Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

(Digitale lektionsplaner i køreuddannelsen m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 5, indsættes efter 2. pkt. som 3. pkt.:

»Lægen udleverer desuden en kopi af den underskrevne attest til ansøgeren.«

2. § 44, stk. 1, affattes således:

»Kørelæreren skal før påbegyndelsen af en køreelevs undervisning udfærdige en detaljeret lektionsplan over uddannelsesforløbet planlagt i nøje overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og undervisningsplanen for køreuddannelsen til den omhandlede kategori. Lektionsplanen kan udfærdiges som en digital løsning. Køreeleven skal senest ved køreundervisningens første lektion have udleveret lektionsplanen enten i fysisk eller elektronisk form.«

3. § 44, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Den undervisende kørelærer og køreeleven skal straks efter afslutningen af hver enkelt lektion i lektionsplanen med deres underskrifter bekræfte, at der er undervist i indholdet af omhandlede lektion, herunder bekræfte datoen for lektionens gennemførelse og den faktisk anvendte tid. Er lektionsplanen i papirformat, underskrives der i kørelærerens eksemplar, mens der i en digital lektionsplan kan underskrives ved hjælp af en digital løsning, som til enhver tid skal kunne validere kørelærerens og køreelevens identitet.

Stk. 4. En underskrevet lektionsplan, i papirform eller digital form, skal medbringes ved køreprøven.«

4. I § 44, stk. 6, udgår »sit eksemplar af lektionsplanen«, og i stedet indsættes: »den underskrevne lektionsplan«.

5. I § 57, stk. 4, 1. pkt., udgår »kørelærerens eksemplar af lektionsplanen«, og i stedet indsættes: »den underskrevne lektionsplan«.

6. I Bilag 3, afsnit 4, nr. 1, udgår »2 ens eksemplarer af lektionsplanen«, og i stedet indsættes: »en lektionsplan«.

7. I Bilag 3, afsnit 4, nr. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Anvendes en digital lektionsplan, kan underskrift erstattes af en digital løsning, som til enhver tid skal kunne validere kørelærerens og køreelevens identitet.«

8. I Bilag 3, afsnit 4, nr. 11, indsættes som 2. pkt.:

»Anvendes en digital lektionsplan, kan der underskrives ved hjælp af en digital løsning, som til enhver tid skal kunne validere kørelærerens og køreelevens identitet.«

9. I Bilag 3, afsnit 6, nr. 2, affattes således:

»2) Både kørelærer og køreelev skal have adgang til lektionsplanen i undervisningsforløbet (hvis den er i papirform, skal eleven have en kopi), og lektionsplanen skal være til stede såvel i teoriundervisningen som i den praktiske køreundervisning.«

10. I Bilag 3, afsnit 6, nr. 3, 1. pkt., udgår »kørelærerens eksemplar af lektionsplanen«, og i stedet indsættes »en underskrevet lektionsplan«.

11. I Bilag 3, afsnit 6, nr. 4, 1. pkt., udgår »kørelærerens eksemplar af«, og der indsættes som 3. pkt.:

»Anvendes en digital lektionsplan, kan der underskrives ved hjælp af en digital løsning, som til enhver tid skal kunne validere kørelærerens og køreelevens identitet.«

12. I Bilag 3, afsnit 6, nr. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Anvendes en digital lektionsplan, kan der underskrives ved hjælp af en digital løsning, som til enhver tid skal kunne validere kørelærerens og køreelevens identitet.«

13. I Bilag 3, afsnit 6, nr. 9, udgår »kørelærerens lektionsplan«, og i stedet indsættes: »lektionsplanen«.

14. I Bilag 3, afsnit 6, nr. 10, udgår »kørelærerens eksemplar af lektionsplanen«, og i stedet indsættes: »den underskrevne lektionsplan«.

15. I Bilag 3, afsnit 6, nr. 12, udgår »kørelærerens eksemplar af lektionsplanen«, og i stedet indsættes: »den underskrevne lektionsplan«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Transport- og Bygningsministeriet, den 29. juni 2016

Hans Christian Schmidt

/ Michael Borring Andersen