Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 07.2015 af 9. december 2015 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 8. oktober 2015 klaget over en afgørelse truffet af Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse den 30. september 2015, hvori der gives afslag på at godkende virksomheden som praktiksted for elever med specialet gulvlægger.

Ankenævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af sagen, at De ansøger om godkendelse af A som praktiksted for gulvlæggerlærlinge.

Træfagenes Byggeuddannelse har den 30. september 2015 behandlet virksomhedens ansøgning.

Træfagenes Byggeuddannelse giver den 30. september 2015 afslag på Deres ansøgning. Afslaget er begrundet med, at udvalget vil afvente, at der bliver ansat uddannede gulvlæggere eller et større antal personer med tilsvarende erhvervsmæssig erfaring.

A klager ved brev af 8. oktober 2015 over Træfagenes Byggeuddannelses afgørelse med henvisning til, at De har én uddannet gulvlægger ansat i virksomheden, og at De gerne vil udvide med en lærling, som har henvendt sig til Dem, og som De gerne vil indgå en uddannelsesaftale med.

Det fremgår endvidere, at Deres virksomhed sammen med søstervirksomheder de sidste 30 år har haft gulvlægning som speciale og gennemført både meget store entrepriser, herunder hovedsæder hos Nordea, LO og Rambøll samt hos private, herunder Carlsberg Grunden, Advokathuset i det gamle Scala, Radiohuset på Rosenørns Allé mv. De oplyser endvidere, at det er en branche som går op og ned, hvorfor De på nuværende tidspunkt har én fast gulvlægger ansat i virksomheden som også er den uddannelsesansvarlige.

Træfagenes Byggeuddannelse har ved høringssvar af 16. oktober 2015 fastholdt afgørelsen af 30. september 2015. Afslaget er givet ud fra en vurdering af, at virksomheden er et ejendomsselskab med vægt på køb, salg og udlejning af ejendommen og henviser til virksomhedens egen hjemmeside (A). Der henvises endvidere til ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport 2014, hvor det er oplyst under ”Hovedaktiviteter”, at ”Selskabets formål er at drive handel og industri. Selskabets aktiviteter har bestået i at udleje en erhvervsejendom og i at være Holdingselskab”. Træfagenes Byggeuddannelse anfører endvidere, at virksomheden derfor ikke er at betragte som en gulvlæggervirksomhed koncentreret om arbejdsopgaver inden for uddannelsen. Udvalget oplyser, at der givetvis vil være opgaver af gulvfaglig interesse med renovering, men ikke i det omfang, der giver de relevante udfordringer.

Det faglige udvalg anfører endvidere, at udvalget udelukkende har forholdt sig til det oplyste cvr.nr., hvortil der er ansøgt, og som i givet fald vil have det uddannelsesmæssige ansvar. Såfremt andre selskaber med andet cvr.nr. inddrages, må disse selv fremsende en selvstændig ansøgning om godkendelse.

Det faglige udvalg oplyser, at der på virksomheden er ansat én medarbejder med erhvervsmæssig erfaring, men at vedkommende ikke har et svendebrev. Det faglige udvalg udelukker ikke, at der på et andet tidspunkt kan være grundlag for at se på en fornyet ansøgning, men det kræver en påviselig aktivitet og en række ansatte koncentreret om gulvopgaver.

De har fået forelagt høringssvar med bilag af 16. oktober 2016 fra Træfagenes Byggeuddannelse, hvortil De ikke har haft yderligere bemærkninger.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre Træfagenes Byggeuddannelsers afgørelse.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at virksomhedens hovedformål er at drive handel og industri samt udlejning.

Ankenævnet har endvidere lagt til grund, at virksomheden ikke anses for at være en gulvlæggervirksomhed selv om der kan være opgaver af gulvfaglig interesse. Ankenævnet lægger til grund, at der ikke er arbejdsopgaver nok i forhold til, at eleven vil kunne nå de kompetencemål, der er inden for uddannelsen til gulvlægger.

Ankenævnet skal bemærke, at en godkendelse forudsætter, at det er faglærte uddannede som varetager oplæringen i virksomheden. I det omfang forholdene skulle ændre sig bemærkes, at det faglige udvalg også skal foretage en vurdering af, hvorvidt en begrænset eller betinget godkendelse via en supplerende aftale kan etableres på skole eller anden virksomhed, jf. § 5, stk. 1 og 3 i Bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§§ 46-47 i lov om erhvervsuddannelser jf. lovbekendtgørelse 789 af 19. juni 2015

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktikpladser for elever i erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse nr. 362 af 27. marts 2015 om træfagenes byggeuddannelse

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder