Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1
Kapitel 2 Tilskudsbetingelser
Kapitel 3 Kompensation af ikke-fradragsberettiget købsmoms (moms)
Kapitel 4 Årsrapport
Kapitel 5 Revision
Kapitel 6 Andre bestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

I medfør af § 19, stk. 7, 8 og 11, og § 28, stk. 6, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

§ 1. Universiteterne er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution.

§ 2. Der ydes tilskud efter universitetsloven enten som aktivitetsbestemte tilskud eller som faste tilskud, jf. dog stk. 2. Rammerne for tilskuddene fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til universitetets udbud af ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag efter universitetslovens § 4 a. Dog modtager det universitet, der, ved elevens efterfølgende optagelse på en bacheloruddannelse ved universitetet, giver merit for enkeltfaget, tilskud for dette, uanset om faget er gennemført og bestået ved dette universitet eller ved et andet universitet. Ved et eventuelt senere studieskift til en uddannelse ved en anden institution gives der ikke tilskud på ny.

Stk. 3. De aktivitetsbestemte tilskud beregnes endeligt ved årets afslutning på grundlag af den opgjorte aktivitet.

Stk. 4. Udenlandske studerende på heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) og deltidsuddannelser kan kun udløse aktivitetsbestemte tilskud efter stk. 3 og dermed indgå i beregningen efter §§ 6-7, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale indgået i henhold til bekendtgørelse om universiteters internationale uddannelsesaktiviteter mellem universitetet og et eller flere universiteter i udlandet eller er på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Fulbright, Denmark's International Study Program (DIS) eller Rotary Ambassadorial Scholarships,

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere,

4) har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a, eller

5) gennemfører dele af en Erasmus+ eller Erasmus Mundus-kandidatuddannelse i Danmark og er omfattet af nr. 3, jf. § 4, stk. 8.

Stk. 5. For udenlandske studerende, der ikke er omfattet af stk. 4, skal universitetet opkræve fuld deltagerbetaling efter § 3. Universitetet fastsætter regler for deltagerbetalingen.

Stk. 6. Ændres den studerendes forhold i løbet af et semester således, at den studerende bliver tilskudsudløsende efter §§ 2 og/eller 3, vil deltagerbetalingen først falde bort fra det kommende semester. Det påhviler den studerende at dokumentere ændrede forhold over for universitetet.

Stk. 7. Ændres den studerendes forhold i løbet af et semester således, at den studerende ikke længere er tilskudsudløsende efter §§ 2 og/eller 3, skal der betales deltagerbetaling efter § 3 fra det kommende semester.

Stk. 8. En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en universitetsuddannelse på baggrund af stk. 4, nr. 4, vil stadig udløse aktivitetsbestemte tilskud til færdiggørelsen af den pågældende universitetsuddannelse, selvom den studerendes forælders opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c skulle bortfalde.

§ 3. Universitetet skal i henhold til universitetsloven opkræve fuld deltagerbetaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under heltids- og deltidsuddannelse i det omfang, der ikke er ydet tilskud efter § 2, jf. dog stk. 2, eller givet hel- eller delvis friplads til aktiviteten i henhold til bekendtgørelse om friplads med stipendium som støtte til leveomkostninger ved universiteterne (friplads- og stipendiebekendtgørelsen).

Stk. 2. Universitetet afholder udgiften til ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag efter universitetslovens § 4 a til danske statsborgere og til udenlandske studerende, der er omfattet af § 2, stk. 4, mens universitetet opkræver fuld deltagerbetaling for udbud af disse aktiviteter til øvrige udenlandske studerende efter universitetslovens § 26.

Stk. 3. Universitetet fastsætter deltagerbetalingen i henhold til universitetslovens § 26.

Stk. 4. Det danske universitet sikrer, at eventuel deltagerbetaling ved gennemførelse af uddannelsesdele på Erasmus+, Erasmus Mundus-kandidatuddannelse eller en hel uddannelse i udlandet med et eller flere samarbejdsuniversiteter, ikke overstiger størrelsen af det danske udlandsstipendium, jf. reglerne i SU-loven. Dette gælder alene for danske statsborgere og andre, der skal ligestilles med danske statsborgere, og som er optaget ved det danske universitet.

Stk. 5. Der kan ikke opkræves deltagerbetaling for obligatoriske forløb i udlandet.

§ 4. Universitetet kan i samarbejde med et eller flere udenlandske universiteter udbyde hele eller dele af (frivillige eller obligatoriske forløb) godkendte uddannelser i udlandet alene eller med et eller flere samarbejdsuniversiteter, jf. § 2 i bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. Der ydes aktivitetsbestemte uddannelsestilskud efter § 2 i denne bekendtgørelse for den del af uddannelsen, der foregår i Danmark.

Stk. 2. Tilskud til universitetets udbud af hele eller dele af (frivillige eller obligatoriske forløb) godkendte uddannelser i udlandet ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark.

Stk. 3. Universitetets aftaler om udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet i samarbejde med et udenlandsk universitet samt bilaterale eller multilaterale udvekslingsaftaler skal udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor der er krav om gensidig udveksling, udløser de studerende optaget på det udenlandske universitet aktivitetsbestemte uddannelsestilskud efter § 2 for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, hvis de er udvekslet med studerende optaget på det danske universitet efter aftale mellem det danske universitet og de udenlandske studerendes hjemuniversitet.

Stk. 5. Universitetet skal tilrettelægge sit samlede udbud af dele af godkendte uddannelser (frivillige og obligatoriske forløb) i udlandet, jf. stk. 2, og bilaterale eller multilaterale udvekslingsaftaler, jf. § 2, stk. 4, nr. 2, således, at der er gensidighed og økonomisk balance i udvekslingen med de udenlandske universiteter. Gensidigheden og den økonomiske balance vurderes over en årrække og for den samlede universitetssektor under ét. Universiteternes økonomiske balance opgøres årligt. Reguleringen af universiteternes tilskud for indgående studerende svarende til værdien af den aktivitet, de udgående studerende får merit for (den økonomiske balance), effektueres først på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 for perioden 2013-2015 (akkumuleret).

Stk. 6. Optjent merit for studerende, der, mens de er optaget på det danske universitet, tager på selvarrangerede ophold på et universitet i udlandet og ikke er omfattet af en gensidig udvekslingsaftale, jf. stk. 4, kan indgå i beregningen af tilskud. Ved beregningen af tilskud, efter § 2, indgår ikke merit for studerende, der finansieres via udlandsstipendieordningen, jf. afsnit I a i SU-loven.

Stk. 7. Universitetet kan anvende egne midler til at afholde udgifter vedrørende studerende, der ikke udløser tilskud efter § 2 i de tilfælde, hvor studerende optaget på et universitet i udlandet er omfattet af en aftale og tager dele af deres uddannelse på et dansk universitet i Danmark, jf. stk. 5.

Stk. 8. I henhold til universitetsloven kan universitetet i samarbejde med et eller flere udenlandske universiteter udbyde uddannelser som led i EU-studieprogrammer om Erasmus+ og Erasmus Mundus-kandidatuddannelser. Der ydes aktivitetsbestemte uddannelsestilskud efter § 2 for den del af uddannelsen, der foregår i Danmark og er omfattet af EU-retten, herunder EØS-aftalen, jf. § 2, stk. 4, nr. 3. For udenlandske studerende på Erasmus+ eller Erasmus Mundus-kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af § 2, stk. 4, nr. 3, skal universitetet opkræve fuld deltagerbetaling efter § 3.

§ 5. Ved uddannelser, hvor maksimumsrammer for tilgangen (dimensionering) fastlægges af uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 4, stk. 5, i universitetsloven, fastsættes tilskuddet efter § 2 i overensstemmelse hermed.

Stk. 2. Ved optag udover dimensioneringen reduceres den tilskudsudløsende aktivitet i forhold til den indberettede aktivitet med den procentdel, som meroptaget udgør af årgangens optag. Modregning foretages i tilskud for det efterfølgende finansår. Hvis overskridelsen af meroptaget er betydelig, kan modregning foretages i tilskud for yderligere finansår.

Stk. 3. Hvis en årgangs aktivitet på grund af overflytning eller lignende i betydeligt omfang overskrider den aktivitet, der kan forventes ud fra den fastsatte dimensionering, vil årgangens tilskudsudløsende aktivitet blive reduceret til den aktivitet, som den fastsatte dimensionering forventes at medføre.

Stk. 4. En reduktion efter stk. 1-3 vil blive tilrettelagt således, at en eventuel overskridelse af dimensioneringen, som følge af en eventuel fleksibilitetsgaranti eller optagelse af bachelorer, der har ret til optagelse på en kandidatuddannelse, jf. § 10 i bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen), friholdes.

§ 6. Tilskud efter § 2, stk. 3, beregnes foreløbigt på grundlag af reglerne i stk. 3 og udbetales månedsvis forud med 1/12 af det årlige tilskud.

Stk. 2. Foreløbigt beregnede tilskud fastsættes endeligt på grundlag af universitetets indberetning og reguleres efter § 7. Indberetningsperiode, indberetningsfrist og optællingsprincipper m.v. fastsættes nærmere af Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til de studieadministrative systemer.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 beregnes foreløbigt forud for et finansår på grundlag af Styrelsen for Videregående Uddannelsers prognose for antal årsstuderende i det pågældende finansår, jf. dog stk. 4. Styrelsen for Videregående Uddannelser baserer prognosen på universitetets indberetninger i årene forud for det år, prognosen vedrører.

Stk. 4. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og det foreløbigt beregnede tilskud derfor vil afvige væsentligt fra det endelige tilskud, jf. stk. 2, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser regulere sin prognose på grundlag af et konkret skøn over det forventede antal årsstuderende og ændre den foreløbige beregning. Eventuelle udbetalte tilskudsrater reguleres på grundlag af den nye beregning, idet reglerne i § 7 finder tilsvarende anvendelse.

§ 7. Hvis det endelige tilskud, jf. § 6, stk. 2, er større end det foreløbigt beregnede tilskud, udbetales differencen til universitetet ved den følgende tilskudsudbetaling.

Stk. 2. Hvis det endelige tilskud, jf. § 6, stk. 2, er mindre end det foreløbigt beregnede tilskud, reguleres differencen ved modregning i de resterende tilskudsrater i det finansår, tilskuddet vedrører. Modregningen foretages i de efterfølgende tilskudsanvisninger, herunder eventuelt i andre tilskud i finansåret fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Om nødvendigt modregnes desuden i den første tilskudsudbetaling for det følgende finansår. Overstiger differencen det således modregnede, skal universitetet tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af supplementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører.

Stk. 3. Der ydes og opkræves ikke renter, hvor regulering af tilskud følger stk. 1 og 2.

§ 8. Tilskud efter § 2, stk. 3, fastsættes på de halvårlige finanslove og udbetales månedsvis forud med 1/12 af det årlige tilskud.

Kapitel 2

Tilskudsbetingelser

§ 9. Retten til tilskud efter universitetsloven er betinget af, at universitetet

1) følger universitetsloven og regler udstedt i henhold hertil,

2) opgør og indberetter antallet af årsstuderende efter de regler, der fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser,

3) følger reglerne om regnskabets førelse og aflæggelse jf. § 11,

4) udarbejder og følger en regnskabsinstruks, jf. § 13,

5) for så vidt angår tilskud til andre opgaver, der varetages af universitetet, varetager opgaverne i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat for tilskuddet,

6) for så vidt angår dimensionerede uddannelser, ikke optager studerende ud over den fastsatte maksimumsramme for tilgangen til en uddannelse, medmindre overskridelsen kan henføres til en eventuel fleksibilitetsgaranti eller optagelse af bachelorer, der har ret til optagelse på den pågældende kandidatuddannelse, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen, og

7) for så vidt angår tilskud til deltidsuddannelse, følger betingelserne og reglerne i bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen).

Stk. 2. Hvis universitetet ikke overholder betingelserne for tilskud, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser tilbageholde tilskud helt eller delvis, lade tilskud bortfalde helt eller delvis, foretage modregning i kommende tilskudsbetaling eller kræve tilskud eller lån tilbagebetalt.

Kapitel 3

Kompensation af ikke-fradragsberettiget købsmoms (moms)

§ 10. Styrelsen for Videregående Uddannelser afregner kvartalsvis og efter behørig dokumentation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som universitetet afholder ved køb af varer og tjenesteydelser. Indberetningsfrist m.v. fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Tilskud til moms efter stk. 1 beregnes foreløbigt forud for et finansår på baggrund af Styrelsen for Videregående Uddannelsers prognose for universitetets momsudgift og udbetales månedsvis forud med 1/12 af den årlige udgift.

Styrelsen for Videregående Uddannelser baserer prognosen på universitetets moms i året forud for det år, prognosen vedrører.

Stk. 3. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og den foreløbigt beregnede moms derfor vil afvige væsentligt fra den endelige moms, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser regulere sin prognose. Eventuelt udbetalt tilskud til moms reguleres på grundlag af den nye beregning, idet reglerne i stk. 4 og stk. 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Hvis den endelige moms for kvartalet er større end det udbetalte tilskud efter stk. 2, udbetales differencen til universitetet ved den følgende tilskudsudbetaling.

Stk. 5. Hvis den endelige moms for kvartalet er mindre end det udbetalte tilskud efter stk. 2, reguleres differencen ved modregning i de resterende tilskud i det finansår, kompensationen vedrører. Om nødvendigt modregnes desuden i tilskudsudbetaling i det følgende finansår. Overstiger differencen det således modregnede, skal universitetet tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af supplementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører.

Stk. 6. Der ydes og opkræves ikke renter, hvor regulering følger af stk. 4 og stk. 5.

Kapitel 4

Årsrapport

§ 11. Universitetet er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v., statsregnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Stk. 2. Universitetet opstiller og aflægger årsrapport i henhold til lov om statens regnskabsvæsen m.v. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med følgende krav til supplerende bilag til regnskabet:

1) Anlægsoversigt.

2) Oplysninger om samlede indestående for legater og lign., hvor universitetet varetager sekretariatsfunktion for disse.

3) Oversigt over universitetets omkostninger til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter.

4) Oversigt over hoved- og nøgletal.

5) Oplysninger om forbruget fordelt på følgende hovedformål: uddannelse, forskning, formidling og videnudveksling, forskningsbaseret myndighedsbetjening og generel ledelse, administration og service.

6) Oplysninger om indskudte midler i fonde, hvis hovedformål er at etablere universitetsnære boliger, i henhold til § 10, stk. 2, i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

7) Oplysninger om omkostninger afholdt til administration af fonde og foreninger, herunder erhvervsdrivende fonde og foreninger, i henhold til § 11, stk. 1, i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

8) Oplysninger om institutionens indskud og erhvervelse af aktier i selskaber, herunder efter § 4, stk. 1, og § 4 a, stk. 1, i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde i regnskabsåret og akkumuleret.

9) Oplysninger om institutionens indtægter og omkostninger i relation til de i nr. 8) nævnte selskaber.

10) Oplysninger om antal personer og forbrug af midler til fripladser fordelt på takstgrupper og omfanget af udbetalte stipendier samt oplysninger om overført overskud vedrørende udenlandske betalingsstuderende.

11) Oplysninger om aktiviteter ved universitetets udbud af uddannelser i udlandet udbudt som indtægtsdækket virksomhed, jf. § 3 a, stk. 1, og § 20, stk. 3, i universitetsloven.

12) Oplysninger om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, indtægtsdækket virksomhed og retsmedicinske undersøgelser.

Stk. 3. Målrapporteringen følger det i udviklingskontrakten aftalte.

Kapitel 5

Revision

§ 12. Universitetets årsrapport revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. I medfør af § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. kan rigsrevisor med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser aftale, at revisionsopgaver efter stk. 1 varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevisor. Institutionsrevisor udpeges af universitetets bestyrelse og skal være statsautoriseret revisor. Medmindre andet fremgår af aftalen, vil universitetets oplysninger til brug ved beregning af statstilskud være omfattet af institutionsrevisors påtegning eller erklæring om regnskabet.

Stk. 3. Rigsrevisionen og Styrelsen for Videregående Uddannelser skal underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor, samt om årsagen til revisorskift.

Stk. 4. Institutionsrevisor, jf. stk. 2, reviderer og påtegner universitetets årsrapport. Institutionsrevisor udarbejder løbende revisionsprotokollat om den udførte revision.

Stk. 5. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og rektor.

Stk. 6. En af bestyrelsen og rektor underskrevet og påtegnet årsrapport indsendes til henholdsvis Styrelsen for Videregående Uddannelser og Rigsrevisionen senest den 15. april i året efter regnskabsåret. Endvidere fremsendes genpart af revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Rigsrevisionen.

Kapitel 6

Andre bestemmelser

§ 13. Universitetet udarbejder en regnskabsinstruks i overensstemmelse med Statens Administrations vejledning om regnskabsinstrukser.

§ 14. Universitetet skal anvende Statens Lønsystem (SLS) og Statens Koncernbetalinger for selvejende institutioner under staten (SKB).

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2016.

Stk. 2. § 9, stk. 1, nr. 6, har virkning fra studieåret 2016-17.

§ 16. Bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne ophæves.

Stk. 2. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne finder anvendelse frem til og med 31. august 2016.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 30. juni 2016

Nils Agerhus

/ Gertie Lund