Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af om om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2016 - Tilbagebetaling af løntilskud ogArbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats ændres fra 1. juli 2016 på følgende områder:

Tilbagebetaling af løntilskud - BAB § 95, stk. 2.

Det følger af EU-reglerne om bruttostøtteintensitet, at det er en betingelse for udbetaling af løntilskud til private arbejdsgivere, at løntilskuddet over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstiger 50 procent af virksomhedens samlede lønomkostninger til den ansatte.

For revalidender, førtidspensionister, personer omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede samt personer, der modtager ressourceforløbsydelse, er støttegrænsen 75 procent.

Den nye udformning af BAB § 95, stk. 2, betyder, at den del af et tilskud, der er udbetalt ud over støttegrænsen, skal tilbagebetales, uanset om det ikke er arbejdsgiverens fejl, men fx jobcentrets mangelfulde vejledning, som er årsag til, at der er udbetalt for meget tilskud.

Det er således arbejdsgivers ansvar, at løntilskuddet ikke overstiger støttegrænsen.

Jobcenteret skal i forbindelse med, at der indgås aftale om ansættelse med løntilskud, informere den private arbejdsgiver om, at løntilskuddet ikke må overstige 50 henholdsvis 75 procent af arbejdsgiverens samlede lønomkostninger til den ansatte.

Samtidig skal arbejdsgiveren gøres opmærksom på, at hvis det sker, er arbejdsgiveren forpligtet til at tilbagebetale et overstigende beløb.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - BAB §§ 119 og 144.

Efter gældende regler sendes anmeldelse om arbejdsskade i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik til Arbejdsskadestyrelsen og klagemyndigheden i forhold til styrelsens afgørelse er Ankestyrelsen.

Denne opgave overføres fra den 1. juli 2016 til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Ændringsbekendtgørelsen har nummer 755 af 21. juni 2016 og kan findes på Retsinformation.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 29. juni 2016

Morten Gatzwiller