Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 36-16 om forbrugsgoder - sædvanligt indbo - 2-hjulet el-cykel

Resumé:

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Kommunen yder også støtte til køb af forbrugsgoder, når betingelserne for støtte til hjælpemidler er opfyldt.

Forbrugsgoder omfatter produkter, som bliver fremstillet og forhandlet bredt med henblik på normalt forbrug hos befolkningen i almindelighed.

Der kan ikke ydes støtte til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Som sædvanligt indbo anses forbrugsgoder, der er almindeligt udbredte, og som kan findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.

Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, bliver løbende ændret i takt med den almindelige samfundsudvikling. Ved bedømmelsen af, om et forbrugsgode er så almindeligt, at der ikke kan ydes hjælp til anskaffelsen efter reglerne om forbrugsgoder, må der tages hensyn til udviklingen i den almindelige levestandard og borgernes forbrugs- og levevaner. Med tiden vil flere forbrugsgoder blive mere almindeligt udbredt og vil efterhånden blive betragtet som sædvanligt indbo.

2-hjulede el-cykler er forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.

Efter Ankestyrelsens vurdering må 2-hjulede el-cykler i dag anses som almindeligt udbredte, og som produkter, der kan findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. 2-hjulede el-cykler kan fås i mange forskellige udgaver og prisklasser og forhandles bredt over hele landet. En 2-hjulet el-cykel må derfor betragtes som sædvanligt indbo på linje med traditionelle cykler, som enhver, der måtte ønske det, kan anskaffe sig.

Ankestyrelsen har derfor i en konkret sag vurderet, at der ikke kunne ydes støtte til køb af 2-hjulet el-cykel efter reglerne om forbrugsgoder.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 113, stk. 1, jf. § 112, stk. 1.

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 17, stk. 1, - § 20, stk. 6.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har ved principafgørelse C-25-06 fastslået, at en 2-hjulet el-cykel er et forbrugsgode, da der er tale om et produkt, der er fremstillet og forhandlet bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed.

Ankestyrelsen har nu behandlet en sag om en 2-hjulet el-cykel principielt for at afklare, om en 2-hjulet el-cykel på nuværende tidspunkt kan anses for at være et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo på baggrund af samfundsudviklingen.

2. Reglerne

Lov om social service § 113, stk. 1, fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Det fremgår af § 17 i bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016 om hjælp til anskaffelse af

hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på normalt forbrug hos befolkningen i almindelighed.

Det fremgår af § 20, stk. 6, i bekendtgørelsen, at der ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, for eksempel almindelige stole, borde, senge, telefoner, Tv-apparater og videomaskiner.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-35-02 om faconhovedpude, C-11-06 om internetabonnement, 153-11 om digitalkamera, og 59-13 om smartphones, andre mobiltelefoner, fastnettelefoner, bærbare computere, tablet computere og GPS´er. Disse forbrugsgoder blev anset som sædvanligt indbo.

C-36-07 om hæve-/sænkebord og C-22-05 om elevationssengebund. Disse forbrugsgoder blev ikke anset som sædvanligt indbo.

32-16 om robotstøvsugere, der skulle betragtes som forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo. Der kan derfor ikke ydes støtte til køb af en robotstøvsuger efter reglerne om forbrugsgoder.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

C-25-06, hvor en 2-hjulet cykel med hjælpemotor fandtes at være et forbrugsgode, der var tale om et produkt, der blev fremstillet og forhandlet bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed.

C-25-06 erstattes af denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 30. november 2015 om 2-hjulet el-cykel.

Resultatet er:

Du har ikke ret til støtte til køb af en 2-hjulet el-cykel.

Det betyder, at afgørelsen fra A Kommune stadig gælder. Vores begrundelse for afgørelsen er dog en anden end den, kommunen har anført.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at 2-hjulede el-cykler ikke kan anses for sædvanligt indbo.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at en 2-hjulet el-cykel er et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt indbo.

Begrundelsen for, at vi anser 2-hjulede el-cykler for sædvanligt indbo er, at de efter Ankestyrelsens vurdering kan anses som almindeligt udbredte og som produkter, der kan findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.

Vi finder derfor, at 2-hjulede el-cykler skal vurderes på linje med andre cykler. Vi lægger vægt på, at 2-hjulede el-cykler kan fås i mange forskellige udgaver og prisklasser og forhandles bredt over hele landet. Set i lyset af samfundsudviklingen og den høje teknologiske levestandard må en 2-hjulet el-cykel i dag betragtes som sædvanligt indbo på linje med traditionelle cykler, som enhver der måtte ønske det, kan anskaffe sig.

Forbrugsgoder omfatter produkter, der bliver fremstillet og forhandlet bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed.

Et forbrugsgode er som produkt derfor ikke fremstillet specielt til at afhjælpe en nedsat funktionsevne, som det er tilfældet med hjælpemidler, men kan i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for.

Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, og som normalt forefindes i ethvert hjem, der måtte ønske det.

Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, bliver løbende ændret i takt med den almindelige samfundsudvikling. Ved vurderingen af om et forbrugsgode er så almindeligt, at der ikke kan ydes hjælp til anskaffelsen efter reglerne om forbrugsgoder, må der tages hensyn til udviklingen i den almindelige levestandard og borgernes forbrugs- og levevaner. Derfor vil flere forbrugsgoder med tiden blive mere almindeligt udbredt og efterhånden blive betragtet som sædvanligt indbo.

Hyppigheden af 2-hjulede el-cykler i danske familier er ikke i sig selv afgørende for, om de kan anses som sædvanligt indbo i servicelovens forstand. Forbrugsgoder, som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det, anses for sædvanligt indbo.

Du har derfor ikke ret til støtte til køb af en 2-hjulet el-cykel.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 4. juli 2019, da den er erstattet af principafgørelse 40-19.