Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af påbud om at sikre tilstrækkelige velfærdsforanstaltninger på byggeplads

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden, og afgav i den forbindelse påbud om at sikre tilstrækkelig velfærdforanstaltninger på byggepladsen.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at der ikke var etableret et separat spiserum.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at spiserummet var en del af et arbejdsrum, hvor der blev udført renoveringsarbejde. Rummet var støvet, og der stod diverse malergrej i spiserummet.

Nævnet lagde desuden vægt på, at den etablerede spiseplads var utilstrækkelig.

Nævnet lagde herved vægt på, at spiserummet ikke havde borde og stole med ryglæn. Bordet bestod af en plade lagt oven på en kasse, og stolene bestod af sammentapede isoleringsbats.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. juni 2016 behandlet [navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 9. oktober 2015, hvorefter [navn udeladt] påbydes at sikre tilstrækkelige velfærdsforanstaltninger på byggepladsen, [adresse udeladt].

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E R

[Navn udeladt] er rette modtager af påbuddet.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 9. oktober 2015 med strakspåbud til [navn udeladt] om at sikre tilstrækkelige velfærdsforanstaltninger på byggepladsen, [adresse udeladt].

B E G R U N D E L S E

Om rette modtager

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet af de tre beskæftigede på byggepladsen fik oplyst, at de havde arbejdet for [navn udeladt] på adressen.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at de tre beskæftigede oplyste, at de fik løn af [navn udeladt], samt at en person herfra fortalte dem hvilke arbejdsopgaver, de skulle udføre på adressen, samt at de var blevet instrueret i udførelsen af arbejdet af en person fra [navn udeladt] ved navn [navn udeladt].

Nævnet lægger endeligt vægt på, at ejeren af den villa, som skulle renoveres, overfor Arbejdstilsynet oplyste, at de havde indgået aftale med [navn udeladt] om at udføre arbejdet med renovering af ejendomme.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Om selve påbuddet

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det følger yderligere af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, at arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til spiserum med borde og siddepladser med ryglæn samt adgang til drikkevand i nærheden.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at disse krav ikke var opfyldt.

Nævnet lægger herved vægt på, at der ikke var etableret et separat spiserum.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at spiserummet var en del af et arbejdsrum, hvor der blev udført renoveringsarbejde. Rummet var støvet, og der stod diverse malergrej i spiserummet.

Nævnet lægger desuden vægt på, at den etablerede spiseplads var utilstrækkelig.

Nævnet lægger herved vægt på, at spiserummet ikke havde borde og stole med ryglæn. Bordet bestod af en plade lagt oven på en kasse, og stolene bestod af sammentapede isoleringsbats.

Nævnet finder herved, at [navn udeladt] var ansvarlig som arbejdsgiver for velfærdsforanstaltninger for de ansatte.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

BEMÆRKNINGER TIL KLAGEN

I klagen af 12. oktober 2015 er det anført, at [navn udeladt] er et vikarbureau, som lejer personale ud pr. timeløn. [Navn udeladt] har ikke stillet stillads op på pladsen, er ikke kommet med materiale til arbejdspladsen og har ikke sat folk i gang.

Endvidere er det anført, at firmaet, som lejer folk fra [navn udeladt], er ansvarlige for arbejdsmiljø, påklædning, stilladser, arbejdsredskaber, materialer mv.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal i denne forbindelse henvise til, at Arbejdstilsynet i sin udtalelse af 2. marts 2016 oplyser, at Arbejdstilsynet af de tre beskæftigede på byggepladsen fik oplyst, at de arbejdede for [navn udeladt] på adressen.

De tre beskæftigede oplyste, at de fik løn af [navn udeladt], samt at en person herfra fortalte dem hvilke arbejdsopgaver, de skulle udføre på adressen, samt at de var blevet instrueret i udførelsen af arbejdet af en person fra [navn udeladt] ved navn [navn udeladt].

Endvidere oplyste ejeren af den villa, som skulle renoveres, overfor Arbejdstilsynet, at de havde indgået aftale med [navn udeladt] om at udføre arbejdet med renovering af ejendomme.

Nævnet finder, herved, at [navn udeladt] var ansvarlig som arbejdsgiver for velfærdsforanstaltninger for de ansatte.

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte Arbejdstilsynets udtalelse af 2. marts 2016 til [navn udeladt] den 14. marts 2016 til høring. [Navn udeladt] har ikke svaret på høringen.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynet ret til at træffe afgørelse

● § 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriet lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Om arbejdets udførelse

● § 38, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriet lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

● § 60, stk. 1, nr. 2, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriet lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde

Kapitel 9

Velfærdsforanstaltninger

§ 60. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til:

1) toilet, der er aflåseligt,

2) spiserum med borde og siddepladser med ryglæn samt adgang til drikkevand i nærheden,

3) håndvask med rindende koldt og varmt vand,

4) omklædningsrum,

5) brusebad, jf. dog stk. 2, og

6) soveplads, hvis der på arbejdsstedet udføres tjeneste med tilladelse til at sove.

Stk. 2. Ved arbejde, hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, og hvor vand- og kloaktilslutning ikke er umiddelbart muligt, skal brusebad kun etableres, hvis arbejdet

1) er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende,

2) medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige,

3) medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden eller hindre spredning af eller

4) udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse.

Stk. 3. Gravide kvinder og ammende mødre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende forhold.

Stk. 4. Ansatte, der under arbejdet har risiko for at blive forurenet med materialer, der kan være smittefarlige, eller komme i berøring med stoffer og materialer, som det af sikkerheds- eller sundhedshensyn er vigtigt at få fjernet fra huden, skal benytte de faciliteter, som tjener til at hindre påvirkning fra eller spredning af de pågældende stoffer eller materialer. Indtagelse af mad og drikke må ikke finde sted i arbejdsrum, hvor der udføres arbejde af nævnte karakter.