Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
32014R0702
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Teknologiliste
Bilag 2 Normtimesatser
Bilag 3 Beregning af omkostningseffektivitet for projekter vedrørende reduktion af ammoniakudledningen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 3, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan inden for nedenstående indsatsområder give tilsagn om tilskud til investeringer i teknologier på jordbrugsbedrifter, for at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra den primære jordbrugsproduktion, jf. bilag 1:

1) Reduktion af ammoniakudledningen i kvægstalde.

2) Reduktion af ammoniakudledningen i svinestalde.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der som ejer eller forpagter driver en primær jordbrugsbedrift. Det årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive den primære jordbrugsbedrift, skal være mindst 830 arbejdstimer opgjort efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 2.

Stk. 2. Producentorganisationer, som defineret i forordning nr. 1308/2013, kapitel III, afdeling 1, eller medlemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme har mulighed for at modtage støtte til aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, eller aktiviteter, der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud. Producentsammenslutninger, der repræsenterer primærproducenter, som er medlem af en producentorganisation, kan heller ikke modtage tilsagn om tilskud.

§ 3. Tilskud efter denne bekendtgørelse, ydes i overensstemmelse med kapitel I-II, artikel 14 i kapitel III og kapitel IV i Kommissionens Forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter.

Stk. 2. En støttemodtager, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af tilskud, jf. stk. 1, som EU-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, er udelukket fra at søge tilskud.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Normtimesatser: De satser, der fremgår af bilag 2.

2) Omkostningseffektivitet: Omkostningen i kr. ved at reducere miljøbelastning pr. belastningsenhed.

3) Primære jordbrugsprodukter: Produkter omfattet af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).

4) Primær jordbrugsproduktion: Produktion af primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af definitionen.

5) Programområdet: Danmark, jf. det danske landdistriktsprogram, jf. LDP 2014-2020.

6) Projekt: Det, der er ansøgt om under et indsatsområde, udgør et projekt, jf. § 7, stk. 4.

7) SMV: Virksomheder, som defineret i bilag 1 til Kommissionens Forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter.

8) Staldbyggeri: Byggeri af en stald eller stalde med foderanlæg og evt. gødnings- og gylleopbevaringsfaciliteter.

9) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

10) Tilskudsgrundlag: Den samlede pris for de teknologier, der søges om tilskud til pr. ansøgning.

11) Tilskudssum: Den beregnede størrelse af tilskuddet på baggrund af tilskudsgrundlag og tilskudsprocent.

12) Tilskudsprocent: Den procentdel, som NaturErhvervstyrelsen giver i tilskud.

13) Årlige miljøeffekt: Den årlige reduktion af miljøbelastning ved etablering af den enkelte tilskudsberettigede teknologi.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Alle partshøringer, ansøgninger om tilskud, projektændringer og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal ske via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 6. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til NaturErhvervstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Når ansøgningen er indsendt til NaturErhvervstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgninger skal være modtaget i perioden 1. juli 2016 til den 1. september 2016.

Stk. 4. Der kan indgives en ansøgning pr. indsatsområde.

Stk. 5. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et udfyldt ansøgningsskema.

2) Et udfyldt informationsskema til det rådgivende udvalg til brug for af validering af beregningerne af den årlige miljøeffekt.

3) Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor der søges om tilskud.

4) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte projekt er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Stk. 6. Har en ansøger opnået tilsagn om tilskud til projekter på NaturErhvervstyrelsens moderniseringsordninger med standardpriser eller faste priser, kan der under denne ordning i det samme staldbyggeri ikke modtages tilsagn om tilskud til udgifter, som er omfattet af standardomkostningen eller den faste pris.

Afgørelse og prioritering

§ 8. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de samlede tilskudsberettigede udgifter ikke beløber sig til mindst 300.000 kr. pr. projekt, jf. dog § 18,

2) investeringen ikke er omfattet af bilag 1, jf. § 1,

3) de krævede oplysninger, jf. § 7, stk. 5, ikke er modtaget med ansøgningen,

4) effekten af det ansøgte projekt eller investering på jordbrugsbedrifter ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra den primære jordbrugsproduktion, jf. § 1,

5) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

6) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 12 og 13.

§ 9. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2-7.

Stk. 2. Til etablering af gylleforsuringsanlæg er der indikativt afsat 5 mio. kr. til reduktion af ammoniakudledning i kvægstalde, jf. § 1, nr. 1 og 4,5 mio. kr. til reduktion af ammoniakudledning i svinestalde, jf. § 1, nr. 2.

Stk. 3. Ved prioriteringen af ansøgninger der vedrører reduktion af ammoniakudledningen, jf. § 1, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på omkostningseffektivitet, jf. bilag 3. Projekter, hvor omkostningen pr. reduceret kg. N overstiger 35 kr. i kvægstalde og 30 kr. i svinestalde, modtager afslag.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte et rådgivende udvalg, der bidrager med vurdering af den årlige miljøeffekt i de indkomne ansøgninger til brug for prioriteringen.

Stk. 5. I tilfælde af pointlighed, jf. stk. 3, ved udløb af midler, prioriteres projektet med den største samlede miljøeffekt.

Stk. 6. Hvis det fulde beløb for det enkelte indsatsområde ikke søges, eller hvis der ikke gives tilsagn for det fulde beløb, omfordeles overskudsmidlerne til det andet indsatsområde.

Stk. 7. Hvis en ansøgning om tilsagn om tilskud til gylleforsuringsanlæg efter denne bekendtgørelse ikke blev prioriteret grundet overansøgning, bliver den flyttet og prioriteres efter NaturErhvervstyrelsens ordning om tilskud til udvalgte miljøteknologier til kvægstalde, svinestalde og gartnerier i den primære jordbrugsproduktion.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 10. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling.

2) At projektet i opretholdelsesperioden lever op til samtlige prioriteringskriterier, jf. § 9, som medførte, at der blev givet tilsagn.

3) At tilsagnshaver ejer investeringen.

4) At projektet gennemføres på ansøgers egen eller forpagtede jordbrugsbedrift.

5) At ansøger er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

6) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt sin ansøgning om tilsagn om tilskud.

7) At teknologien er omfattet af bilag 1, jf. § 1.

8) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

9) At tilsagnshaver inden for opretholdelsesperioden, jf. § 11, nr. 7, til stadighed har et årligt arbejdskraftbehov, jf. § 2, stk. 1.

Forpligtelser

§ 11. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre hele projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder at projektet gennemføres med den i tilsagnet anførte teknologi.

2) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

3) At holde dokumentation, der dokumenterer, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler.

4) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte som nærmere fastsat i tilsagnet.

5) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn, jf. dog § 15.

6) At afgive de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan bede om oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013.

7) At sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører eller flyttes uden for programområdet eller ændres væsentligt, i 3 år fra datoen for slutudbetaling.

8) At sende de oplysninger og bilag, som er nævnt i § 17 sammen med udbetalingsanmodningen.

9) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 12. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til

1) investeringer i teknologier på den primære jordbrugsbedrift, og

2) honorarer til arkitekter, ingeniører og eksterne konsulenter, dog højest 15 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter og til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 13. De tilskudsberettigede udgifter til projekter kan ikke omfatte:

1) udgifter, hvortil der gives eller tidligere er givet andre EU-tilskud, tilskud fra anden offentlig myndighed, jf. dog § 14 stk. 3, eller tilskud under en anden tilskudsordning fra NaturErhvervstyrelsen,

2) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

3) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

4) udgifter til reparation af udstyr,

5) udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. art. 69, stk. 3, litra c, i,

6) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. art. 69, stk. 3, litra a, i,

7) udgifter til advokat- og revisionsomkostninger,

8) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69,

9) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

10) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøger har indsendt sin ansøgning om tilsagn om tilskud,

11) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger,

12) værdien af eget arbejde,

13) udgifter til køb af fast ejendom,

14) køb med ejendomsforbehold,

15) simple genanskaffelser, eller

16) almindelige driftsudgifter.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 14. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 5,0 mio. kr. pr. CPR nr. eller pr. CVR-registrerede, primære jordbrugsbedrift.

Stk. 3. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig, national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ydes der anden støtte, som nævnt i stk. 3, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger den maksimale tilskudsprocent, der er fastsat i stk. 1.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 15. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indgives via Tast-selv-service. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Der kan maksimalt indsendes en budgetændring pr. år. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 5. Ansøgning om ændring af projektet kan ikke godkendes, hvis projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 9.

§ 16. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1, skal indgives på et særligt skema, der tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via e-mail.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 17. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via Tast selv-service på det skema til udbetalingsanmodning, der findes i Tast selv-service, og vedlægges følgende:

1) Et udbetalingsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder projektets slutrapport.

2) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) Dokumentation for eventuelle offentlige tilskud.

6) Dokumentation for eventuelt afholdte udbud, jf. lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Det er en betingelse for rateudbetaling, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt rateopgørelser. Ved slutudbetaling er det endvidere en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt den endelige opgørelse og slutrapport for projektet.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4.

§ 18. NaturErhverstyrelsen kan i særlige tilfælde i forbindelse med udbetalingen dispensere fra minimumsbeløbet i § 8, nr. 1.

§ 19. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

§ 20. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 21, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 10 ikke er opfyldt.

§ 21. NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 11, jf. dog §§ 22, 25, 26 og 28.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter NaturErhvervstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, da tilsagnet ellers bortfalder.

§ 22. NaturErhvervstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 11, stk. 1 nr. 5:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 23. NaturErhvervstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 17, stk. 4, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 24. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 22 og 23, nedsættes alene § 22.

§ 25. Ved manglende overholdelse af forpligtelsen i § 11, stk. 1. nr. 2 og 3, kræver NaturErhvervstyrelsen ved den første fysiske kontrol, hvor forseelsen konstateres, tilbagebetaling af tilskud svarende til den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

Stk. 2. Ved en efterfølgende fysisk kontrol, som udføres efter en kontrol, hvor der ikke blev konstateret mangler, kræver NaturErhvervstyrelsen tilbagebetaling af tilskud svarende til halvdelen af den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for

§ 26. Ved manglende skiltning, jf. § 11, stk. 1, nr. 4, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014, nedsætter NaturErhvervstyrelsen udbetalingen ud fra en konkret vurdering af overtrædelsen.

§ 27. NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter der skulle have været i udbud, hvis reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge-og anlægssektoren ikke er overholdt.

§ 28. NaturErhvervstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes, jf. § 11, nr. 7. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0-18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 29. juni 2016

P.D.V.
Anders Munk Jensen

/ Katrine Kaldahl


Bilag 1

Teknologiliste

Indsatsområde
Teknologi
Levetid (år)
Kvæg og svin
Gylleforsuringsanlæg
15


Bilag 2

Normtimesatser

Kornafgrøder m.v, antal timer/ha/år
-------areal (ha) --------
1-9
10-24
25-49
50-99
100-
Korn/rasp/frø/ærter m.v.
25
22
20
16
14
Handelsroer/kartofler
62
47
40
35
35
Foderroer
46
37
37
37
37
Sædskiftegræs/helsæd
21
13
10
9
9
Vedvarende græs
8
6
5
5
5
Udyrkede arealer
3
3
2
2
2

Malkekøer inkl. Opdræt, antal timer/årsko (ekskl. Grovfoderdyrkning)
-------årskøer --------
1-29
30-49
50-69
70-99
100-
Timer pr. årsko
69
52
47
42
37

Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalve/år (ekskl. Grovfoderdyrkning)
------- producerede slagtekalve --------
1-29
 
30-
   
Timer pr. slagtekalv
10
 
7
   

Ammekøer inkl. Ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. Grovfodersyrkning)
-------årskøer --------
1-29
 
30-
   
Timer pr. årsko
37
 
29
   

Søer og smågrise, antal timer/årsso
-------årssøer --------
1-49
50-99
100-149
150-249
250-
Timer pr. årsso
21
16
14
13
12

Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år
-------producerede slagtesvin --------
1-499
500-1499
1500-2499
2500-3999
4000-
Timer pr. 100 slagtesvin
113
77
52
44
37

Bier, antal timer pr. bistade/år
-------bistade --------
 
1-5
6-25
26-50
51-80
81-400
400-
Timer pr. bistade
25
21
17
13
8
4

Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr
 
Heste, timer pr. avlsdyr
37
Mink, timer pr. avlstæve
2
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged
5
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr
15

Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk.
---------- producerede stk. --------------
 
< ½ mio.
> ½ mio.
Timer pr. 1000 producerede stk.
4,6
3,9

Frilandsgartneri
Antal timer/ha/år
Jordbær med selvpluk
180
Jordbær uden selvpluk
1200
Konsumgulerødder
300
Industrigulerødder
25
Hvidkål og kinakål
300
Blomkål og rosenkål
300
Icebergsalat
300
Porrer
850
Kepaløg, såløg
170
Knoldselleri
350

Væksthuse
Antal timer/m2/år
Grøntsager
1
Afskårne blomster
1
Store potteplanter
2
Små potteplanter
5

Frugtplantage
Antal timer/ha/år
Konsum
320
Industri
120

Pyntegrønt
Antal timer/ha/år
Juletræer og klippegrønt (gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)
100


Bilag 3

Beregning af omkostningseffektivitet for projekter vedrørende reduktion af ammoniakudledningen

Beregning

Projektomkostninger: De samlede tilskudsberettigede omkostninger forbundet med projektet, herunder hele tilskudsgrundlaget bestående af samtlige udgifter som der søges tilskud til.

Årlig miljøeffekt: Den årlige reduktion af miljøbelastning ved etablering af den enkelte tilskudsberettigede teknologi, som for ammoniakemission er angivet i (kg. N)

Teknologiens levetid: Er fastsat i bilag 1.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Kommissionens Forordning, (EU) Nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, . Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.