Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 18.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 28. juni 2016

A

ved forhandlingssekretær Jacob Scavenius, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm(DA) og advokat Pernille Leidersdorf-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Olsen, udpeget af Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 30. juni 1987, og B, blev der den 10. juni 2015 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 1. juni 2015 til den 19. juni 2015. Endvidere blev der den 30. juni 2015 indgået en uddannelsesaftale mellem samme parter, om at A skulle uddannes som murer i perioden fra den 1. juli 2015 til den 17. juli 2015. Endelig er der mellem samme parter indgået en aftale den 30. juni 2015 om, at A skulle uddannes som murer i perioden fra den 3. august 2015 til de 18. marts 2016.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn m.v.

A har ved sin faglige organisation, 3F Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 18. marts 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at

1) B skal betale 76.053,70 kr. for skyldig løn, feriepenge og arbejdsmarkedspension med procesrente fra forfaldsdato

2) B skal betale 4.548,64 kr. for skyldig rejsegodtgørelse med procesrente fra forfaldsdato

3) B skal udlevere A´s private håndværktøj.

Kravet i påstand 1 er opgjort således:

løn 55.532,10 kr.

feriegodtgørelse 6.941,52 kr.

manglende pension 12.231,86 kr.

1.358,22 kr.

I alt 76.063,70 kr.

Kravet i påstand 2 er opgjort således:

rejsegodtgørelse for perioden 3.-9. august 2015 3.071,00 kr.

rejsegodtgørelse for perioden 12. oktober

-12.november 2015 1.477,64 kr.

I alt 4.548,64 kr.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og har - trods lovligt indkaldt - ikke givet møde under Tvistighedsnævnets behandling af sagen den 9. juni 2016.

Sagsfremstilling

I uddannelsesaftalernes punkt 8 er anført, at den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F. I de to seneste aftaler er anført, at eleven er voksenlærling, og i den sidste aftale er der sat kryds i rubrikken om, at lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever, ligesom det er anført, at lønnen ved uddannelsens begyndelse er fastsat til 118,10 kr.

Den 18. november 2015 sendte virksomheden en sms til N1, Erhvervsskolen Nordsjælland, hvoraf fremgik, at virksomheden opsagde uddannelsesaftalen på grund af for meget fravær.

Der er udarbejdet en opgørelse over A´s krav, og der er fremlagt lønsedler for perioden.

Retsgrundlag

Ifølge erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, skal lønnen til en elev mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.

Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at uddannelsesaftalerne blev lavet én ad gangen. Det blev i de sidste to kontrakter aftalt, at han skulle ansættes som voksenlærling, fordi det var billigere for virksomheden, der derved kunne opnå tilskud til ansættelsen. Han fik ikke udbetalt løn under ansættelsen med undtagelse af nogle acontobeløb, som han fik udbetalt, når han beklagede sig over, at han ikke fik løn. Han fik heller ikke kørselsgodtgørelse. Han fik en sms om, at han var fyret uden nogen forklaring.

Procedure

Klager har procederet i overensstemmelse med sine synspunkter i klageskriftet og har supplerende oplyst, at der er taget hensyn til acontoudbetalingerne i opgørelsen af kravet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

På baggrund af det fremlagte materiale og forklaringen fra A lægger nævnet til grund, at hans krav på efterbetaling af løn m.v. og krav på kørselsgodtgørelse kan opgøres som sket, jf. herved erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Påstand 1 og 2 tages derfor til følge. B skal som følge heraf betale 80.612, 34 kr. med procesrente som nedenfor bestemt til A.

Tvistighedsnævnet kan i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65 træffe afgørelse om ophævelse af en uddannelsesaftale samt om erstatning og godtgørelse. Det falder derfor uden for Tvistighedsnævnets kompetence at tage stilling til påstand 3 om udlevering af A´s håndværktøj. Påstanden herom tages derfor ikke under påkendelse.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

T h i b e s t e m m e s :

B skal inden 14 dage betale 80.612, 34 kr. til A med tillæg af procesrente fra forfaldsdato.

Påstand 3 tages ikke under påkendelse.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse. ¬