Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Store elproduktionsanlæg
Kapitel 3 Ansøgning om tilsagn om nettoafregning
Kapitel 4 Afgørelse om nettoafregning
Kapitel 5 Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug, oplysningspligt m.v.
Kapitel 6 Klageadgang og straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

I medfør af §§ 8 a og 8 b, § 28, stk. 3, § 85 a, § 88, stk. 1, og § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Ved nettoafregning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Egenproducent: Elforbruger, som er 100 pct. samme juridiske enhed eller person som den, der producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.

2) Egetforbrug af elektricitet: Den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer.

3) Elproduktionsanlæg: Teknisk enhed til elproduktion.

4) Nominel eleffekt: Anlæggets installerede eleffekt svarende til den eleffekt, som anlægget højst kan producere og levere.

5) Offentlige forpligtelser: Opgaver, som de kollektive elforsyningsvirksomheder er pålagt, og hvor de nødvendige omkostninger herved skal dækkes forholdsmæssigt af elforbrugerne som nævnt i elforsyningslovens § 8, stk. 1, herunder omkostninger til pristillæg til miljøvenlig elektricitet som nævnt i nr. 6.

6) Pristillæg til miljøvenlig elektricitet: De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelse af pristillæg til miljøvenlig elektricitet ifølge §§ 58, 58 a og 58 b i lov om elforsyning og §§ 35 a-50 i lov om fremme af vedvarende energi.

7) Vedvarende energikilder: Energikilder omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Kapitel 2

Store elproduktionsanlæg

§ 3. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan betinget af Energinet.dk's tilsagn forud for projektets påbegyndelse få mulighed for nettoafregning, som opgøres på timebasis, hvorved egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet.

Stk. 2. Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt over

1) 50 kW for solcelleanlæg,

2) 25 kW for vindmøller og

3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at elproduktionsanlægget er 100 pct. ejet af samme juridiske enhed som elforbrugeren.

Stk. 4. Nettoafregning for elektricitet produceret på et solcelleanlæg eller en vindmølle er tillige betinget af, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation eller er beliggende på forbrugsstedet. For elektricitet produceret på kraftvarmeanlæg eller elproduktionsanlæg, som ikke er solcelleanlæg eller vindmøller, er nettoafregning betinget af, at elproduktionsanlægget er beliggende på forbrugsstedet.

Små elproduktionsanlæg

§ 4. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan betinget af Energinet.dk's tilsagn forud for projektets påbegyndelse få mulighed for nettoafregning, som opgøres på timebasis, hvorved egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet.

Stk. 2. Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt, som højst udgør

1) 50 kW for solcelleanlæg,

2) 25 kW for vindmøller og

3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktions anlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at pågældende elproduktionsanlæg opfylder betingelserne for nettoafregning i § 3, stk. 3 og af, at det pågældende anlæg skal være tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Lejere

§ 5. For lejere, der ikke er egenproducenter af elektricitet, finder § 3, stk. 1-4, og § 4 om nettoafregning tilsvarende anvendelse for egetforbrug af elektricitet, der er produceret på et anlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, hvis

1) anlægget er 100 pct. ejet af udlejeren af ejendommen,

2) udlejeren af ejendommen har stillet anlægget til rådighed for lejeren med henblik på nettoafregning, og

3) lejeren afregner sit elforbrug direkte med netvirksomheden på timebasis.

Stk. 2. De bestemmelser i kapitel 1 og 3-5, der gælder for egenproducenter af elektricitet, finder tilsvarende anvendelse for lejere, der er omfattet af stk. 1.

Kapitel 3

Ansøgning om tilsagn om nettoafregning

§ 6. Ansøgning om tilsagn om mulighed for nettoafregning efter kapitel 2 i denne bekendtgørelse indsendes til Energinet.dk. Der skal foreligge én ansøgning pr. anlæg. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energinet.dk.

Stk. 2. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Energinet.dk eller hentes på hjemmesiden www.energinet.dk.

Stk. 3. Ansøgningsskemaer udfyldes elektronisk på hjemmesiden www.energinet.dk eller indsendes til Energinet.dk.

Stk. 4. Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på ejeren eller ejerne af elproduktionsanlægget.

2) CPR-nr., CVR-nr. eller identifikationsnummer for en afdeling i en almen boligorganisation for ejeren eller ejerne.

3) Bopælsadresse på ejeren eller ejerne af elproduktionsanlægget.

4) Installationsadresse.

5) Telefonnummer eller e-mailadresse til ejeren eller ejerne.

6) Elproduktionsanlæggets nominelle effekt målt i kW.

7) Det forventede tidspunkt for nettilslutning af elproduktionseanlægget.

8) Nettoafregningsgruppe.

9) Anlægstype.

10) Dokumentation for at projektet ikke er påbegyndt.

Stk. 5. For juridiske personer skal dokumentation for ejerforhold tillige indsendes.

Stk. 6. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energinet.dk har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 7. For anlæg omfattet af § 4 skal ansøgeren endvidere bekræfte, at anlægget installeres i egen forbrugsinstallation.

Stk. 8. Hvis der søges om tilsagn om pristillæg til miljøvenlig elektricitet skal ansøgning om tilsagn om nettoafregning indsendes samtidig med ansøgning om tilsagn om pristillæg efter lov om fremme af vedvarende energi.

Afgørelse om tilsagn om nettoafregning

§ 7. Energinet.dk træffer afgørelse om tilsagn om mulighed for nettoafregning efter denne bekendtgørelse.

§ 8. Et tilsagn gives pr. elproduktionsanlæg, og et tilsagn kan ikke opdeles i flere tilsagn.

Stk. 2. Hvis et elproduktionsanlæg, hvortil Energinet.dk har givet tilsagn om mulighed for nettoafregning, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet.

Stk. 3. Energinet.dk kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 2, hvis elproduktionsanlægget ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af tilsagnet og forholdet ikke kan tilregnes ejeren af elrproduktionsanlægget.

Kapitel 4

Afgørelse om nettoafregning

§ 9. Energinet.dk træffer afgørelse om berettigelsen til modtagelse af nettoafregning efter §§ 3-6, jf. § 7 og tidspunktet herfor, dog kan tidspunktet tidligst være fra tidspunktet for etablering af måling, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Nettoafregning efter stk. 1. er betinget af,

1) at elproduktionsanlægget er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet,

2) etablering af måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet,

3) at elproduktionsanlægget er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret) og

4) at Energinet.dk har modtaget en ansøgning efter stk. 1 senest 30 dage efter etablering af måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet, jf. nr. 2.

Stk. 3. Energinet.dk kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 2, nr. 4, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Fravalg og genoptagelse af nettoafregning

§ 10. En elproducent kan ved anmeldelse til Energinet.dk fravælge modtagelse af nettoafregning.

Stk. 2. Elproducenten kan ved anmeldelse til Energinet.dk genoptage modtagelse af nettoafregning, dog tidligst 3 måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning.

Stk. 3. Fravalg og genoptagelse har virkning fra den første dag i et kvartal og med forudgående varsel på mindst en måned. Anmeldelse skal indgives på skema som udarbejdet af Energinet.dk.

Stk. 4. Egenproducenten kan kun én gang i hvert kalenderår indgive anmodning om fravalg af nettoafregning.

Kapitel 5

Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug, oplysningspligt m.v.

§ 11. Energinet.dk opgør nettoafregning på grundlag af målt produktion af elektricitet og målt levering af elektricitet til og fra elforsyningsnettet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der i samme forbrugsinstallation er tilsluttet flere anlæg, som anvender forskellige vedvarende energikilder og ikke hver er forsynet med en produktionsmåler, opgøres elproduktionen for de enkelte anlæg forholdsmæssigt på grundlag af anlæggenes størrelse og den gennemsnitlige elproduktion for nærmere angivne anlæg, jf. retningslinjer fastsat i henhold til § 16, stk. 1.

§ 12. Målinger, der er nødvendige for nettoafregning, skal udføres af netvirksomheden ved hjælp af netvirksomhedens egne målere i overensstemmelse med måleforskrifter fra Energinet.dk som nævnt i bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

Stk. 2. Nødvendige udgifter til målinger som nævnt i stk.1, herunder til opsætning af målere og udførelsen af målinger samt administrationen forbundet hermed, skal afholdes af egenproducenten.

Stk. 3. Såfremt en egenproducent anmoder om at nettilslutte eller opsætte måler til et elproduktionsanlæg, som ikke har fået et tilsagn til modtagelse af nettoafregning efter § 7, eller som er eller vil blive omfattet af § 23, skal netvirksomheden afvise nettilslutning og opsætning af måler, jf. § 16, samt give meddelelse herom til Energinet.dk.

Underretning

§ 13. En egenproducent skal underrette Energinet.dk om alle forhold af betydning for berettigelsen til at få nettoafregning og opgørelsen af afregningen, jf. §§ 3-11. Underretning skal ske straks, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt hvor egenproducenten er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

Overdragelse

§ 14. Et tilsagn om mulighed for nettoafregning er bundet til den installationsadresse, der er angivet i ansøgningen. Tilsagnet kan ikke overdrages til andre.

Stk. 2. Energinet.dk kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 1, 2. pkt., hvis der foreligger særlige omstændigheder, eksempelvis hvor tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse.

Stk. 3. Et anlæg godkendt til nettoafregning er bundet til den installationsadresse, der er angivet i ansøgningen. Energinet.dk kan træffe afgørelse om overdragelse anlæg godkendt til nettoafregning.

Stk. 4. Energinet.dk kan træffe afgørelse om overdragelse af anlæg, som er berettiget til nettoafregning.

Bortfald af tilsagn om nettoafregning og modtagelse af nettoafregning

§ 15. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at tilsagn om mulighed for nettoafregning i henhold til denne bekendtgørelse helt eller delvis bortfalder, hvis elproducenten har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller undladt at give oplysninger af betydning for afgivelsen af tilsagnet.

Stk. 2. Hvis betingelserne for nettoafregning ikke er opfyldt på grund af indtrufne forhold, ophører nettoafregningen fra den dato, hvor forholdet anses for indtruffet.

Retningslinjer

§ 16. Energinet.dk fastsætter retningslinjer for anmodning om nettoafregning, beregning af nettoafregning, opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet, udførelse af målinger til brug for nettoafregning og størrelsen af den gennemsnitlige elproduktion for nærmere angivne anlæg. Retningslinjerne godkendes af Energistyrelsen.

Stk. 2. Retningslinjerne og Energinet.dk's formular til brug for anmodning om nettoafregning og ophør af nettoafregning med ledsagende vejledning offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk.

Kapitel 6

Klageadgang og straffebestemmelser

§ 17. Energinet.dk's afgørelser om, hvorvidt betingelserne for nettoafregning er opfyldt og om nettoafregningens størrelse, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Øvrige afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger ifølge § 13, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1112 af 18. september 2015 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet ophæves.

§ 20. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet inden den 20. november 2012, kan fortsat efter uden tilsagn få nettoafregning betinget af, at elproducenten opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for en lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, når elproduktionsanlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010. Dette er betinget af, at den pågældende opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010.

§ 21. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter § 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af

1) at ejeren opfylder betingelserne efter § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og

4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Stk. 2. Ved ejerens anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november 2012.

Stk. 3. En lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse kan indtræde i ejerens ret til nettoafregning på årsbasis efter stk. 1, hvis anlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation, og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010.

Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt.

Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. § 12.

§ 22. Hvis et kraftvarmeanlæg beliggende på forbrugsstedet ikke er 100 pct. ejet af elforbrugeren, gives der nettoafregning uden forudgående tilsagn på betingelse af,

1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og

2) at elforbrugeren senest på denne dato har indgået en leasingaftale eller anden finansiel aftale om rådighed over anlægget og fortsat har en sådan aftale.

Stk. 2. Hvis et kraftvarmeanlæg leverer varme til flere erhvervsvirksomheder gennem direkte varmeforsyningsnet, gives der nettoafregning uanset anlæggets beliggenhed på betingelse af,

1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og

2) at anlægget ejes af en eller flere af de pågældende erhvervsvirksomheder

Stk. 3 Når flere forbrugere er tilsluttet til et elproduktionsanlæg som nævnt i stk. 2 opgøres nettoafregningen for de pågældende elforbrugere under ét.

§ 23. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har påbegyndt deres projekt eller ansøgt om tilsagn om pristillæg efter den 20. november 2012 og inden den 23. september 2015, kan ved ansøgning til Energinet.dk fortsat få nettoafregning uden et forudgående tilsagn på betingelse af, at Energinet.dk har truffet afgørelse herom senest i 2017, og at ansøgning herom er modtaget af Energinet.dk senest den 31. oktober 2017.

Energistyrelsen, den 29. juni 2016

Kristoffer Böttzauw

/ Marie Louise Hede