Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Overordnet ramme
Kapitel 2 Fordeling af tilskud
Kapitel 3 Administration af ordningen
Kapitel 4 Passagerbefordring
Kapitel 5 Opfølgningsredegørelse
Kapitel 6 Ikrafttræden
Bilag 1 Oversigt over de omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. august 2016
Bilag 2 Oversigt over årligt tilskud til de omfattede kommuner i 2016 og i 2017 og frem (2016-pl) til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer (i 1.000 kr.)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

I medfør af § 21 b, stk. 6 og 7, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved lov nr. 648 af 8. juni 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Overordnet ramme

§ 1. Social- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, jf. § 21 b, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Private færger kan, jf. lovens § 21 b, stk. 1, 2. pkt., modtage tilskud gennem en kommune.

Stk. 2. Det årlige tilskud efter stk. 1, jf. lovens § 21 b, stk. 2, udgør 28,4 mio. kr. i 2016 og 55,6 mio. kr. årligt fra 2017. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2017 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Stk. 3. Tilskuddet efter stk. 1 anvendes til nedsættelse af færgetaksten på de færgeruter, der fremgår af bilag 1.

Kapitel 2

Fordeling af tilskud

§ 2. Fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne sker med udgangspunkt i et teknisk beregnet tilskudsbehov for de enkelte færgeruter. Det teknisk beregnede tilskudsbehov udgør differencen mellem omsætningen for passagerbefordring i 2013 (opreguleret til 2016 pris- og lønniveau) i tilskudsperioden, jf. stk. 2, og en teknisk beregning af den samlede billetindtægt i samme periode beregnet efter bestemmelserne i stk. 3.

Stk. 2. Tilskudsperioden, der anvendes ved de tekniske beregninger af tilskudsbehovet efter stk. 1, afgrænses til april, maj, juni, de sidste to tredjedele af august, september, oktober og den første halvdel af november.

Stk. 3. Taksterne, der lægges til grund for de tekniske beregninger af den samlede billetindtægt efter stk. 1, udgør pr. kilometer 1,28 kr. for gående, 3,66 kr. for personbil, 1,28 kr. for cykel, 1,83 kr. for motorcykel, 3,66 kr. for campingvogn, 3,66 kr. for autocampere og 6,18 kr. for bus. Desuden indregnes en grundpris på 20,22 kr. for en returbillet pr. passager i de tekniske beregninger.

Stk. 4. Hvis det teknisk beregnede tilskudsbehov ligger under 20 pct. af en færgerutes omsætning i 2013 (opreguleret til 2016 pris- og lønniveau) i den tilskudsperiode, der er afgrænset i stk. 2, hæves tilskuddet, så det svarer til 20 pct. af færgerutens omsætning i samme periode.

Stk. 5. Fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne efter stk. 1 fremgår af bilag 2.

Stk. 6. Social- og Indenrigsministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen meddelelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v.

Kapitel 3

Administration af ordningen

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for biler, passagerer m.v.

Stk. 2. For kommuner med mindre øer påhviler det kommunalbestyrelsen at sikre, at ordningen udformes i dialog med lokale repræsentanter for øen.

Stk. 3. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passager m.v. inden for perioden fra den 16. marts til den 30. november med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Det påhviler kommunalbestyrelsen inden udgangen af august 2016 at indsende følgende oplysninger om færgetakster og tilskuddets forventede anvendelse til Social- og Indenrigsministeriet:

1) Færgetakster pr. 1. august 2016 for de enkelte billettyper.

2) Forventet anvendelse af tilskuddet i 2016 specificeret på de enkelte billettyper.

Stk. 5. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af færgetakster.

Kapitel 4

Passagerbefordring

§ 4. Ordningen omfatter passagerbefordring på færger, som er i rutefart året rundt.

§ 5. Ordningen omfatter følgende former for passagerbefordring:

1) Biler.

2) Passagerer.

3) Busser.

4) Campingvogne.

5) Autocampere.

6) Motorcykler, knallerter m.v.

7) Cykler m.v.

Kapitel 5

Opfølgningsredegørelse

§ 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. er anvendt i det forudgående regnskabsår.

§ 7. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger, jf. dog stk. 2, 2. pkt.:

1) Færgetakster for de enkelte billettyper i det pågældende regnskabsår.

2) Anvendelsen af tilskuddet for det pågældende regnskabsår specificeret på de enkelte billettyper.

3) Anvendelsen af eventuelt overskydende midler fra forudgående regnskabsår.

4) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2. Opfølgningsredegørelsen skal første gang udarbejdes for regnskabsåret 2016. Oplysninger om anvendelsen af eventuelt overskydende midler fra forudgående regnskabsår efter stk. 1, nr. 3, indgår første gang i opfølgningsredegørelsen for regnskabsåret 2017.

Stk. 3. Opfølgningsredegørelsen skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-3, er opgjort korrekt.

Stk. 4. Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-3, er opgjort korrekt.

Stk. 5. Opfølgningsredegørelsen for et givent regnskabsår og den ledsagende revisorerklæring indsendes til Social- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned i det efterfølgende år.

§ 8. Tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. forudsætter, at kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet i det regnskabsår, der ligger forud for det år, hvor tilskuddet udmeldes, er anvendt efter formålet.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2016.

Social- og Indenrigsministeriet, den 29. juni 2016

Karen Ellemann

/ Søren H. Thomsen


Bilag 1

Oversigt over de omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. august 2016

Kommune
Færgerute
Holbæk
Orø-Holbæk
Holbæk
Orø-Hammer Bakke
Kalundborg
Sejerø - Havnsø
Kalundborg
Nekselø-Havnsø
Slagelse
Agersø-Stigsnæs
Slagelse
Omø-Stigsnæs
Lolland
Fejø-Kragenæs
Lolland
Femø-Kragenæs
Lolland
Askø-Bandholm
Assens
Baagø-Assens
Faaborg-Midtfyn
Bjørnø-Faaborg
Faaborg-Midtfyn
Lyø-Avernakø-Faaborg
Svendborg
Hjortø-Svendborg
Svendborg
Skarø-Drejø-Svendborg
Langeland
Strynø-Rudkøbing
Ærø
Birkholm-Marstal
Ærø
Ærøskøbing-Svendborg
Ærø
Søby-Faaborg
Ærø
Søby-Fynshav
Haderslev
Aarø-Aarøsund
Fanø
Fanø-Esbjerg
Aabenraa
Barsø-Barsø-Landing
Horsens
Endelave-Snaptun
Struer
Venø-Kleppen
Norddjurs
Anholt-Grenaa
Odder
Tunø-Hou
Samsø
Samsø-Hou
Samsø
Samsø-Aarhus
Hedensted
Hjarnø-Snaptun
Skive
Fur-Branden
Læsø
Læsø-Frederikshavn
Aalborg
Egholm-Aalborg


Bilag 2

Oversigt over årligt tilskud til de omfattede kommuner i 2016 og i 2017 og frem (2016-pl) til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer (i 1.000 kr.)

 
2016
2017 og frem
Kommune
 
Holbæk
2.112
4.074
Kalundborg
399
776
Slagelse
261
502
Lolland
312
592
Assens
86
165
Faaborg-Midtfyn
574
1.156
Svendborg
112
207
Langeland
106
209
Ærø
6.799
13.274
Haderslev
347
660
Fanø
7.998
15.604
Aabenraa
72
140
Horsens
136
264
Struer
117
235
Norddjurs
517
1.120
Odder
333
669
Samsø
5.028
9.966
Hedensted
191
367
Skive
229
418
Læsø
2.631
5.127
Aalborg
39
76
I alt
28.400
55.600