Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 13.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. maj 2016

A

v/ advokat Rasmus Nyhuus Rasch, Det Faglige Hus

mod

B

v/ kurator, advokat Finn Machenhauer

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorf-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget juridisk konsulent Rannvá Næss Nónfjall, udpeget af Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 13. februar 1988, og B, blev der den 18. april 2015 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som anlægsstruktør med uddannelsesperiode fra den 20. april 2015 til den 23. marts 2018.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen og om efterbetaling af løn.

A har ved sin faglige organisation, Det Faglige Hus, ved klageskrift modtaget den 12. februar 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 51.260 kr. til A.

Påstanden er opgjort således:

godtgørelse for tab af uddannelsesgode 50.000 kr.

løn for 7 timer i perioden 3.-7. august 2015 1.120 kr.

feriepenge heraf 140 kr.

I alt 51.260 kr.

B har ikke udtalt sig under sagen. Det er over for Tvistighedsnævnet oplyst, at B ved dekret af 2. marts 2016 blev taget under konkursbehandling på baggrund af en konkursbegæring af 23. november 2015.

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Af ”Meddelelse til erhvervsskolen om ophævelse af uddannelsesaftale”, som er underskrevet af virksomheden den 19. juli 2015 og modtaget hos EUC Nordvestsjælland den 25.august 2015, fremgår, at uddannelsesaftalen blev ophævet af virksomheden i prøvetiden pr. 19. juli 2015. Meddelelsen er ikke underskrevet af A. Det Faglige Hus konstaterede ved brev af 28. oktober 2015 til virksomheden, at man ikke havde modtaget dokumentation for, at A havde modtaget annulleringen af uddannelsesaftalen rettidigt.

Af en lønseddel for perioden 20. juli 2015 til 19. august 2015 fremgår, at A har modtaget løn for 30 timer.

A har i klageskriftet oplyst, at han afholdt ferie i perioden 18. juli 2015 til 2. august 2015 med feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, og at han, da han mødte på arbejde den 3. august 2015, fik besked om, at han var opsagt. Det blev i den forbindelse aftalt, at han skulle arbejde ugen ud, hvorefter han skulle fratræde den 7. august 2015. Der blev ikke udarbejdet en ansættelseskontrakt for perioden fra den 3.august 2015 til den 7. august 2015. Han arbejdede i denne periode 37 timer, men modtog kun løn for 30 timer.

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 60 fremgår bl.a.:

”En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Stk. 2. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel…

…”

Anbringender

Klager har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at udgangspunktet efter erhvervsuddannelsesloven er, at en aftale om erhvervsuddannelse ikke kan ophæves efter prøvetiden, og at en ophævelse tidligst kan have virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen om ophævelsen er kommet frem til modparten. Ophævelsen er ikke kommet frem inden udløbet af prøveperioden. Klager har ikke underskrevet ophævelsen, og indklagede har bevisbyrden for, at ophævelen er kommet frem til klager. Ophævelsen er derfor uberettiget, idet indklagede ikke i øvrigt har anført nogen grund til at ophæve uddannelsesaftalen. Klager har arbejdet i 37 timer i perioden fra den 3. til den 7. august 2015, men har kun modtaget løn for 30 timer. Klager har derfor krav på betaling af løn for yderligere 7 timer og feriepenge heraf.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Meddelelsen om ophævelse af uddannelsesaftalen er ikke underskrevet af A, og A har oplyst, at han først modtog oplysning om, at uddannelsesaftalen var ophævet den 3. august 2015. Under disse omstændigheder har virksomheden ikke bevist, at uddannelsesaftalen er hævet inden udløbet af prøvetiden. Herefter og da der ikke i øvrigt er grundlag for at antage, at uddannelsesaftalen blev ophævet på grund af A’s forhold, har A krav på en godtgørelse for tab af uddannelsesgode.

3 medlemmer udtaler:

Da A var voksenelev, finder vi, at godtgørelsen efter Tvistighedsnævnets praksis skal fastsættes til 50.000 kr.

2 medlemmer udtaler:

Vi finder blandt andet under hensyntagen til den korte varighed af uddannelsesforholdet, at godtgørelsen skal fastsættes til et lavere beløb.

Efter udfaldet af afstemningen fastsættes godtgørelsen til 50.000 kr.

På baggrund af A’s oplysninger lægger Tvistighedsnævnet til grund, at han arbejdede 37 timer i perioden fra den 3. til den 7. august 2015. A har derfor krav på efterbetaling af løn og feriepenge med i alt 1.260 kr. for denne periode.

A’s krav om betaling af 51.260 kr. tages herefter til følge.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

T h i b e s t e m m e s :

B under konkurs ved kurator, advokat Finn Machenhauer, skal betale 51.260 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.