Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og målgruppe
Kapitel 2 Aftale om integrationsgrunduddannelse
Kapitel 3 Skoleundervisning under integrationsgrunduddannelsesforløb
Kapitel 4 Bevis for gennemførelse af skoleundervisningsforløb og for fuldførelse af integrationsgrunduddannelse
Kapitel 5 Befordringsgodtgørelse som led i skoleundervisning
Kapitel 6 Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse
Kapitel 7 Bonus til virksomheder, der har en udlænding ordinært ansat
Kapitel 8 Fritagelse for deltagerbetaling
Kapitel 9 Administration, kontrol og eventuel tilbagebetaling af virksomhedsbonus
Kapitel 10 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven

I medfør af § 6, stk. 5, § 7, stk. 3, § 10, stk. 7-10, § 11, stk. 5, § 13, stk. 2, § 14, i lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsuddannelse (igu), og § 46, stk. 6, i lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 665 af 8. juni 2016, og efter forhandling med ministeren for børn, undervisning og ligestilling, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og målgruppe

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter integrationsgrunduddannelsesforløb og ordinære ansættelser, der påbegyndes i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019.

Stk. 2. Integrationsgrunduddannelsen kan påbegyndes af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. § 2 i lov om integrationsgrunduddannelse (igu), der har folkeregisteradresse i Danmark, der ved starttidspunktet er fyldt 18 år, er under 40 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år, jf. § 3 i lov om integrationsgrunduddannelse (igu).

§ 2. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om integrationsgrunduddannelsen, herunder udformning af aftale om integrationsgrunduddannelse, skoleundervisning, godtgørelse under skoleundervisning, befordringsgodtgørelse, virksomhedsbonus samt om administrationen af ordningen. Endvidere indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om udbetaling af bonus i medfør af integrationsloven til virksomheder, der har en udlænding i ordinær beskæftigelse.

Kapitel 2

Aftale om integrationsgrunduddannelse

§ 3. Udlændingen og virksomheden indgår en aftale om integrationsgrunduddannelse forud for forløbets påbegyndelse. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af, hvad den samlede integrationsgrunduddannelse forventes at indeholde.

Stk. 2. Ved indgåelse af en aftale efter i stk. 1 anvendes den aftaleblanket om integrationsgrunduddannelsen, der stilles til rådighed på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside – www.uibm.dk.

Stk. 3. Virksomheden skal senest én måned efter indgåelsen af aftalen registrere aftalen hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter den anvisning, der gives på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside - www.uibm.dk.

Stk. 4. Virksomheden og udlændingen udarbejder inden udgangen af den første ansættelsesmåned en undervisningsplan for skoleundervisning, som herefter indsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 5. En skabelon for den i stk. 4 nævnte plan stilles til rådighed på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside – www.uibm.dk.

Kapitel 3

Skoleundervisning under integrationsgrunduddannelsesforløb

§ 4. Skoleundervisningen under et integrationsgrunduddannelsesforløb udgør i alt 20 uger á 37 timer og tilrettelægges i moduler. Modulerne kan efter behov opdeles på dage eller undervisningstimer. Virksomheden og udlændingen aftaler, hvem der tilmelder udlændingen til undervisningen. Tilmelding til danskundervisning under lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. påhviler dog udlændingen.

Skoleundervisningens bestanddele

§ 5. Skoleundervisningen i den enkelte integrationsgrunduddannelse skal bestå af et eller flere elementer fra følgende uddannelsesaktiviteter, der gennemføres i henhold til anden lovgivning:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

3) Almen voksenuddannelse, jf. avu-loven

4) Hf-enkeltfagsundervisning, jf. hf-loven

5) Danskuddannelse, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. For udlændinge, der har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, jf. § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal arbejdsmarkedsuddannelse udgøre mindst 8 uger af de 20 ugers skoleundervisning i integrationsgrunduddannelsen, jf.§ 4. For øvrige udlændinge skal arbejdsmarkedsuddannelse indgå som et element i de 20 ugers skoleundervisning.

Opgørelse af 20 ugers skoleundervisning

§ 6. Kravet om 20 ugers skoleundervisning, jf. § 6, stk. 1, i lov om integrationsgrunduddannelse (igu), opgøres som 20 uger med 37 timers skoleundervisning per uge. En times skoleundervisning opgøres efter § 11.

Stk. 2. 20 ugers-kravet er opfyldt, når der er gennemført 20 ugers skoleundervisning af 37 timers varighed, jf. stk. 1.

Monitorering af udgifter til skoleundervisning

§ 7. Udgifter til skoleundervisning opgøres kvartalsvist af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på baggrund af oplysninger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der indhenter oplysninger om uddannelsesforløbene fra uddannelsesinstitutionerne og danskuddannelsesdatabasen i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Godtgørelse for perioder med skoleundervisning

§ 8. I de perioder af integrationsuddannelsesforløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager udlændingen en godtgørelse.

Stk. 2. Ansøgning om godtgørelse, jf. stk. 1, indgives af udlændingen til dennes bopælskommune. Der indgives en ansøgning for hver måned, hvor udlændingen har modtaget skoleundervisning.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for den undervisning, udlændingen efter skoleundervisningsplanen har gennemført eller skal gennemføre inden for den kalendermåned, ansøgningen omfatter. Kommunen udbetaler godtgørelse for skoleundervisningstimer, der afholdes i den pågældende måned, efter ansøgningen er indgivet på baggrund af en tro- og loveerklæring.

Stk. 4. Uanset om skoleundervisningen er afholdt på det planlagte tidspunkt, har udlændingen ret til godtgørelse herfor, medmindre udlændingen modtager løn fra ansættelsesvirksomheden for det samme tidsrum. Kommunen konstaterer dette ved opslag i eIndkomst.

Stk. 5. Uanset om udlændingen har fravær fra skoleundervisningen f.eks. på grund af sygdom, har udlændingen ret til uddannelsesgodtgørelse, medmindre fraværsperioden er dækket af en offentlig ydelse.

Beregning og udbetaling af godtgørelse

§ 9. Uddannelsesgodtgørelsen udbetales af udlændingens bopælskommune og beregnes på grundlag af timesatserne i § 10 og beregningsreglerne i § 11.

Stk. 2. Kommunen udbetaler godtgørelsen månedsvis bagud.

Stk. 3. Er de oplysninger, kommunen har modtaget om undervisning, timeantal m.v., ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, kan kommunen foretage regulering i godtgørelsen for de efterfølgende måneder. I de tilfælde, en sådan regulering ikke er mulig, træffer kommunen afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt godtgørelse.

Godtgørelsens størrelse

§ 10. Til udlændinge, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, udbetaler kommunen 75,00 kr. pr. time som beregnet efter reglerne i § 11.

Stk. 2. Til udlændinge, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, udbetaler kommunen 52,50 kr. pr. time som beregnet efter reglerne i § 11.

Stk. 3. Til udlændinge, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, udbetaler kommunen 37,50 kr. pr. time som beregnet efter § 11, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Til en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, udgør godtgørelsen for en måned den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt, det vil sige 75,00 kr. pr. time. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnetilskud.

Stk. 5. Satserne i stk. 1-4 er anført i 2016 pris- og lønniveau og reguleres årligt af Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet i henhold til lov om en satsreguleringsprocent.

Beregning af omfanget af skoleundervisning

§ 11. Ved opgørelsen af antallet af ugers skoleundervisning, jf. § 6, og uddannelsesgodtgørelsen, jf. § 9, ganges antallet af undervisningstimer med den i stk. 2 eller 3 anførte faktor.

Stk. 2. Faktoren er 2 for undervisningstimer, der omfatter:

1) Undervisning i henhold til lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

2) Almen voksenuddannelse efter lov om almen voksenuddannelse,

3) Anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, og

4) Hf-uddannelsen og uddannelsen til studentereksamen (avu-loven).

Stk. 3. Faktoren er 1 for undervisningstimer under arbejdsmarkedsuddannelse, der gennemføres efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Kapitel 4

Bevis for gennemførelse af skoleundervisningsforløb og for fuldførelse af integrationsgrunduddannelse

§ 12. Efter fuldførelse af det samlede integrationsgrunduddannelsesforløb udsteder virksomheden bevis herfor til udlændingen. Beviset skal indeholde:

1) Udlændingens navn og CPR-nummer.

2) Betegnelsen "integrationsgrunduddannelse" og oplysning om hvilke arbejdsområder og funktioner, udlændingen har beskæftiget sig med.

3) Henvisning til den i stk. 3 og 4 nævnte dokumentation, der skal være vedlagt.

4) Angivelse af udstederen.

Stk. 2. En skabelon for bevis, jf. stk. 1, findes på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside - www.uibm.dk.

Stk. 3. Som dokumentation for danskundervisning indhenter udlændingen en udskrift fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets Danskundervisningsdatabase hos kommunen. Er forløbet afsluttet med en prøve inden for den seneste ansættelsesmåned, anvendes beviset for prøven i dansk.

Stk. 4. Hvis der ikke kan udstedes bevis i henhold til stk. 1, har udlændingen krav på dokumentation, der indeholder oplysninger om det delvist gennemførte forløb. Dokumentationen består af bevis for eventuel gennemført skoleundervisning, herunder en udskrift fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets Danskundervisningsdatabase samt en erklæring fra virksomheden om den gennemførte del af praktikansættelsen.

Kapitel 5

Befordringsgodtgørelse som led i skoleundervisning

§ 13. Kommunen yder godtgørelse for befordring til udlændinge, der deltager i skoleundervisning som led i en integrationsgrunduddannelse.

Stk. 2. Godtgørelsen ydes for befordring mellem udlændingens bopæl og uddannelsessted. Såfremt udlændingen som led i integrationsgrunddannelsen har behov for befordring direkte mellem praktiksted og uddannelsessted, ydes godtgørelsen for befordringen mellem praktiksted og uddannelsessted.

Stk. 3. Godtgørelsen ydes for de dage, hvor der foregår undervisning og med en egenbetaling pr. dag med det i § 3, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Ungdomskort anførte beløb.

Stk. 4. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den billigste rejsehjemmel, som skal anvendes for at foretage den pågældende rejse.

Stk. 5. § 8, stk. 2 og 3, finder også anvendelse for ansøgninger om befordringsgodtgørelse i medfør af stk. 1.

Kapitel 6

Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse

§ 14. Efter § 11 i lov om integrationsgrunduddannelse (igu) udbetaler staten bonus til en privat arbejdsgiver, som har ansat en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb.

Stk. 2. Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en integrationsgrunduddannelse forlænges, jf. § 6, stk. 4, i lov om integrationsgrunduddannelse (igu), kan der uanset stk. 2 udbetales bonus efter 2 års ansættelse, såfremt virksomheden dokumenterer, at praktikdelen af integrationsgrunduddannelsen er fuldført, og at forlængelsen ikke skyldes forhold, der kan henføres til virksomheden.

Stk. 4. Er en udlændings integrationsgrunduddannelse ophørt som følge af virksomhedslukning, kan en virksomhed, der måtte vælge at videreføre ansættelsesforholdet, med henblik på beregning af ret til bonus medregne ansættelsesperioden fra den virksomhed, udlændingen tidligere var ansat i. Tilsvarende gælder, hvis en udlænding afskediges under et integrationsgrunduddannelsesforløb. En udlænding kan alene gennemføre ét integrationsgrunduddannelsesforløb.

Stk. 5. Virksomheden ansøger om bonus ved digitalt at indgive ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ved ansøgning skal virksomheden oplyse:

1) Virksomhedens CVR-nummer,

2) Udlændingens CPR-nummer,

3) Ansættelsesperiode i virksomheden.

Virksomheden skal endvidere ved ansøgning om bonus ved forløbets fuldførelse, jf. stk. 2, 2. led, vedlægge bevis herfor, jf. § 12.

Stk. 6. Praktik skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit over det 2-årige integrationsgrunduddannelsesforløb. Såfremt der i eIndkomst er registreret mindre end 25 timer om ugen i gennemsnit over det 2-årige forløb, påhviler det virksomheden i forbindelse med indgivelse af ansøgning efter stk. 5 at oplyse det samlede antal fraværstimer. Til brug for oplysninger efter 2. pkt. kan virksomheden anvende en blanket, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet stiller en blanket til rådighed på hjemmesiden www.uibm.dk.

Kapitel 7

Bonus til virksomheder, der har en udlænding ordinært ansat

§ 15. En privat arbejdsgiver, som har ansat en udlænding, har ret til bonus, jf. § 46 i integrationsloven. Det er en betingelse, at der er tale om ordinær beskæftigelse af et omfang på over 19 timer om ugen i gennemsnit over henholdsvis 6 måneder og 12 måneder.

Stk. 2. Der udbetales bonus til en virksomhed, der ansætter en udlænding senest 1 år efter, at dennes opholdstilladelse er meddelt. Beløbet udbetales med 20.000 kr. til virksomheden efter 6 måneders ansættelse og yderligere med 20.000 kr. efter 12 måneders ansættelse.

Stk. 3. Der udbetales bonus til en virksomhed, der ansætter en udlænding mere end 1 år efter, at dennes opholdstilladelse er meddelt, og senest 2 år efter at opholdstilladelsen er meddelt. Beløbet udbetales med 15.000 kr. til virksomheden efter 6 måneders ansættelse og yderligere med 15.000 kr. efter 12 måneders ansættelse.

Stk. 4. Virksomheden ansøger om bonus ved digitalt at indgive ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ved ansøgning skal virksomheden vedlægge aftale om ansættelse til ansøgningen. Ved ansøgning skal virksomheden oplyse:

1) Arbejdsgiverens CVR-nummer,

2) Udlændingens CPR-nummer,

3) Ansættelsesperioden hos arbejdsgiveren.

Kapitel 8

Fritagelse for deltagerbetaling

§ 16. Udlændinge, der som led i skoleundervisning under en integrationsgrunduddannelse deltager i:

1) Almen voksenuddannelse eller hf-enkeltfagsundervisning, er fritaget fra at betale deltagerbetaling efter § 47, stk. 1, og § 48, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

2) Arbejdsmarkedsuddannelser, er fritaget fra at betale deltagerbetaling efter §§ 8 og 8 a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. § 47, stk. 5, og 48, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. om, at indbetaling af deltagerbetaling for det pågældende fag er en betingelse for at deltage i undervisning og prøver, finder ikke anvendelse for udlændinge, der som led i skoleundervisning under en integrationsgrunduddannelse, jf. § 4, deltager i almen voksenuddannelse eller hf-enkeltfagsundervisning.

Stk. 3. Det er en betingelse for fritagelse fra deltagerbetaling efter stk. 1 og 2, at uddannelsesinstitutionen ved tilmelding modtager en kopi af aftalen om integrationsgrunduddannelse.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionerne skal indberette tilskudsberettiget aktivitet omfattet af stk. 1 til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samtidig med tilskudsindberetninger for den øvrige aktivitet. Indberetningen skal attesteres af institutionens revisor i overensstemmelse med de regler om revision og tilskudskontrol m.v., som institutionen er omfattet af. Deltagerbetalingen for de efter 1. pkt. indberettede kursister og deltagere dækkes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved udbetalingen af tilskuddene for den pågældende uddannelsesaktivitet. De nærmere retningslinjer for indberetning og udbetaling af tilskud fremgår for almen voksenuddannelse og hf-enkeltfagsundervisning af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings AGV-instruks og for arbejdsmarkedsuddannelser af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks.

Kapitel 9

Administration, kontrol og eventuel tilbagebetaling af virksomhedsbonus

§ 17. Bonusordningerne i §§ 14 og 15 administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har adgang til at kontrollere de oplysninger, der er nødvendige for at udbetale bonus som nævnt i stk. 1, i eIndkomst, Udlændingeinformationsportalen og Det Fælles Datagrundlag. Arbejdsgiveren og udlændingen orienteres i forbindelse med ansøgningen om denne praksis. Oplysningerne vil tillige blive anvendt til statistiske formål.

Stk. 3. Kontrol af oplysninger i eIndkomst er baseret på virksomhedens indberetningspligtige informationer til SKAT om blandt andet løntimer og lønperioder efter lov om et indkomstregister.

Stk. 4. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har adgang til at indhente oplysninger fra eIndkomst, jf. § 7 i lov om et indkomstregister om følgende:

1) Start- og ophørstidspunkt for ansættelsesforholdet,

2) Arbejdstid,

3) CVR-nummer,

4) Løn.

Stk. 5. Styrelsen for International Rekruttering og Integration anmoder om videregivelse af følgende oplysninger fra Udlændingeinformationsportalen, jf. § 44 a i udlændingeloven:

1) Udlændingens opholdstilladelse.

2) Afgørelses- og udløbstidspunkt for opholdstilladelse.

3) Periode for folkeregisteradresse i Dannmark.

Stk. 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan anmode om videregivelse af følgende oplysninger fra Det Fælles Datagrundlag, jf. § 32 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.:

1) Støttet eller ustøttet arbejde under ansættelsesforholdet,

2) Modtagelse af integrationsydelse under ansættelsesforholdet.

§ 18. En arbejdsgiver, der uberettiget har modtaget bonus, skal betale bonussen tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 29. juni 2016

Inger Støjberg

/ Kasper Højvang Kyed