Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse om 34-16 merudgifter til voksne - tabt arbejdsfortjeneste

Resumé:

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

En person, der er omfattet af personkredsen efter servicelovens bestemmelser om nødvendige merudgifter, kan ikke få dækket tabt arbejdsfortjeneste, der kan opstå i forbindelse med fx kontroller på hospitalet, som en merudgift.

Bestemmelsen om nødvendige merudgifter er ikke tilsigtet at skulle dække et indtægtstab, men kun en merudgift. I bemærkningerne til lovforslaget fra 1996 er det præciseret, at det ikke er hensigten, at der skal kunne gives tabt arbejdsfortjeneste til voksne i forbindelse med fravær fra arbejdet pga. egen funktionsnedsættelsen. Bestemmelsen er alene tiltænkt børn med nedsat funktionsevne, hvor der kan være et behov for, at det er mor eller far, der passer barnet i hjemmet.

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at borgeren ikke kunne få dækket et eventuelt løntab i forbindelse med kontroller på hospitalet, idet tabt arbejdsfortjeneste ikke er omfattet af reglen om dækning af merudgifter til voksne.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 100.

Bekendtgørelse nr. 1434 af 23. december 2012 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om en borger, der modtager merudgifter efter servicelovens bestemmelser om nødvendige merudgifter, kan få dækket det indtægtstab (tabt arbejdsfortjeneste), der er ved at skulle til nødvendige kontroller, på hospitaler mv., som en merudgift.

2. Reglerne

Lov om social service § 100 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

3. Andre principafgørelser

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

166-10: Transport i forbindelse med behandling og kontrol skal efter merudgifts-reglerne dækkes med udgangspunkt i den billigste offentlige transportform, når det ikke er nødvendigt at anvende bil til transporten.

Kasserede

Følgende principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

C-55-03: historisk, gælder ikke længere: Borger var døv og søgte om tabt arbejdsfortjeneste via merudgiftsbestemmelsen til sin partner i forbindelse med et tegnsprogskursus. Dette kunne ikke bevilges efter bestemmelsen om nødvendige merudgifter.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har behandlet din klage over A Kommunes afgørelse truffet den 24. april 2015 om dækning af nødvendige merudgifter.

Afgørelsen er truffet på møde.

Resultatet er:

Du har ikke ret til at få dækket udgifter, udover det af kommunen bevilgede, til diætkost og kørsel.

Du har ikke ret til at få dækket dine udgifter til køkkenmaskine, vaskemaskine, multivitamintabletter samt håndsrækning til rengøring

Du har ikke ret til at få dækket eventuel tabt arbejdsfortjeneste som en nødvendig merudgift.

Det betyder, at afgørelsen fra kommunen stadig gælder vedrørende ovenstående forhold.

Resultatet er også:

Kommunen skal behandle din sag igen for så vidt angår ekstra vask, el, dyne, pude og madras og træffe en ny afgørelse.

Det betyder at kommunens afgørelse af 24. april 2015 om ovenstående forhold ikke gælder.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Diætkost og kørsel

Køkkenmaskine

Vaskemaskine

Multivitamintablet

Rengøring

Tabt arbejdsfortjeneste

Vi vurderer, at du ikke er berettiget til at få dækket et eventuelt indtægtstab, når du skal til kontrol på hospitalet.

Vi finder, at tabt arbejdsfortjeneste ikke kan dækkes efter bestemmelsen om merudgifter til voksne handicappede.

Der er alene etableret en særlig hjemmel til at dække tabt arbejdsfortjeneste som følge af et barns funktionsnedsættelse, jf. servicelovens § 42, men ikke tilsvarende som følge af den voksnes eget handicap.

Ved lovforslaget til serviceloven (L 229/1996) blev bestemmelserne om merudgifter til børn og voksne delt op i to selvstændige bestemmelser om henholdsvis merudgifter til børn og til voksne, og én bestemmelse om tabt arbejdsfortjeneste til forældre til et barn med funktionsnedsættelse.

I bemærkningerne til lovforslaget er det præciseret, at det ikke er hensigten, at der skal kunne gives tabt arbejdsfortjeneste til voksne alene, men at det er sigtet imod børn med nedsat funktionsevne, hvor der kan være behov for, at det er mor eller far der passer barnet i hjemmet.

Vask og el

Dyne, pude og madras