Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 10.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 28. juni 2016

A

ved forhandlingssekretær Erik Rasmussen, Dansk Metal

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Per Laurents, udpeget af DI, og Erik Bach Wiberg, udpeget af Dansk Metal.

Mellem klageren, A, født den 21. februar 1991, og B, blev der den 25. september 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som personvognsmekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. oktober 2012 til den 31. marts 2016.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn m.v.

A har ved sin faglige organisation, Dansk Metal, ved klageskrift modtaget den 2. februar 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 71.483,10 kr. til A.

Påstanden er opgjort således:

løn i perioden fra marts 2013 til maj 2015 17.227,34 kr.

fritvalgskontodifference 4.390,19 kr.

feriepengedifference 2.156,42 kr.

manglende pensionsindbetaling 47.712,15 kr.

I alt 71.483.10 kr.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og har – trods lovligt indkaldt – ikke givet møde under sagens behandling i nævnet.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 9. juni 2016.

Sagsfremstilling

I uddannelsesaftalens punkt 8 er bl.a. anført, at den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er ”Dansk Industri/Dansk Metal”.

Uddannelsesaftalen blev ophævet af virksomheden den 10. juni 2015 med henvisning til, at virksomheden havde erfaret, at A var blevet frakendt kørekortet i 3 år.

A har fremlagt et regneark med en beregning af sit krav.

Retsgrundlag

Ifølge erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, skal lønnen til en elev mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.

Forklaringer

A har forklaret, at han nu gennem skolepraktik har færdiggjort sin uddannelse, og at han er i arbejde som mekaniker.

Procedure

Klager har henvist til sine synspunkter i klageskriftet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

A’s påstand om betaling af 71.483,10 kr. støttes af det fremlagte materiale sammenholdt med erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Herefter, og da B ikke over for Tvistighedsnævnet har fremsat indsigelser mod opgørelsen af kravet, tager Tvistighedsnævnet A’s påstand til følge.

T h i b e s t e m m e s :

B skal inden 14 dage betale 71.483,10 kr. til A.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.