Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 85 af 26. januar 2016 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1377 af 16. december 2014, § 22, stk. 1, nr. 4, § 25 og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014 som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, § 34, stk. 2 og 4, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, § 15, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, § 27 og § 42, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013 og § 12, stk. 1, nr. 1, og § 16, stk. 2, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 37 indsættes som nr. 5:

»5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav fastsat af institutionen, jf. eksamensbekendtgørelsen,«

Nr. 5-6 bliver herefter nr. 6-7.

3. I § 38, stk. 2, ændres »§ 37, nr. 2-5« til: »§ 37, nr. 2-6«.

4. I § 38, stk. 3, ændres »jf. § 37, nr. 6« til: »jf. § 37, nr. 7«, og »§ 37, nr. 1-5« ændres til: »§ 37, nr. 1-6«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2016.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 30. juni 2016

Nils Agerhus

/ Rikke Lise Simested