Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om akkreditering af Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp

Danish International Adoption meddeles hermed tilladelse efter adoptionslovens § 30 til at yde adoptionshjælp vedrørende børn, som ikke har bopæl i Danmark.

Tilladelsen gælder fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2020.

Danish International Adoption skal i sit virke varetage barnets interesser og prioritere barnets bedste i arbejdet med barnets ret til en familie. Organisationen skal drives på et etisk og fagligt forsvarligt niveau og uden økonomisk vinding for øje. Danish International Adoption skal understøtte, at der kun gennemføres adoptioner til Danmark, hvis adoptionerne kan antages at kunne gennemføres på en lovlig, etisk og faglig forsvarlig måde i overensstemmelse med Haagerkonventionen om international adoption og lovgivningen i Danmark og i udlandet.

Danish International Adoptions virksomhed er reguleret af og skal være i overensstemmelse med Haagerkonventionen om internationale adoptioner, FN’s Børnekonvention, European Convention on the Adoption of Children, den danske adoptionslovgivning og de specifikke akkrediteringsvilkår, som er aftalt mellem Ankestyrelsen og Danish International Adoption den 18. december 2015 samt adoptionslovgivningen i de lande, som Danish International Adoption samarbejder med.

Social- og Indenrigsministeriet, den 1. januar 2016

Karen Ellemann