Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 53.2015

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. juni 2016

A

ved faglig sekretær Jimi Pedersen, Malerforbundet i Danmark

mod

B

ved advokat Roberto Panada, Therkildsen Advokater A/S

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorf-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Søren Christoffersen, udpeget af Danske Malermestre, og faglig sekretær Martin B. Hansen, udpeget af Malerforbundet i Danmark.

Mellem klageren, A, født den 1. maj 1995, og B, blev der den 2. februar 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 26. marts 2012 til den 13. marts 2015.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin faglige organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 12. oktober 2015, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om betaling af 121.770,52 kr. med procesrente fra afholdelse af forligsmødet. I klageskriftet var oplyst, at forligsmøde blev afholdt den 25. august 2015. Da B ikke havde modtaget indkaldelsen til forligsmødet i det faglige udvalg, blev der afholdt et nyt forligsmøde den 9. december 2015. Der blev ikke opnået enighed på mødet, og den 10. december 2015 indbragte Malerforbundet derfor på ny sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om betaling af 118.791,20 kr. med procesrente fra forligsmødet.

Påstanden er endeligt opgjort således:

skyldig løn 2012-2015 66.170,54 kr.

ferietillæg 2012-2013 2.432,26 kr.

feriegodtgørelse 2014 1.382,76 kr.

restferie ferieåret 14/15 5.029,78 kr.

SH-, og feriedagsgodtgørelse 2015 2.726,04 kr.

Pension 2012-2015 41.049,83 kr.

I alt 118.791,20 kr.

B har påstået frifindelse mod betaling af 14.099,47 kr., subsidiært frifindelse mod betaling af et af Tvistighedsnævnet fastsat beløb, og således at kravet først forrentes fra den 9. december 2015.

Indklagede har opgjort klagers tilbagebetalingskrav således:

for meget udbetalt løn 2012-2015 - 37.591,71 kr.

skyldig SH 1.215,62 kr.

skyldige feriepenge og ferietillæg 1 % 28.583,10 kr.

skyldig pension arbejdsgiversandel 17.468,65 kr.

Manglende løn mv. i alt 9.675,66 kr.

Feriepenge 4.423,81 kr.

Tilgodehavende i alt 14.099,47 kr.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 26. maj 2016.

Sagsfremstilling

I uddannelsesaftalens punkt 8 er anført, at den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er ”Danske Malermestre”. Efter uddannelsesaftalens ophør henvendte A sig til sin fagforening, der på baggrund af A´s time- og lønsedler fandt, at A havde et efterbetalingskrav.

Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at han ikke havde lønnet arbejde forud for sin ansættelse som elev. Han var ikke bekendt med reglerne om pension. Han kontaktede fagforeningen på baggrund af en uenighed mellem ham og indklagede om ferie, og Jimi Pedersen fra fagforeningen opgjorde derefter efterbetalingskravet på baggrund af time- og lønsedlerne. Han afleverede et brev, som fagforeningen havde lavet, til indklagede umiddelbart efter, at han var færdiguddannet. Det er rigtigt, at han har afholdt ferie i 46,28 dage i 2013-2014.

C har bl.a. forklaret, at han er direktør i B. Han har opgjort klagers krav til 14.099,47 kr. på baggrund af bl.a. afstemningslisterne for perioden 2012-2015. Han har brugt Danske Malermestres nøgletal for perioden. Han er enig i det timetal, som klager har opgjort, og han er også enig i de anvendte timesatser. Det er en fejl, at klager ikke har fået pension. Det er korrekt, at klager har modtaget en fast månedsløn, og at han dermed ikke er honoreret for det antal timer, som han faktisk har arbejdet. Månedslønnen vedrører perioden fra den 26. til den 25. i den følgende måned. Det antal timer, som han har opgjort, er det antal timer, hvor klager faktisk har arbejdet, og han har således ikke medtaget sygedage, feriedage og helligdage.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at kravet skal opgøres på baggrund af uge- og lønsedler. Afstemningslisterne giver ikke et retvisende billede, blandt andet fordi man ikke af disse kan se overarbejde og sygeløn, eller hvornår eleven skal stige i løn. Lønnen skal opgøres som en timeløn og ikke som en månedsløn. Der mangler desuden pension. Arbejdsgiveren skal betale både sin egen og elevens andel i overensstemmelse med Højesterets dom af 20. august 2014.

Indklagede har gjort gældende, at klager har bevisbyrde for eventuelle fejl, og denne er ikke løftet. Afstemningslisterne giver et retvisende billede af forholdene og kan bruges som grundlag for opgørelsen. Afstemningslisten viser det faktiske timeforbrug. Indklagedes beregning af feriepengene er korrekt, idet klager anerkender at have holdt ferie i 46 dage. Feriepengene skal ikke indgå i beregningsgrundlaget for pensionen. Det bestrides, at klager har krav på pension i det påståede omfang.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

A skal aflønnes i overensstemmelse med elevbestemmelserne i overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Det følger heraf, at eleven aflønnes med ugeløn og med de satser, der er fastsat for de enkelte lønperioder. Den samlede løn for perioden 2012 til 2015 udgør herefter 456.543,21 kr., hvortil kommer overtid, der kan opgøres til 39,5 timer svarende til 6.266,06 kr. Indklagede har for perioden i alt betalt løn med 395.192,60 kr. Der er dermed en difference på 67.616,67 kr.

Efter bevisførelsen, herunder A´s egen forklaring, lægger nævnet til grund, at der er udbetalt for meget løn under ferie. Beløbet, der kan opgøres til i alt 6.105,29 kr., kan kræves modregnet i klagerens krav på løn.

Klager har herefter krav på efterbetaling af løn med 61.511,38 kr., hvortil skal lægges feriegodtgørelse med 7.688,92 kr. og SH-betaling med 4.336,55 kr., i alt 73.536,73 kr.

Grundlaget for pensionsberegningen er det A-indkomstskattepligtige beløb, jf. herved overenskomstens § 19. Pensionen skal derfor beregnes af det opgjorte lønkrav med tillæg af feriegodtgørelsen og SH-betalingen. Arbejdsgiverens pensionsbidrag af efterbetalingskravet vedrørende løn udgør derfor 5.882,95 kr.

A, der i henhold til overenskomstens§ 19 har krav på pension, efter at prøvetiden er overstået, har i forhold til den løn, der er blevet afregnet, krav på i alt 45.296,51 kr. i pension. Da der for denne del af lønnen alene er indsat 17.057,90 kr. i PensionDanmark, har han således krav på betaling af yderligere 28.238,15 kr. Det bemærkes herved, at A har krav på, at B også betaler hans andel af pensionsbidraget, selv om det tidligere er blevet udbetalt til ham sammen med lønnen, idet der ikke er grundlag for at anse denne udbetaling for sket med frigørende virkning, ligesom der ikke er oplyst om forhold, der giver grundlag for tilbagesøgning, herunder ved modregning i A´s øvrige lønkrav mod B, jf. herved Højesterets dom af 20. august 2014.

B skal herefter i alt betale 107.657, 83 kr. til A.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

T h i b e s t e m m e s :

B skal inden 14 dage betale 107.657,83 kr. til A med procesrente fra den 9. december 2015.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse. ¬