Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 06.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 4. juli 2016

A

v/ konsulent Johnny Frimann Storm, 3F Fagligt Fælles Forbund

mod

B

v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Olsen, udpeget af Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, udpeget af 3F Fagligt Fælles Forbund.

Mellem klageren, A, født den 6. juli 1995, og B, blev der den 29. september 2015 indgået en kort uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 5. oktober 2015 til den 18. december 2015.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn m.v.

A har ved sin faglige organisation, 3F Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 19. januar 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B til ham skal betale 17.733,02 kr. med procesrente fra forfaldsdato.

Påstanden er opgjort således:

løn 14.055.01 kr.

feriegodtgørelse 1.756,88 kr.

pension 1.921,14 kr.

I alt 17.733,02 kr.

Indklagede har påstået frifindelse. Indklagede har afgivet svarskrift, men har – trods lovligt indkaldt – ikke givet møde under sagens behandling i nævnet eller fremsendt dokumentation for lovligt forfald.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 30. juni 2016.

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår ikke, hvilken overenskomst der er gældende for uddannelsesområdet.

Uddannelsesaftalen blev ophævet ensidigt af virksomheden den 2. november 2015.

Der er under mødet i Tvistighedsnævnet fremlagt en udskrift af en sms korrespondance mellem A og C. Der er endvidere fremlagt en meddelelse fra Nordea, hvoraf fremgår, at der den 6. november 2015 er indsat 4.000 kr. på A konto i banken. Af meddelelsen fremgår bl.a. følgende:

”Posteringstekst: aconto løn

Meddelelse fra afsender:

der er problemer med løn systemet

så der kan gå tid før du får rest

løn og lønseddel vi beklager. ”

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at han i ansættelsesperioden havde 3 ½ sygedag. Han underrettede indklagede om sygdommen pr. sms. Indklagede forlangte, at han skulle møde op, selv om han var syg, men det afviste han. Han har ligeledes pr. sms sendt sit kontonummer og andre oplysninger til brug for lønudbetalingen til indklagede. Han har kun én konto. De 4.000 kr., som han fik indbetalt a conto, blev indbetalt på dette kontonummer. Han har ikke modtaget en lønseddel fra indklagede.

Procedure

Klager har henvist til sine synspunkter i klageskriftet.

Indklagede har i sit svarskrift og i en mail af 29. juni 2016 til Tvistighedsnævnet navnlig anført, at lønnen er udbetalt, og at feriepenge er overført til feriekonto. Desuden anføres det, at A kun arbejdede ca. 14 dage, og at resten var pjæk. Endelig bestrides det, at han har krav på kørselsgodtgørelse.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

A har efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, krav på overenskomstmæssig løn, herunder kørselsgodtgørelse, i den periode, hvor han var ansat som elev. Det gælder også under sygdom. A’s krav er efter det oplyste opgjort i overensstemmelse hermed.

Fra påstandsbeløbet skal fratrækkes det beløb på 4.000 kr., som er udbetalt til A som a conto løn. Der er ikke fremkommet oplysninger om, hvorvidt der er indbetalt skat heraf. Tvistighedsnævnet finder derfor alene grundlag for at reducere A’s bruttokrav på 17.733,02 kr. med det udbetalte beløb.

B skal derfor betale 13.733,02 kr. til A, der forrentes som nedenfor bestemt. Det bemærke, at Tvistighedsnævnet ikke har forholdt sig til, hvordan dette beløb skal fordeles på løn, feriepenge, pension og kørselsgodtgørelse.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

T h i b e s t e m m e s :

B skal inden 14 dage til A betale 13.733,02 kr. med procesrente fra forfaldsdato.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse. ¬