Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 652 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer efter bemyndigelse:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 10, stk. 1, 3 og 5, og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes:«

2. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Adgang til prøve og studieaktivitetskrav«

3. Efter § 9 indsættes i kapitel 3:

»§ 9 a. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte regler om, at studerende på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen løbende eller for enkelte studieår skal bestå prøver opgjort i ECTS-point (studieaktivitetskrav) for at kunne fortsætte på uddannelsen. Kravet kan fastsættes til prøver med et samlet omfang på højst 45 ECTS-point hvert studieår. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at den studerende kan deltage 3 gange i samme prøve, jf. § 6, stk. 3, i de fag eller fagelementer, som indgår i et eventuelt studieaktivitetskrav.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra et studieaktivitetskrav fastsat efter stk. 1, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 3. Regler fastsat efter stk. 1 skal være offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside.«

4. I § 10 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte regler i studieordningen om, at bedømmelsen af skriftlige opgavebesvarelser og mundtlige fremlæggelser m.v. i løbet af undervisningsforløbet indgår som en del af karakterfastsættelsen sammen med den afsluttende prøve i et fag eller fagelement. Det skal fremgå af eventuelle regler, hvorledes de skriftlige opgavebesvarelser og mundtlige fremlæggelser m.v. indgår i den samlede bedømmelse af faget eller fagelementet, jf. stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte, at den studerende ikke kan deltage i den afsluttende prøve, medmindre den studerende har bestået undervisningsforløbet. Klager over en bedømmelse, der er afgivet under et undervisningsforløb, indgives af den studerende til uddannelsesinstitutionen efter reglerne i kapitel 11.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2016.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 30. juni 2016

Nils Agerhus

/ Thomas Voigt Lund