens § 2 eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder omfattet af lovens § 2, få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt ved analyse af repræsentative prøver foretaget i passende intervaller, mindst 12 gange i den planperiode, gødningen skal anvendes, jf. stk. 2. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 2. Analyse af indhold af kvælstof i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 17. For det enkelte forarbejdningsanlæg gælder, at den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning skal svare til den indgående totale mængde kvælstof. Ligeledes skal den andel, der skal udnyttes af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, mindst svare til andelen, der skal udnyttes af den indgående totale mængde kvælstof, jf. § 18, stk. 1, og § 20, stk. 4 og 5.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning fastsætter ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret efter lovens § 2 det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal udnyttes.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning angiver ved salg eller afgivelse til andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte og andre det totale antal kg kvælstof i henhold til deklaration, jf. lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der forudsættes udnyttet, fastsættes af producenten.

Stk. 4. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af fiberfraktionen, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afsatte kvælstofmængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet, dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og ved samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstofindholdet.

Stk. 5. Ved beregning af forbruget af kvælstof i de gødningsfraktioner, der ikke afbrændes eller afsættes til forbrænding, herunder afsættes ud af landet, benyttes de i § 18, stk. 1, anførte andele af kvælstof.

Kapitel 8

Beregning af forbrug af kvælstof

Husdyrgødning

§ 18. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Svinegylle: 75 pct.

2) Kvæg-, mink- og fjerkrægylle: 70 pct.

3) Dybstrøelse: 45 pct.

4) Ajle, fast gødning og anden husdyrgødning: 65 pct.

5) Væskefraktion efter forarbejdning, hvor fiberfraktionen afbrændes: 85 pct.

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdede husdyrgødningsprodukter beregnes den andel af det totale kvælstof i gødningen, der skal udnyttes, af den, der producerer den forarbejdede husdyrgødning, jf. § 19.

Stk. 3. For blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som anført i lovens § 12, stk. 3.

Stk. 4. Ved forekomst af meget smitsomme husdyrsygdomme, der udløser krav om håndtering af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at gødningsværdien nedsættes, kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at andelene i stk. 1-3 fraviges.

§ 19. Forarbejdet husdyrgødning opdeles på baggrund af kvælstofindhold og -sammensætning i forskellige gødningstyper. Forarbejdet husdyrgødning kan omfatte såvel organiske som uorganiske produkter.

Anden organisk gødning

§ 20. Indholdet af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinjerne i § 16, stk. 2. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde anden organisk gødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal indholdet af kvælstof i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Den totale mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea beregnes som den mængde kvælstof i anden organisk gødning, som er leveret til virksomheden i planperioden. Der skal dog korrigeres for primo- og ultimolagre svarende til reglerne vedrørende handelsgødning, jf. § 23, stk. 1-2.

Stk. 4. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Spildevandsslam: 45 pct.

2) Komposteret husholdningsaffald: 20 pct.

3) Kartoffelfrugtsaft: 50 pct.

4) Pressesaft fra grøntpillefabrikation: 40 pct.

5) Have- og parkaffald: 0 pct.

6) Andre typer af anden organisk gødning: 40 pct.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning fra leverandøren godkende, at der ved beregning af forbruget af kvælstof skal anvendes en anden andel end anført i stk. 4.

Stk. 6. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for typen, mængden og det totale indhold af kvælstof i gødningen samt dato for levering.

Kapitel 9

Opgørelse af lagerstatus for kvælstof

Lagerstatus i husdyrgødning, anden organisk gødning og forarbejdet husdyrgødning

§ 21. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres pr. 31. juli 2017. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2017 til 30. september 2017 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2017.

Stk. 2. Det samlede ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning for virksomheder med en husdyrbesætning på over 30 dyreenheder må maksimalt svare til 50 pct. af den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en husdyrbesætning på 30 dyreenheder og derunder må ultimolageret maksimalt svare til den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof.

Stk. 3. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, herunder dybstrøelse, jf. staldtyper i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning før hønsene sættes ud, må ultimolageret af fast gødning, herunder dybstrøelse fra disse staldsystemer, maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 4. Blandinger af husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning betragtes ved lageropgørelse som husdyrgødning.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 2 og 3 fraviges.

§ 22. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 21, fradrages kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Lagerstatus for kvælstof i handelsgødning

§ 23. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i handelsgødning skal opgøres pr. 31. juli 2017. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden 1. august 2017 til 30. september 2017 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2017.

Stk. 2. I opgørelsen af ultimolageret skal samtlige af virksomhedens lagre af handelsgødning medregnes, uanset om handelsgødningen er oplagret på virksomheden eller et andet sted.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof.

§ 24. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde, og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 23, fradrages kvælstof i handelsgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Kapitel 10

Overdragelse

§ 25. Virksomheder, som før udløbet af en planperiode ophører med at eje eller have brugsretten til et areal, skal udarbejde en opgørelse indeholdende forfrugt, kvælstofkvote og kvælstofforbrug. Kvælstofforbruget skal opgøres som kg kvælstof i henholdsvis handelsgødning, husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning. Dette gælder tilsvarende, hvor brugsretten ophører som følge af kreditorforfølgning.

Stk. 2. Opgørelsen skal udarbejdes senest en måned efter ophørstidspunktet og omfatte perioden fra planperiodens start indtil ophør af brugsretten. Opgørelsen videregives til den nye bruger. Ændringer skal tillige registreres i gødningsplanlægningen, jf. §10.

Stk. 3. Hvis den registrerede virksomhed før udløbet af planperioden afmeldes Register for Gødningsregnskab på grund af ophør, udarbejder den ophørende virksomhed gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden. I stedet for, at den ophørende virksomhed udarbejder gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden, kan den, der overtager brugsretten til arealer med en kvælstofkvote, erklære, at kvælstofforbruget for den samlede planperiode henregnes til denne. Dette gælder, når den, der overtager brugsretten til arealerne, er gjort bekendt med kvælstofkvote og -forbrug for den forløbne del af planperioden. Den, der overtager brugsretten til arealerne, forpligter sig ved at underskrive en erklæring herom, til at overholde lovens § 5 for den samlede planperiode og til at udarbejde og indsende gødningsregnskab for den samlede planperiode. Overdragelseserklæringen underskrives af begge parter og indsendes til NaturErhvervstyrelsen af den ophørende virksomhed. Indsendelsen skal ske senest ved planperiodens ophør.

Stk. 4. Gødningsplaner, gødningsregnskaber og overdragelseserklæringer skal udarbejdes på skemaer godkendt af NaturErhvervstyrelsen.

§ 26. Virksomheder, der før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, skal senest en måned efter overdragelsen opgøre virksomhedens ultimobeholdning på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Ultimobeholdning af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) virksomhedens totale primolager af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning,

2) produktionen af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

3) mængden af forbrugt kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

4) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 3. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af dødsbo m.m., kan NaturErhvervstyrelsen godkende, at virksomhedens ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 4. Ultimobeholdning af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

2) mængden af forbrugt kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

3) virksomhedens produktion af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

§ 27. Lovens § 23, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 11

Nyregistrerede virksomheder

§ 28. For virksomheder, der ikke har været omfattet af bekendtgørelse nr. 280 af 16. marts 2016 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 gælder følgende:

1) Virksomhedernes primolager af kvælstof i husdyrgødning, i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2016 fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2016 til 30. september 2016 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2016. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægning 2016/2017.

2) Der skal på baggrund af driftsbilag på leveret handelsgødning i planperiode 2015/2016 og oplysninger om udbragt handelsgødning i samme periode foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af handelsgødning pr. 1. august 2016, fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden fra 1. august 2016 til 30. september 2016 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2016. Opgørelsen af primolagret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægningen for planperiode 2016/2017.

3) Arealers forfrugt skal fastsættes som arealernes afgrøde i den foregående planperiode.

Kapitel 12

Forskellige bestemmelser

Gødningsleverandører

§ 29. Virksomheder registreret efter lovens § 2, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 1. september 2017 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, angivet ved CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved afsætning af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 2. Andre virksomheder, der afsætter handelsgødning, skal senest den 1. september 2017 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, angivet med CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 3. Virksomheder, der har overtaget arealer og har underskrevet en erklæring, som nævnt i § 25, stk. 3, forpligter sig herved til at foretage indberetning, som nævnt i stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om handelsgødning solgt eller afgivet i planperioden 2016/2017 af den, der overdrog arealerne.

Stk. 4. Ved leverancer af flydende ammoniak, jf. stk. 1 og 2, skal den mængde, der efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

§ 30. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende offentlige myndigheder og virksomheder senest den 1. september 2017 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem de har afsat gødning til i planperioden:

1) Offentlige myndigheder der afsætter anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Biogasanlæg der ikke er registreret efter lovens § 2, og som afsætter afgasset biomasse.

3) Forbrændingsanlæg der afsætter husdyrgødning.

4) Forarbejdningsanlæg der ikke er registreret efter lovens § 2, og som afsætter forarbejdet husdyrgødning.

5) Andre virksomheder der afsætter forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, og som ikke er registreret efter lovens § 2.

Stk. 2. Indberetningen, jf. stk. 1, skal indeholde CVR-nr. på de efter lovens § 2 registrerede virksomheder, der er afsat gødning til, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf, og mængden af den afsatte gødning. Ved afsætning af afgasset biomasse, husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal antallet af dyreenheder endvidere oplyses.

Stk. 3. Ved afsætning af forarbejdet husdyrgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe.

Stk. 4. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende virksomheder senest den 1. september 2017 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem de har modtaget gødning fra i planperioden:

1) Biogas- og forarbejdningsanlæg der ikke er registreret efter lovens § 2, og som modtager husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Forbrændingsanlæg der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning.

Stk. 5. Indberetningen, jf. stk. 4, skal indeholde CVR-nr. på de efter lovens § 2 registrerede virksomheder, der er modtaget gødning fra, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf, og mængden af den modtagne gødning. Ved modtagelse af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal antallet af dyreenheder endvidere oplyses.

Stk. 6. Ved modtagelse af forarbejdet husdyrgødning fra andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er modtaget fra denne gruppe.

§ 31. Indberetningen af de i § 29, stk. 1-4, og § 30 nævnte oplysninger skal ske ved elektronisk overførsel af data til NaturErhvervstyrelsen. Styrelsen fastsætter nærmere regler for, hvordan oplysningerne skal indberettes, herunder dataformat og -struktur. Styrelsen kan ligeledes stille krav til, hvordan de indberettede oplysninger skal dateres og ajourføres.

Forbrændingsanlæg

§ 32. Forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal på varmeveksleren være forsynet med en energimåler, der måler den procucerede energimængde i kWh. Energimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal der foreligge en opgørelse over den mængde og type af husdyrgødning, der tilføres forbrændingsanlægget, og over den producerede energimængde med angivelse af energimålerens visning. Opgørelsen skal ajourføres dagligt i perioder, hvor der finder forbrænding sted. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og planperioden. Opgørelsen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til NaturErhvervstyrelsen på anmodning.

Stk. 3. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af forbrændingsaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af forbrændingsasken. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 g aske og skal være påført dato for prøveudtagning. Kontrolprøven og dokumentation for den samlede mængde af forbrændingsaske, der bortskaffes eller anvendes, skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til NaturErhvervstyrelsen på anmodning.

Kapitel 13

Tilsyn, offentliggørelse, straf og ikrafttræden

Tilsyn

§ 33. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af bekendtgørelsen.

Offentliggørelse

§ 34. NaturErhvervstyrelsen offentliggør med navns nævnelse oplysninger indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder påtaler, samt vedtagne administrative bødeforlæg.

Straf

§ 35. Overtrædelse af § 3, § 5, stk. 5,§ 10, § 11, § 12, stk. 1, 2, 4 og 6, §§ 17-20, § 21, stk. 1-3, § 23 § 25, § 26, stk. 1, 2 og 4, og §§ 28-32, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 280 af 16. marts 2016 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 1. juli 2016

P.D.V.
Anders Munk Jensen

/ Steen Bonde


Bilag 1

Kvælstofnormer m.v.

Tabel 1: Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland herunder oversigtstabel

Afgrøde-
kode
Afgrøde
Forfrugts-
værdi
Indregning af forfrugts-værdi i afgrødens
kvælstof-norm
Uvandet grovsand
JB 1 + 3
Uvandet finsand
JB 2 + 4 og 10-12 1
Vandet sandjord
JB 1 - 4
Sandblandet lerjord
JB 5 - 6
Lerjord
JB 7 - 9
Korrek-
tion for udbytte
kg N/ha
Ja/Nej
Udbyttenorm
hkg/
ha
Kvælstof-norm
kg N/
ha
Udbytte norm
hkg/
ha
Kvælstof-norm
kg N/
ha
Udbytte norm
hkg/
ha
Kvælstof norm
½
kg N/
ha
Udbytte norm
hkg/
ha
Kvælstof-norm
kg N/
ha
Udbytte norm
hkg/
ha
Kvælstof-norm
kg N/
ha
kg N/
hkg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vårsæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
   
1
Vårbyg2
0
Ja
44 (48)
144
51 (56)
139
56 (62)
162
63 (69)
147
67 (74)
153
1,5
2
Vårhvede2
0
Ja
39 (43)
163
45 (50)
157
50 (55)
179
56 (62)
163
60 (66)
169
1,3
6
Vårhvede, Brødhvede2
0
Ja
39 (43)
166
45 (50)
161
50 (55)
185
56 (62)
170
60 (66)
177
1,7
3
Vårhavre
0
Ja
45
116
52
111
57
134
58
110
61
115
1,5
4
Blanding af vårsåede kornarter12
0
Ja
46
117
53
113
58
135
58
110
62
116
1,5
55
Vårrug
0
Ja
46
117
53
113
58
135
58
110
62
116
1,5
5
Majs modenhed
0
Ja
68
167
68
152
75
182
74
156
78
163
1,5
7
Korn + bælgsæd, under 50% bælgsæd
8
Ja
42
82
45
68
48
85
51
62
53
63
0,5
56
Vårtriticale
0
Ja
46
117
53
113
58
135
58
110
62
116
1,5
58
Sorghum
0
ja
46
117
53
113
58
135
58
110
62
116
1,5
Vintersæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg
/ha
 
hkg
/ha
 
hkg
/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
Vinterbyg2
0
Ja
51 (56)
182
55 (61)
172
59 (65)
192
74 (81)
195
79 (87)
206
1,2
11
Vinterhvede2
0
Ja
49 (54)
167
63 (69)
173
67 (74)
194
81 (89)
200
86 (95)
213
1,5
13
Vinterhvede, brødhvede2
0
Ja
49 (54)
213
63 (69)
222
67 (74)
244
81 (89)
253
86 (95)
266
1,7
57
Vinterhavre2
0
Ja
45 (50)
156
57 (63)
155
54 (59)
167
67 (74)
167
71 (78)
177
1,2
14
Vinterrug2
0
Ja
46 (51)
157
59 (65)
158
58 (64)
172
71 (78)
172
75 (83)
182
1,2
15
Vinter hybridrug2
0
Ja
56 (62)
169
71 (78)
172
71 (78)
187
82 (90)
186
87 (96)
197
1,2
16
Vinter triticale2
0
Ja
46 (51)
177
58 (64)
176
58 (64)
191
66 (73)
186
70 (77)
196
1,2
17
Blanding af efterårssåede kornarter2, 12
0
Ja
45 (50)
156
57 (63)
155
54 (59)
167
67 (74)
167
71 (78)
177
1,2
Oliefrø og bælgsæd
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg
/ha
 
hkg
/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
Vårraps
23
Ja
19
137
22
127
24
145
25
121
26
123
1,5
22
Vinterraps
23
Ja
29
203
37
215
37
215
42
223
44
226
1,5
23
Rybs
23
Ja
18
136
20
124
22
142
23
119
24
120
1,5
24
Solsikke
23
Ja
18
185
20
170
22
185
23
160
24
160
0
25
Sojabønner
23
Nej
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
0
180
Gul sennep
23
Ja
19
138
21
126
23
144
23
119
24
120
1,5
182
Blanding af oliearter12
23
Ja
0
137
0
127
0
145
0
121
0
123
0
30
Ærter
23
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
31
Hestebønner
23
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
32
Sødlupin
23
Nej
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
0
54
Bælgsæd blanding
23
Nej
48
0
56
0
65
0
72
0
72
0
0
35
Bælgsæd, flerårig blanding12
23
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
36
Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding12
23
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
Hør og hamp
   
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
40
Oliehør
23
Ja
15
101
15
86
15
101
15
76
15
76
0
41
Spindhør
23
Ja
91
63
91
48
91
63
91
38
91
38
0
42
Hamp
23
Ja
122
155
122
140
122
155
122
130
122
130
0
51
Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne12
23
Ja
0
137
0
127
0
145
0
121
0
123
0
52
Quinoa
23
Ja
0
114
0
114
0
114
0
114
0
114
0
53
Boghvede
23
Ja
0
114
0
114
0
114
0
114
0
114
0
Frøgræs
   
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
101
Rajgræs, alm.
23
Nej
12
170
12
170
12
170
12
170
12
170
0
102
Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt
23
Nej
12
210
12
210
12
210
12
210
12
210
0
103
Rajgræs, ital.
23
Nej
12
125
12
125
12
125
12
125
12
125
0
104
Rajgræs, ital., 1. år, efterårsudlagt
23
Nej
12
165
12
165
12
165
12
165
12
165
0
116
Rajgræs, hybrid
23
Nej
12
140
12
140
12
140
12
140
12
140
0
117
Rajgræs, efterårsudlagt
hybrid
23
Nej
12
180
12
180
12
180
12
180
12
180
0
105
Timothefrø (Knold-
rottehale)
23
Nej
5
110
5
110
5
110
5
110
5
110
0
106
Hundegræsfrø
23
Nej
9
200
9
200
9
200
9
200
9
200
0
107
Engsvingelfrø
23
Nej
8
120
8
120
8
120
8
120
8
120
0
108
Rødsvingelfrø
23
Nej
8
150
8
150
8
150
8
150
8
150
0
109
Rajsvingelfrø
23
Nej
10
160
10
160
10
160
10
160
10
160
0
118
Rajsvingelfrø, efterårsudlagt
23
Nej
10
200
10
200
10
200
10
200
10
200
0
110
Svingelfrø, stivbladet
23
Nej
8
150
8
150
8
150
8
150
8
150
0
111
Svingelfrø, strand
23
Nej
8
200
8
200
8
200
8
200
8
200
0
112
Engrap-
græsfrø (marktype)
23
Nej
11
160
11
160
11
160
11
160
11
160
0
113
Engrap-
græsfrø(plænetype)
23
Nej
8
170
8
170
8
170
8
170
8
170
0
114
Rapgræs, alm.
23
Nej
8
130
8
130
8
130
8
130
8
130
0
115
Hvene, alm. og krybende
23
Nej
6
120
6
120
6
120
6
120
6
120
0
120
Kløverfrø
102
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
121
Græsmarks-bælgplanter
23
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
122
Kommenfrø
23
Nej
11
131
11
131
11
131
11
131
11
131
4
123
Valmuefrø
23
Ja
5
134
8
132
9
151
9
126
9
126
4
124
Spinatfrø
23
Ja
12
146
15
158
17
166
17
166
17
166
4
125
Bederoefrø
23
Ja
20
210
20
210
20
210
20
210
20
210
0
126
Blanding af markfrø til udsæd
23
Nej
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
Kartofler 13
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
150
Kartofler, lægge
0
Ja
300
134
330
124
350
144
350
119
350
119
0,2
151
Kartofler, stivelse
0
Ja
450
228
500
223
550
248
550
223
550
223
0,2
152
Kartofler, spise
0
Ja
320
167
390
167
420
187
420
162
420
162
0,2
153
Kartofler,an-dre
0
Ja
480
231
530
226
580
251
580
226
580
226
0,2
Rodfrugter til fabrik
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
160
Sukkerroer til fabrik12
3
Ja
450
133
500
123
500
138
620
125
680
131
0,1
161
Cikorierødder
3
Ja
160
150
210
140
280
162
280
137
290
139
0,1
162
Blanding, andre industriaf-grøder. 12
3
Ja
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
Helsæd, vår
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
210
Vårbyg, helsæd
0
Ja
4.800
135
5.600
129
6.200
150
7.100
133
7.600
138
0
211
Vårhvede, helsæd
0
Ja
4.400
131
5.100
124
5.700
145
6.500
127
7.000
132
0
212
Vårhavre, helsæd
0
Ja
4.900
95
5.700
89
6.400
110
6.500
86
6.900
90
0
213
Blandkorn, vårsået, helsæd
0
Ja
5.000
96
5.900
90
6.500
111
6.500
86
7.000
91
0
214
Korn og bælgsæd, helsæd, under 50% bælgsæd
8
Ja
5.000
67
5.900
61
6.500
82
6.500
57
7.000
62
0
215
Ærtehelsæd
23
Nej
5.400
0
5.400
0
5.400
0
5.400
0
5.400
0
0
216
Silomajs
0
Ja
9.900
167
9.900
152
10.900
182
10.800
156
11.300
163
0
Helsæd, vinter
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
220
Vinterbyg, helsæd
0
Ja
6.100
180
6.600
170
7.100
190
9.000
184
9.600
190
0
221
Vinterhvede, helsæd
0
Ja
6.400
177
8.100
179
8.600
199
10.300
191
10.900
198
0
222
Vinterrug, helsæd
0
Ja
5.000
145
6.600
146
6.400
160
8.100
151
8.600
156
0
223
Vinter triticale, helsæd
0
Ja
5.100
171
6.600
171
6.600
186
7.600
171
8.100
176
0
224
Blandkorn, efterårssået helsæd
0
Ja
5.000
145
6.500
144
6.100
156
7.700
147
8.200
152
0
Korn, grønkorn
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
230
Blanding af vårkorn, grønkorn12
0
Ja
2.900
122
3.600
121
3.600
136
3.900
117
3.900
117
0
701
Grønkorn af vårbyg
0
Ja
2.900
122
3.600
121
3.600
136
3.900
117
3.900
117
0
702
Grønkorn af vårhvede
0
Ja
2.900
122
3.600
121
3.600
136
3.900
117
3.900
117
0
703
Grønkorn af vårhavre
0
Ja
2.900
122
3.600
121
3.600
136
3.900
117
3.900
117
0
704
Grønkorn af vårrug
0
Ja
2.900
122
3.600
121
3.600
136
3.900
117
3.900
117
0
705
Grønkorn af vårtriticale
0
Ja
2.900
122
3.600
121
3.600
136
3.900
117
3.900
117
0
234
Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50% bælgsæd
8
Ja
2.900
77
3.600
76
3.600
91
3.900
72
3.900
72
0
235
Blanding af vinterkorn, grønkorn12
0
Ja
3.800
149
5.000
157
5.000
172
6.000
178
6.000
183
0
706
Grønkorn af vinterbyg
0
Ja
3.800
149
5.000
157
5.000
172
6.000
178
6.000
183
0
707
Grønkorn af vinterhvede
0
Ja
3.800
149
5.000
157
5.000
172
6.000
178
6.000
183
0
708
Grønkorn af vinterhavre
0
Ja
3.800
149
5.000
157
5.000
172
6.000
178
6.000
183
0
709
Grønkorn af vinterrug
0
Ja
3.800
149
5.000
157
5.000
172
6.000
178
6.000
183
0
710
Grønkorn af hybridrug
0
Ja
3.800
149
5.000
157
5.000
172
6.000
178
6.000
183
0
711
Grønkorn af vintertriticale
0
Ja
3.800
149
5.000
157
5.000
172
6.000
178
6.000
183
0
Græs, permanent
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
248
Permanent græs ved vandboring
23
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249
Udnyttet græs ved vandboring
23
Nej
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
0
250
Permanent græs, meget lavt udbytte4
23
Nej
800
30
800
30
800
30
800
30
800
30
0
251
Permanent græs, lavt udbytte4
23
Nej
1.800
80
1.800
80
1.800
80
1.800
80
1.800
80
0
252
Permanent græs, normalt udbytte4
23
Nej
3.100
156
3.100
156
3.100
156
3.100
156
3.100
156
0
259
Permanent græs til fabrik, over 6 tons3
23
Nej
6
222
6
222
6
222
6
222
6
222
30
276
Permanent græs og kløvergræs uden norm under 50% kløver6,17
23
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286
Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50% kløver 6
95
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287
Græs til udegrise, permanent
23
Nej
0
63
0
63
0
63
0
63
0
63
0
Græs, permanent (min. omlagt hvert 5. år16)
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
255
Permanent græs under 50% kløver/lucerne4,7,15,17
95
Nej
6.600
282
6.800
284
8.100
297
7.100
287
7.100
287
0
256
Permanent græs over 50% kløver/lucerne4,7,15
95
Nej
5.600
75
6.100
75
7.200
75
7.200
75
7.200
75
0
257
Permanent græs uden kløver4,15
23
Nej
7.100
377
7.700
387
9.200
417
8.200
397
8.200
397
0
272
Permanent græs til fabrik3,15
23
Nej
12
334
13
359
15
437
13
385
13
385
30
273
Permanent lucerne til fabrik3,15
95
Nej
13
0
15
0
17
0
16
0
16
0
15
274
Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik3,15
95
Nej
12
75
14
75
16
75
15
75
15
75
15
277
Permanent kløver til fabrik3,15
95
Nej
12
0
15
0
17
0
16
0
16
0
15
278
Permanent lucerne og lucernegræs med over 50% lucerne4,15
95
Nej
5.600
75
6.100
75
7.200
75
7.200
75
7.200
75
0
279
Permanent græs til fabrik3,15
95
Nej
11
238
11
244
13
277
12
251
12
251
15
Græsmarksplanter, omdrift
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
266
Græs under 50% kløver/lucerne med ekstremt lavt udbytte 4,7,17
23
Nej
600
30
600
30
600
30
600
30
600
30
0
267
Græs under 50% kløver/lucerne med meget lavt udbytte4,7,17
23
Nej
1.500
80
1.500
80
1.500
80
1.500
80
1.500
80
0
268
Græs under 50% kløver/lucerne med lavt udbytte4,7,17
23
Nej
2.600
155
2.600
155
2.600
155
2.600
155
2.600
155
0
260
Græs med kløver/lucerne, under 50% bælgpl. 4,7,17
95
Nej
6.600
282
6.800
284
8.100
297
7.100
287
7.100
287
0
284
Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50% bælgpl. 4
95
Nej
6.600
282
6.800
284
8.100
297
7.100
287
7.100
287
0
261
Kløvergræs over 50% kløver 4,7
95
Nej
5.700
75
6.200
75
7.300
75
7.300
75
7.300
75
0
262
Lucerne, lucernegræs med over 50% lucerne4
95
Nej
5.700
75
6.200
75
7.200
75
7.200
75
7.200
75
0
263
Græs uden kløver4
23
Nej
7.600
377
8.100
387
9.600
417
8.600
397
8.600
397
0
265
Græs til slæt før vårsået afgrøde4,8,18
0
Nej
2.000
107
2.000
107
2.000
107
2.000
107
2.000
107
0
269
Græs, rullegræs
0
Nej
0
210
0
210
0
210
0
210
0
210
0
270
Græs til udegrise,
76
Nej
0
180
0
180
0
180
0
180
0
180
0
264
Græs og kløvergræs uden norm, under 50% kløver (omdrift)6
23
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
Græs og kløvergræs uden norm, over 50% kløver (omdrift)6
95
Nej
800
0
800
0
800
0
800
0
800
0
0
170
Græs til fabrik (omdrift)3
23
Nej
13
339
14
364
16
442
16
390
14
390
30
174
Kløvergræs til fabrik3
95
Nej
11
243
11
249
13
282
11
256
11
256
15
171
Lucerne til slæt3
95
Nej
11
0
12
0
14
0
13
0
13
0
0
172
Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder3
95
Nej
12
75
13
75
15
75
13
75
13
75
0
173
Kløver til slæt3
95
Nej
11
0
11
0
13
0
12
0
12
0
0
Andre foderafgrøder
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
280
Fodersukkerroer
3
Ja
9.300
188
12.500
205
12.500
220
13.600
206
13.600
206
0
281
Kålroer
3
Ja
7.300
183
8.900
184
8.900
199
8.900
174
8.900
174
0
282
Fodermarvkål
3
Ja
7.300
132
7.800
125
8.900
156
8.900
131
8.900
131
0
283
Fodergulerødder
3
Ja
7.300
168
8.800
168
8.800
183
8.800
158
8.800
158
0
Udlæg og efterafgrøder
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
943
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,10
0
Nej
2.700
32
3.000
35
4.100
46
2.600
31
2.600
31
0
944
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4,10
0
Nej
1.500
18
1.600
19
1.700
20
1.400
17
1.400
17
0
945
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4,10
0
Nej
600
7
600
7
700
8
600
7
600
7
0
946
Kløvergræs med over 50% kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
4
28
5
29
5
29
4
28
4
28
0
960
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,9
0
Nej
4.400
195
4.700
201
5.900
226
4.300
193
4.300
193
0
961
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidl. frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august4,9
0
Nej
2.600
133
2.800
137
2.900
139
2.500
131
2.500
131
0
962
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs4,9
0
Nej
1.100
63
1.100
63
1.200
65
1.100
63
1.100
63
0
963
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,10
0
Nej
3.900
144
4.200
148
5.400
160
3.800
143
3.800
143
0
964
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4,10
0
Nej
1.900
90
2.200
92
2.300
93
1.800
89
1.800
89
0
965
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4,10
0
Nej
1.100
38
1.100
38
1.200
39
1.100
38
1.100
38
0
966
Græs/ kløvergræs udlæg til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
6
251
7
282
7
282
6
251
6
251
30
968
Pligtige efteraf-grøder11
17 eller 25
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
970
Udlæg og efterafgrøder til grøngødning
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
972
Mellemaf-grøder
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
Vandet jord alle jordtyper20
 
Grøntsager på friland og krydderurter
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
400
Asier
25
Ja
-
135
-
120
-
135
-
110
-
120
0
401
Asparges
25
Nej
-
150
-
135
-
150
-
125
-
135
0
402
Bladselleri
25
Ja
-
215
-
200
-
215
-
190
-
200
0
403
Blomkål
25
Ja
-
255
-
240
-
255
-
230
-
240
0
404
Broccoli
25
Ja
-
215
-
200
-
215
-
190
-
200
0
405
Courgette, squash
25
Ja
-
150
-
135
-
150
-
125
-
135
0
406
Grønkål
50
Ja
-
185
-
170
-
185
-
160
-
170
0
407
Gulerod
25
Ja
400
125
400
110
400
125
400
100
400
110
0,1
408
Hvidkål
50
Ja
-
285
-
270
-
285
-
260
-
270
0
409
Kinakål
25
Ja
-
195
-
180
-
195
-
170
-
180
0
410
Knoldselleri
50
Ja
-
235
-
220
-
235
-
210
-
220
0
411
Løg
0
Ja
-
165
-
150
-
165
-
140
-
150
0
412
Pastinak
25
Ja
-
165
-
150
-
165
-
140
-
150
0
413
Rodpersille
25
Ja
-
165
-
150
-
165
-
140
-
150
0
415
Porre
25
Ja
-
225
-
210
-
225
-
200
-
210
0
416
Rosenkål
50
Ja
-
240
-
225
-
240
-
215
-
225
0
417
Rødbede
25
Ja
-
180
-
165
-
180
-
155
-
165
0
418
Rødkål
50
Ja
-
265
-
250
-
265
-
240
-
250
0
420
Salat (friland)
25
Ja
-
165
-
150
-
165
-
140
-
150
0
421
Savoykål, spidskål
25
Ja
-
265
-
250
-
265
-
240
-
250
0
422
Spinat
25
Ja
-
120
-
105
-
120
-
95
-
105
0
423
Sukkermajs
25
Ja
-
155
-
140
-
155
-
130
-
140
0
424
Ærter, konsum
17
Nej
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
429
Jordskok, konsum
25
Nej
-
150
-
150
-
150
-
150
-
150
0
443
Grøntsager, andre12
25
Ja
-
265
-
250
-
265
-
240
-
250
0
450
Grøntsager, blandinger
25
Ja
-
265
-
250
-
265
-
240
-
250
0
430
Bladpersille
25
Ja
-
205
-
190
-
205
-
180
-
190
0
431
Purløg
50
Ja
-
300
-
285
-
300
-
275
-
285
-
432
Krydderurter (undtagen persille og purløg)
25
Ja
-
205
-
190
-
205
-
180
-
190
-
434
Grøntsager, andre (friland)
25
ja
 
135
 
120
 
135
 
110
 
110
 
Udyrkede arealer
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
305
Permanent græs, uden udbetaling af økologi
tilskud
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
306
Græs i omdrift, uden udbetaling af økologitilskud
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
308
MFO-slåningsbrak
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
309
Udyrket areal ved vandboring
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
310
Slåningbrak
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
271
Rekreative formål14
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
579
Tagetes, sygdoms-sanerende plante
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Arealer med tilsagn under miljøordningerne
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
247
Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift4,5
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253
Miljøgræs, MVJ-tilsagn (80 N), omdrift4,5
22
Nej
2200
80
2200
80
2200
80
2200
80
2200
80
-
254
Miljøgræs, MVJ-tilsagn (0 N), permanent4,5,16
22
Nej
800
0
800
0
800
0
800
0
800
0
-
Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9